Sprawozdania i plany remontów

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu KSM, Rady Osiedla i Administracji za 2023 oraz projekt Planu remontów i Działalności SOiK Osiedla na 2024

 


 

Ogólna informacja o Osiedlu Ścigały

 

W skład Osiedla Ścigały wchodzi 18 budynków zamieszkałych przez ok. 1691 osób. Budynki zlokalizowane są przy ulicach: Ścigały, Nadgórników, Kopalnianej, Wróblewskiego, Markiefki i Wajdy. W zasobach posiadamy:

11 budynków 4-ro piętrowych,

3 budynki 3-piętrowe,

3 budynki 10-piętrowe

1 budynek 7- piętrowy (przy ul.Ścigały 8a, który wchodzi w skład Osiedla od kwietnia 2008r, a wcześniej zarządzany był przez Centrum Zarządzająco-Usługowe przy ul.KLonowej 35c).

 

Zasoby Osiedla stanowią: mieszkania – 97,48%, lokale użytkowe 0,95%, kioski handlowe – 0,48%, garaże murowane – 0,57%, garaże blaszane – 0,52%

Na dzień 31.12.2013r, 419 mieszkań na Osiedlu posiada odrębną własność, co stanowi 53,93% wszystkich lokali mieszkalnych na Osiedlu. Odrębną własność posiadają również 2 lokale użytkowe oraz 1 garaż. Na 18 nieruchomości budynkowych 17 nieruchomości ma uregulowany stan prawny, natomiast dla nieruchomości budynkowej Markiefki 37-41 trwają prace związane z uregulowaniem spraw terenowo-prawnych.

 

Na przestrzeni prawie 23 lat od czasu powstania Osiedla (a powstało ono w lipcu 1991r) przeprowadziliśmy w swoich zasobach szeroki zakres robót remontowych, które w znaczny sposób zmieniły oblicze naszego Osiedla i poprawiły warunki zamieszkiwania naszym mieszkańcom. I tak:

 • w 17 budynkach wymieniliśmy piony i poziomy zimnej wody, a w budynkach z c.c.w. również piony i poziomy cieplej wody,
 • na całym Osiedlu wymieniliśmy zewnętrzną sieć wodociągową (na rury z PCV),
 • w 17 budynkach wymieniliśmy instalację gazową (łącznie z przeniesieniem liczników gazowych na klatki schodowe),
 • wyminiliśmy przyłącza gazowe do budynku Ścigały 2a-2-8,
 • wymieniliśmy sieć kanalizacyjną zewnętrzną przy budynkach: Ścigały 2a-2-8, Ścigały 28-34, częściowo do budynku Markiefki 33-33a oraz11 przykanalików do innych budynków,
 • rozpoczęliśmy sukcesywną wymianę pionów kanalizacyjnych.

Do roku 2013 włącznie wymieniliśmy 49 pionów:

 • w budynku Ścigały 2a-2-8 - 11 pionów, w budynku Ścigały 36-46 - 10 pionów,
 • w budynku Ścigały 35-41 - 6 pionów, w budynku Ścigały 47-47c - 6 pionów,
 • w budynku Ścigały 45-45c - 8 pionów, w budynku Nadgórników 12-12c - 8 pionów,
 • wymieniliśmy pion kanalizacji deszczowej w kl.Wajdy 25,
 • w 3 budynkach dokonaliśmy wymiany instalacji elektrycznej łącznie z przeniesieniem liczników elektr. na klatki schodowe ( Markiefki 32-36, Kopalniana 2c, Ścigały 2a-2-8),
 • wymieniliśmy wszystkie drzwi wejściowe do klatek schodowych,
 • wymieniliśmy wewnętrzne stalowe drzwi na parterach budynku Wajdy 23-27 – na aluminiowe,
 • wymieniliśmy wszystkie drzwi do piwnic w budynku Wajdy 23-27 na drzwi p.pożarowe (dymoszczelne). Również drzwi dymoszczelne zamontowane zostały na przejściach ewakuacyjnych: na X p w budynkach: Markiefki 33-33a i Wróblewskiego 7a-7b oraz na Vp w budynku Wajdy 23-27,
 • wykonano nawodnienie instalacji p.poż w budynkach: Wajdy 23-27, Wróblewskiego 7a-7b, Markiefki 33-33a,
 • wymieniliśmy również okna na klatkach schodowych (na okna z PCV) w 16 budynkach, a w budynkach: Markiefki 32-36 i Kopalniana 2c również na strychach,
 • w roku 2011 wymieniliśmy 203 okienka piwniczne w budynkach: Nadgórników 2-10, 12-12c, Ścigały 27-33, 27a-33a, 35-41, 35a-41a, 45-45c, 47-47c, 28-34, 36-46 Łącznie do roku 2012 wymieniliśmy 246 okienek piwnicznych
 • do roku 2013 wymieniliśmy łącznie ok. 90% okien w mieszkaniach w zasobach całego Osiedla. Od roku 2007 okna montowane przez Spółdzielnię posiadają zamontowane nawietrzaki, które poprawiają skuteczność wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach. Ponieważ okna w latach wcześniejszych nie były wyposażane w nawietrzaki, od roku 2009 Adm.Osiedla przeprowadziła „akcję" montażu nawietrzaków, które w znaczny sposób zwiększają napływ powietrza do mieszkań. Ponieważ wielu lokatorów nie skorzystało z możliwości montażu nawietrzaków (bez dodatkowej opłaty – w ramach F.R.B") Adm. Osiedla w dalszym ciągu przyjmuje zgłoszenia na ich montaż, aby zminimalizować „kłopoty" związane z działaniem wentylacji grawitacyjnej. Duży bowiem wpływ na prawidłowe działanie tej wentylacji mają właśnie nadmiernie uszczelnione okna (niekiedy nawet bez mikrowentylacji – dotyczy to okien montowanych przez lokatorów we własnym zakresie), podwójne drzwi wejściowe do mieszkania jak również zaklejanie kratek wentylacyjnych oraz montowanie drzwi do łazienek bez odpowiedniego nawiewu, który wynosi min. 220cm2. Ponieważ problem wentylacji grawitacyjnej występuje na Osiedlu od dłuższego czasu, szczególnie w okresie zimowym, Spółdzielnia rozpoczęła „akcję" wymiany piecyków łazienkowych na instalację centralnej ciepłej wody. Roboty te prowadzone są już na innych Osiedlach KSM.
 • przeprowadziliśmy kapitalny remont 7 szt. dźwigów osobowych,
 • wyremontowaliśmy wszystkie dachy na budynkach - położono papę termozgrzewalną oraz podniesiono i ocieplono kominy,
 • wymieniono rynny na budynkach: Ścigały 2a-2-8, Markiefki 32-36, Kopalniana 2c,
 • na bieżąco malowane są klatki schodowe. Od 2005r Rada i Adm. Osiedla zdecydowały, aby przy malowaniu klatek schodowych wykładać płytkami partery klatek schodowych jak również wejścia do budynków. W ten sposób wykonanych mamy 15 budynków: Markiefki 37-41, Markiefki 33-33a, Markiefki 32-36, Kopalniana 2c, Nadgórników 2-10, Nadgórników 12-12c, Ścigały 35-41, Ścigały 35a-41a, Ścigały 28-34, Ścigały 36-46, Ścigały 27-33, Ścigały 27a-33a, Ścigały 2-8, Ścigał 45-45c, Ścigały 47-47c, Wajdy 25, 27,
 • zakończono remont i modernizację wentylacji w 2 budynkach wyposażonych w wentylację mechaniczną: Markiefki 37-41 i Wajdy 23-27 - ogółem 17 pionów),
 • mamy w Osiedlu ocieplonych 17 budynków,
 • na bieżąco remontujemy chodniki na Osiedlu ( wymieniamy chodniki asfaltowe na chodniki z kostki brukowej). W miarę potrzeb wykonujemy również dodatkowe chodniki np. przy budynkach: Markiefki 33-33a, Wróblewskiego 7a-7b, Wajdy 23-27 na bieżąco – na wniosek mieszkańców Osiedla, przeprowadzamy remont wylewek w mieszkaniach i na balkonach,
 • montujemy zadaszenia nad balkonami na ostatnich kondygnacjach. Do roku 2012 w takie zadaszenia wyposażonych jest 17 budynków,
 • wymieniamy na bieżąco stare kasety domofonowe. W pierwszej kolejności w budynkach, w których malowane są klatki schodowe,
 • wykonaliśmy obudowę 2 śmietników t.j przy budynku Wajdy 23-27 i obok budynku Ścigały 28-34,
 • w roku 2011 ogrodzono plac między budynkami Markiefki 32-36 i Kopalniana 2c. Umożliwiło to parkowanie samochodów na tym placu tylko i wyłącznie mieszkańcom tych budynków,
 • wykonano instalację oddymiania budynków: Wajdy 23-27, Markiefki 33-33a i Wróblewskiego 7a-7b  

Ważne sprawy dla Osiedla

 

Zadłużenia w opłatach wobec Spółdzielni

 

Zadłużenie z tytułu zaległych opłat na 31 grudnia 2013r wynosiło 181.825,33 zł i zmalało w stosunku do 31 grudnia 2012r o 90.089,07 zł. W celu zmniejszenia tego zadłużenia Rada i Administracja Osiedla przeprowadzają co miesiąc rozmowy z dłużnikami proponując im zamianę mieszkania na mniejsze lub rozłożenie zadłużenia na raty. Osoby zadłużone informowane są również o możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy lub pomoc MOPS-u.

Dłużnicy uchylający się od rozmów z Radą Osiedla oraz dłużnicy notorycznie zalegający z opłatami kierowani są na rozmowy z Zarządem KSM i Radą Nadzorczą Spółdzielni celem dalszego postępowania egzekucyjnego do wykluczenia z członkostwa włącznie.

Zadłużenie mieszkańców ma bezpośredni wpływ na sytuację finansową Osiedla jak i całej Spółdzielni – imniższe zadłużenie tym lepsza płynność finansowa.  

Kontynuacja robót remontowych w Osiedlu

 

W latach następnych Rada i Adm.Osiedla zamierzają kontynuować roboty:

 • wymiana pionów kanalizacyjnych w budynkach,
 • malowanie klatek schodowych łącznie z kafelkowaniem scian parterów klatek schodowych,
 • wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach,
 • remont głównych tablic elektrycznych w budynkach,
 • planujemy również wykonanie parkingów lub utwardzonych miejsc postojowych.

Potrzeb remontowych jest bardzo dużo, nie da się ich wykonać w szybkim tempie ze względu na ograniczenia finansowe, a przede wszystkim z powodu zaległości w opłatach wobec Spółdzielni. Zaległości te mają zasadniczy wpływ na gospodarkę Osiedla, w tym również na przeprowadzanie koniecznych remontów. Ważną pozycję w dochodach Osiedla stanowią wpływy z najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu i najmu komórek gospodarczych. Przychody te mają wpływ na stabilność finansową Osiedla i zmniejszenie obciążeń dla członków Spółdzielni. Za rok 2013 wyniosły one 95.730,00zł.  

Działalność społeczno-kulturalna w Osiedlu

 

Osiedle nie posiada własnego klubu osiedlowego, a mimo to prowadzi działalność społeczno-kulturalną. Środki finansowe pochodzące z odpisów na tę działalność z lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży wydatkowane są na:

 • organizowanie imprez dla dzieci: Dzień Dziecka, Impreza Mikołajkowa. Do roku 2008 włącznie imprezy z okazji Dnia Dziecka organizowaliśmy na boisku osiedlowym. W roku 2008 dokonano zbycia gruntu, na którym zlokalizowane było boisko. W związku z brakiem miejsca na Osiedlu, na którym moglibyśmy zorganizować takie imprezy, począwszy od roku 2009 Rada i Administracja Osiedla postanowiły dołączyć do Osiedla im.J.Kukuczki i wspólnie zorganizować imprezy dla dzieci. Duże imprezy plenerowe, których głównym organizatorem jest klub JUVENIA organizowane są na placu zabaw przy ul.Sandomierskiej. Od roku 2012, na wspomnianym placu zabaw, odbywają się również imprezy z okazji Rozpoczęcia wakacji.
 • ufundowanie nagród dla zwycięzców konkursu „Najpiękniejszy balkon – ogródek podokienny" , który organizowany jest od roku 1994. Wzorem naszego Osiedla takie konkursy organizowane są obecnie również na innych Osiedlach KSM.
 • częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców naszego Osiedla w imprezach organizowanych przez klub CENTRUM.
 • wycieczki dla mieszkańców na grzybobranie połączone ze zwiedzaniem okolic. Po raz pierwszy wycieczka taka na naszym Osiedlu zorganizowana została w roku 2012. W roku 2013zorganizowana została po raz drugi. Wycieczki były bardzo udane – dopisała zarówno pogoda jak i grzyby. Również w roku bieżącym Rada i Administracja Osiedla planują zorganizowanie takiej wycieczki. Mieszkańcy naszego Osiedla korzystają również z różnych form działalności społeczno-kulturalnej oferowanej przez Dział Społeczno-Kulturalny KSM (wczasy dla seniorów w Kudowie Zdroju, wycieczki zarówno dla seniorów jak i młodzieży, zjazdy narciarskie, złazy rodzinne dla mieszkańców Osiedli, koncerty i inne).

Bardzo pozytywne są opinie tych mieszkańców, którzy brali udział w imprezach organizowanych przez ten Dział.

 


 

Dewastacje

 

Dewastacje na naszym Osiedlu niestety występują nadal. Najczęstsze z nich to: wybijanie szyb w drzwiach do klatek schodowych przez osiedlową jak i pozaosiedlową chuliganerię, niszczenie koszyków na reklamy przed klatkami schodowymi, niszczenie ławek osiedlowych, rozbijanie koszy na śmieci, malowanie grafitti na ścianach budynków, malowanie wulgarnych napisów na ścianach nowo wymienionych kabin dźwigów osobowych. W roku 2013 , na usuwanie szkod związanych z dewastacjami ponieśliśmy wydatki w kwocie 7.100,00 zł. Apelujemy, aby każdą dewastację mienia spółdzielczego przez osoby dorosłe zgłaszać bezpośrednio do Policji i Straży Miejskiej gdyż złapanie chuliganów na gorącym uczynku spowoduje, iż tylko i wyłącznie oni będą ponosić koszty napraw wyrządzonej szkody, a nie jak do tej pory wszyscy mieszkańcy Osiedla.

 

Zarówno Rada jak i Adm.Osiedla oczekują na propozycje i uwagi mieszkańców Osiedla odnośnie działalności gospodarczej – zarówno remontowej jak i społeczno-kulturalnej.

Co miesiąc odbywają się w biurze Adm.Osiedla dyżury członków Rady Osiedla, na których mieszkańcy mogą składać swoje uwagi na temat spraw dotyczących Osiedla.

 


 
 
Osiedla


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)