Fundacja Da Moc

Adres: ul. Klonowa 35 c (pokój nr 15), 40-168 Katowice
Telefon: (32) 20-84-777
e-mail: fundacja@ksm.katowice.pl
KRS: 0000259094
NIP:
954 25 63 885
Regon: 240431091
Nr konta:  
98 1090 2008 0000 0001 4784 6506


 

 


Zarząd Fundacji:

 

Agata Kaczmarczyk

Prezes Zarządu Fundacji Da Moc

 

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach ze specjalnością w zakresie rehabilitacj i pedagogiki oraz po studiach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na kierunku Zarządzanie w Sztuce, Kulturze i Turystyce Kulturowej. Ponadto skończyła studia podyplomowe Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksona w Łodzi oraz kurs Mindfulness Practitioner Foundation Course, certyfikowanego przez Mindfulness Association UK i kurs w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Zaliczyła wiele szkoleń w zakresie ekonomii społecznej, standaryzacji i jakości organizacji pozarządowych, umiejętności interpersonalnych, arteterapii, w tym Szkołę Trenerów w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego – Meritum w Katowicach. Były pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Od 2005 roku zatrudniona na Stanowisku ds. Pomocy Członkom i Wolontariatu w Dziale Społeczno-Kulturalnym Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej prowadzi sprawy w zakresie odpowiedzialności społecznej, udzielając wsparcia osobom w trudnej sytuacji bytowo- ekonomicznej oraz dbając o społeczność lokalną i w przestrzeni miejskiej, współpracuje w tym obszarze z jednostkami wewnątrz Spółdzielni, tj. Rada Nadzorcza i Rady Osiedlowe i podmiotami zewnętrznymi, tj. służby miejskie, instytucje kultury, organizacje społeczne i pozarządowe. Od 2008 roku współinicjatorka i założycielka oraz prezes Zarządu Fundacji Tacy Jesteśmy, gdzie zajmuje się realizacją projektów z obszaru społeczeństwa obywatelskiego. Zainspirowana terapią przez sztukę prowadzi warsztaty art terapeutyczne. Jest katowiczanką urodzoną w Szpitalu w Katowicach-Janowie. Od dziecka mieszkała w śródmieściu Katowic, najpierw w domu przy urokliwej ulicy im. Królowej Jadwigi, do której pozostał jej duży sentyment, potem przy ulicy Drzymały oraz w Katowicach Ligocie.

 

 

 

Monika Gryc
Członek Zarządu Da Moc

 

Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach na kierunku zarządzanie o specjalizacji handel zagraniczny. Posiada licencję zarządcy nieruchomościami nadaną przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami oraz uprawnienia lustracyjne wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą. Zawodowo od 2002 roku do chwili obecnej związana jest z Katowicką Spółdzielnią Mieszkaniową, gdzie w Administracji Osiedla Wierzbowa oprócz spraw ekonomiczno-administracyjnych zajmowała się także działalnością społeczno kulturalną. wsparciem mieszkańców w zakresie pomocy członkom zamieszkałych na Osiedlu Wierzbowa. Dzięki zdobytemu doświadczeniu w ramach współpracy ze Stanowiskiem ds. Pomocy Członkom i Wolontariatu w KSM oraz TPPS Nr3 jednostką organizacyjną MOPS w Katowicach nabyła wiedzę i kompetencje, dotyczące problemów prospołecznych. Obecnie pracuje na stanowisku specjalisty ds. kontroli wewnętrznej w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Urodziła się i mieszka w Katowicach, jest miłośniczką podróży dalekich i bliskich z rodziną bądź przyjaciółmi. Lubi czytać książki i spędzać aktywnie czas w plenerze, jest fanką sportowych wydarzeń, a przede wszystkim piłki nożnej. 

 

Rada Fundacji:


Kazimierz Wzorek - Przewodniczący Rady Fundacji
Beata Twardowska  - Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji
Marek Janusz - Sekretarz Rady Fundacji
Halina Bryła
- Członek Rady Fundacji
Tomasz Zjawiony - Członek Rady Fundacji 

 

 

 

 

Historia:

 

2005 Fundator - Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa – ustanawia fundację pod nazwą: "Fundacja Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej".
2006 Fundacja Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwana dalej Fundacją KSM zostaje wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

2005–2017

 

 

 

 

Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji KSM pełni Beata Twardowska. Pani Prezes z wielkim zaangażowaniem prowadzi szeroki wachlarz działań społecznych na rzecz członków i mieszkańców Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Realizując cele statutowe otacza opieką osoby potrzebujące pomocy, rodziny w trudnej sytuacji życiowej, dzieci niepełnosprawne oraz z rodzin dysfunkcyjnych.

2018

 

 

Pracę rozpoczyna nowy skład Zarządu Fundacji KSM w osobach: Agata Kaczmarczyk – Prezes Zarządu Fundacji, Wioletta Mądry – Członek Zarządu Fundacji.

2020 Fundacja przyjęła nazwę na Fundacja Da Moc.

 

 

 


Cele i zakres działania Fundacji zgodnie ze statutem Fundacji Da Moc to:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • prowadzenie działalności charytatywnej i wspieranie chorych i ubogich,
 • promocja i ochrona zdrowia oraz środowiska,
 • działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w środowisku,
 • aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz prowadzenie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność wspomagająca placówki społeczno-kulturalne KSM oraz rozwój wspólnot osiedlowych i społeczności spółdzielczej,
 • popularyzacja nauki, edukacji , oświaty i wychowania,
 • organizowanie przedsięwzięć i imprez w obszarze kultury i sztuki,
 • organizowanie działalności sportowej, rekreacyjnej, turystycznej i wypoczynkowej,
 • promocja i organizacja wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej,
 • współpraca i wymiana doświadczeń z podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz rozwijania kontaktów i współpracy między spółdzielcami i społeczeństwami.

 


 

 


 

 

 

 

W imieniu naszej spółdzielczej społeczności, a także przedstawicieli samorządu spółdzielczego oraz Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przekazujemy wyrazy solidarności mieszkańcom Ukrainy, ogarniętej wojną przynoszącą cierpienie milionom niewinnych osób i niszczącą ich dobytek oraz stabilizację.


Odpowiadając na liczne zapytania mieszkańców dotyczące możliwości udzielania wsparcia dzieciom i dorosłym obywatelom Ukrainy, informujemy, ze pomoc jest koordynowana przez władze rządowe i samorządowe. Urząd Miasta Katowice wyznaczył punkty zbiórek darów rzeczowych (np. katowickie szkoły). Powstała baza wsparcia „Katowice dla Ukrainy" (pomocukraina@katowice.eu) Rozdysponowaniem pomocy zajmuje się Fundacja In Corpore oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. Dla mieszkańców Ukrainy, którzy przybyli do Katowic uruchomiono całodobową infolinię pod nr telefonu +48 539 696 888 i adresem mailowym ukraina@katowice.eu utworzonym przez miasto.


Według informacji Urzędu Miasta Katowice ruszyła także zbiórka datków pieniężnych na konto Fundacji In Corpore na nr 02 1090 2011 0000 0001 1511 1518 Santander Bank z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy".


Infolinię o numerach +48 32 606 32 32 oraz +48 47 721 75 75 – uruchomił także wojewoda śląski, pod którymi obywatele Ukrainy mogą uzyskać informację na temat legalizacji pobytu w Polsce.


Dla chętnych i zainteresowanych włączeniem się w pomoc dla uchodźców oraz ludności pozostałej w okupowanej Ukrainie podajemy poniżej pomocne informacje o organizacjach, instytucjach i lokalizacjach zweryfikowanych punktów informacyjno-pomocowych.


Informacje dotyczące działań systemowych władz polskich i samorządu Miasta Katowice będą na bieżąco uzupełniane na stronie internetowej i portalu społecznościowym Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Facebook.

 

https://pomagamukrainie.gov.pl/


https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2


https://www.katowice.eu/dla-mieszkańca/katowice-dla-ukrainy/

 

 


 

 

Zapraszamy serdecznie do śledzenia wydarzeń na:

www.facebook.com/pg/Fundacja-Da-Moc

 

 


 

 

Kalendarz z twórczością Aleksandry Gaweł-Krajskiej

 

Tradycyjnie, jak co roku o tej porze wydaliśmy kalendarz na nadchodzący Nowy Rok 2023. Ta sfera naszej działalności wspiera i popularyzuje twórców i artystów, a przede wszystkim związanych z Katowicką Spółdzielnią Mieszkaniową. Tym razem karty kalendarza zdobią rysunku Aleksandry Gaweł-Krajskiej mieszkańca Osiedla KSM. Kalendarze można nabyć bezpośrednio pod adresem: Katowice 40-168, ul. Klonowa 35C lub wysyłkowo, płatność jedynie gotówka lub przelewem. Wszelki informacje uzyskacie Państwo do nr te. 790 746 789 lub pisząc na adres mailowy fundacja@ksm.katowice.pl

 

 

 

 


 

 

 

 


 


Regulamin Konkursu „Śląska mozaika rozmaitości powstańczych”

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Śląska mozaika rozmaitości powstańczych” zwany dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Da Moc w Katowicach, ul. Klonowej 35c.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.ksm.katowice.pl.orazw siedzibie Organizatora. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu, a przystępujący do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Konkurs nie jest loterią, ani grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późniejszymi zmianami).

4. Jedynym Organizatorem konkursu jest Fundacja Da Moc z siedzibą w Katowicach przy ul. Klonowej 35c. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Fundatorem nagród jest Fundacja Da Moc oraz partnerzy.

6. Udział w konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za zgodą rodziców.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

9. Konkurs rozpoczyna się 28 maja 2019 roku i będzie trwał do odwołania.

10. Pytania publikowane będą raz w tygodniu.

11. Brak prawidłowej odpowiedzi na pytanie w momencie pojawienia się kolejnego pytania zamyka możliwość odpowiedzi na wcześniejsze.

12. Osoba oznaczona jako zwycięzca zobowiązana jest podać swoje prawdziwe imię i nazwisko w przypadku, gdy na Facebooku posługuje się pseudonimem.

 

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

W Konkursie może brać udział każda osoba z wyłączeniem pracowników Fundacji Da Moc oraz współpracowników bezpośrednio zaangażowanych w organizację konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptacje Regulaminu.

 

III. Zasady i przebieg Konkursu

1. Organizator – poprzez profil na portalu społecznościowym Facebook –publikować będzie kolejne pytania związane z powstaniami śląskimi.

2. Odpowiedzi będą udzielane w formie komentarza pod postem z pytaniem.

3. Nagrodą będzie jedna odpowiedź wylosowana komisyjnie spośród wszystkich poprawnych, udzielonych w ciągu 72 godzin od publikacji pytania.

4. O poprawności odpowiedzi decyduje Administrator Konkursu.

 

IV. Nagrody

1. Wylosowana poprawna odpowiedź nagrodzona zostanie okolicznościowymi pamiątkami.

2. Odbiór nagrody będzie możliwy jedynie osobiście w siedzibie Fundacji, w Katowicach, ul. Klonowa 35c.

 

V. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie7 dni kalendarzowych od dnia wydania nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebook”.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

 

VI. Dane osobowe

A. Administrator danych osobowych Fundacja Da Moc z siedzibą w Katowicach, ul. Klonowa 35c jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu.

B. Inspektor Ochrony Danych Fundacja Da Moc z siedzibą w Katowicach, ul. Klonowa 35c wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym każdy Uczestnik Konkursu może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@ksm.katowice.pl lub pisemnie na adres Organizatora.

C. Prawa osób, których dane dotyczą: Uczestnikowi przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

D. Cel przetwarzania i czas:

a) Dane osobowe Uczestnika, tj. imię, nazwisko i numer telefonu przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody. Dane osobowe Uczestnika w powyższym zakresie będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy lub do czasu wydania nagrody.

b) Imię i nazwisko Uczestnika oraz jego wizerunek będą przetwarzane na stronach internetowych Organizatora oraz ich profilach w mediach społecznościowych. Dane osobowe Uczestnika w zakresie tego punktu będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmian Regulaminu, o czym Organizator powiadomi Uczestników w formie komunikatu zamieszczonego na profilu Facebook Organizatora.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Da Moc z siedzibą w Katowicach, ul. Klonowa 35c. Administrator powołuje się na zgodę osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych adres e-mail: iod@ksm.katowice.pl. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Uczestnika -narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne.

 

Zarząd Fundacji Da Moc

Monika Gryc

Agata Kaczmarczyk

Katowice, 27.05.2019 r.

 

 


 

 

Regulamin Konkursu „Małe Ojczyzny"

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Małe Ojczyzny" zwany dalej „Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Da Moc w Katowicach, ul. Klonowej 35c.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.ksm.katowice.pl. oraz w siedzibie Organizatora. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu, a przystępujący do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Konkurs nie jest loterią, ani grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późniejszymi zmianami).

4. Jedynym Organizatorem konkursu jest Fundacja Da Moc z siedzibą w Katowicach przy ul. Klonowej 35c. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Fundatorem nagród jest Fundacja Da Moc oraz partnerzy.

6. Udział w konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za zgodą rodziców.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

9. Konkurs rozpoczyna się 28 maja 2019 roku i będzie trwał do odwołania.

10. Pytania publikowane będą raz w tygodniu.

11. Brak prawidłowej odpowiedzi na pytanie w momencie pojawienia się kolejnego pytania zamyka możliwość odpowiedzi na wcześniejsze.

12. Osoba oznaczona jako zwycięzca zobowiązana jest podać swoje prawdziwe imię i nazwisko w przypadku, gdy na Facebooku posługuje się pseudonimem.

 

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

W Konkursie może brać udział każda osoba z wyłączeniem pracowników Fundacji Da Moc oraz współpracowników bezpośrednio zaangażowanych w organizację konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptacje Regulaminu.

 

III. Zasady i przebieg Konkursu

1. Organizator – poprzez profil na portalu społecznościowym Facebook – publikować będzie kolejne pytania związane z powstaniami śląskimi.

2. Odpowiedzi będą udzielane w formie komentarza pod postem z pytaniem.

3. Nagrodzona będzie jedna odpowiedź wylosowana komisyjnie spośród wszystkich poprawnych, udzielonych w ciągu 72 godzin od publikacji pytania.

4. O poprawności odpowiedzi decyduje Administrator Konkursu.

 

IV. Nagrody

1. Wylosowana poprawna odpowiedź nagrodzona zostanie okolicznościowymi pamiątkami.

2. Odbiór nagrody będzie możliwy jedynie osobiście w siedzibie Fundacji, w Katowicach, ul. Klonowa 35 w przeciągu 30 dni od przekazania informacji o wylosowaniu.

 

V. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wydania nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem "Konkurs na Facebook". Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

 

VI. Dane osobowe

A. Administrator danych osobowych Fundacja Da Moc z siedzibą w Katowicach, ul. Klonowa 35c jest Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu.

B. Inspektor Ochrony Danych Fundacja Da Moc z siedzibą w Katowicach, ul. Klonowa 35c wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym każdy Uczestnik Konkursu może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@ksm.katowice.pl lub pisemnie na adres Organizatora.

C. Prawa osób, których dane dotyczą:

Uczestnikowi przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

D. Cel przetwarzania i czas:

a) Dane osobowe Uczestnika, tj. imię, nazwisko i numer telefonu przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody. Dane osobowe Uczestnika w powyższym zakresie będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy lub do czasu wydania nagrody.

b) Imię i nazwisko Uczestnika oraz jego wizerunek będą przetwarzane na stronach internetowych Organizatora oraz ich profilach w mediach społecznościowych. Dane osobowe Uczestnika
w zakresie tego punktu będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału
w Konkursie.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmian Regulaminu, o czym Organizator powiadomi Uczestników w formie komunikatu zamieszczonego na profilu Facebook Organizatora.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Da Moc z siedzibą w Katowicach, ul. Klonowa 35c. Administrator powołuje się na zgodę osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych adres e-mail: iod@ksm.katowice.pl. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Uczestnika - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne.

 

Zarząd Fundacji Da Moc

Monika Gryc

Agata Kaczmarczyk

Katowice, 27.05.2019 r.

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)