Walne Zgromadzenie KSM

 


 

Informacja o uchwałach Walnego Zgromadzenia w roku 2024

 


 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach
działając na podstawie § 75 ust. 1 Statutu KSM
zawiadamia, że
Walne Zgromadzenie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej KSM nr 3/2024 z dnia 25.03.2024 r.
odbędzie się w 5 częściach w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd KSM, tj.
w budynku „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek" przy Placu Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach w następujących terminach:

I część Walnego Zgromadzenia – w dniu 11.06.2024 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30
II część Walnego Zgromadzenia – w dniu 12.06.2024 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30
III część Walnego Zgromadzenia – w dniu 13.06.2024 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30
IV część Walnego Zgromadzenia – w dniu 17.06.2024 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30
V część Walnego Zgromadzenia – w dniu 18.06.2024 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30

 

W I części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w następujących osiedlach: Szopienice, Zawodzie, im. A. Zgrzebnioka oraz członkowie, o których mowa w § 5 ust. 6 Statutu KSM.
W II części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w następujących osiedlach: Wierzbowa, Janów, im. ks. P. Ściegiennego.
W III części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w następujących osiedlach: Giszowiec, Murcki.
W IV części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie mający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w następujących osiedlach: Centrum I, Superjednostka, Graniczna, Gwiazdy, Ligota.
W V części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w następujących osiedlach: Śródmieście, im. J. Kukuczki, im. ks. F. Ścigały, Haperowiec.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i przekazanie prowadzenia obrad Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia (części).
2. Wybór sekretarza i co najmniej 1 asesora wchodzących w skład prezydium Walnego Zgromadzenia (części).
3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia (części).
4. Zapoznanie uczestników Walnego Zgromadzenia z listą pełnomocnictw.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności KSM za 2023 rok, w tym sprawozdanie finansowe za 2023 rok.
9. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM.
10. Informacja o wynikach przeprowadzonej w roku 2023 lustracji z całokształtu działalności Spółdzielni za lata: 2020, 2021, 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok,
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KSM za 2023 rok, w tym sprawozdania finansowego za 2023 rok,
c. podziału nadwyżki bilansowej,
d. zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na 2024 rok,
e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2024-2033.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
14. Podjęcie uchwał w sprawie aktualizacji uchwał o zbyciu nieruchomości.
15. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z § 72 ust. 3 Statutu KSM członek może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, przy czym przynależność członka do danej części Walnego Zgromadzenia wynika z uchwały Rady Nadzorczej KSM nr 3/2024 (opisanej na wstępie zawiadomienia).


W przypadku, gdy członek posiada kilka praw do lokali, dla których jest różna właściwość części Walnego Zgromadzenia, wówczas o przynależności do danej grupy tworzącej część Walnego Zgromadzenia decyduje położenie lokalu, do którego członek uzyskał prawo najwcześniej, chyba że członek najpóźniej do końca 2023 r. wskazał na piśmie, że chce brać udział w tej części Walnego Zgromadzenia, w której znajduje się lokal, do którego członek posiada tytuł prawny nabyty później.


Zgodnie z art. 8 (3) ust. 1 (1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.


Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.


Z pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania członka na Walnym Zgromadzeniu KSM w 2024 roku – w części obrad odpowiadającej lokalizacji jego lokalu.
W celu ochrony praw i interesów członków Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej do udziału w Walnym Zgromadzeniu, w szczególności ze względów organizacyjnych - w związku z koniecznością zapewnienia należytej weryfikacji prawidłowości składanych pełnomocnictw - pełnomocnictwa należy składać na drukach udostępnianych przez Spółdzielnię: w siedzibie Spółdzielni przy ul. Klonowej 35c pokój nr 2 lub Administracjach Osiedlowych właściwych dla położenia lokalu przynależnego członkowi udzielającemu pełnomocnictwa.


Druki pełnomocnictw winny być wypełnione i podpisane w obecności pracownika Spółdzielni, (który potwierdzi podpis członka udzielającego pełnomocnictwa), toteż są one już dostępne w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym przy ul. Klonowej 35c pokój nr 2 na parterze oraz w biurach właściwej terytorialnie Administracji Osiedla.


Pełnomocnictwa członków udzielone poza siedzibą Spółdzielni lub osiedlowej Administracji winny być opatrzone podpisem poświadczonym notarialnie.


Pełnomocnictwa należy składać w terminie do dnia 07.06.2024 r do godziny 14:00 w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym przy ul. Klonowej 35c pokój nr 2 na parterze oraz w biurach właściwej terytorialnie Administracji Osiedla.


Osoby prawne będące członkami Spółdzielni są reprezentowane odpowiednio – przez swoich pełnomocników lub inne osoby uprawnione do reprezentacji.


Zapraszając członków do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia, z obowiązku prawnego informujemy, że uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia nie jest obligatoryjne a Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych.


Członkom uprawnionym do udziału w danej części Walnego Zgromadzenia będą w dniu obrad wydawane mandaty – od godziny 15:30 tj. na godzinę przed rozpoczęciem obrad, po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.


Dla pełnomocnika występującego w imieniu członka – wydanie mandatu uwarunkowane jest dodatkowo uprzednim złożeniem oryginału pełnomocnictwa lub odpisu pełnomocnictwa poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza.


Dla osób reprezentujących członków – osoby prawne - wydanie mandatu uwarunkowane jest dodatkowo złożeniem aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz stosownego pełnomocnictwa.


Mandaty i elektroniczne terminale będą wydawane wyłącznie członkom i pełnomocnikom członków uprawnionym do czynnego uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia (jego części), zaś osoby te - zobowiązane są do osobistego zwrotu terminali po opuszczeniu Sali obrad.


Udostępnianie otrzymanego mandatu i elektronicznego terminala osobie trzeciej przed rozpoczęciem obrad, bądź w trakcie ich trwania jest zabronione i będzie traktowane jako naruszenie wynikających ze Statutu zasad obradowania i może stanowić podstawę wystąpienia przez Spółdzielnię na drogę sądową w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a w razie uzasadnionego podejrzenia co do możliwości zaistnienia zdarzenia o znamionach czynu zabronionego, stanowić może podstawę skierowania wniosku o wszczęcie postępowania karnego.

 

Informujemy uprzejmie, że przed Walnym Zgromadzeniem członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się ze sprawozdaniami organów Spółdzielni, informacją o wynikach przeprowadzonej w roku 2023 lustracji z całokształtu działalności Spółdzielni za lata: 2020, 2021, 2022 wraz z protokołem z lustracji oraz listem polustracyjnym, sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok oraz projektami uchwał podlegającymi rozpatrzeniu na Walnym Zgromadzeniu.


W tym celu dokumentacja zawierająca:


- sprawozdania organów Spółdzielni, informację o wynikach przeprowadzonej w roku 2023 lustracji z całokształtu działalności Spółdzielni za lata: 2020, 2021, 2022 wraz z protokołem z lustracji i listem polustracyjnym, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok, będą wyłożone do wglądu członków w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Klonowej 35c w terminie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 21.05.2024 r. – w pokoju nr 27 (I piętro) tel (32) 208 47 94, po wcześniejszym zgłoszeniu się do Działu Organizacji i Samorządu p. 36a (w godzinach urzędowania Spółdzielni),


- projekty uchwał podlegające rozpatrzeniu na Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 8 (3) ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zostaną wyłożone do wglądu członków w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Klonowej 35c w terminie co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 28.05.2024 r. – w pokoju nr 27 (I piętro) – tel. (32) 208 47 94 po wcześniejszym zgłoszeniu się do Działu Organizacji i Samorządu p. 36a (w godzinach urzędowania Spółdzielni).


„Roczne (okresowe) Sprawozdanie Zarządu z działalności KSM za 2023 rok", było opublikowane w styczniowym wydaniu naszego miesięcznika „Wspólne Sprawy", natomiast, „Uzupełnienie do Sprawozdania Zarządu za rok 2023" znajduje się w wydaniu majowym 2024 r.


„Sprawozdanie Zarządu z działalności KSM za 2023 rok", wraz ze „Sprawozdaniem finansowym za 2023 rok", „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok", „Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM", są dostępne również na stronie internetowej KSM www.ksm.katowice.pl


„Zawiadomienie" niniejsze - stosownie do § 76 ust. 1 Statutu KSM przekazuje się do wiadomości członków:


a) poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń (od 21.05.2024 r.) w klatkach schodowych wszystkich budynków Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w siedzibie lokalnych administracji osiedlowych i Dyrekcji Spółdzielni,


b) publikację prasową w prasie lokalnej w „Dzienniku Zachodnim", „Gazecie Wyborczej" – wydanie katowickie (w dniu 20 maja br) i dodatkowo w miesięczniku „Wspólne Sprawy" (wydanie majowe).


W zakresie związanym z organizacją Walnego Zgromadzenia, Spółdzielnia informuje, że na każdym jego etapie, będą respektowane zasady wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).


Pozostałe prawa członka określone są w Statucie KSM (§ 76). Statut Spółdzielni w całości dostępny jest na stronie internetowej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.ksm.katowice.pl.

 

Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Z poważaniem


ZARZĄD
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

 


 

 

Szanowni Członkowie KSM!
Wychodząc naprzeciw zapytaniom zgłaszanym przez członków, którzy ze względu na swoje ograniczenia ruchowe nie mogą dotrzeć osobiście do Administracji swojego Osiedla lub siedziby Dyrekcji KSM, a wyrażają wolę udzielenia pełnomocnictwa wskazanej osobie do udziału w swoim imieniu w obradach Walnego Zgromadzenia spółdzielni które odbędzie się w 5 częściach w dniach 11, 12, 13, 17, 18. 06. 2024 r. informujemy, że:


- istnieje możliwość indywidualnego telefonicznego umówienia wizyty pracowników właściwej administracji w lokalu zamieszkiwanym przez członka na terenie tego osiedla w celu przeprowadzenia uwierzytelnienia osobistego udzielenia pełnomocnictwa,

 

- w celu prawidłowego sporządzenia pełnomocnictwa należy posiadać dane pełnomocnika: imię nazwisko, jego numer PESEL, adres zamieszkiwania oraz serię i numer dokumentu tożsamości,

 

- pracownicy celem potwierdzenia tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa będą oczekiwali od niej okazania do wglądu dokumentu potwierdzającego jej tożsamość,


- pracownicy ze swej strony winni się przedstawić z imienia i nazwiska oraz stanowiska pracy w KSM, a także wylegitymować się własnym dokumentem potwierdzającym ich tożsamość.

 

 

Z poważaniem
Zarząd
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 

 

- ze Statutu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej -

 

A. Walne Zgromadzenie

 

§ 72

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Do czasu zmniejszenia się liczby członków Spółdzielni poniżej 500 osób Walne Zgromadzenie może odbywać się częściami. Ilość części Walnego Zgromadzenia oraz zasady zaliczania członków do poszczególnych jego części określa każdorazowo Rada Nadzorcza.
3. Każdy członek Spółdzielni ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów i może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy członek posiada kilka praw do lokali, dla których jest różna właściwość części Walnego Zgromadzenia, wówczas o przynależności do danej grupy tworzącej część Walnego Zgromadzenia decyduje położenie lokalu, do którego członek uzyskał prawo najwcześniej. Członek może wskazać na piśmie, w której części Walnego Zgromadzenia chce brać udział począwszy od następnego roku kalendarzowego po dacie zawiadomienia.
4. Postanowienia statutu dotyczące zasad obradowania i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie obowiązują w jednakowy sposób wszystkie części Walnego Zgromadzenia.

 

§ 73

1. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone w oryginale lub w odpisie poświadczonym notarialnie do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia lub jego części.
4. Członek Zarządu Spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu .
5. Pełnomocnik członka Spółdzielni nie sprawuje na Walnym Zgromadzeniu funkcji organizacyjnych pochodzących z wyboru.
6. Członek może korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy członek korzysta, nie są uprawnione do zabierania głosu.
7. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, a także zaproszeni goście.

 

§ 74

Skreślony

 

§ 75

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej 1 raz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca.
2. Zarząd powinien zwołać Walne Zgromadzenie także na żądanie:
1) Rady Nadzorczej,
2) przynajmniej 1/10 ogółu członków w takim terminie, aby jego pierwsza część mogła się odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.
4. W przypadku niezwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 2, Walne Zgromadzenie może zwołać na koszt Spółdzielni Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza.
5. Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o odbyciu Walnego Zgromadzenia bez podziału na części. Zasady zwoływania zgromadzeń, obradowania i podejmowania uchwał przez części Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio.

 

§ 76

1. O czasie, miejscu i porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Zarząd obowiązany jest zawiadomić pisemnie, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem zebrania: wszystkich członków, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz Krajową Radę Spółdzielczą. Przez zawiadomienie na piśmie rozumie się ogłoszenie w prasie lokalnej oraz wywieszenie zawiadomień na tablicach ogłoszeń w budynkach Spółdzielni. Zawiadomienie powinno zawierać informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad, i prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. Projekty uchwał powinny być wykładane co najmniej na 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Członkowie maja prawo zgłaszać na piśmie projekty uchwał i żądania, o których mowa wyżej, najdalej w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Jeśli projekt uchwały nie dotyczy sprawy objętej porządkiem obrad podanym wcześniej do wiadomości członków w sposób określony w ust. 1, to nie będzie głosowany.
3. W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej, zawiadomienie powinno zawierać informację o prawie zgłaszania kandydatów do Rady w terminie do 15 dnia przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub jego pierwszej części. Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę Osiedla, z którego kandyduje, a także imiona i nazwiska członków zgłaszających. Do zgłoszenia winna być dołączona pisemna zgoda osoby zgłaszanej i oświadczenie kandydata, że nie zachodzą ustawowe bądź statutowe przeszkody członkostwa w Radzie Nadzorczej, oraz że nie posiada zaległości wobec Spółdzielni. Zgłoszenie winno być poparte własnoręcznymi podpisami przez co najmniej 20 członków ze wskazaniem ich nazwisk i adresów zamieszkania, lub uchwałą ustępującej Rady Nadzorczej bądź Rady Osiedla.
4. Wszystkie wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3, winny być złożone w siedzibie Spółdzielni bądź administracji Osiedla w terminach wskazanych powyżej.

 

§ 77

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia obradują zgodnie z porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w trybie określonym ustawą i nie mogą skreślić z porządku obrad ani odłożyć do następnego posiedzenia poszczególnych spraw, jak również odroczyć swych obrad.

 

§ 78

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej,
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych, oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
4) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu, lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
6) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
8) skreślony,
9) uchwalanie zmian statutu,
10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z niego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
11) upoważnienie Zarządu do działań mających na celu założenie związku spółdzielczego,
12) wybór delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
13) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
14) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
2. Ponadto do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie regulaminów: Rady Nadzorczej, Rady Osiedla i Zebrań Osiedlowych,
2) skreślony,
3) skreślony,
4) uchwalanie wieloletnich planów remontów kapitalnych i modernizacji oraz strategii ekonomicznej wskazującej źródła i sposób finansowania tych robót, w tym wysokości odpisu na fundusz remontowy w części przeznaczonej na te cele,
5) uchwalanie zasad podziału różnicy między wpływami i kosztami eksploatacji i utrzymania wyodrębnionego mienia Spółdzielni.

 

§ 79

1. Obrady każdej z części Walnego Zgromadzenia otwiera i prowadzi wskazany przez Radę Nadzorczą członek Spółdzielni.
2. Otwierający obrady zarządza wybór pozostałych członków Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: sekretarz i co najmniej 1 asesor. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład prezydium.
3. Po wyborze Prezydium przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie powołuje w miarę potrzeby:
1) komisję mandatowo-skrutacyjną w liczbie 3 - 7 osób dla wykonania czynności związanych z obsługą głosowania (sprawdzenie listy obecności, zbadanie ważności mandatów, obliczanie wyników głosowania),
2) skreślony,
3) komisję wyborczą w liczbie 3 - 5 osób dla sporządzenia listy alfabetycznej kandydatów w wyborach,
4) inne komisje, których zadania i liczebność określa Prezydium Walnego Zgromadzenia.
5. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
6. Ustalenia komisji zapadają zwykłą większością głosów. Członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu zdanie odrębne z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia.
7. Z czynności komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie, a przewodniczący komisji składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie.

 

§ 80

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie przewodniczącego zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru mandatu. Za zgodą większości członków dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie, a czas wystąpień ograniczony.
2. Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu oraz zaproszonym gościom przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący ma prawo odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
4. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
5. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy: jeden za i jeden przeciw wnioskowi.
6. Pozostałe sprawy dotyczące sposobu obradowania rozstrzyga Prezydium, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obradowania.

 

§ 81

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w każdej sprawie objętej porządkiem obrad, bez względu na liczbę obecnych.
2. Uchwały podejmowane są większością głosów ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, o ile ustawa lub statut nie wymaga kwalifikowanej większości głosów. Przez członka uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu rozumie się osobę biorącą udział w głosowaniu.
3. Odwołanie członka Zarządu wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów.

 

§ 82

Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem głosowania w sprawie odwołania członka Zarządu oraz wyboru bądź odwołania członków Rady Nadzorczej, a także delegata na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

 

§ 82 a

Głosowanie tajne odbywa się drogą elektroniczną przy zapewnieniu anonimowości osób głosujących lub za pomocą kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni i z oznaczeniem uchwały, której głosowanie dotyczy. Z zastrzeżeniem postanowień § 87 ust. 4 statutu uprawnieni do głosowania głosujący za uchwałą zaznaczają na karcie do głosowania lub na zdalnym urządzeniu do głosowania wyraz „ZA", głosujący przeciw uchwale wyraz „PRZECIW", a pozostali wyraz „WSTRZYMUJĘ SIĘ". Karta bez jednoznacznego zakreślenia wyrazu wskazującego na rodzaj głosu jest nieważna. O wyborze sposobu głosowania decyduje Zarząd.

 

§ 83

1. Głosowanie nad uchwałami objętymi porządkiem obrad odbywa się w ten sposób, że komisja mandatowo-skrutacyjna każdej z części Walnego Zgromadzenia oblicza głosy oraz ogłasza wynik częściowego głosowania, za wyjątkiem głosowania w sprawie wyboru (odwołania) do Rady Nadzorczej i pozostałych głosowań tajnych.
2. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wraz z poprawkami na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Warunek ten uznaje się za spełniony, gdy na zebranie danej części Walnego Zgromadzenia nie przybędzie żaden z uprawnionych członków mimo zachowania procedur związanych z jego prawidłowym zwołaniem, lub gdy członkowie obecni na danej części Walnego Zgromadzenia nie wzięli udziału w głosowaniu.
3. W ciągu 14 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia Zarząd zwołuje kolegium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący i sekretarze oraz – w przypadku głosowań tajnych – przewodniczący komisji skrutacyjnych poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Kolegium na podstawie protokołów tych zebrań stwierdza, która z uchwał wynikająca z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymała wymaganą ustawą lub statutem ilość głosów i w związku z tym została podjęta przez Walne Zgromadzenie, oraz która z uchwał nie została podjęta.
4. Obrady kolegium prowadzi przewodniczący jednej z części Walnego Zgromadzenia wybrany przez kolegium. Zakończenie obrad kolegium jest równoznaczne z zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Protokół z obrad kolegium podpisuje przewodniczący obrad oraz sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
5. Informację o podjętych uchwałach Zarząd niezwłocznie zamieszcza na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i każdej Administracji Osiedla oraz na stronie internetowej Spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Skreślony.
7. Do czasu posiedzenia kolegium, protokoły komisji skrutacyjnych wraz z kartami do głosowania w wyborach do Rady Nadzorczej i pozostałych głosowań tajnych, zawierające wyniki głosowania na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, przechowuje w depozycie notariusz.

 

§ 83 a

 1. Wnioski, opinie i dezyderaty w sprawach nieobjętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia mogą być zgłaszane przez jego uczestników tylko w punkcie „Wolne wnioski". W sprawach tych może być przeprowadzona dyskusja z ograniczeniem czasu przemawiania, ustalonym przez przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Zgłoszone wnioski, opinie i dezyderaty wpisuje się do protokołu bez głosowania i nie mają one charakteru uchwał obowiązujących członków spółdzielni w rozumieniu art. 42 § 1 ustawy – prawo spółdzielcze.

 

§ 84

 1. Z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący oraz sekretarz tej części Walnego Zgromadzenia.
2. Zbiór protokołów obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia wraz z protokołami komisji obrazującymi wyniki przeprowadzonych głosowań, a nadto protokół z posiedzenia kolegium, zawierający ustalenie wyników głosowań nad poszczególnymi uchwałami oraz wyniki wyborów, stanowią kompletny protokół Walnego Zgromadzenia.
3. Protokół mogą przeglądać członkowie Spółdzielni, a także przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz Krajowej Rady Spółdzielczej – w biurze Zarządu Spółdzielni.
4. Przebieg obrad może być nagrywany bądź filmowany tylko po wcześniejszym uprzedzeniu i wyrażeniu zgody przez wszystkich uczestników zebrania, a rozpowszechniany na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą w stosownym regulaminie. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy nagrywania i filmowania dla celów dokumentacyjnych Spółdzielni.

 

§ 85

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami, lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka, może być zaskarżona do sądu.
4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały.
5. Skreślony.
6. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia, bądź uchylające uchwałę

 

 


 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)