Walne Zgromadzenie KSM


ZAWIADOMIENIE


Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach
działając na podstawie § 75 ust. 1 Statutu KSM
zawiadamia, że

Walne Zgromadzenie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej KSM nr 7/2020 z dnia 23.06.2020 r.

odbędzie się w 3 częściach w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd KSM, tj. w budynku

 

„Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek" przy Placu Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach

 

w następujących terminach:
- I część Walnego Zgromadzenia – odbędzie się w dniu 29.09.2020 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30
- II część Walnego Zgromadzenia – odbędzie się w dniu 30.09.2020 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30
- III część Walnego Zgromadzenia – odbędzie się w dniu 01.10.2020 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30

 

W I części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie mający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w następujących osiedlach: Centrum-I, Haperowiec, Giszowiec, Graniczna, Janów, Ligota.

 

W II części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie mający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w następujących osiedlach: Superjednostka, Śródmieście, Murcki, Wierzbowa, im. Ks. F. Ścigały, Szopienice, im. A. Zgrzebnioka, oraz członkowie, o których mowa w § 5 ust. 6 Statutu KSM.

 

W III części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie mający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w następujących osiedlach: Gwiazdy, im. J. Kukuczki, im. ks. P. Ściegiennego, Zawodzie.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i przekazanie prowadzenia obrad Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia (części).
2. Wybór sekretarza i co najmniej 1 asesora wchodzących w skład prezydium Walnego Zgromadzenia (części).
3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia (części).
4. Wybór Komisji Wyborczej Walnego Zgromadzenia (części).
5. Zapoznanie uczestników Walnego Zgromadzenia z listą pełnomocnictw.
6. Przedstawienie porządku obrad.
7. Wręczenie wyróżnień honorowych za zasługi dla rozwoju KSM.
8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
9. Informacja o zasadach głosowania w wyborach do Rady Nadzorczej i przedstawienie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej KSM.
10. Wybór członków Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2020-2023.
11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok.
12. Sprawozdanie Zarządu z działalności KSM za 2019 rok, w tym sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
13. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na rok 2020.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok,
      b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KSM za 2019 rok, w tym sprawozdania finansowego za 2019 rok,
      c. podziału nadwyżki bilansowej
      d. zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na 2020 rok,
      e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2019 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2020- 2029.
16. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata KSM na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
19. Zamknięcie obrad.


Zgodnie z § 72 ust. 3 Statutu KSM członek może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, przy czym przynależność członka do danej części Walnego Zgromadzenia wynika z uchwały Rady Nadzorczej KSM nr 7/2020 (opisanej na wstępie zawiadomienia).


W przypadku, gdy członek posiada kilka praw do lokali, dla których jest różna właściwość części Walnego Zgromadzenia, wówczas o przynależności do danej grupy tworzącej część Walnego Zgromadzenia decyduje położenie lokalu, do którego członek uzyskał prawo najwcześniej, chyba że członek najpóźniej do końca 2019r. wskazał na piśmie, że chce brać udział w tej części Walnego Zgromadzenia, w której znajduje się lokal, do którego członek posiada tytuł prawny nabyty później.


Zgodnie z art. 8 (3) ust. 1 (1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.


Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

 

Z pełnomocnictwa powinno wynikać, że pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania członka na Walnym Zgromadzeniu KSM w 2020 roku.

 

Osoby prawne będące członkami Spółdzielni są reprezentowane odpowiednio – przez swoich pełnomocników lub inne osoby uprawnione do reprezentacji.

 

Uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia nie jest obowiązkowe a Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych.

 

Mandaty będą wydawane członkom uprawnionym do udziału w danej części Walnego Zgromadzenia w dniu obrad - na godzinę przed jej rozpoczęciem, po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności. Dla pełnomocnika występującego w imieniu członka – wydanie mandatu uwarunkowane jest dodatkowo złożeniem oryginału pełnomocnictwa lub odpisu pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Dla osób reprezentujących członków – osoby prawne - wydanie mandatu uwarunkowane jest dodatkowo złożeniem aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz stosownego pełnomocnictwa.

 

Informujemy, że przed Walnym Zgromadzeniem członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się ze sprawozdaniami organów Spółdzielni, opinią biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego KSM za 2019 rok oraz projektami uchwał podlegającymi rozpatrzeniu na Walnym Zgromadzeniu.

 

W tym celu:
- sprawozdania organów Spółdzielni, opinia wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego KSM za 2019 rok, będą wyłożone do wglądu członków w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Klonowej 35c w terminie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 07.09.2020 r. – w pokoju nr 36a/27 (I piętro) tel (32) 208 47 94 (w godzinach urzędowania Spółdzielni), prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem uzgodnienia terminu w związku z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii koronawirusa i przeciwdziałaniu jego rozprzestrzeniania.
- projekty uchwał podlegające rozpatrzeniu na Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 8 (3) ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zostaną wyłożone do wglądu członków w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Klonowej 35c w terminie co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 15.09.2020 r. – w pokoju nr 36a/27 (I piętro) – tel. (32) 208 47 94 (w godzinach urzędowania Spółdzielni) prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem uzgodnienia terminu w związku z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii koronawirusa i przeciwdziałaniu jego rozprzestrzeniania. Kolejność udostępniania materiałów j.w. wg zgłoszeń zainteresowanych.

 

W związku z pkt. 10 porządku obrad informujemy, że członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania na piśmie kandydatów na członków Rady Nadzorczej w siedzibie Spółdzielni (bądź Administracji Osiedla) w terminie do 15 dni przed terminem posiedzenia I części Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 14 września 2020 roku. Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę Okręgu (Osiedla), z którego kandyduje, a także imiona i nazwiska członków zgłaszających. Zgłoszenie winno być poparte własnoręcznymi podpisami przez co najmniej 20 członków ze wskazaniem ich nazwisk i adresów zamieszkania, lub uchwałą ustępującej Rady Nadzorczej bądź Rady Osiedla. Do zgłoszenia winna być dołączona pisemna zgoda osoby zgłaszanej i oświadczenie kandydata, że nie zachodzą ustawowe bądź statutowe przeszkody członkostwa w Radzie Nadzorczej, oraz że nie posiada zaległości wobec Spółdzielni. Dla ułatwienia procesu zgłoszeniowego dla zainteresowanych opracowane zostały wzory (druki) zgłoszenia, oświadczenia i listy poparcia dla osoby kandydata do Rady Nadzorczej, które można pobrać m.in. ze strony internetowej KSM: www.ksm.katowice.pl (zakładka "Walne Zgromadzenie").

 

Pozostałe prawa członka określone są w Statucie KSM (§ 76).


Równocześnie Spółdzielnia informuje, że w zakresie związanym z organizacją Walnego Zgromadzenia, w tym udostępniania materiałów sprawozdawczych i projektów uchwał Walnego Zgromadzenia będą respektowane zasady wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).

 

Niezależnie od powyższego informuje się ogół członków Spółdzielni, że (wzorem lat poprzednich) część materiałów na Walne Zgromadzenie (w wersji skondensowanej) dot. sprawozdań, a w szczególności: Sprawozdanie Zarządu z działalności KSM za 2019 rok, wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2019 rok, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok, Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na 2020 rok, zostały opublikowane w naszym miesięczniku „Wspólne Sprawy" w wydaniu lipcowo-sierpniowym 2020 r., jak i również są dostępne na stronie internetowej KSM www.ksm.katowice.pl

„Zawiadomienie" niniejsze - stosownie do § 76 ust. 1 Statutu KSM przekazuje się do wiadomości członków:
a) poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń (od 07.09.2020 r.) w klatkach schodowych wszystkich budynków Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w siedzibie lokalnych administracji osiedlowych i Dyrekcji Spółdzielni,
b) publikację prasową w prasie lokalnej w Dzienniku Zachodnim, Gazecie Wyborczej – wydanie katowickie (w dniu 4 września br) oraz w miesięczniku „Wspólne Sprawy" (wydanie wrześniowe)

 

UWAGA!
W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii informujemy, że organizacja zgromadzeń podlega ograniczeniom i wymaga zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa wynikających m.in. z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.08.2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356 z zm.). W związku z powyższym zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 2 tegoż rozporządzenia , do odwołania nałożono „obowiązek zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego (...), ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych". Wobec powyższego co do zasady uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu członkowie lub ich pełnomocnicy zobowiązani są przy wejściu do budynku / na salę obrad do zakrycia ust i nosa np. maseczką lub przyłbicą przez cały czas trwania obrad, zdezynfekowania rąk płynem umieszczonym przy wejściu, zachowania bezpiecznego odstępu podczas odbioru mandatu do głosowania, a także w miarę możliwości winni posiadać własny długopis. Dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego Spółdzielnia zapewnia wszystkim uczestnikom pomiar temperatury przed wejściem na salę obrad, ponadto każdy uczestnik zobowiązany będzie złożyć indywidualne oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zebraniu z uwagi na COVID-19. Osoby wobec których zostaną stwierdzone widoczne oznaki stanu choroby, mogą nie zostać dopuszczone do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia. Zależnie od sytuacji epidemiologicznej zaktualizowana informacja o obowiązujących zasadach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, będzie udzielona bezpośrednio przed rozpoczęciem części Walnego Zgromadzenia stosownym ogłoszeniem.

 

Jednocześnie informujemy, że sala, na której odbędzie się Zebranie, zostanie odpowiednio przygotowana, miejsca siedzące zdezynfekowane i wydzielone w odpowiedniej odległości od siebie. Do dyspozycji członków będzie także płyn dezynfekujący.

 

Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Z poważaniem
Zarząd
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Katowice, dnia 01.09.2020 r.

 


 


INFORMACJA
o Walnym Zgromadzeniu KSM w 2020 roku
i wyborach Rady Nadzorczej na kadencję 2020-2023

 

Tegoroczne Walne Zgromadzenie KSM z uwagi na istniejący w kraju stan epidemii i związane z tym obostrzenia w zakresie odbywania się zgromadzeń, nie odbyło się z przyczyn nieleżących po stronie Spółdzielni w planowanym na czerwiec terminie.


Zarząd Spółdzielni współdziałając z Radą Nadzorczą i biorąc pod uwagę obowiązujące nadal ustanowione przez władze RP rygory związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii - zdecydował o przesunięciu planowanego na miesiąc czerwiec br. terminu Walnego Zgromadzenia KSM na II półrocze 2020r.


Nowy przewidywany termin dorocznego Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego za rok 2019 (nadal planowanego w trzech częściach) jest zakładany na końcowe dni miesiąca września 2020 roku, z zastrzeżeniem konieczności uwzględnienia wszelkich obowiązujących w tym zakresie ograniczeń dot. zapewnienia bezpiecznego odbywania zgromadzeń, w tym zwłaszcza rygorów wynikających z ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 31.03.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).


Decyzja Zarządu ma uzasadnienie oparte w prawnym przyzwoleniu ustawodawcy w zakresie zmiany terminów zwołania i odbycia dorocznych zwyczajnych sprawozdawczych walnych zgromadzeń w jednostkach gospodarczych - (prawnie sankcjonujących przedłużenia ustawowego terminu zwołania walnych zgromadzeń do czasu po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego).

 

O czasie, miejscu i porządku obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia (jego określonej części) ogół członków Spółdzielni zostanie powiadomiony odrębnymi zawiadomieniami - w trybie określonym w nowym Statucie KSM (§ 76 ust. 1, 2, 3) – z wyprzedzeniem co najmniej trzytygodniowym przed datą I części Walnego Zgromadzenia poprzez:

 • ogłoszenie w prasie lokalnej,
 • wywieszenie stosownych zawiadomień na tablicach ogłoszeń we wszystkich budynkach mieszkalnych Spółdzielni,
 • zawiadomienie na stronie internetowej KSM.

Planowanym miejscem odbycia tegorocznego Walnego Zgromadzenia Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest sala widowiskowa w budynku „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek" w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 2 usytuowana w relatywnie porównywalnej odległości dla wszystkich naszych osiedli, posiadająca z wszystkimi osiedlami dogodne połączenia komunikacji publicznej.

 

Z uwagi na upływającą trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółdzielni - jednym z punktów tegorocznego Walnego Zgromadzenia - będą wybory Rady Nadzorczej na nową kadencję w latach 2020-2023. Dla przypomnienia publikujemy regulujące to zagadnienie przepisy Statutu Spółdzielni przydatne zwłaszcza dla członków zainteresowanych kandydowaniem do przyszłej Rady Nadzorczej.


1. Czynne i bierne prawo wyborcze (na podstawie § 12 ust. 1, § 71 ust. 1, § 104a ust. 5 i § 104b Statutu KSM):

Każdemu członkowi Spółdzielni posiadającemu pełną zdolność do czynności prawnych przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
Wybory do Rady Nadzorczej dokonywane są podczas obrad Walnego Zgromadzenia (na każdej z jego części) w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów – członków Spółdzielni.

 

Do Rady Nadzorczej nie mogą kandydować osoby – członkowie Spółdzielni, którzy:

 • są członkami Zarządu Spółdzielni,
 • pozostają w stosunku pracy (są pracownikami Spółdzielni),
 • są kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu,
 • pozostają z członkiem Zarządu lub kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej,
 • prowadzą działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni,
 • zalegają z opłatami za lokale wobec Spółdzielni,
 • byli członkami Rady Nadzorczej przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej (tj. byli członkami Rady Nadzorczej w latach 2014-2017, 2017-2020) – ponieważ po dwóch kolejnych okresach aktywności zachodzi konieczność zachowania jednokadencyjnej absencji.

Osoba kandydująca w wyborach do Rady Nadzorczej obowiązana jest w kwestiach powyższych złożyć na piśmie stosowne oświadczenie.

 

2. Zgłoszenia kandydatów (na podstawie § 76 ust. 1, 3 Statutu KSM):

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej – w terminach i na zasadach ustalonych w oparciu o przepisy wynikające z obowiązującego Statutu KSM.

 

W nawiązaniu do treści § 76 ust. 3 Statutu KSM podaje się iż zgłoszenia będą przyjmowane do 15-go dnia przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółdzielni, przy ul. Klonowej 35c (pokój nr 36, 36a), przy czym liczy się data faktycznego wpływu zgłoszenia do Spółdzielni. Zgłoszenia przekazane bądź przesłane po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę, toteż w przypadku zamiaru przesyłania akcesu do Rady Nadzorczej trzeba brać pod uwagę sposób pracy poczty, doręczyciela przesyłki pocztowej, bowiem w tym przypadku przesądzającą będzie o przyjęciu lub nie uwzględnieniu wniosku nie faktyczna data nadania przez zgłaszającego przesyłki lecz data jej doręczenia do Spółdzielni.

 

Zgłoszenie indywidualne osób pretendujących do Rady Nadzorczej winno zawierać imię i nazwisko kandydata, okręg wyborczy (nazwę osiedla) z którego kandyduje, a także dane identyfikacyjne wszystkich członków popierających kandydata, tj. ich imiona i nazwiska, numery członkowskie i adresowe (wskazanie miejsca zamieszkania), potwierdzone własnoręcznymi (czytelnymi) podpisami rekomendujących. Dla ważności wniosku kandydat winien załączyć poparcie co najmniej 20 członków Spółdzielni.

 

Indywidualne zgłoszenie kandydata może nastąpić również w oparciu o rekomendację organu samorządowego Spółdzielni – wynikającą ze stosownej uchwały tego organu tj. właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata Rady Osiedla bądź Rady Nadzorczej KSM – odpowiednio - jeśli kandydat jest aktywnym członkiem określonego organu statutowego Spółdzielni.

 

Zgłoszenia, o którym mowa wyżej, może dokonać bezpośrednio zainteresowany lub inny członek względnie grupa członków - z wymagającym poparciem wystarczającej liczby członków popierających kandydata, w każdym przypadku do zgłoszenia winna być dołączona także pod rygorem pominięcia kandydatury:

 • pisemna zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej KSM osoby zgłaszanej (ze wskazaniem okręgu wyborczego, z którego ubiega się o mandat członka Rady Nadzorczej),
 • pisemne oświadczenie kandydata, że nie zachodzą ustawowe bądź statutowe przeszkody jego członkostwa w Radzie Nadzorczej,
 • oświadczenie, że nie posiada zaległości płatniczych wobec Spółdzielni.

Wszystkich członków Spółdzielni zainteresowanych pracą w Radzie Nadzorczej – zwłaszcza posiadających odpowiednią wiedzę zawodową, znajomość Spółdzielni oraz realiów jej funkcjonowania zachęcamy do zgłaszania kandydatur – które będą przyjmowane od 03.08.2020 r.

Dla ułatwienia procesu zgłoszeniowego dla zainteresowanych opracowane zostały wzory (druki) zgłoszenia, oświadczenia i listy poparcia dla osoby kandydata do Rady Nadzorczej, które będzie można pobrać:

 • ze strony internetowej KSM: www.ksm.katowice.pl (zakładka "Walne Zgromdzenie"),
 • w Dziale Organizacji i Samorządu w pokoju nr 36 i 36a,
 • w Administracjach Osiedli.
W celu pobrania kliknij tutaj:
 
 
 
 
 

Zgłoszenie kandydowania w wyborach do Rady Nadzorczej wraz z niezbędnymi dokumentami tj.:

 • zgodą na kandydowanie i oświadczeniem o braku przeszkód prawnych,
 • listą poparcia zgłaszanej kandydatury lub uchwałą Rady Osiedla bądź Rady Nadzorczej KSM w sprawie udzielenia poparcia osobie kandydującej,

będą przyjmowane w siedzibie Spółdzielni przy ul. Klonowej 35c, w pokoju nr 36 lub 36a – I piętro (w Dziale Organizacji i Samorządu) – w godzinach pracy Spółdzielni w terminie granicznym do 15 dni przed dniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
Wyklucza się drogę elektroniczną i fax.

 

W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z warunków - zgłoszenie będzie uznane za nieskuteczne, a kandydat nie zostanie umieszczony na liście wyborczej.

 

Na potrzeby prezentacji kandydatów do Rady Nadzorczej - w celu sprawnego przeprowadzenia wyborów, sporządzony zostanie wykaz kandydatów (osób ubiegających się o mandat) - stąd zachodzi konieczność, by zgłaszający przekazał wraz ze zdjęciem - krótką prezentację swojej osoby – imienia, nazwiska, osiedla, okręgu wyborczego wynikającego z adresu zamieszkania, dane dotyczące posiadanego wykształcenia i ewentualnych specjalności zawodowych, zainteresowań, doświadczenia i osiągnięć w pracy, także społecznej ze wskazaniem na dotychczasową działalność na rzecz KSM, i innych.


Prezentacja nie może obejmować więcej niż maksymalnie 10 wierszy maszynopisu.


Do tekstu można (należy) dołączyć zdjęcie legitymacyjne kandydata (wysokiej rozdzielczości w formacie jpg lub tiff).

 

Materiały, jak zaznaczono, należy dostarczyć do siedziby Spółdzielni – pokój nr 36, 36a najpóźniej w terminie do 15 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia - pod rygorem pominięcia (nie dostarczony w terminie) informacji o kandydacie, a także z zastrzeżeniem, że w przekazanym tekście może nastąpić redakcyjna korekta informacji o kandydacie - jeśli ramy tekstu nie zostaną zachowane. Spółdzielnia zastrzega sobie także brak jakiejkolwiek odpowiedzialności za ujęte w prezentacji dane jeśli okazałyby się, iż są one niezgodne ze stanem faktycznym (nieprawdziwe).

 

Dodatkowe informacje związane z kandydowaniem do Rady Nadzorczej można uzyskać telefonicznie w dni robocze pod nr: (32) 208-47-93 i 208-47-94 w godzianch urzędowania Spółdzielni.

 

3. Wybory poprzez głosowanie (na podstawie § 82a i § 87 Statutu KSM):

Głosowanie w wyborach do Rady Nadzorczej dokonywane jest indywidualnie bezpośrednio przez uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu uprawnionych członków KSM lub ich wyznaczonych pełnomocników - w formie wyborów tajnych – wyłącznie przy użyciu ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni kart wyborczych.


Karty wyborcze będą zawierać imiona i nazwiska wszystkich kandydatów do Rady Nadzorczej w kolejności alfabetycznej, z podziałem na okręgi wyborcze.

 

Każdemu uczestniczącemu w obradach Walnego Zgromadzenia (danej części) członkowi Spółdzielni w głosowaniu tajnym przysługuje jeden głos. Głosując na swojego kandydata do Rady Nadzorczej każdy z członków zaznacza znakiem „X" jedno nazwisko kandydata z całej listy, na którego głosuje. Jeżeli głosujący zaznaczy na karcie wyborczej więcej niż jednego kandydata to taka karta będzie uznana za nieważną. Nieważną będzie też karta uszkodzona lub zniszczona w taki sposób, że nie można ustalić na kogo głosujący oddał głos, lub gdy na karcie znajdują się dopisane inne osoby.

 

Karty wyborcze, które przygotowuje Komisja Wyborcza po zweryfikowaniu zgłoszonych kandydatur pod kątem spełnienia warunków statutowych uprawnionym do głosowania wręcza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna wybrana odrębnie (zgodnie z porządkiem obrad) w każdej części Walnego Zgromadzenia.


Głosowanie będzie się odbywać poprzez osobiste wrzucenie otrzymanej, wypełnionej „karty wyborczej" w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej do urny (po uprzednim okazaniu mandatu członkowskiego WZ – który uzyska przy rejestracji swej obecności na obradach).


Po zakończeniu oddawania głosów Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ustala liczbę (ilość) wrzuconych do urny wyborczej kart, co jednocześnie stanowi wiążącą informację o liczbie oddanych przez głosujących głosów i przekazuje karty wyborcze do depozytu obecnemu na WZ notariuszowi, który je przechowuje do czasu przekazania do kolegium Walnego Zgromadzenia, które będzie miało posiedzenie po zamknięciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia KSM. Wyniki głosowania z wszystkich części ustala kolegium Walnego Zgromadzenia w składzie:


Przewodniczący i sekretarze oraz przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych wszystkich części danego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

 

W skład Rady Nadzorczej jako wybrani w głosowaniu tajnym wchodzą spośród kandydujących do Rady Nadzorczej – członkowie, którzy łącznie na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia uzyskali największą spośród kandydatów w danym okręgu wyborczym liczbę głosów – w liczbie wynikającej z uchwały Rady Nadzorczej nr 6/2020 z dnia 23.06.2020 r. - do przypadających na ten okręg ilości mandatów.

 

Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów z tego samego okręgu wyborczego uzyska taką samą liczbę głosów, co powodowałoby przekroczenie liczby przypadających do obsadzenia w danym okręgu mandatów - w skład Rady Nadzorczej wchodzi ten spośród kandydatów, który legitymuje się niższym numerem w rejestrze członkowskim Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Zarząd
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Katowice, dnia 02.07.2020 r.

 

 

 


 

Informacja o uchwałach Walnego Zgromadzenia w roku 2020

 

Materiały na Walne Zgromadzenie 2020 Wspólne Sprawy Lipiec Sierpień 2020

 


 

Informacja o uchwałach Walnego Zgromadzenia w roku 2019

 

Materiały na Walne Zgromadzenie 2019 Wspólne Sprawy Czerwiec 2019

 


 

Informacja o uchwałach Walnego Zgromadzenia w roku 2018

 

Materiały na Walne Zgromadzenie 2018 Wspólne Sprawy Maj 2018

 


 

Informacja o uchwałach Walnego Zgromadzenia w roku 2017

 

Materiały na Walne Zgromadzenie 2017 Dodatek specjalny do Wspólnych Spraw Czerwiec 2017

 


 

Informacja o uchwałach Walnego Zgromadzenia w roku 2016

 

Materiały na Walne Zgromadzenie 2016 Dodatek specjalny do Wspólnych Spraw Maj 2016

 


 

Informacja o uchwałach Walnego Zgromadzenia w roku 2015

 


 

Informacja o uchwałach Walnego Zgromadzenia w roku 2014

 


 

Informacja o uchwałach Walnego Zgromadzenia w roku 2013

 


 

Informacja o uchwałach Walnego Zgromadzenia w roku 2012

 


 


- ze Statutu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej -

 

A. Walne Zgromadzenie

 

§ 72

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Do czasu zmniejszenia się liczby członków Spółdzielni poniżej 500 osób Walne Zgromadzenie może odbywać się częściami. Ilość części Walnego Zgromadzenia oraz zasady zaliczania członków do poszczególnych jego części określa każdorazowo Rada Nadzorcza.
3. Każdy członek Spółdzielni ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów i może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy członek posiada kilka praw do lokali, dla których jest różna właściwość części Walnego Zgromadzenia, wówczas o przynależności do danej grupy tworzącej część Walnego Zgromadzenia decyduje położenie lokalu, do którego członek uzyskał prawo najwcześniej. Członek może wskazać na piśmie, w której części Walnego Zgromadzenia chce brać udział począwszy od następnego roku kalendarzowego po dacie zawiadomienia.
4. Postanowienia statutu dotyczące zasad obradowania i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie obowiązują w jednakowy sposób wszystkie części Walnego Zgromadzenia.

 

§ 73

1. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone w oryginale lub w odpisie poświadczonym notarialnie do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia lub jego części.
4. Członek Zarządu Spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu .
5. Pełnomocnik członka Spółdzielni nie sprawuje na Walnym Zgromadzeniu funkcji organizacyjnych pochodzących z wyboru.
6. Członek może korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy członek korzysta, nie są uprawnione do zabierania głosu.
7. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, a także zaproszeni goście.

 

§ 74

Skreślony

 

§ 75

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej 1 raz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca.
2. Zarząd powinien zwołać Walne Zgromadzenie także na żądanie:
1) Rady Nadzorczej,
2) przynajmniej 1/10 ogółu członków w takim terminie, aby jego pierwsza część mogła się odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.
4. W przypadku niezwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 2, Walne Zgromadzenie może zwołać na koszt Spółdzielni Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza.
5. Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o odbyciu Walnego Zgromadzenia bez podziału na części. Zasady zwoływania zgromadzeń, obradowania i podejmowania uchwał przez części Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio.

 

§ 76

1. O czasie, miejscu i porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Zarząd obowiązany jest zawiadomić pisemnie, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem zebrania: wszystkich członków, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz Krajową Radę Spółdzielczą. Przez zawiadomienie na piśmie rozumie się ogłoszenie w prasie lokalnej oraz wywieszenie zawiadomień na tablicach ogłoszeń w budynkach Spółdzielni. Zawiadomienie powinno zawierać informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad, i prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. Projekty uchwał powinny być wykładane co najmniej na 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Członkowie maja prawo zgłaszać na piśmie projekty uchwał i żądania, o których mowa wyżej, najdalej w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Jeśli projekt uchwały nie dotyczy sprawy objętej porządkiem obrad podanym wcześniej do wiadomości członków w sposób określony w ust. 1, to nie będzie głosowany.
3. W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej, zawiadomienie powinno zawierać informację o prawie zgłaszania kandydatów do Rady w terminie do 15 dnia przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub jego pierwszej części. Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę Osiedla, z którego kandyduje, a także imiona i nazwiska członków zgłaszających. Do zgłoszenia winna być dołączona pisemna zgoda osoby zgłaszanej i oświadczenie kandydata, że nie zachodzą ustawowe bądź statutowe przeszkody członkostwa w Radzie Nadzorczej, oraz że nie posiada zaległości wobec Spółdzielni. Zgłoszenie winno być poparte własnoręcznymi podpisami przez co najmniej 20 członków ze wskazaniem ich nazwisk i adresów zamieszkania, lub uchwałą ustępującej Rady Nadzorczej bądź Rady Osiedla.
4. Wszystkie wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3, winny być złożone w siedzibie Spółdzielni bądź administracji Osiedla w terminach wskazanych powyżej.

 

§ 77

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia obradują zgodnie z porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w trybie określonym ustawą i nie mogą skreślić z porządku obrad ani odłożyć do następnego posiedzenia poszczególnych spraw, jak również odroczyć swych obrad.

 

§ 78

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej,
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych, oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
4) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu, lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
6) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
8) skreślony,
9) uchwalanie zmian statutu,
10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z niego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
11) upoważnienie Zarządu do działań mających na celu założenie związku spółdzielczego,
12) wybór delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
13) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
14) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
2. Ponadto do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie regulaminów: Rady Nadzorczej, Rady Osiedla i Zebrań Osiedlowych,
2) skreślony,
3) skreślony,
4) uchwalanie wieloletnich planów remontów kapitalnych i modernizacji oraz strategii ekonomicznej wskazującej źródła i sposób finansowania tych robót, w tym wysokości odpisu na fundusz remontowy w części przeznaczonej na te cele,
5) uchwalanie zasad podziału różnicy między wpływami i kosztami eksploatacji i utrzymania wyodrębnionego mienia Spółdzielni.

 

§ 79

1. Obrady każdej z części Walnego Zgromadzenia otwiera i prowadzi wskazany przez Radę Nadzorczą członek Spółdzielni.
2. Otwierający obrady zarządza wybór pozostałych członków Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: sekretarz i co najmniej 1 asesor. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład prezydium.
3. Po wyborze Prezydium przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie powołuje w miarę potrzeby:
1) komisję mandatowo-skrutacyjną w liczbie 3 - 7 osób dla wykonania czynności związanych z obsługą głosowania (sprawdzenie listy obecności, zbadanie ważności mandatów, obliczanie wyników głosowania),
2) skreślony,
3) komisję wyborczą w liczbie 3 - 5 osób dla sporządzenia listy alfabetycznej kandydatów w wyborach,
4) inne komisje, których zadania i liczebność określa Prezydium Walnego Zgromadzenia.
5. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
6. Ustalenia komisji zapadają zwykłą większością głosów. Członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu zdanie odrębne z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia.
7. Z czynności komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie, a przewodniczący komisji składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie.

 

§ 80

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie przewodniczącego zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru mandatu. Za zgodą większości członków dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie, a czas wystąpień ograniczony.
2. Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu oraz zaproszonym gościom przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący ma prawo odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
4. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
5. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy: jeden za i jeden przeciw wnioskowi.
6. Pozostałe sprawy dotyczące sposobu obradowania rozstrzyga Prezydium, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obradowania.

 

§ 81

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w każdej sprawie objętej porządkiem obrad, bez względu na liczbę obecnych.
2. Uchwały podejmowane są większością głosów ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, o ile ustawa lub statut nie wymaga kwalifikowanej większości głosów. Przez członka uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu rozumie się osobę biorącą udział w głosowaniu.
3. Odwołanie członka Zarządu wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów.

 

§ 82

Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem głosowania w sprawie odwołania członka Zarządu oraz wyboru bądź odwołania członków Rady Nadzorczej, a także delegata na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

 

§ 82 a

Głosowanie tajne odbywa się drogą elektroniczną przy zapewnieniu anonimowości osób głosujących lub za pomocą kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni i z oznaczeniem uchwały, której głosowanie dotyczy. Z zastrzeżeniem postanowień § 87 ust. 4 statutu uprawnieni do głosowania głosujący za uchwałą zaznaczają na karcie do głosowania lub na zdalnym urządzeniu do głosowania wyraz „ZA", głosujący przeciw uchwale wyraz „PRZECIW", a pozostali wyraz „WSTRZYMUJĘ SIĘ". Karta bez jednoznacznego zakreślenia wyrazu wskazującego na rodzaj głosu jest nieważna. O wyborze sposobu głosowania decyduje Zarząd.

 

§ 83

1. Głosowanie nad uchwałami objętymi porządkiem obrad odbywa się w ten sposób, że komisja mandatowo-skrutacyjna każdej z części Walnego Zgromadzenia oblicza głosy oraz ogłasza wynik częściowego głosowania, za wyjątkiem głosowania w sprawie wyboru (odwołania) do Rady Nadzorczej i pozostałych głosowań tajnych.
2. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wraz z poprawkami na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Warunek ten uznaje się za spełniony, gdy na zebranie danej części Walnego Zgromadzenia nie przybędzie żaden z uprawnionych członków mimo zachowania procedur związanych z jego prawidłowym zwołaniem, lub gdy członkowie obecni na danej części Walnego Zgromadzenia nie wzięli udziału w głosowaniu.
3. W ciągu 14 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia Zarząd zwołuje kolegium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący i sekretarze oraz – w przypadku głosowań tajnych – przewodniczący komisji skrutacyjnych poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Kolegium na podstawie protokołów tych zebrań stwierdza, która z uchwał wynikająca z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymała wymaganą ustawą lub statutem ilość głosów i w związku z tym została podjęta przez Walne Zgromadzenie, oraz która z uchwał nie została podjęta.
4. Obrady kolegium prowadzi przewodniczący jednej z części Walnego Zgromadzenia wybrany przez kolegium. Zakończenie obrad kolegium jest równoznaczne z zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Protokół z obrad kolegium podpisuje przewodniczący obrad oraz sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
5. Informację o podjętych uchwałach Zarząd niezwłocznie zamieszcza na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i każdej Administracji Osiedla oraz na stronie internetowej Spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Skreślony.
7. Do czasu posiedzenia kolegium, protokoły komisji skrutacyjnych wraz z kartami do głosowania w wyborach do Rady Nadzorczej i pozostałych głosowań tajnych, zawierające wyniki głosowania na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, przechowuje w depozycie notariusz.

 

§ 83 a

 1. Wnioski, opinie i dezyderaty w sprawach nieobjętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia mogą być zgłaszane przez jego uczestników tylko w punkcie „Wolne wnioski". W sprawach tych może być przeprowadzona dyskusja z ograniczeniem czasu przemawiania, ustalonym przez przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Zgłoszone wnioski, opinie i dezyderaty wpisuje się do protokołu bez głosowania i nie mają one charakteru uchwał obowiązujących członków spółdzielni w rozumieniu art. 42 § 1 ustawy – prawo spółdzielcze.

 

§ 84

 1. Z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący oraz sekretarz tej części Walnego Zgromadzenia.
2. Zbiór protokołów obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia wraz z protokołami komisji obrazującymi wyniki przeprowadzonych głosowań, a nadto protokół z posiedzenia kolegium, zawierający ustalenie wyników głosowań nad poszczególnymi uchwałami oraz wyniki wyborów, stanowią kompletny protokół Walnego Zgromadzenia.
3. Protokół mogą przeglądać członkowie Spółdzielni, a także przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz Krajowej Rady Spółdzielczej – w biurze Zarządu Spółdzielni.
4. Przebieg obrad może być nagrywany bądź filmowany tylko po wcześniejszym uprzedzeniu i wyrażeniu zgody przez wszystkich uczestników zebrania, a rozpowszechniany na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą w stosownym regulaminie. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy nagrywania i filmowania dla celów dokumentacyjnych Spółdzielni.

 

§ 85

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami, lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka, może być zaskarżona do sądu.
4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały.
5. Skreślony.
6. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia, bądź uchylające uchwałę

 

 


 

ARCHIWUM

 

Relacja z II części 60 zebrania Przedstawicieli Członków KSM - styczeń 2011 - w wydaniu nr 239 "Wspólnych Spraw" (luty 2011)

Relacja z 63 zebrania Przedstawicieli Członków KSM - maj 2010 - w wydaniu nr 231 "Wspólnych Spraw" (czerwiec - 2010)

Relacja z 62 zebrania Przedstawicieli Członków KSM - maj 2009

Relacja z 61 zebrania Przedstawicieli Członków KSM - maj 2008

Relacja z 60 zebrania Przedstawicieli Członków KSM - listopad 2007

Relacja z 59 zebrania Przedstawicieli Członków KSM - maj 2007

Relacja ze stanowiska 59 zebrania Przedstawicieli Członków KSM - maj 2007

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)