Walne Zgromadzenie KSM

 


Informacja o uchwałach Walnego Zgromadzenia w roku 2023

 

 


 


- ze Statutu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej -

 

A. Walne Zgromadzenie

 

§ 72

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Do czasu zmniejszenia się liczby członków Spółdzielni poniżej 500 osób Walne Zgromadzenie może odbywać się częściami. Ilość części Walnego Zgromadzenia oraz zasady zaliczania członków do poszczególnych jego części określa każdorazowo Rada Nadzorcza.
3. Każdy członek Spółdzielni ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów i może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy członek posiada kilka praw do lokali, dla których jest różna właściwość części Walnego Zgromadzenia, wówczas o przynależności do danej grupy tworzącej część Walnego Zgromadzenia decyduje położenie lokalu, do którego członek uzyskał prawo najwcześniej. Członek może wskazać na piśmie, w której części Walnego Zgromadzenia chce brać udział począwszy od następnego roku kalendarzowego po dacie zawiadomienia.
4. Postanowienia statutu dotyczące zasad obradowania i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie obowiązują w jednakowy sposób wszystkie części Walnego Zgromadzenia.

 

§ 73

1. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone w oryginale lub w odpisie poświadczonym notarialnie do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia lub jego części.
4. Członek Zarządu Spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu .
5. Pełnomocnik członka Spółdzielni nie sprawuje na Walnym Zgromadzeniu funkcji organizacyjnych pochodzących z wyboru.
6. Członek może korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy członek korzysta, nie są uprawnione do zabierania głosu.
7. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, a także zaproszeni goście.

 

§ 74

Skreślony

 

§ 75

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej 1 raz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca.
2. Zarząd powinien zwołać Walne Zgromadzenie także na żądanie:
1) Rady Nadzorczej,
2) przynajmniej 1/10 ogółu członków w takim terminie, aby jego pierwsza część mogła się odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.
4. W przypadku niezwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 2, Walne Zgromadzenie może zwołać na koszt Spółdzielni Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza.
5. Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o odbyciu Walnego Zgromadzenia bez podziału na części. Zasady zwoływania zgromadzeń, obradowania i podejmowania uchwał przez części Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio.

 

§ 76

1. O czasie, miejscu i porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Zarząd obowiązany jest zawiadomić pisemnie, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem zebrania: wszystkich członków, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz Krajową Radę Spółdzielczą. Przez zawiadomienie na piśmie rozumie się ogłoszenie w prasie lokalnej oraz wywieszenie zawiadomień na tablicach ogłoszeń w budynkach Spółdzielni. Zawiadomienie powinno zawierać informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad, i prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. Projekty uchwał powinny być wykładane co najmniej na 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Członkowie maja prawo zgłaszać na piśmie projekty uchwał i żądania, o których mowa wyżej, najdalej w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Jeśli projekt uchwały nie dotyczy sprawy objętej porządkiem obrad podanym wcześniej do wiadomości członków w sposób określony w ust. 1, to nie będzie głosowany.
3. W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej, zawiadomienie powinno zawierać informację o prawie zgłaszania kandydatów do Rady w terminie do 15 dnia przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub jego pierwszej części. Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę Osiedla, z którego kandyduje, a także imiona i nazwiska członków zgłaszających. Do zgłoszenia winna być dołączona pisemna zgoda osoby zgłaszanej i oświadczenie kandydata, że nie zachodzą ustawowe bądź statutowe przeszkody członkostwa w Radzie Nadzorczej, oraz że nie posiada zaległości wobec Spółdzielni. Zgłoszenie winno być poparte własnoręcznymi podpisami przez co najmniej 20 członków ze wskazaniem ich nazwisk i adresów zamieszkania, lub uchwałą ustępującej Rady Nadzorczej bądź Rady Osiedla.
4. Wszystkie wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3, winny być złożone w siedzibie Spółdzielni bądź administracji Osiedla w terminach wskazanych powyżej.

 

§ 77

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia obradują zgodnie z porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w trybie określonym ustawą i nie mogą skreślić z porządku obrad ani odłożyć do następnego posiedzenia poszczególnych spraw, jak również odroczyć swych obrad.

 

§ 78

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej,
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych, oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
4) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu, lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
6) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
8) skreślony,
9) uchwalanie zmian statutu,
10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub wystąpienia z niego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
11) upoważnienie Zarządu do działań mających na celu założenie związku spółdzielczego,
12) wybór delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
13) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
14) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
2. Ponadto do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie regulaminów: Rady Nadzorczej, Rady Osiedla i Zebrań Osiedlowych,
2) skreślony,
3) skreślony,
4) uchwalanie wieloletnich planów remontów kapitalnych i modernizacji oraz strategii ekonomicznej wskazującej źródła i sposób finansowania tych robót, w tym wysokości odpisu na fundusz remontowy w części przeznaczonej na te cele,
5) uchwalanie zasad podziału różnicy między wpływami i kosztami eksploatacji i utrzymania wyodrębnionego mienia Spółdzielni.

 

§ 79

1. Obrady każdej z części Walnego Zgromadzenia otwiera i prowadzi wskazany przez Radę Nadzorczą członek Spółdzielni.
2. Otwierający obrady zarządza wybór pozostałych członków Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: sekretarz i co najmniej 1 asesor. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład prezydium.
3. Po wyborze Prezydium przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie powołuje w miarę potrzeby:
1) komisję mandatowo-skrutacyjną w liczbie 3 - 7 osób dla wykonania czynności związanych z obsługą głosowania (sprawdzenie listy obecności, zbadanie ważności mandatów, obliczanie wyników głosowania),
2) skreślony,
3) komisję wyborczą w liczbie 3 - 5 osób dla sporządzenia listy alfabetycznej kandydatów w wyborach,
4) inne komisje, których zadania i liczebność określa Prezydium Walnego Zgromadzenia.
5. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
6. Ustalenia komisji zapadają zwykłą większością głosów. Członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu zdanie odrębne z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia.
7. Z czynności komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie, a przewodniczący komisji składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie.

 

§ 80

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie przewodniczącego zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru mandatu. Za zgodą większości członków dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie, a czas wystąpień ograniczony.
2. Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu oraz zaproszonym gościom przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący ma prawo odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
4. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
5. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy: jeden za i jeden przeciw wnioskowi.
6. Pozostałe sprawy dotyczące sposobu obradowania rozstrzyga Prezydium, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obradowania.

 

§ 81

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w każdej sprawie objętej porządkiem obrad, bez względu na liczbę obecnych.
2. Uchwały podejmowane są większością głosów ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, o ile ustawa lub statut nie wymaga kwalifikowanej większości głosów. Przez członka uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu rozumie się osobę biorącą udział w głosowaniu.
3. Odwołanie członka Zarządu wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów.

 

§ 82

Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem głosowania w sprawie odwołania członka Zarządu oraz wyboru bądź odwołania członków Rady Nadzorczej, a także delegata na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

 

§ 82 a

Głosowanie tajne odbywa się drogą elektroniczną przy zapewnieniu anonimowości osób głosujących lub za pomocą kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni i z oznaczeniem uchwały, której głosowanie dotyczy. Z zastrzeżeniem postanowień § 87 ust. 4 statutu uprawnieni do głosowania głosujący za uchwałą zaznaczają na karcie do głosowania lub na zdalnym urządzeniu do głosowania wyraz „ZA", głosujący przeciw uchwale wyraz „PRZECIW", a pozostali wyraz „WSTRZYMUJĘ SIĘ". Karta bez jednoznacznego zakreślenia wyrazu wskazującego na rodzaj głosu jest nieważna. O wyborze sposobu głosowania decyduje Zarząd.

 

§ 83

1. Głosowanie nad uchwałami objętymi porządkiem obrad odbywa się w ten sposób, że komisja mandatowo-skrutacyjna każdej z części Walnego Zgromadzenia oblicza głosy oraz ogłasza wynik częściowego głosowania, za wyjątkiem głosowania w sprawie wyboru (odwołania) do Rady Nadzorczej i pozostałych głosowań tajnych.
2. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wraz z poprawkami na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Warunek ten uznaje się za spełniony, gdy na zebranie danej części Walnego Zgromadzenia nie przybędzie żaden z uprawnionych członków mimo zachowania procedur związanych z jego prawidłowym zwołaniem, lub gdy członkowie obecni na danej części Walnego Zgromadzenia nie wzięli udziału w głosowaniu.
3. W ciągu 14 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia Zarząd zwołuje kolegium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący i sekretarze oraz – w przypadku głosowań tajnych – przewodniczący komisji skrutacyjnych poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Kolegium na podstawie protokołów tych zebrań stwierdza, która z uchwał wynikająca z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymała wymaganą ustawą lub statutem ilość głosów i w związku z tym została podjęta przez Walne Zgromadzenie, oraz która z uchwał nie została podjęta.
4. Obrady kolegium prowadzi przewodniczący jednej z części Walnego Zgromadzenia wybrany przez kolegium. Zakończenie obrad kolegium jest równoznaczne z zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Protokół z obrad kolegium podpisuje przewodniczący obrad oraz sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
5. Informację o podjętych uchwałach Zarząd niezwłocznie zamieszcza na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i każdej Administracji Osiedla oraz na stronie internetowej Spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Skreślony.
7. Do czasu posiedzenia kolegium, protokoły komisji skrutacyjnych wraz z kartami do głosowania w wyborach do Rady Nadzorczej i pozostałych głosowań tajnych, zawierające wyniki głosowania na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, przechowuje w depozycie notariusz.

 

§ 83 a

 1. Wnioski, opinie i dezyderaty w sprawach nieobjętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia mogą być zgłaszane przez jego uczestników tylko w punkcie „Wolne wnioski". W sprawach tych może być przeprowadzona dyskusja z ograniczeniem czasu przemawiania, ustalonym przez przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Zgłoszone wnioski, opinie i dezyderaty wpisuje się do protokołu bez głosowania i nie mają one charakteru uchwał obowiązujących członków spółdzielni w rozumieniu art. 42 § 1 ustawy – prawo spółdzielcze.

 

§ 84

 1. Z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący oraz sekretarz tej części Walnego Zgromadzenia.
2. Zbiór protokołów obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia wraz z protokołami komisji obrazującymi wyniki przeprowadzonych głosowań, a nadto protokół z posiedzenia kolegium, zawierający ustalenie wyników głosowań nad poszczególnymi uchwałami oraz wyniki wyborów, stanowią kompletny protokół Walnego Zgromadzenia.
3. Protokół mogą przeglądać członkowie Spółdzielni, a także przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz Krajowej Rady Spółdzielczej – w biurze Zarządu Spółdzielni.
4. Przebieg obrad może być nagrywany bądź filmowany tylko po wcześniejszym uprzedzeniu i wyrażeniu zgody przez wszystkich uczestników zebrania, a rozpowszechniany na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą w stosownym regulaminie. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy nagrywania i filmowania dla celów dokumentacyjnych Spółdzielni.

 

§ 85

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami, lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka, może być zaskarżona do sądu.
4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały.
5. Skreślony.
6. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia, bądź uchylające uchwałę

 

 


 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)