ROZLICZENIA KOSZTÓW WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

 

WODA ZIMNA

 

1. Cena.

Wodę zimną rozliczamy w stałych terminach dla każdego budynku co 6 miesięcy. O cenie wody zimnej decyduje „Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice” obowiązująca od 01.02.2017 do 31.01.2018 r. Taryfę na wniosek Katowickich Wodociągów S.A. zatwierdza uchwałą Rada Miasta Katowice nr XXV/685/17 z dnia 01.02.2017 r. Możemy powiedzieć, że jest to zatem cena urzędowa wody zimnej.


2. Wodę od Wodociągów kupuje Spółdzielnia.

A/ Każdy budynek jest wyposażony w wodomierz główny. To jest układ pomiarowo-rozliczeniowy według którego dokonuje się zakupu wody dla całego budynku po cenie urzędowej wody. Aktualnie od dnia 01.02.2017 jest to 14,11 zł/m3 brutto. Na tą cenę składa się:

- koszt wody zimnej: 5,82 zł/m3 brutto 

- koszt za odprowadzenie ścieków: 8,29 zł/mbrutto

B/ Spółdzielnia co miesiąc pobiera od Mieszkańców zaliczki na wodę, a następnie co 6 miesięcy rozlicza te zaliczki indywidualnie według wskazań wodomierzy lokalowych. Oczywiście liczą się tu wskazania wodomierzy „zimnych” i „ciepłych” łącznie.

 

 

WODA CIEPŁA

 

1. Cena.

W tym przypadku nie należy mówić o cenie, a o koszcie podgrzania 1 m3 wody zimnej. W tym przypadku nie chodzi o wodę, bo ta jest już rozliczona, ale o koszty ciepła potrzebnego do podgrzania wody do właściwej temperatury

(temperatura ciepłej wody zależy od użytkowników lokali. Zwykle przyjmuje się w praktyce, że 500–520 jest temperaturą optymalną. Temperatura nie powinna być mniejsza niż 450. Mówimy wtedy o zaniżonych parametrach c.w.u.).

 

Ilość ciepła jaka jest potrzebna do podgrzania wody od zimnej (+50C ~+ 100C) zależy od organizacji całego systemu podgrzewania wody i jej transportu do lokalu. Przy rozległych systemach centralnych i całodobowej cyrkulacji tego ciepła zużywamy więcej, natomiast przy wymiennikach indywidualnych w budynku i tylko wewnętrznej cyrkulacji z ograniczeniem nocnym, mniej. Średnio dla podgrzania wody do temperatury ± 550C potrzebne jest około 0,30 – 0,35 GJ/m3. Zdarza się jednak również 0,50 GJ/m3. Przy koszcie 1 GJ w granicach 65 zł – 75 zł całkowity koszt podgrzania wody musi wynieść odpowiednio: 21 ÷ 25 zł/m3.

 

Bywa jednak, że jest to czasem nawet 35 zł (!) i więcej. Zbyt wysoki koszt... źle świadczy o samym systemie przygotowania wody ciepłej. To zawsze jest wynikiem faktycznych pomiarów zużytego ciepła i ilości zużytej ciepłej wody w budynku i sposobu jej przygotowywania. W budynkach gdzie zużywane jest bardzo mało ciepłej wody, tam koszt podgrzania 1 m3 jest wyższy, niż tam, gdzie tej wody zużywane jest więcej. To kwestia mocy zamówionej, udziału strat koniecznych na cyrkulację itd. Chcemy przecież mieć wodę natychmiast po odkręceniu baterii a nie dopiero po kilkunastu sekundach. Temu właśnie służy cyrkulacja. Coś za coś.

 

2. Rozliczenie indywidualne kosztów podgrzania.

W tym przypadku rozliczenia odbywają się co 12 miesięcy. W tych samych okresach co koszty ogrzewania. Całkowite koszty podgrzewania wody zimnej, analogicznie jak przy kosztach ogrzewania lokali, dzielimy wstępnie, z tym jednak, że nieco inaczej: 80/20.

 

Po co to robimy? Ponieważ w tym przypadku mamy do czynienia z ciepłem. Ciepło podlega bardziej skomplikowanej taryfie niż woda. Nie ma jednej ceny, a wiele różnych cen zależnie od rodzaju organizacji dostawy ciepła (czyj wymiennik, czyja sieć osiedlowa, wymiennik grupowy itd. decyduje o kwalifikacji do odpowiedniej „Grupy Odbiorców”) i składa się na nią kilka składników. Około 40% stanowią składniki stałe, zależne od zamówienia mocy. To jest ciepło zakontraktowane jakby z góry i za tą część kosztów muszą płacić wszyscy zamieszkali bez względu na to czy z c.w.u. korzystają czy też nie. Tak jest sprawiedliwie. Dopiero te dwie grupy składników łącznie decydują o pełnym koszcie 1 GJ. Ten natomiast wprost zdecyduje o koszcie podgrzania wody.

 

80% kosztu podgrzania rozlicza się proporcjonalnie do wskazań wodomierzy ciepłej wody w lokalach. 20% kosztów podgrzania rozliczamy proporcjonalnie do ilości osób zamieszkałych w lokalu.

 

Po co ten podział? Po to, aby każdy lokal, nawet pusty z zerowym zużyciem wody ciepłej, partycypował w kosztach podgrzania. Bo to ciepło, które na podgrzanie kontraktujemy również z rocznym wyprzedzeniem. Gdyby tak nie było, to całe koszty pokrywaliby tylko użytkownicy zamieszkujący w jednostce rozliczeniowej (budynku).

 

3. „Rozliczenie kosztów wody”

Firmy Brunata – obejmuje raz do roku obydwa rozliczenia: kosztów wody zimnej i kosztów podgrzania wody.

Uwaga: to objaśnienie dotyczy wyłącznie lokali z centralną ciepłą wodą.

 

Pozycja A.2. W tej pozycji widzimy podział wstępny: 80% koszty indywidualne i 20% koszty wspólne. (Powyżej woda zimna). W kolumnie: liczba jednostek widnieją metry sześcienne z sumy wskazań wszystkich wodomierzy lokalowych c.w.u. w budynku. Po podzieleniu kwoty kosztów indywidualnych przez sumę wskazań mamy koszt jednostki w zł/m3.

 

W dolnym wierszu, tam gdzie widnieje „20%” w kolumnie: liczba jednostek mamy naszą „liczbę osób zamieszkałych” w jednostce rozliczeniowej c.w.u.

 

Wyjaśnienia wymagają tutaj dwa pojęcia: jednostka rozliczeniowa ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz liczba osób zamieszkałych.

 

Jednostka rozliczeniowa c.w.u. – to nie zawsze oznacza to samo co budynek. W przypadku stacji grupowej jest to czasem kilka lub kilkanaście budynków obsługiwanych przez tę stację. Tu jest po prostu inaczej niż w przypadku ogrzewania. Wynika to z konstrukcji sieci ciepłej wody a dokładnie z tego, że mamy tu rurę cyrkulacyjną i nie możemy mierzyć wody ciepłej zużytej w budynku licznikiem w budynku. Część wody ciepłej przecież wraca do stacji czyli krąży w tę i z powrotem.

 

Liczba osób zamieszkałych – to taka liczba, jaka w lokalu zamieszkuje i jest formalnie zgłoszona do Spółdzielni.

 

W kolumnie koszt jednostkowy mamy w tym wierszu zwykle dość wysoką wartość liczbową w zł/os.! Dlaczego wysoką? Bo roczną! Dotyczy ona udziału w kosztach na osobę ale... rocznie! Gdyby to podawali w odniesieniu do miesiąca, jak w innych przypadkach, to nie budziłoby to aż takich emocji. Pamiętajmy, że to udział osoby, do tego roczny i tylko w 20% kosztów podgrzania. Tak prosimy na to patrzeć. Kiedy przecież podzielimy to na 12 miesięcy to mamy właściwy wymiar tej pozycji opłat.

 

 

Opis do „Rozliczenia kosztów wody”

 

A. ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI ROZLICZENIOWEJ

 

A.2. Składniki rozliczenia j.r.

 

Koszty zużycia wody wynikają wprost z ceny urzędowej i zużycia za 6 miesięcy okresu rozliczeniowego.

 

Koszty przygotowania c.w.u. – ciepłej wody użytkowej, to nic innego jak koszty ciepła zużytego na podgrzanie wody zużytej w jednostce rozliczeniowej (zwykle budynku) w okresie 12 miesięcy. Koszty dzielimy wstępnie kolejno na 80% i 20% a następnie dzielimy na poszczególne lokale. Większa część według wskazań wodomierzy „ciepłych”, natomiast mniejsza część proporcjonalnie do ilości osób zamieszkałych w jednostce rozliczeniowej. Tak obliczamy koszty jednostki (zł/m3 lub zł/os./rok) do dalszych obliczeń.

 

B. SKŁADNIKI ROZLICZENIA LOKALU

 

W naszym przykładzie lokal jest wyposażony w 4 wodomierze: dwa „zimne” i 2 „ciepłe”. Zużycie wody w lokalu to suma wskazań 4 wodomierzy. Kolumna czwarta pokazuje zużycia na kolejnych wodomierzach.

 

C. ROZLICZENIE LOKALU

 

Koszty zużycia wody – to suma z kolumny 4 tabeli „B”.

 

Koszty indywidualne c.w.u. - to jest zużycie tylko ciepłej wody, ale za 12 miesięcy, bo dla potrzeb rozliczenia kosztów podgrzania! Aby sobie to sprawdzić trzeba spojrzeć też na wcześniejsze rozliczenie wody, to sprzed 6 miesięcy wcześniej. Po przemnożeniu przez koszt jednostkowy kosztu podgrzania otrzymujemy nasze koszty podgrzania, ale zależne od zużycia. Faktyczny koszt podgrzania wody wynosi więcej. Ile? Wystarczy ten koszt jednostkowy pomnożyć przez 10/8. Wiemy jednak, że w naszej Spółdzielni już od kilku lat pewną część kosztów całkowitych podgrzania wody – czyli właśnie 20 % tych kosztów – dzielimy wg ilości osób. Piszemy o tym w materiałach sąsiednich.

 

Dlaczego nie ma tu pozycji: koszty odczytu i rozliczenia? Ponieważ za rozliczenia wody płacimy co miesiąc w opłatach za lokal (1 zł/lokal/mies.), natomiast za rozliczenie kosztów podgrzania wody płacimy przy okazji rozliczenia kosztów ogrzewania, o czym piszemy w sąsiednim artykule.

 

Zaliczki na wodę wynikają z indywidualnego zużycia za ostatnie 6 miesięcy i ceny aktualnej na dzień sporządzania rozliczenia. Mimo że wiadomo, że zawsze od 1 lutego ma miejsce zmiana cen wody. Zaliczka na podgrzanie wody też wynika ze zużycia wody w ostatnim okresie 6 miesięcy i kosztu podgrzania za ostatnie 12 miesięcy zwiększonego regulaminowym współczynnikiem 1,15. Jeżeli gdzieś jest to zrobione inaczej to znaczy, że mamy do czynienia z błędem.

 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)