2021-10-18

Zimy nie unikniemy

 

Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak

 

Zmiany klimatyczne – zauważane już chyba przez wszystkich – spowodowały, że przez kilka ostatnich lat aura w okresie jesienno-zimowym łaskawie się z nami obchodziła, przynosząc łagodne (jak na naszą strefę klimatyczną) warunki pogodowe. Ale te same zmiany przynoszą nagłe i zaskakujące zawirowania pogody, niezwyczajne w każdej z pór roku, niespotykane jeszcze w relatywnie nieodległej przeszłości.


Co prawda długoterminowe prognozy publikowane na najbliższy okres zimowy przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informują o temperaturach i opadach porównywalnych do odpowiednich okresów na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia, ale to nie może nas uśpić i prowadzić do bagatelizowania całkiem realnej możliwości wystąpienia nagłych, drastycznych ataków zimy mroźnej i obfitującej w intensywne opady śniegu. Wcześnie, bo już na przełomie lata i jesieni, niespodziewane i gwałtowne załamania pogody przyniosły wyjątkowo chłodne dni i niskie temperatury w dzień, pomimo sporego nasłonecznienia.


Służby Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – zgodnie z wieloletnią praktyką – jak co roku z końcem września rozpoczęły stosowne przeglądy i przygotowania do zimy tak, aby gotowość do jej nadejścia osiągnąć na koniec października. Bo zimy nie unikniemy!


Dla przygotowania zasobów Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej do zimy w sezonie 2021/2022 przekazano wszystkim Administracjom Osiedli i Zakładom Celowym do wiadomości i stosowania Zarządzenie zastępcy prezesa Zarządu KSM, w którym zostały określone działania dotyczące przygotowania zasobów Spółdzielni do zimy oraz został na dzień 30 października br. ustalony termin gotowości do sezonu zimowego w tym roku. Powołani zostali pełnomocnicy do spraw „Akcji Zima", ich zastępcy oraz wyznaczono pracowników dyspozycyjnych w poszczególnych osiedlach i Zakładach Celowych. Ustalony został kompleksowy tryb przewidywanych działań w okresie zimy przez jednostki spółdzielcze w dwóch wariantach.


Wariant 1 – obejmuje działania przy występowaniu łagodnych warunków atmosferycznych, w których temperatura i opady śniegu występują w normie.


Wariant 2 – obejmuje działania przy występowaniu trudnych warunków atmosferycznych, w których opady śniegu i temperatura kształtują się ponad przewidzianą normę.


W drugim wariancie pełnomocnik Zarządu KSM ds. „Akcji Zima" może wprowadzić całodobowe dyżury we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółdzielni, a także dyżury ekip remontowo-konserwacyjnych w poszczególnych osiedlach. Ustalona została kolejność odśnieżania dróg wewnątrzosiedlowych, parkingów oraz dojazdów do nieruchomości.


Na podstawie przeprowadzonych przeglądów oraz otrzymanych meldunków z poszczególnych Administracji i Zakładów Celowych Spółdzielni wynika m.in. że przed sezonem zimowym we właściwym tempie i zakresie trwają przygotowania mające na celu:

  • sprawdzenie i uszczelnienie pokryć dachowych, kominów oraz tarasów,
  • przeczyszczenie studzienek, geigerów, rynien i spustów,
  • uzupełnienie ubytków w otworach okiennych i drzwiowych naprawienie zamknięć w wejściowych drzwiach zewnętrznych,
  • naprawienie numerów „policyjnych" i uzupełnienie oświetlenia zewnętrznego budynków,
  • zabezpieczenie zimowej odzieży ochronnej oraz narzędzi do odśnieżania dla pracowników administracji,
  • zabezpieczenie przewodów wodnych przed zamarzaniem itp.

W celu zapewnienia prawidłowego odśnieżania i usuwania gołoledzi uzupełniane są zapasy piasku. Jednocześnie administracje osiedli wykorzystają piasek z piaskownic oraz piasek pozostały z poprzedniego okresu zimowego. Piasek przeznaczony do posypywania dróg, chodników i ciągów pieszo-jezdnych przechowywany jest w głównych komorach zsypowych, bądź w stosownych pojemnikach przeznaczonych na ten cel. W Serwisie Technicznym KSM uzupełnione zostały środki rozmrażające.


Serwis Techniczny posiada sprzęt mechaniczny i obsługę przygotowaną do prac związanych z odśnieżaniem dróg, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów i innych, jak też do prac związanych ze zrzucaniem śniegu z dachów oraz usuwaniem nawisów śnieżnych i sopli.


Od wielu lat KSM ma zawarte umowy z podmiotami gospodarczymi wykonującymi prace gospodarzy budynków mieszkalnych i pawilonów wolno-stojących. Podmioty te, w zakresie świadczonych usług na rzecz Spółdzielni, mają obowiązek odśnieżania, usuwania lodu, posypywania piaskiem w czasie gołoledzi terenów zgodnie z wyznaczonymi granicami. W czasie opadów śniegu praca gospodarzy winna być wykonywana w sposób ciągły stosownie do potrzeb.


Służby dyżurne Spółdzielni w razie potrzeby otrzymują alerty i ostrzeżenia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa lub z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczące możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, np. intensywnych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych czy też oblodzeń. Komunikaty te są niezwłocznie przekazywane drogą e-mailową do wszystkich Administracji Osiedli i Serwisu Technicznego tak, by mogły one podjąć stosowne działania. Jednocześnie wszyscy kierownicy administracji otrzymują te same komunikaty w formie telefonicznych sms-ów.


W oparciu o meldunki, które do tej pory złożyli kierownicy osiedli oraz Zakładów Celowych można przyjąć, że prace związane z przygotowaniem Spółdzielni do sezonu zimowego będą na czas wykonane. Zwracam się jednakże do wszystkich Państwa z prośbą o bieżące informowanie Administracji swoich osiedli o zauważonych wybitych szybach w oknach pomieszczeń wspólnych, niesprawnych samozamykaczach drzwi wejściowych oraz innych usterkach w zabezpieczeniu budynków przed nadmiernymi ubytkami ciepła w nadchodzącym chłodnym okresie.


Wypada mieć nadzieję na kolejną łagodną zimę, na to, że nie będzie ostra. Ale jeśli by się okazało, że niestety tym razem tak się nie stanie – to przygotowane siły i środki powinny w rejonie naszych osiedli ograniczyć zimowe niedogodności do minimum.


Naturalnym skojarzeniem związanym z okresem chłodów jest przypomnienie niektórych zasad eksploatacji mieszkań dotyczących ich ogrzewania i wentylacji.


Pamiętać więc należy, że zawory z głowicami termostatycznymi są po to, aby każdy miał możliwość samodzielnego regulowania ilości niezbędnego ciepła dla uzyskania (względnego) komfortu cieplnego oraz zoptymalizowania opłat. Zmniejszenie poboru ciepła poprzez przykręcenie czy zakręcenie zaworu jest lepszym sposobem niż długotrwałe otwieranie czy też uchylanie okien kiedy „jest za gorąco". Zwiększanie nastaw zaworu „ponieważ kaloryfer jest zimny" bardzo często jest zbędne, ponieważ termostat go „otworzy" przy spadku temperatury określonej np. na 200C – a jeśli otoczenie osiągnie odpowiednią temperaturę to zawór na powrót zostanie „zamknięty".


Przy wyjaśnianiu przyczyn niedopłat do kosztów ogrzewania czasem wysuwany jest argument, że rzekomo zawór był zakręcony, a sprawny podzielnik naliczał impulsy. Prawda jest jednak taka, że elektroniczny podzielnik kosztów ciepła pokazuje tylko faktyczną ilość ciepła wyemitowaną do otoczenia przez grzejnik. Bardzo obrazowo taką sytuację ktoś kiedyś porównał do dyskutowania z termometrem mierzącym gorączkę. Odczyt gorączki może się podobać lub nie, ale jest on faktem, z którym dyskutować się nie powinno.


Szanowni Państwo – wielokrotnie już na łamach „Wspólnych Spraw" wyjaśniano, że porównywanie zużycia ciepła w podobnych do siebie lokalach jako argument, że wskazania są niewiarygodne, jest drogą donikąd. Nie ma dwóch identycznych zużyć w dwóch podobnych lokalach, bo ich użytkownicy mają inne nawyki w zakresie korzystania z grzejników oraz inne potrzeby cieplne itd. Zasady oszczędnego gospodarowania ciepłem wielokrotnie i szeroko były publikowane w „WS", ale też można się z nimi zapoznać choćby przez porady dostępne np. w internecie, jednak znajomość zasad – bez ich ciągłego stosowania – nie wpłynie ani na zużycie ciepła, ani tym bardziej na obniżenie jego kosztów.


Tematem szczególnie kojarzonym z chłodami i ogrzewaniem mieszkań jest zapewnienie prawidłowo funkcjonującej wentylacji w zakresie zależnym od użytkowników lokali. Prawidłowa wentylacja potrzebna jest ze względów higienicznych – ważnych dla zdrowia i dobrego samopoczucia, ale konieczna jest też dla bezpiecznego zamieszkiwania. Apeluję do Państwa o rozsądek i o niestosowanie nadmiernego uszczelniania mieszkań, o niezaklejanie i nieprzysłanianie kratek wentylacyjnych, o niedogrzewanie mieszkań kuchenkami czy też piekarnikami gazowymi itp. Prawidłowa wentylacja to nie tylko odprowadzanie spalin i zużytego powietrza, ale także jednoczesne zapewnienie stałego napływu świeżego powietrza koniecznego dla naszego organizmu, dla prawidłowego i pełnego spalania gazu w otwartych paleniskach, palnikach, podgrzewaczach wody itp. Dbałość o prawidłową wentylację to wyraz troski o zdrowie i życie wszystkich domowników.


Nie od rzeczy w okresie zbliżających się jesienno-zimowych chłodów byłoby zatroszczyć się o nasze relacje z naszymi „braćmi mniejszymi". Pozwolę sobie tutaj zacytować ze strony internetowej www.katowice.eu:

 

 

APEL O UDZIELENIE
POMOCY WOLNO ŻYJĄCYM KOTOM


Koty wolno bytujące nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich łapać i odwozić do schroniska. Zwierzęta te od urodzenia nie miały właściciela czy opiekuna w związku z czym nie potrzebują go. Zgodnie z zapisem ustawy o ochronie zwierząt, zwierzęta bezdomne to „zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka". W dzisiejszych czasach, kiedy coraz więcej dzikich miejsc zostaje zabudowanych, a trawniki zamieniają się w parkingi, zwierzętom żyjącym na wolności bardzo trudno utrzymać się przy życiu.
Na dużych blokowiskach zsypy śmieci są niedostępne, a szczelnie zamykane worki na odpadki uniemożliwiają kotom zdobycie pożywienia. Błędne jest zatem przekonanie, że dokarmianie kotów jest zbędne, gdyż potrafią się one same wyżywić.


W kontaktach z wolno bytującymi kotami powinniśmy się kierować przede wszystkim ich dobrem oraz pamiętać, że:


1. Dokarmianie dzikich kotów powoduje, że stają się one uzależnione od dokarmiających, nie potrafią poradzić sobie same w chwili, gdy dokarmiający przestanie się nimi interesować, wyjedzie, przeprowadzi się itd. Zwierzęta te cierpią wtedy głód, a jednocześnie pozostają na tyle dzikie, by nie dać się udomowić w celu zapewnienia im opieki,
2. Koty błyskawicznie przyzwyczajają się do regularnego dokarmiania, zaczynają się w szybkim tempie rozmnażać, w wyniku czego następuje gwałtowny wzrost populacji i zarazem gwałtowny spadek dobrostanu tych zwierząt. Dokarmiający powinien zadbać o sterylizację i kastrację swych podopiecznych oraz regularne szczepienia wykonywane w ramach finansowanych przez miasto akcji,
3. Oswajanie dzikich zwierząt z obecnością człowieka może spowodować ich brak czujności w kontaktach z ludźmi (co może skończyć się tragicznie – z reguły to człowiek jest największym zagrożeniem dla tych zwierząt),

 

Zanim więc podejmiesz decyzję czy chcesz dokarmiać koty wolno bytujące zastanów się czy będziesz w stanie robić to regularnie, przez cały okres ich życia. Jeżeli zdecydujesz się, trzymaj się trzech podstawowych zasad dotyczących pomocy tym zwierzętom:


1. Systematyczność: zgodnie z tym, co napisano powyżej, decydując się na regularne dokarmianie kotów należy pamiętać o tym, że koty każdego dnia będą czekały na miskę jedzenia i nie możemy ich zawieść. One, tak jak my, potrzebują jedzenia i wody codziennie, szczególnie zimą. Jeżeli nie możemy pozwolić sobie na codzienne karmienie z powodu braku czasu lub ograniczeń finansowych, to możemy znaleźć kogoś do spółki i podzielić się obowiązkami. Możemy również pomagać karmicielom już działającym w miejscu naszego zamieszkania. Na pewno przyda im się każda pomoc – możemy zaoferować pomoc finansową, zakup karmy, pomoc w transporcie zwierzęcia do weterynarza itp.
2. Utrzymanie czystości: miejsce dokarmiania kotów powinno być w miarę możliwości zaciszne, z dala od ludzi i ruchu ulicznego. Powinno być zawsze czyste i schludne. Resztki jedzenia powinny być na bieżąco usuwane, a miseczki czyste. Nie zostawiajmy resztek rozkładającego się jedzenia (szczególnie mięsa), gdyż jest to najczęstszy powód niezadowolenia lokatorów. Woda do picia powinna być zawsze czysta i świeża. Nieestetycznie wyglądają także poniewierające się tacki rozwiewane wokół bloku przez wiatr. Dobrym i sprawdzonym sposobem jest zamocowanie tacek lub miseczek za pomocą łańcuszka lub sznurka. Nie zostawiajmy pustych puszek i opakowań! Jeżeli mamy możliwość to sprzątajmy również piwnice, w których nasi podopieczni bytują, aby lokatorzy mieli jak najmniej powodów do narzekań. Im mniej niezadowolonych lokatorów i przeciwników, tym zwierzęta bezpieczniejsze.
3. Czym karmić? Jedzenie powinno być przeznaczone dla zwierząt, głównie puszki i sucha karma (bardzo dobra zimą ponieważ nie zamarza). Możemy dawać różne surowe i gotowane mięso, ale unikajmy kości, ości z ryb oraz przypraw. Wbrew obiegowym opiniom krowie mleko również nie jest wskazane, gdyż często wywołuje u kotów biegunkę. Zimą można do karmy dodawać ciepły ryż lub makaron. W mroźne dni dawajmy kotom do picia ciepłą wodę (nie zamarznie tak szybko).


Jeżeli nie możesz dokarmiać wolno bytujących kotów pomóż im poprzez zapewnienie schronienia przed mrozem. Ponieważ koty nie są przystosowane do znoszenia niskich temperatur trudno im przetrwać zimę bez ludzkiej pomocy. Pozbawione schronienia umierają z zimna. Dlatego prosimy wszystkich mieszkańców Katowic, zarządców budynków, administratorów oraz gospodarzy domów o udzielenie pomocy wolno żyjącym kotom poprzez udostępnianie piwnic, pakamer, nieeksploatowanych pomieszczeń gospodarczych.


Wystarczy jedno otwarte okno by umożliwić przetrwanie kotom trudnego okresu zimowego. Warto pamiętać, że:


1. Otwieranie okienek piwnicznych nie jest zabronione przepisami prawa, a utrudnianie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami grozi konsekwencjami karnymi jak „postępowanie prowadzące do skutków porównywalnych do znęcania się".
2. Jedno okienko lub otwór nie spowoduje wyziębienia piwnic, za to zapewni potrzebną wentylację, która zapobiegnie gnieżdżeniu się w zbyt ciepłych piwnicach prusaków, mrówek faraona itp.
3. Koty są doskonałym zabezpieczeniem przed plagą gryzoni.

 

Z poważaniem

ZBIGNIEW OLEJNICZAK     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)