2022-05-20

 Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach
działając na podstawie § 75 ust. 1 Statutu KSM
zawiadamia, że
Walne Zgromadzenie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej KSM nr 3/2022 z dnia 28.04.2022 r.
odbędzie się w 8 częściach w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd KSM, tj.
w sali konferencyjnej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Klonowa 35c w Katowicach

w następujących terminach:

 

I część Walnego Zgromadzenia – odbędzie się w dniu 13.06.2022 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30
II część Walnego Zgromadzenia – odbędzie się w dniu 14.06.2022 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30
III część Walnego Zgromadzenia – odbędzie się w dniu 15.06.2022 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30
IV część Walnego Zgromadzenia – odbędzie się w dniu 20.06.2022 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30
V część Walnego Zgromadzenia – odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30
VI część Walnego Zgromadzenia – odbędzie się w dniu 22.06.2022 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30
VII część Walnego Zgromadzenia – odbędzie się w dniu 23.06.2022 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30
VIII część Walnego Zgromadzenia – odbędzie się w dniu 24.06.2022 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30

 

W I części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie mający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w osiedlu Zawodzie.
W II części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie mający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w następujących osiedlach: Centrum I, Haperowiec, Superjednostka, Szopienice, Janów.
W III części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie mający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w osiedlu im. ks. P. Ściegiennego.
W IV części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie mający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w następujących osiedlach: Śródmieście, Graniczna, Wierzbowa.
W V części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie mający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w następujących osiedlach: Gwiazdy, im. ks. F. Ścigały.
W VI części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie mający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w osiedlu im. J. Kukuczki.
W VII części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie mający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w następujących osiedlach: im. A. Zgrzebnioka, Ligota oraz członkowie, o których mowa w § 5 ust. 6 Statutu KSM.
W VIII części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie mający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w następujących osiedlach: Giszowiec, Murcki.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i przekazanie prowadzenia obrad Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia (części).
2. Wybór sekretarza i co najmniej 1 asesora wchodzących w skład prezydium Walnego Zgromadzenia (części).
3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia (części).
4. Zapoznanie uczestników Walnego Zgromadzenia z listą pełnomocnictw.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Wręczenie wyróżnień honorowych za zasługi dla rozwoju KSM.
7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności KSM za 2021 rok, w tym sprawozdanie finansowe za 2021 rok.
10. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM.
11. Informacja o wynikach przeprowadzonej w roku 2021 lustracji częściowej dotyczącej działalności inwestycyjnej KSM za 2020 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok,
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KSM za 2021 rok, w tym sprawozdania finansowego za 2021 rok,
c. podziału nadwyżki bilansowej,
d. zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na 2022 rok,
e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2022-2031.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.
16. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z § 72 ust. 3 Statutu KSM członek może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, przy czym przynależność członka do danej części Walnego Zgromadzenia wynika z uchwały Rady Nadzorczej KSM nr 3/2022 (opisanej na wstępie zawiadomienia).


W przypadku, gdy członek posiada kilka praw do lokali, dla których jest różna właściwość części Walnego Zgromadzenia, wówczas o przynależności do danej grupy tworzącej część Walnego Zgromadzenia decyduje położenie lokalu, do którego członek uzyskał prawo najwcześniej, chyba że członek najpóźniej do końca 2021r. wskazał na piśmie, że chce brać udział w tej części Walnego Zgromadzenia, w której znajduje się lokal, do którego członek posiada tytuł prawny nabyty później.


Zgodnie z art. 8 (3) ust. 1 (1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.


Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.


Z pełnomocnictwa powinno wynikać, że pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania członka na Walnym Zgromadzeniu KSM w 2022 roku.


Osoby prawne będące członkami Spółdzielni są reprezentowane odpowiednio – przez swoich pełnomocników lub inne osoby uprawnione do reprezentacji.


Uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia nie jest obowiązkowe a Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych.


Mandaty będą wydawane członkom uprawnionym do udziału w danej części Walnego Zgromadzenia w dniu obrad - na godzinę przed jej rozpoczęciem, po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności. Dla pełnomocnika występującego w imieniu członka – wydanie mandatu uwarunkowane jest dodatkowo złożeniem oryginału pełnomocnictwa lub odpisu pełnomocnictwa poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. Dla osób reprezentujących członków – osoby prawne - wydanie mandatu uwarunkowane jest dodatkowo złożeniem aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz stosownego pełnomocnictwa.


Informujemy, że przed Walnym Zgromadzeniem członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się ze sprawozdaniami organów Spółdzielni, informacją o wynikach przeprowadzonej lustracji częściowej dotyczącej działalności inwestycyjnej KSM za 2020 rok wraz z protokołem z lustracji, sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok oraz projektami uchwał podlegającymi rozpatrzeniu na Walnym Zgromadzeniu.


W tym celu:
- sprawozdania organów Spółdzielni, informacja o wynikach przeprowadzonej lustracji częściowej dotyczącej działalności inwestycyjnej KSM za 2020 rok wraz z protokołem z lustracji, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok, będą wyłożone do wglądu członków w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Klonowej 35c w terminie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 23.05.2022 r. – w pokoju nr 36a/27 (I piętro) tel (32) 208 47 94 (w godzinach urzędowania Spółdzielni),
- projekty uchwał podlegające rozpatrzeniu na Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 8 (3) ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zostaną wyłożone do wglądu członków w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Klonowej 35c w terminie co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 30.05.2022r.. – w pokoju nr 36a/27 (I piętro) – tel. (32) 208 47 94 (w godzinach urzędowania Spółdzielni)
Pozostałe prawa członka określone są w Statucie KSM (§ 76).


Równocześnie Spółdzielnia informuje, że w zakresie związanym z organizacją Walnego Zgromadzenia, w tym udostępniania materiałów sprawozdawczych i projektów uchwał Walnego Zgromadzenia będą respektowane zasady wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).


Niezależnie od powyższego informuje się ogół członków Spółdzielni, że roczne (wstępne) Sprawozdanie Zarządu z działalności KSM za 2021 rok, zostało opublikowane w naszym miesięczniku „Wspólne Sprawy" w wydaniu lutowym 2022 r..


Sprawozdanie Zarządu z działalności KSM za 2021 rok, wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2021 rok, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok, Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM, są dostępne na stronie internetowej KSM

 

„Zawiadomienie" niniejsze - stosownie do § 76 ust. 1 Statutu KSM przekazuje się do wiadomości członków:
a) poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń (od 20.05.2022 r) w klatkach schodowych wszystkich budynków Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w siedzibie lokalnych administracji osiedlowych i Dyrekcji Spółdzielni,
b) publikację prasową w prasie lokalnej w Dzienniku Zachodnim, Gazecie Wyborczej – wydanie katowickie (w dniu 20 maja br) oraz w miesięczniku „Wspólne Sprawy" (wydanie majowe).

 

Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Z poważaniem
ZARZĄD
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Katowice, dnia 19.05.2022 r.

      

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)