2021-05-27

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach
działając na podstawie § 75 ust. 1 Statutu KSM
zawiadamia, że
Walne Zgromadzenie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej KSM nr 3/2021 z dnia 11.05.2021 r.
odbędzie się w 9 częściach w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd KSM, tj.
w sali konferencyjnej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Klonowa 35c w Katowicach

w następujących terminach:

 

I część Walnego Zgromadzenia – odbędzie się w dniu 18.06.2021 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30
II część Walnego Zgromadzenia – odbędzie się w dniu 21.06.2021 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30
III część Walnego Zgromadzenia – odbędzie się w dniu 22.06.2021 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30
IV część Walnego Zgromadzenia – odbędzie się w dniu 23.06.2021 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30
V część Walnego Zgromadzenia – odbędzie się w dniu 24.06.2021 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30
VI część Walnego Zgromadzenia – odbędzie się w dniu 25.06.2021 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30
VII część Walnego Zgromadzenia – odbędzie się w dniu 28.06.2021 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30
VIII część Walnego Zgromadzenia – odbędzie się w dniu 29.06.2021 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30
IX część Walnego Zgromadzenia – odbędzie się w dniu 30.06.2021 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30

 

W I części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie mający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w osiedlu Zawodzie
W II części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie mający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w następujących osiedlach: Janów, Szopienice
W III części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie mający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w następujących osiedlach: Centrum I, Haperowiec, Superjednostka
W IV części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie mający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w osiedlu im. ks. P. Ściegiennego
W V części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie mający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w następujących osiedlach: Śródmieście, Graniczna, Wierzbowa
W VI części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie mający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w następujących osiedlach: Gwiazdy, im. ks. F. Ścigały
W VII części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie mający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w osiedlu im. J. Kukuczki
W VIII części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie mający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w następujących osiedlach: Giszowiec, Murcki
W IX części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie mający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w następujących osiedlach: im. A. Zgrzebnioka, Ligota oraz członkowie, o których mowa w § 5 ust. 6 Statutu KSM.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i przekazanie prowadzenia obrad Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia (części).
2. Wybór sekretarza i co najmniej 1 asesora wchodzących w skład prezydium Walnego Zgromadzenia (części).
3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia (części).
4. Zapoznanie uczestników Walnego Zgromadzenia z listą pełnomocnictw.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Wręczenie wyróżnień honorowych za zasługi dla rozwoju KSM.
7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności KSM za 2020 rok, w tym sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
10. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM.
11. Informacja o wynikach przeprowadzonej w roku 2020 kompleksowej lustracji działalności Spółdzielni w latach: 2017, 2018, 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok,
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KSM za 2020 rok, w tym sprawozdania finansowego za 2020 rok,
c. podziału nadwyżki bilansowej
d. zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na 2021 rok,
e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2021-2030.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia umowy zbycia nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową do podmiotu gospodarczego promującego i wdrażającego systemy wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE).
17. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z § 72 ust. 3 Statutu KSM członek może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, przy czym przynależność członka do danej części Walnego Zgromadzenia wynika z uchwały Rady Nadzorczej KSM nr 3/2021 (opisanej na wstępie zawiadomienia).


W przypadku, gdy członek posiada kilka praw do lokali, dla których jest różna właściwość części Walnego Zgromadzenia, wówczas o przynależności do danej grupy tworzącej część Walnego Zgromadzenia decyduje położenie lokalu, do którego członek uzyskał prawo najwcześniej, chyba że członek najpóźniej do końca 2020r. wskazał na piśmie, że chce brać udział w tej części Walnego Zgromadzenia, w której znajduje się lokal, do którego członek posiada tytuł prawny nabyty później.


Zgodnie z art. 8 (3) ust. 1 (1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.


Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.


Z pełnomocnictwa powinno wynikać, że pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania członka na Walnym Zgromadzeniu KSM w 2021 roku.
Osoby prawne będące członkami Spółdzielni są reprezentowane odpowiednio – przez swoich pełnomocników lub inne osoby uprawnione do reprezentacji.


Uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia nie jest obowiązkowe a Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych.


Mandaty będą wydawane członkom uprawnionym do udziału w danej części Walnego Zgromadzenia w dniu obrad - na godzinę przed jej rozpoczęciem, po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności. Dla pełnomocnika występującego w imieniu członka – wydanie mandatu uwarunkowane jest dodatkowo złożeniem oryginału pełnomocnictwa lub odpisu pełnomocnictwa poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. Dla osób reprezentujących członków – osoby prawne - wydanie mandatu uwarunkowane jest dodatkowo złożeniem aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz stosownego pełnomocnictwa.


Informujemy, że przed Walnym Zgromadzeniem członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się ze sprawozdaniami organów Spółdzielni, opinią biegłego rewidenta wraz z protokołem z badania sprawozdania finansowego KSM za 2020 rok oraz projektami uchwał podlegającymi rozpatrzeniu na Walnym Zgromadzeniu.


W tym celu:
- sprawozdania organów Spółdzielni, opinia wraz z protokołem z badania sprawozdania finansowego KSM za 2020 rok, będą wyłożone do wglądu członków w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Klonowej 35c w terminie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia27.05.2021 r. – w pokoju nr 36a/27 (I piętro) tel (32) 208 47 94 (w godzinach urzędowania Spółdzielni), prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem uzgodnienia terminu w związku z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii koronawirusa i przeciwdziałaniu jego rozprzestrzeniania.
- projekty uchwał podlegające rozpatrzeniu na Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 8 (3) ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zostaną wyłożone do wglądu członków w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Klonowej 35c w terminie co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 04.06.2021r.. – w pokoju nr 36a/27 (I piętro) – tel. (32) 208 47 94 (w godzinach urzędowania Spółdzielni) prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem uzgodnienia terminu w związku z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii koronawirusa i przeciwdziałaniu jego rozprzestrzeniania. Kolejność udostępniania materiałów j.w. wg zgłoszeń zainteresowanych.
Pozostałe prawa członka określone są w Statucie KSM (§ 76).


Równocześnie Spółdzielnia informuje, że w zakresie związanym z organizacją Walnego Zgromadzenia, w tym udostępniania materiałów sprawozdawczych i projektów uchwał Walnego Zgromadzenia będą respektowane zasady wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).


Niezależnie od powyższego informuje się ogół członków Spółdzielni, że roczne (wstępne) Sprawozdanie Zarządu z działalności KSM za 2020 rok, zostało opublikowane w naszym miesięczniku „Wspólne Sprawy" w wydaniu marcowym 2021 r.,


Sprawozdanie Zarządu z działalności KSM za 2020 rok, wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2020 rok, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok, Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM, są dostępne na stronie internetowej KSM

„Zawiadomienie" niniejsze - stosownie do § 76 ust. 1 Statutu KSM przekazuje się do wiadomości członków:
a) poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń (od 27.05.2021 r) w klatkach schodowych wszystkich budynków Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w siedzibie lokalnych administracji osiedlowych i Dyrekcji Spółdzielni,
b) publikację prasową w prasie lokalnej w Dzienniku Zachodnim, Gazecie Wyborczej – wydanie katowickie (w dniu 27 maja br) oraz w miesięczniku „Wspólne Sprawy" (wydanie czerwcowe)


UWAGA!
W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii informujemy, że Walne Zgromadzenie może zostać odwołane w zależności od przepisów obowiązujących w dniu obrad Walnego Zgromadzenia. Ponadto zgodnie z obowiązującym obecnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06.05.2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do dnia 05.06.2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych. Wobec powyższego co do zasady uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu członkowie lub ich pełnomocnicy zobowiązani są przy wejściu do budynku / na salę obrad do zakrycia ust i nosa maseczką przez cały czas trwania obrad, zdezynfekowania rąk płynem umieszczonym przy wejściu, zachowania bezpiecznego odstępu podczas odbioru mandatu do głosowania, a także w miarę możliwości winni posiadać własny długopis. Dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego Spółdzielnia zapewnia wszystkim uczestnikom pomiar temperatury przed wejściem na salę obrad, ponadto każdy uczestnik zobowiązany będzie złożyć indywidualne oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zebraniu z uwagi na COVID-19. Osoby wobec których zostaną stwierdzone widoczne oznaki stanu choroby, mogą nie zostać dopuszczone do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia. Zależnie od sytuacji epidemiologicznej zaktualizowana informacja o obowiązujących zasadach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, będzie udzielona bezpośrednio przed rozpoczęciem części Walnego Zgromadzenia stosownym ogłoszeniem.


Jednocześnie informujemy, że sala, na której odbędzie się Zebranie, zostanie odpowiednio przygotowana, miejsca siedzące zdezynfekowane i wydzielone w odpowiedniej odległości od siebie. Do dyspozycji członków będzie także płyn dezynfekujący.


Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 26 ust. 15 i 16 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6.05.2021 r. „Do liczby osób, o której mowa w ust. 14 pkt 2 i ust. 15 pkt. 2 i 3 nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19". W związku z powyższym będziemy oczekiwali od osób przybyłych na Walne Zgromadzenie dobrowolnego oświadczenia o zaszczepieniu.

 

Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Z poważaniem
ZARZĄD

Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Katowice, dnia 26.05.2021 r.     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)