2022-03-28

Zatwierdzono materiały sprawozdawcze
i programowe na Walne Zgromadzenie

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

Józef Zimmermann

 

Doroczne Walne Zgromadzenie zamierzamy w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeprowadzić dopiero w czerwcu 2022 roku, ale już na posiedzeniu lutowym Rada Nadzorcza analizowała materiały sprawozdawcze i kierunkowe na przyszłość, jakie zostaną przedstawione ogółowi członków Spółdzielni.


W pierwszej kolejności Rada zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą sprawozdania okresowego z przewidywanego wykonania planu KSM za 2021 rok, a także debatowała nad „Planem gospodarczym oraz programem działalności społecznej i kulturalnej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2022 roku".


Dokumentami tymi z wyprzedzeniem zajmowały się na wspólnym posiedzeniu trzy Komisje – Rewizyjna, Gospodarki Zasobami Spółdzielni oraz Inwestycyjno-Techniczna, a także w zakresie zamierzeń społeczno-kulturalnych Komisja Społeczno-Kulturalna. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z materiałami źródłowymi oraz z wypracowanymi opiniami i wnioskami wszystkich komisji, przyjęła przedłożonej jej materiały stwierdzając, że:


1. Zapoznano się i przyjęto do wiadomości przedłożoną przez Zarząd informację dotyczącą przewidywanego wykonania zadań gospodarczo-finansowych i programu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej KSM za 2021 rok. Działalność ta koncentrowała się na realizacji założonych planów i zadań, oraz modyfikacji pojawiających się w ich realizacji nieprzewidzianych trudności i ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Prowadzona była z zachowaniem obowiązujących przepisów i wymogów organizacyjnych, mając na uwadze niezbędne potrzeby i interesy ekonomiczne Spółdzielni.


Uznano, że uzyskane za 2021 rok wyniki w podstawowych składnikach „Planu gospodarczego i programu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej" jak: inwestycje, fundusze remontowe część „A" i część „B", eksploatacja i utrzymanie nieruchomości w osiedlach, zatrudnienie i płace – mimo występującej nadal w kraju pandemii, są wynikami gwarantującymi stabilność funkcjonowania Spółdzielni.


W tym miejscu przypomnieć trzeba, że „Roczne (okresowe) sprawozdanie Zarządu z działalności Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok" zostało udostępnione ogółowi członków KSM na łamach lutowego wydania miesięcznika „Wspólne Sprawy".


2. Przedstawioną w projekcie Planu KSM na 2022 rok pozycję: zadania rzeczowe, dotyczącą powierzchni planowanych na koniec roku 2022 zasobów pozostających w zarządzie Spółdzielni, jak też przyjętą zmianę struktury własności tych zasobów przyjęto bez uwag.


3. W zakresie wykonania planu inwestycji w przygotowaniu i realizacji za rok 2021 oraz Planu KSM na 2022 rok w pozycji dotyczącej inwestycji w przygotowaniu i realizacji, przyjęto i zaopiniowano pozytywnie przedstawiony zakres rzeczowo-finansowy planu inwestycji w przygotowaniu i realizacji na rok 2022.


4. Nie wniesiono uwag do przedstawionej w projekcie Planu KSM na 2022 rok pozycji dotyczącej planowanych wielkości w zakresie funduszu interwencyjnego.


5. W zakresie przedstawionej w projekcie Planu KSM na 2022 rok pozycji fundusz remontowy część „A", zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia stwierdzono, że przedstawiony plan wydatków i wpływów odzwierciedla finansowe potrzeby wynikające ze zgłoszonych do wykonania w 2022 roku zadań rzeczowych i wydatkowania środków na realizację tych robót w łącznej kwocie 36 milionów 235.150 zł. Przyjęto do wiadomości informację, że przy uwzględnieniu salda początkowego roku w wysokości 26 milionów 715.722 zł, fundusz remontowy w części „A" powinien na koniec roku 2022 zamknąć się w rachunku ciągnionym narastająco nadwyżką finansową w wysokości 14 milionów 647.522 zł. Zwiększenie wymiaru finansowego w stosunku do wstępnego projektu planu remontów i modernizacji na rok 2022 o kwotę 1 miliona 348.150 zł nastąpiło wskutek uwzględnienia w przedstawionym obecnie planie kosztów ogólnozakładowych.


6. Zaakceptowano przedstawioną w projekcie Planu KSM na 2022 rok pozycję dotyczącą gospodarki funduszem remontowym część „B" w osiedlach. Stanowi ona sumę planów wycinkowych osiedli, w których wpływy jak i wydatki były przedmiotem szczegółowych analiz i przyjętych uchwał Rad Osiedli. W rachunku ciągnionym z Bilansem Otwarcia zamknie się nadwyżką w wysokości 2 milionów 574.677 zł.
7. Przyjęto przedłożoną w projekcie Planu KSM na 2022 rok pozycję dotyczącą zakładów celowych i prognozowanej końcowej nadwyżki finansowej z ich działalności.


8. Zaakceptowano także przedstawioną, znajdującą się w projekcie Planu KSM na 2022 rok, pozycję ,związaną z działalnością w zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości w osiedlach. Jest ona zbiorczym zestawieniem danych ujętych w opracowanych na 2022 rok rocznych planach osiedlowych, przyjętych uchwałami Rad Osiedli. Przewidywany stan środków finansowych łącznie z BO zakończy się wynikiem (–)605.921 zł, który jest rezultatem malejącym w porównaniu do roku 2021.


9. Uwzględniając fakt, że przyjęte w projekcie Planu KSM na 2022 rok wielkości w pozycji koszty zarządu ogólnego opracowane w oparciu o wykonanie kosztów ogólnozakładowych – Dyrekcji KSM – za 2021 rok, zostały już ocenione i przyjęte przez Plenum Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 16.12.2021 r., oraz wobec braku informacji odnośnie ich zmiany podtrzymano przyjęte wcześniej ustalenia.


10. Także ze względu na fakt, że przyjęte w projekcie Planu KSM na 2022 rok wielkości w pozycji zatrudnienie i fundusz płac: Dyrekcji, pracowników działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, zakładów celowych i osiedli zostały już ocenione i przyjęte przez Plenum Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 16.12.2021 roku oraz wobec braku informacji odnośnie ich zmiany, podtrzymano przyjęte wcześniej ustalenia.
Propozycja wniosku Komisji Społeczno-Kulturalnej jest następująca:


11. Uwzględniając opinię Komisji Społeczno-Kulturalnej oraz „Zestawienia danych za 2021 rok z wykonania rzeczowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i przewidywanego wykonania wpływów i kosztów (część „O" i część „C")" Rada przyjęła przedstawiony materiał do akceptującej wiadomości.


12. Jednocześnie zaopiniowano pozytywnie i przyjęto „Program finansowo-rzeczowy działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej KSM na 2022 rok".


Swoją akceptację Rada Nadzorcza do programu na przyszłość wyraziła w jednomyślnie (22 głosy za), przy braku głosów przeciwnych, podjętej uchwale w sprawie uchwalenia planu gospodarczego oraz programu działalności społecznej i kulturalnej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2022. Pokreślono jednocześnie, że plan ten, pomimo trudności związanych z panującą nadal w kraju pandemią COVID-19 oraz uwarunkowaniami występującymi na krajowym rynku gospodarczym, jest realny i możliwy do zrealizowania.


Z kolei Rada Nadzorcza omówiła projekt „Sprawozdania Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności za 2021 rok". Został on pozytywnie zaopiniowany przez Prezydium Rady. Przyjmując jednomyślnie treść swego sprawozdania Rada przedłoży go Walnemu Zgromadzeniu i zarekomenduje jego zatwierdzenie uchwałą, której projekt został przyjęty na zakończenie lutowego posiedzenia RN.


Wszystkim członkom i mieszkańcom zasobów KSM składam w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi serdeczne życzenia zwycięstwa Dobra nad złem, opieki Zmartwychwstałego.

 

Z poważaniem
JÓZEF ZIMMERMANN     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)