2023-06-07

Przygotowania do Walnego Zgromadzenia zdominowały trzy posiedzenia Rady Nadzorczej

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

Józef Zimmermann

 

Znalazłem się w trudnej sytuacji – konieczności zrelacjonowania w jednym artykule aż trzech posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jednego z kwietnia i dwu z maja. Przygotowania do najważniejszego w ciągu roku wydarzenia w życiu Spółdzielni – do Walnego Zgromadzenia, konieczność udostępnienia członkom KSM w formie publikacji (i to w określonych terminach) obszernych materiałów, nad którymi Zgromadzanie będzie obradować, spowodowało, że wydanie majowe „Wspólnych Spraw" połączone zostało z czerwcowym. No i stąd trzykrotne obrady Rady Nadzorczej w jednym tekście.


W kwietniu Rada Nadzorcza w pierwszej kolejności zajmowała się przygotowaniami do tegorocznego Walnego Zgromadzenia. Na wniosek Komisji Samorządowo-Statutowej jednomyślnie podjęła uchwałę ustalającą imiennie przewodniczących poszczególnych dziewięciu części Walnego Zgromadzenia. Następnie przyjęła do wiadomości proponowany porządek obrad – oczywiście jednolity dla każdej z części. Przyjęła także do wiadomości informację o kryteriach kandydowania w wyborach do Rady Nadzorczej KSM na kadencję w latach 2023-2026.


W dalszej części plenarnego posiedzenia Rada zajęła się „Informacją Zarządu o przebiegu odbytych Zebrań Osiedlowych KSM w 2022/2023 roku". Materiał ten był uprzedzająco omawiany i opiniowany przez Komisję Samorządowo-Statutową. Rada Nadzorcza po analizie dokumentu i przyjęciu stanowiska Komisji jednomyślnie, pozytywnie zaopiniowała tę informację.


Ostatni z analizowanych w kwietniu tematów poświęcony był „Ocenie ekonomicznej efektywności wyboru wykonawców w KSM w 2022 roku oraz informacji o stanie zaawansowania wyboru wykonawców w 2023 roku". Zagadnienie to wcześniej rozważała Komisja Rewizyjna. Przyjmując tę ocenę i informację do wiadomości, Rada Nadzorcza wskazała, że wybór wykonawców odbywał się z zastosowaniem procedur przetargowych, zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu – Dyrektora KSM nr 12/2020 z dnia 31.07.2020 r. z późniejszymi zmianami. Dla 52 zadań o wartości 37 milionów 628.926 zł, zapytanie ofertowe skierowano do 242 firm wykonawczych znanych i sprawdzonych pod względem jakości wykonywanych robót, gdzie w odpowiedzi otrzymano 96 ofert. Na zadania remontowe składały się 24 prace budowlane, 12 modernizacji wind osobowych, 10 zadań instalacyjnych oraz 6 dociepleń. Na szczególną uwagę zasługują osiągnięte efekty negocjacji zawieranych umów, tj. różnica pomiędzy wartością złożonych ofert o najwyższej cenie, a łączną wartością wybranych ofert, która wyniosła 1 milion 859.538 zł, co stanowi 4,71% wartości robót remontowych (w roku 2021 wskaźnik ten wynosił 8,26%).


Warunkiem uruchomienia procedury wyboru wykonawców z funduszu remontowego część „B" było ujęcie robót w planie na 2022 rok. 16 osiedli zleciło wybór wykonawcy do Działu ds. Nadzoru Remontów i Inwestycji KSM, a 1 osiedle skorzystało z możliwości samodzielnego wyboru wykonawcy. Administracja osiedla Giszowiec skierowała 75 zapytań ofertowych dla 6 rodzajów robót (budowlanych, elewacyjnych, brukarskich, dachowych, malarskich, robót związanych z modernizacją instalacji ppoż.) – w odpowiedzi wpłynęło 41 ofert, z których wybrano 6 wykonawców. Oferty cenowe w wyniku przeprowadzonych negocjacji uległy obniżeniu o łączną wartość 34.084 zł, natomiast różnica pomiędzy wartością złożonych ofert o najwyższej cenie, a łączną wartością wybranych ofert wyniosła 180.608 zł.


Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Działu ds. Nadzoru Remontów i Inwestycji oraz administracji osiedli w zakresie efektywności wyboru wykonawców robót remontowych i wnosi do Plenum Rady Nadzorczej o przyjęcie materiału dotyczącego oceny ekonomicznej efektywności wyboru wykonawców w KSM w 2022 roku oraz informacji o stanie zaawansowania wyboru wykonawców w 2023 roku.


Wstępna część majowego posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej – jak w kwietniu – także była poświęcona zbliżającemu się Walnemu Zgromadzeniu. Gościem Rady była pani Zofia Jakubiec – z Biura Rachunkowego 7x7 Katowice, która przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego KSM za 2022 rok. Rada Nadzorcza debatowała nad sprawozdaniem finansowym Zarządu za rok 2022 oraz nad sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok. Z wyprzedzeniem kwestie te zostały omówione na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Wprowadzenia do tego punktu porządku obrad dokonała Teresa Ślązkiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych KSM.


Biegła rewident poinformowała, że przedłożone do badania sprawozdanie finansowe za bieżący rok obrotowy sporządzono zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości i składa się z:


a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
b) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 306 milionów 700.463,93 zł,
c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego zysk netto w wysokości 2 milionów 926.204,04 zł,
d) zestawienia zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego zmniejszenie funduszu o kwotę 7 milionów 475.865,49 zł,
e) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. o kwotę 2 milionów 088.515,03 zł,
f) dodatkowych informacji i objaśnień oraz dołączonego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku obrotowym.


Zdaniem biegłej rewident załączone sprawozdanie finansowe:

  • przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości – tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
  • jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz statutem Spółdzielni,
  • zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Wyniki uzyskane w trakcie badania upoważniają biegłą rewident do stwierdzenia, że dowody badania, które uzyskano są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla wydania opinii bez zastrzeżeń.


Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym KSM za 2022 rok oraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok jednomyślnie podjęła uchwałę rekomendującą Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania.


Następnie Rada udzieliła podobnej rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia w kwestii zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 rok" oraz „Kierunkom rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2023 rok", które to materiały wcześniej były przedmiotem analizy Prezydium Rady Nadzorczej i pozytywnej jego akceptacji.


Przed posiedzeniem Rady Nadzorczej trzy komisje Rewizyjna, Gospodarki Zasobami Spółdzielni oraz Inwestycyjno-Techniczna omawiały i opiniowały zestaw kilku następnych tematów, jakie podejmowała w trakcie obrad plenarnych Rada Nadzorcza. Omawiano kolejno:


a) informację Zarządu o stopniu realizacji „Wieloletniego programu zmniejszania zobowiązań finansowych Spółdzielni" – wg uchwały Rady Nadzorczej nr 96/2015,
b) aktualizację założeń Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2023-2032,
c) zaopiniowanie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2023-2032,
d) informację o wynikach przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w roku 2022 lustracji problemowej dotyczącej rozliczenia kosztów ciepła za okres rozliczeniowy 2020/2021 w KSM,
e) zaopiniowanie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia wniosku wynikającego z listu polustracyjnego Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach z dnia 4.11.
2022 r.


Rada Nadzorcza przyjęła i pozytywnie zaopiniowała informację, że wprowadzone do polityki finansowej Spółdzielni w zakresie gospodarki remontowej podstawowe działania w formie uchwał Rady Nadzorczej, dały już łączny efekt finansowy w wysokości 48 milionów 197.332 zł.


Następnie Rada przyjęła i zaopiniowała pozytywnie przedstawioną przez Zarząd informację, iż podejmowane w ramach „Wieloletniego programu zmniejszenia..." działania w zakresie funduszu remontowego część „A" na dzień 01.01.2023 roku, sumują się bilansową nadwyżką kosztów nad wpływami w wysokości 46 milionów 798.786 zł, a plan zakłada, że w 2023 roku bilansowa nadwyżka kosztów nad wpływami wyniesie na funduszu „A" 67 milionów 207.426 zł. Natomiast prowadzona polityka w zakresie gospodarowania funduszem remontowym część „A" zapewniła zmniejszenie w latach 2016-2022 stanu zobowiązań o kwotę 8 milionów 725.466 zł, tj. o 15,72%.


Rada Nadzorcza przyjęła też do wiadomości informację Zarządu, że wdrożenie w latach 2015-2022 „Wieloletniego programu zmniejszenia..." skutkowało pomniejszeniem zobowiązań finansowych Spółdzielni na funduszu remontowym część „A". Natomiast założona na lata 2023-2032 w „Wieloletnim programie zmniejszenia..." prognoza jego realizacji zakłada w kolejnych latach wzrost tych zobowiązań. Całkowite zniwelowanie nadwyżki kosztów nad wpływami na funduszu remontowym część „A" zostanie przesunięte w czasie, a od roku 2026 nastąpi realne zmniejszanie ujemnego salda w rachunku ciągnionym. Jako uzasadnienie Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości, że powodem tego jest m.in. niestabilna gospodarka kraju, wzrost kosztów, inflacja oraz występujące zaległości w opłatach za mieszkania. Zaległości takie mogą powodować określone skutki finansowe, powodujące tym samym potrzebę dokonania zmian w przyjętej prognozie czasowej zmniejszania zobowiązań w zakresie funduszu remontowego część „A".


Rada Nadzorcza następnie przyjęła do wiadomości informację z realizacji wieloletniego planu remontów kapitalnych i modernizacji oraz Strategii Ekonomicznej od roku 1992 do roku 2022, jak też wykonanie za rok 2022 kosztów remontów i modernizacji w zasobach KSM, nie wnosząc do nich uwag i pozytywnie zarekomendowała je Walnemu Zgromadzeniu.


W dalszym ciągu obrad Rada przyjęła do wiadomości propozycje ujęte w Strategii Ekonomicznej KSM odnośnie planu na 2023 rok dotyczące zakresów rzeczowych robót modernizacyjnych i remontowych oraz wielkości nakładów na ich realizację w zakresie wszystkich pozycji planu w łącznej kwocie 47 milionów 442.000 zł – w tym utworzenie rezerwy finansowej w wysokości 3 milionów 150.000 zł na ewentualne prace związane w oparciu o Uchwałę Rady Nadzorczej KSM nr 8/2021 z dnia 28.09.2021 r. i Aneksu nr 1 z dnia 28.09.2021 r., dotyczące montażu i instalacji Odnawialnych Źródeł Energii – OZE (3.000.000 zł) oraz usuwaniem awarii infrastruktury ciepłowniczej (150.000 zł).


Rada Nadzorcza uznała też, że przyjęte w Strategii na rok 2023 zakresy rzeczowe robót i nakłady finansowe zostały określone w oparciu o przyjęty przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2022 r. wstępny plan remontów kapitalnych i modernizacji na rok 2023. Poza tym propozycje Strategii Ekonomicznej zostały opracowane przez Zarząd KSM na bazie obowiązującej strategii przyjętej przez Walne Zgromadzenie KSM, które odbyło się w czerwcu 2022 roku. Ponadto stanowią one uszczegółowienie przyjętego już w lutym br. planu gospodarczego oraz programu działalności społecznej i kulturalnej KSM na 2023 rok. Komisje rekomendują do Plenum Rady Nadzorczej o pozytywne zaopiniowanie i przyjęcie przedstawionych w Strategii Ekonomicznej KSM propozycji odnośnie planu na 2023 rok.


Wzorem lat minionych Rada Nadzorcza wnioskuje o przedłożenie jej w IV kwartale 2023 r. propozycji zakresu robót i nakładów przewidzianych w aktualizacji Strategii Ekonomicznej na rok 2024, dostosowanych do możliwości będących w dyspozycji Spółdzielni w tym zakresie środków finansowych.


Wszystkim rekomendacjom dokumentów Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia towarzyszyło podjęcie przez Radę stosownych uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2022 rok, w tym sprawozdania finansowego za 2022 rok",
- w sprawie podziału nadwyżki bilansowej,
- w sprawie zatwierdzenia „Kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na 2023 rok",
- w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu KSM mgr Krystynie Piaseckiej absolutorium za działalność w 2022 roku.
- w sprawie udzielenia Zastępcy Prezesa Zarządu KSM mgr Zbigniewowi Olejniczakowi absolutorium za działalność w 2022 roku,
- w sprawie udzielenia Zastępcy Prezesa Zarządu KSM mgr Teresie Ślązkiewicz absolutorium za działalność w 2022 roku,
- w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań na 2023 rok w wys. 43.000.000 zł,
- w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej mienie KSM przy ul. Łużyckiej w Katowicach,
- w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej mienie KSM przy ul. Batalionów Chłopskich w Katowicach.


W dalszej kolejności Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z Informacją o wynikach przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach w 2022 roku lustracji problemowej na temat rozliczenia kosztów ciepła za okres rozliczeniowy 2020/2021 w KSM, przyjęła ją do akceptującej wiadomości i zarekomendowała ją Walnemu Zgromadzeniu do przyjęcia.


Następnie Rada przyjęła projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia wniosku wynikającego z listu polustracyjnego Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach z dnia 4.11.2022 r.


Po kwestiach związanych z Walnym Zgromadzeniem Rada Nadzorcza rozpatrywała Informację na temat stopnia usuwania wad i usterek powstałych w okresie gwarancji, jak też ujawnionych w czasie użytkowania – w zakresie robót modernizacyjnych finansowanych z funduszu remontowego część „A". Kwestia ta była omawiana i opiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji GZS i Inwestycyjno-Technicznej. Rada Nadzorcza stwierdziła, że w trakcie oceny stanu usuwania ujawnionych wad i usterek na robotach dociepleniowych i na nowych inwestycjach zakończonych w zasobach KSM w okresie objętym analizą, tj. w okresie od 16.05.2022 r. do 31.03.2023 r. zauważono, że liczba wad i usterek ujawnionych w czasie przeglądów uległa znacznemu zmniejszeniu. Świadczy to o skutecznym nadzorze inwestorskim. Ocena ta zdaniem komisji wynika również ze skutecznego nadzoru inwestorskiego pracowników Działu TN oraz uczestniczących w odbiorach przedstawicieli Rad Osiedli i administracji. Rada przyjęła do wiadomości informację Zarządu, że w okresie sprawozdawczym inspektorzy Działu TN wspólnie z przedstawicielami administracji i wykonawcami przeprowadzili przeglądy stanu technicznego ociepleń 31 budynków znajdujących się w okresie gwarancyjnym.


Kolejna omawiana przez Radę Nadzorczą kwestia – przygotowana przez Zarząd „Analiza kosztów i wpływów Spółdzielni za 2022 rok z tytułu świadczeń związanych z dostawą wody zimnej, ciepłej oraz centralnego ogrzewania" – była przedmiotem uprzedzających obrad komisji: Rewizyjnej, GZS oraz Inwestycyjno-Technicznej. Rada oceniając kształtowanie się kosztów i wpływów z tytułu zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków w osiedlach KSM za 2022 rok przyjęła do wiadomości informację, że w okresie tym koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków wyniosły 19 milionów 713.869 zł, natomiast roczne wpływy wg naliczeń wyniosły 19 milionów 537.639 zł. Uzyskany wynik roku 2022 wynosi - 176.230 zł (jest niższy od wyniku roku 2021, który wynosił - 539.262 zł ). Rada zauważa również, że zużycie wody zimnej w osiedlach w 2022 r. wyniosło 1.266.021 m3 i w stosunku do roku 2021 zmniejszyło się o 37.318. m3 tj. o 2,86%.


Ponadto Rada Nadzorcza stwierdza, że ponad 10% przekroczenie umownie przyjętej dopuszczalnej granicy kosztów na wodzie zimnej, wystąpiło jedynie w Osiedlu Haperowiec, gdzie niedobór ten wyniósł (-) 50.919 zł, co oznacza, że 30,12% kosztów zużycia wody nie zostało pokrytych wpływami. W celu ustalenia przyczyn niebilansowania się wody poczyniono wiele działań w porozumieniu z Katowickimi Wodociągami. Administracja Osiedla jest w trakcie analizowania zużycia wodomierzy indywidualnych w odniesieniu do wodomierza głównego i wodomierzy kontrolnych.


Zdaniem Rady uzyskane przez osiedla KSM wyniki w zakresie świadczeń związanych z dostawą wody zimnej za rok 2022 są dobre, a powstały niedobór w wodzie zimnej jest nieznaczny. Osiągnięty przez Spółdzielnię wskaźnik niebilansowania kosztów i wpływów z tytułu zużycia zimnej wody w okresie rozliczeniowym 2021/2022 wynoszącym średnio 2,1%, przy przyjętym regulaminowym dopuszczalnym wskaźniku 10% jest wynikiem dobrym.


Natomiast oceniając kształtowanie się kosztów i wpływów za ciepło w osiedlach KSM za 2022 rok Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację, że łączne koszty za ten okres wyniosły 41 milionów 264.597 zł i były o 192.258 zł tj. o 0,46% niższe od kosztów poniesionych w 2021 r. Wynik jest odzwierciedleniem działania Tarczy Antyiflacyjnej obniżającej stawkę podatku VAT z 23% do 5% w okresie od II. do XII. 2022r. Przyjęto również do wiadomości, że w okresie tym zużyto łącznie 337.350 GJ, czyli mniej do roku poprzedniego o 10,5%. Łączne koszty zużycia ciepła na cele grzewcze w zasobach mieszkalnych za ten okres wyniosły 35 milionów 111.726 zł i były niższe od kosztów poniesionych w 2021 r. o 1,5% to jest o 538.392 zł. Wpływy wg naliczeń wyniosły 40 milionów 928.201 zł, zatem wynik finansowy roku 2022 w tej działalności był dodatni i wyniósł 5 milionów 816.475 zł. W efekcie wynik finansowy narastająco na dzień 31.12.2022 roku z Bilansem Otwarcia wyniósł minus 4 miliony 682.430 zł. Zdaniem Rady na kształtowanie się powyższych wyników za ciepło w osiedlach KSM w 2022 r. miały wpływ zachodzące w ciągu roku dziewiętnastokrotne zmiany przez TAURON Ciepło cen taryf ciepła, a przez firmę Dalkia Polska Energia czterokrotne zmiany cen taryf ciepła.


Jednocześnie Rada Nadzorcza stwierdziła, że na potrzeby podgrzania wody w 2022 r. koszty zużycia ciepła na ten cel wyniosły 6 milionów 152.870 zł, i w odniesieniu do roku 2021r. nastąpił wzrost kosztów o 6%. Wpływy z tego tytułu wg naliczonych opłat w roku 2022 wyniosły 6 milionów 528.894 zł. Wpływy na pokrycie kosztów podgrzania wody w 2022r. były wyzsze od kosztów podgrzania o 376.024 zł. W okresie rozliczeniowym 2021/2022 nastąpiło zmniejszenie zużycia ciepłej wody o 1,53% oraz zwiększenie kosztów całkowitych w porównaniu do poprzedniego okresu rozliczeniowego o 6,23%. Natomiast koszt jednostkowy podgrzania 1 m3 wody zwiększył się w porównaniu do kosztu jednostkowego z poprzedniego okresu rozliczeniowego o 4,63%. Konkludując Rada uznała powyższe relacje kosztów zużycia ciepła na potrzeby podgrzania wody w 2022 r. za poprawne.


Debatę nad kwestiami ciepła zakończyło podjęcie uchwały w sprawie współczynnika stosowanego przy ustaleniu wysokości zaliczek miesięcznych na poczet należności z tytułu kosztów ciepła. Zgodnie z wnioskiem Zarządu Rada Nadzorcza utrzymała wysokość współczynnika, stosowanego przy ustalaniu wysokości zaliczek miesięcznych na poczet przyszłych należności za energię cieplną. Zmieniona wysokość stawki 1,15 na 1,40 dotyczy wszystkich zaliczek wnoszonych po 1.06.2023 roku, obejmującym okres rozliczeniowy 2023/2024. ze względu na niestabilną sytuację na rynku paliw oraz zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki maksymalnych cen za energię cieplną.


W końcowej części – tego obfitego w poruszaną tematykę – plenarnego posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła cztery uchwały w kwestii udzielenia poparcia członkom Rady kandydującym w wyborach do Rady Nadzorczej KSM na kadencję w latach 2023-2026. Są nimi: Jerzy Wesołowski, Ryszard Świeboda, Jarosław Bednarczyk i Piotr Pieczara.


W drugim, majowym posiedzeniu Rady Nadzorczej (a trzecim omawianym przeze mnie w tym artykule), obradującym 30.05., Rada zweryfikowała zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej KSM pod kątem spełnienia przez nich kryteriów uprawniających do ubiegania się o członkostwo w Radzie Nadzorczej w wyborach, jakie zostaną przeprowadzone podczas dziewięciu części Walnego Zgromadzenia. Listę kandydatów i zasady wyborcze opublikowane są w specjalnym dodatku do nr 387, 388 wydania „Wspólnych Spraw".


Z poważaniem
JÓZEF ZIMMERMANN     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)