2020-06-22

Omówienie projektów uchwał rekomendowanych Walnemu Zgromadzeniu


Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

Majowe, plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – odbywające się nadal w trakcie obowiązywania przepisów sanitarnych związanych z ogłoszonym w kraju stanem epidemii – miało miejsce już w siedzibie dyrekcji KSM. Uczestniczący w zebraniu członkowie Rady i zaproszeni goście mieli twarze osłonięte przyłbicami lub maseczkami i siedzieli z zachowaniem stosownego dystansu społecznego.

 

Wiodącymi tematami było zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

 

Obrady rozpoczęto od przygotowanej przez Zarząd Spółdzielni „Informacji o stanie realizacji Strategii Ekonomicznej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przyjętej na lata 1997-2019 oraz jej aktualizacji na lata 2020-2029", a także związanym z nią projektem uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2020-2029.

 

Kwestie te były omawiane i opiniowane na poprzedzającym plenum Rady Nadzorczej wspólnym posiedzeniu trzech Komisji: Rewizyjnej, Inwestycyjno-Technicznej i Gospodarki Zasobami Spółdzielni. Komisje, po intensywnej i wysoce merytorycznej dyskusji oraz obszernych, dodatkowych wyjaśnieniach Zarządu, przygotowały i przedstawiły Radzie Nadzorczej swoje wspólne stanowisko. Wraz z podstawowymi dokumentami było ono przedmiotem analizy całej Rady.

 

W efekcie przyjęto następujące stanowisko:

 

1) Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości i pozytywnie zaopiniowała informacje dotyczące realizacji wieloletniego planu remontów kapitalnych i modernizacji oraz Strategii Ekonomicznej od roku 1992 do roku 2019, jak też wykonanie za rok 2019 kosztów remontów i modernizacji w zasobach KSM, nie wnosząc do nich uwag.

 

2) Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości i pozytywnie zaopiniowała propozycje, ujęte w Strategii Ekonomicznej KSM, dotyczące planu na 2020 rok dotyczące zakresów rzeczowych robót modernizacyjnych i remontowych oraz wielkości nakładów na ich realizację, w zakresie wszystkich pozycji planu. Rada Nadzorcza uznała, że przyjęte w Strategii na rok 2020 zakresy rzeczowe robót i nakłady finansowe zostały określone w oparciu o przyjęty przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 19.10.2019 r. wstępny plan remontów kapitalnych i modernizacji na rok 2020. Ponadto stanowią one uszczegółowienie przyjętego już planu gospodarczego oraz programu działalności społecznej i kulturalnej KSM na 2020 rok.

 

3) Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedłożoną aktualizację zadań rzeczowych i finansowych ujętych w Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2020-2029 jako programu kierunkowego, który będzie aktualizowany i uszczegóławiany w kolejnych latach jego realizacji.

 

4) Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji: Rewizyjnej, Inwestycyjno-Technicznej i GZS aby w IV kwartale 2020 r., wzorem minionych lat, przedłożone zostały Radzie Nadzorczej propozycje zakresu robót i nakładów dostosowane do rzeczywistych środków finansowych będących w dyspozycji Spółdzielni, a przewidzianych w aktualizacji Strategii Ekonomicznej na rok 2021.

 

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia KSM w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Ekonomicznej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2020-2029 Rada Nadzorcza zaopiniowała pozytywnie i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

 

Następnie Rada Nadzorcza dyskutowała nad „Kierunkami rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na 2020 rok", będącymi – co podkreślono w trakcie obrad – uszczegółowieniem przyjętego już przez Radę Nadzorczą „Planu gospodarczego oraz programu działalności społecznej i kulturalnej KSM na 2020 rok" Uwzględniają one także zadania już ujęte w przyjętej aktualizacji Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2020-2029.

 

Przed obradami plenarnymi nad tym dokumentem pracowały razem Komisje: Rewizyjna, Inwestycyjno-Techniczna i Gospodarki Zasobów Spółdzielczych. Wypracowane przez nie stanowisko stało się podstawą uchwalonej przez Radę Nadzorczą następującej opinii:

 

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości i pozytywnie zaopiniowała przedstawione „Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na 2020 rok" i rekomenduje je Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia. Zdaniem Rady Nadzorczej stan realizacji zadań ujętych w „Kierunkach (...)" będzie w dużej mierze zależał m.in. od sytuacji pandemicznej w kraju związanej ze zwalczaniem COVID-19 i wywołanych sytuacji kryzysowych, które poprzez liczne ograniczenia i rygory mogą wpłynąć na bieżące i przyszłe funkcjonowanie Spółdzielni.

 

Z kolei Rada omawiała projekty uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczące zbycia nieruchomości Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W tej kwestii swoją opinię przedstawiła Komisja Inwestycyjno-Techniczna, która wcześniej przeanalizowała przedstawione przez Zarząd propozycje wraz z uzasadnieniami, uwzględniając jednocześnie w każdym przypadku opinie Rad Osiedli. Po dyskusji Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu projekty uchwał o zbyciu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Zamkowej, przy ul. Pod Kasztanami, przy ul. Czerwińskiego 8.

 

Rada Nadzorcza omówiła także projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań długoterminowych, jaką Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa może zaciągnąć w roku 2020. Przed plenarnym posiedzeniem Rady kwestię tę omawiała Komisja Rewizyjna, która zaproponowała Radzie wyrażenie zgody na oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań na 2020 rok w wysokości 28.000.000 zł. Na proponowaną sumę zobowiązań długoterminowych, w formie kredytów i pożyczek, składają się potrzeby finansowe związane z zamierzeniami modernizacyjnymi, energooszczędnymi i inną działalnością gospodarczą Spółdzielni. Ponieważ ustalenie wnioskowanej najwyższej sumy zobowiązań na wskazanym poziomie mieści się w granicach bezpieczeństwa finansów Spółdzielni Rada jednomyślnie zaopiniowała projekt uchwały i rekomenduje go Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia. Chcę przypomnieć, że uchwalenie najwyższej sumy zobowiązań nie oznacza bezwzględnego obowiązku ich zaciągnięcia a jedynie zabezpiecza potencjalną możliwość finansowania wg koniecznych potrzeb. W latach 2010 – 2019 Spółdzielnia wykorzystała 23,73% uchwalonych sum zobowiązań.

 

W dalszej części posiedzenia Rada Nadzorcza omawiała przygotowaną przez Zarząd „Informację o stopniu realizacji Wieloletniego programu działań zmierzających do sukcesywnego zmniejszania zobowiązań finansowych Spółdzielni wynikających z realizacji robót z funduszu remontowego część „A" w ramach Strategii Ekonomicznej KSM".

 

Również i to opracowanie było przedmiotem analizy Komisji Rewizyjnej, Inwestycyjno-Technicznej i GZS. Zaprezentowane przez nie wspólne stanowisko, zwracające uwagę na to, że w wyniku realizacji „Wieloletniego programu(...)" istniejące zadłużenie na funduszu remontowym część „A" sukcesywnie spada, stało się podstawą do wypracowania przez Radę Nadzorczą następujących wniosków.

 

1) Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości i pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Zarząd informację o stopniu realizacji „Wieloletniego programu działań zmierzających do sukcesywnego zmniejszenia zobowiązań finansowych Spółdzielni wynikających z realizacji robót z funduszu remontowego część „A" w ramach Strategii Ekonomicznej KSM". Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości, że zrealizowane dotychczas w tym zakresie podstawowe działania w formie uchwał Rady Nadzorczej, wprowadzone do praktyki finansowej Spółdzielni, dały już łączny efekt finansowy w wysokości 31.941.299 zł.

 

2) Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości i pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Zarząd informacje, że podejmowane w 2019 r. w ramach „Wieloletniego programu" (...) działania w zakresie funduszu remontowego część „A" zapewniły zmniejszenie za lata 2015-2019 nadwyżki bilansowej kosztów nad wpływami na funduszu remontowym część „A" w wysokości 21.969.057 zł, co stanowi zmniejszenie łącznej nadwyżki kosztów o 33.555.699 zł, tj. o 60,43%.

 

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości i pozytywnie zaopiniowała informację Zarządu o złożeniu w roku 2020 wniosku o kolejną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na sfinansowanie działań związanych z modernizacją ociepleń elewacji budynków, na podobnych warunkach jak w latach minionych (tj. skorzystanie z możliwości ubiegania się o częściowe jej umorzenie po wpłaceniu 50% wykorzystanej kwoty pożyczki).

 

Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd do ustanawiania hipotek na zabezpieczenie spłaty kredytów. Chodzi o upoważnienie Zarządu na obciążanie nieruchomości – stanowiących własność Spółdzielni lub nabytych przez Spółdzielnię w użytkowanie wieczyste – hipotekami na zabezpieczenie spłaty kredytów, jakie zaciąga Spółdzielnia na cele inwestycyjne i remontowe, w tym termomodernizacyjne. Wykaz zadań inwestycyjnych jest załącznikiem do projektu przygotowanej uchwały. Ustanawianie hipotek na zabezpieczenie spłaty kredytu winno następować każdorazowo przy zawieraniu umowy kredytowej na warunkach określonych przez podmiot kredytujący.

 

Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)