2023-12-22

Negowanie rzeczywistości
nie zmienia jej...

 

Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak

 

Nierzadko tak się zdarza, że jeśli spotyka nas coś nieprzyjemnego czy też coś dotkliwie naruszającego nasze oczekiwania, to jest to przez nas trudne do zaakceptowania, pomimo zaistnienia faktycznych i racjonalnych, ale jednak negatywnych w skutkach, okoliczności. Zaistnienie takiej sytuacji skłania do stawiania całego szeregu pytań typu: – dlaczego tak się stało ?, – czy tak musiało być?, – czy można było inaczej?, – a może da się coś zmienić? itp. Jeśli otrzymamy odpowiedzi, których nie chcielibyśmy otrzymać, to negujemy je, pomimo tego, iż są one prawdziwe i oparte na faktach. Niestety rzeczywistości nie da się zmienić poprzez jej negowanie. W wielu sytuacjach, na jakie w życiu napotykamy, ten mechanizm działa podobnie i skutkuje mniejszym lub większym poziomem frustracji, utrudniającej akceptację stanu faktycznego różnych zdarzeń i okoliczności.


Dobiegają do końca rozliczenia zaliczek wniesionych na poczet kosztów ciepła zakupionego i zużytego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej w tzw. sezonie grzewczym 2022/2023. Docierają do użytkowników lokali indywidualne rozliczenia kosztów i zaliczek dotyczących ciepła, z których w wielu przypadkach wynikają mniejsze lub większe nadpłaty, lub też dla części saldo rozliczenia jest ujemne i wymaga dopłaty do sumy wniesionych zaliczek, celem pokrycia rzeczywistych kosztów za zużyte ciepło. Poziom negatywnych emocji, co oczywiste, rośnie wraz z wielkością dopłaty. I wtedy właśnie pojawiają się takie pytania i wątpliwości, jak te wyżej przytoczone, a podnoszone w celu zanegowania faktycznego i udokumentowanego wyniku dokonanego rozliczenia.


Oczywiście czym innym są prawidłowo wnoszone reklamacje – oparte o możliwe lub wręcz stwierdzone błędy czy pomyłki wynikające z wadliwych odczytów i dokonanych na ich podstawie wadliwych rozliczeń, niezgodności wynikające z różnicy w stosunku do zarejestrowanych w urządzeniach lokalowych (podzielniki kosztów ogrzewania, ciepłomierze, wodomierze) prawidłowych stanów zużycia ciepła (również wody), z błędnie zastosowanych współczynników korygujących itp.


Wracając do pytań, dla których niestety tylko odpowiedzi satysfakcjonujące pytającego nie będą kwestionowane oraz do przedstawienia wyjaśnień, z których tylko te, jakie zadowolą wnoszącego – to jest ich sporo i przewijają się one w różnej formie: telefonicznie, emailowo, pisemnie czy też w bezpośrednich rozmowach. Odpowiedzi na te i inne pytania oraz wyjaśnienia tych najczęściej się pojawiających przedstawię (mam nadzieję w formie i treści przystępnej). Dodam tylko, że nie tylko przeze mnie i nie po raz pierwszy były one już wielokrotnie, powszechnie prezentowane.

 

KTO USTALA CENY
KUPOWANEGO
PRZEZ NAS CIEPŁA?

 

Ceny ciepła w zakresie jego produkcji i przesyłu poprzez zatwierdzanie Taryf Ciepła ustala Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek producentów i dystrybutorów ciepła. W naszym przypadku w 93% to Tauron Ciepło Sp. z o.o. i Dalkia S.A. Odbiorca, jakim jest Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, nie ma na ceny zawarte w zatwierdzonych Taryfach żadnego wpływu. W pozostałych 7% produkujemy ciepło w naszych lokalnych kotłowniach gazowych. Tu na ceny kupowanego gazu od PGNiG (co prawda w niewielkim stopniu, ale jednak) mamy wpływ poprzez możliwość zawierania dwustronnych umów o dostawę i przesył gazu. Ważną informacją jest to, że Odbiorca czyli KSM musi bezwzględnie rozliczać pomiędzy swoich użytkowników lokali koszty zużycia ciepła według cen zakupu ciepła u jego dostawcy!!!

 

DLACZEGO CIEPŁO JEST TAKIE DROGIE?

 

Proszę wybaczyć, ale odpowiedź na to pytanie nie może być krótka i prosta. Otóż nasz Rząd w 2022 roku, pomimo sygnałów docierających m.in. z USA i otrzymywanych podobno już w roku 2021 o prawdopodobieństwie wybuchu wojny w Ukrainie, nie zgromadził odpowiednich zapasów węgla. Wydobycie w 2022 planowo zostało ograniczone, import z Rosji był powoli wygaszany, w połowie roku trwały gorączkowe poszukiwania węgla energetycznego i grubego na całym świecie. W Australii, Republice Południowej Afryki i Ameryce Południowej. Ceny wówczas oszalały, a ich wzrost okresami kształtował się w przedziale od 400% do 700%. W tych okolicznościach 30 sierpnia 2022 ówczesna Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa ogłosiła, że jest gotowy projekt, który przewiduje maksymalny dopuszczalny wzrost kosztów rachunków odbiorców za ciepło o około 42%. Jak zaznaczyła (z uśmiechem), mogą być sytuacje, w których wzrost ten będzie mniejszy(!?), a dwa tygodnie później, 15 września 2022 roku ogłoszono pierwszą ustawę specjalną: o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.


W art 3.3. pojawił się zapis, że średnia cena ciepła wytwarzania z rekompensatą przyjmuje wartość: 1) 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym; 2) 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.


Oznaczało to de facto już wówczas wzrost cen ciepła w stosunku do cen wcześniejszych ale w mniejszym zakresie. W pierwszym punkcie byliśmy na szczęście bezpieczni, ponieważ jeszcze w 2019 podpisaliśmy jako KSM umowę dwuletnią, przedłużoną następnie do 31.12.2023 r. na stalą cenę gazu. Nas w większości dotyczył zapis ujęty w podpunkcie 2. czyli 103,82 zł/GJ netto. Mógłby ktoś pomyśleć wtedy: tragedii nie będzie. Ale szybko się okazało jednak, że to bubel prawny. Ustawodawca uwzględnił tu jedynie koszty produkcji, a pominął znaczące koszty przesyłu. Do tego VAT w 2022 r. wynosił 5%, a jak pamiętamy od 1 stycznia 2023 wrócił VAT 23%. Dla wszystkich zainteresowanych było jasne, że skutki wzrostu cen będą jednak dotkliwe. Nikt jeszcze wtedy nie wiedział jak bardzo.


To dlatego 30 września 2022 Rada Nadzorcza – na wniosek Zarządu – podjęła decyzję o podniesieniu wskaźnika zaliczek na poczet kosztów ciepła, uznając za słuszne, że jeżeli nieuchronnie ma być drożej, to niech chociaż rozłoży się to w czasie. Zamiast wcześniej przyjętego współczynnika 1,15 wprowadzono współczynnik 1,40. Regulamin w § 13 daje taką możliwość w sytuacjach wyjątkowych, a przecież właśnie taka sytuacja wówczas zaistniała.


Nie minęło 5 miesięcy od wdrożenia raczej nieudanej ustawy i 8 lutego 2023 r. pojawiła się nowa ustawa specjalna o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Na jej podstawie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 22 lutego 2023 r. ogłosił Informację 9/23 „w sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, stosowanych w dniu 30 września 2022 r., powiększonych o 40% (ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT)." Niestety znów spotkało nas rozczarowanie. Zapomniano (albo tak było korzystniej wizerunkowo), że 1 stycznia wzrasta VAT z 5% do 23% i ceny dla konsumentów (tj. gospodarstw domowych) wzrosną nie o 40% lecz nawet – jak się okazało – aż o 63%. Cena, to (na szczęście) nie od razu to samo, co koszty za ogrzewanie za okres rozliczeniowy. W trakcie okresu ceny szybko rosły, ale uśredniona cena jest nieco niższa. O ile? To każdy sam może obliczyć biorąc do ręki swoje rozliczenie roczne i dzieląc wartość z pozycji: Koszty razem budynku przez liczbę z A.1. – tj. ilość GJ.


Skutki wzrostu cen obniżył nieco rząd wprowadzając tzw. tarcze osłonowe. Oznaczało to, że od 1 listopada 2022 dostawcy mieli obowiązek dostarczania ciepła wg oświadczeń, jakie odbiorca (KSM) miał obowiązek złożyć do 10 października u dostawcy. Złożyliśmy je w terminie. Oświadczenie określało w oparciu o powierzchnię lub o zużycie ciepła w sezonie 2020/2021 udział lokali chronionych (lokale mieszkalne, publiczne przychodnie lekarskie, przedszkola publiczne itp.) oraz komercyjnych (wszystkie pozostałe lokale użytkowe). Kiedy w trakcie coś się zmieniało, to Spółdzielnia wystawiała korektę oświadczenia i dostawca korygował proporcje. Dostawa odbywała się zatem według dwóch rożnych taryf na jednej fakturze, Spółdzielnia ewidencjonuje koszty również w dwóch grupach: wrażliwe i komercyjne i takie też dane otrzymuje Firma rozliczeniowa, a zatem jest co robić. Negatywne skutki wzrostu cen ciepła odczuwalnie obniżyła łagodna zima 2022/2023. Zużycie ciepła było we wszystkich naszych osiedlach niższe niż w poprzednim sezonie grzewczym. Spadek zużycia był różny: od 6% do 20%. Mimo mniej lub bardziej udanych starań rządu niestety ciepło zdrożało znacznie, co widać w rozliczeniach. Im późniejsze zakończenie okresu rozliczeniowego w 2023 roku, tym skutki wzrostu cen niestety dotkliwsze.

 

NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH
DOKONYWANE SĄ
ROZLICZENIA KOSZTÓW ZUŻYTEGO CIEPŁA?

 

Równo rok temu w grudniowym wydaniu „Wspólnych Spraw" (dostarczonym do wszystkich skrzynek pocztowych w zasobach zarządzanych przez KSM) znalazła się wkładka zawierająca pełny, jednolity tekst Regulaminu Rozliczania Kosztów Ciepła w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, uchwalony przez Radę Nadzorczą naszej Spółdzielni (Uchwała nr 19/22 z dnia 15. 12. 2022 r.). Jednocześnie regulamin został zamieszczony na naszej stronie internetowej www.ksm.katowice.pl . W tym samym wydaniu zamieszczony był mój felieton pt. „Mamy nowy regulamin rozliczania kosztów ciepła", w którym omówione zostały najistotniejsze zmiany dokonane w stosunku do wcześniej obowiązującego regulaminu z 2012 r. oraz przedstawione przyczyny ustawowe wprowadzenia tych zmian (materiał ten jest stale dostępny na stronie internetowej). Rozumiejąc, że nie każdy czytelnik pamięta i nie każdy posługuje się internetem, pozwolę sobie celem przypomnienia na kilka cytatów z konieczności obszernych.


(...) „Regulamin rozliczania kosztów ciepła w KSM" bazuje w lwiej części na treści poprzedniego regulaminu, a tylko kilka koniecznych zmian i uzupełnień ma swoje uzasadnienie w zmianach prawa energetycznego i przepisów wykonawczych. Ustawowy termin uchwalenia nowego regulaminu przez Spółdzielnię zawierającego ten zakres zmian (ustawowo obligatoryjnych) upływa 24 grudnia 2022 roku, a więc został on przez Radę Nadzorcza i Zarząd dotrzymany.


Pozostałe zmiany (nieobligatoryjne) zawierają zapisy o charakterze prawno-organizacyjnym, których wprowadzenie jest podyktowane wnioskami od użytkowników i komórek organizacyjnych Spółdzielni, realizujących rozliczenia w praktyce, a których wprowadzenie ma na celu doprecyzowanie poprzednich zapisów pochodzących z dotychczasowego Regulaminu funkcjonującego od 24.01.2012 roku.


W zakresie zmian ustawowych mających wpływ na treść nowo uchwalonego Regulaminu istotna jest nowelizacja przepisu art. 45c ustawy Prawo energetyczne, który nakłada na właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego obowiązek bezpłatnego udostępnienia przynajmniej raz w roku informacji o bieżących kosztach zakupu ciepła wszystkim użytkownikom lokali, bez względu na to w jaki sposób są te koszty rozliczane. Jeżeli poszczególne lokale są rozliczane za pomocą ciepłomierzy lub podzielników albo wodomierzy z funkcją odczytu zdalnego, wówczas ciąży na nim obowiązek jedynie umożliwienia uzyskania takich informacji raz w miesiącu, co należy rozumieć, że powinny one być udostępniane jedynie w przypadku wystąpienia o to przez danego użytkownika. W naszym przypadku informacja o kosztach zakupu ciepła w całym nadal obowiązującym 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym pozostaje bez zmian.


Aktem wykonawczym do ustawy Prawo Energetyczne jest Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach z dnia 9 grudnia 2021 r., ogłoszone także 9.12.2021 r., z datą wejścia w życie 24 grudnia 2022 r. Przewiduje ono w § 12, że właściciel lub zarządca budynku dostosowuje regulamin rozliczeń w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, w przypadku, gdy zmiana wynikająca z rozporządzenia dotyczy metod rozliczania kosztów zakupu ciepła lub zakresu informacji wskazanych w § 9 oraz § 10. Przy uwzględnieniu powołanego Rozporządzenia powstała dodatkowo konieczność wprowadzenia do Regulaminu i zdefiniowania: – wartości maksymalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła zależnego od jego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym, – wartości minimalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła zależnego od jego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym. (...)


Regulamin już w § 1 wskazuje podstawy prawne na jakich został sporządzony: (...) 1. Regulamin rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielorodzinnych KSM opracowano w oparciu o:
1) Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne,
2) Ustawę z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych,
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 1999 r., w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków,
5) Statut Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
6) Normy: PN-EN 834:1999 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki. Przyrządy zasilane energią elektryczną PN-EN 834:1999/Ap1:2004 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki. (...)

 

KOLEJNE CZĘSTO
ZADAWANE PYTANIA

 

Są nimi m.in. – Co to są koszty stałe i koszty zmienne? – Co to są koszty wspólne i indywidualne? itd.
Dla łatwiejszego czytania i rozumienia specyficznej terminologii oraz pojęć i definicji użytych w regulaminie, ale przede wszystkim dla zrozumienia dostarczanych każdemu użytkownikowi lokalu rozliczeń rocznych kosztów ciepła w § 4 regulaminu, został zamieszczony swego rodzaju słownik używanych w regulaminie i rozliczeniach określeń.


§ 4


Użyte w regulaminie określenia oznaczają:


Użytkownik lokalu

 • członek Spółdzielni, właściciel lokalu niebędący członkiem Spółdzielni, najemca byłego lokalu zakładowego niebędący członkiem Spółdzielni, najemca, a także osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego.

Powierzchnia ogrzewana

 • powierzchnia użytkowa lokalu, w tym powierzchnia pomieszczeń nieposiadających grzejników c.o., wchodzących w skład lokalu i ogrzewanych pośrednio ciepłem z sąsiednich pomieszczeń.

Jednostka rozliczeniowa

 • wszystkie lokale użytkowników ogrzewane z instalacji centralnego ogrzewania budynku wielorodzinnego, dla których koszty ciepła określane są według wskazań jednego, wspólnego ciepłomierza.

Koszty indywidualne

 • są to koszty rozliczane proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów po uwzględnieniu współczynników redukcyjnych Rm.
 • dotyczą tej części ciepła dostarczonej do budynku, która została wyemitowana przez grzejniki wyposażone w nagrzejnikowe podzielniki w lokalach. Ustala się, że odpowiadać temu będzie 65% kosztów zmiennych według faktur zakupu ciepła.

Koszty wspólne

 • są to koszty niezależne wprost od użytkownika lokalu, na które składają się:
 • koszty stałe zależne od mocy zamówionej (zakontraktowanej) u dostawcy według faktur comiesięcznych zakupu ciepła w pozycji „opłata stała".
 • 35% kosztów zmiennych zakupu ciepła według faktur w pozycji „opłata zmienna". Jest to ta część kosztów ciepła dostarczonego do budynku i poszczególnych lokali, która jednak została wyemitowana poza grzejnikami wyposażonymi w podzielniki kosztów. Użytkownik nie miał bezpośredniego wpływu na tę emisję ciepła, czyli poziomy i piony c.o., piony grzewcze, grzejniki nieopomiarowane w pomieszczeniach wspólnych, klatkach schodowych, inne.
 • korekty rozliczeń z poprzedniego okresu rozliczeniowego w danej jednostce rozliczeniowej.
 • koszty te rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.

SIRKO

 • System Indywidualnych Rozliczeń Kosztów Ogrzewania.

p.k.o.

 • urządzenie umożliwiające indywidualne rozliczenie kosztów, niebędące przyrządem pomiarowym w rozumieniu przepisów metrologicznych, posiadające deklarację zgodności z Polską Normą PN-EN 834. Uwaga: w przypadku indywidualnych rozliczeń kosztów podgrzania wody wodociągowej funkcję podzielnika pełnią wodomierze ciepłej wody, które są przyrządami pomiarowymi w rozumieniu ustawy Prawo o miarach i podlegają w związku z tym ustawowemu obowiązkowi legalizacji co 5 lat.

Okres rozliczeniowy

 • należy przez to rozumieć 12 kolejnych miesięcy, stałych dla każdego osiedla i danego budynku, za który to okres następuje rozliczenie poniesionych kosztów z tytułu zakupu ciepła tak na cele ogrzewania (c.o.), jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz zaliczek użytkowników lokali wnoszonych z tego tytułu.

Współczynniki wyrównawcze Rm

 • jest to właściwa dla danego lokalu w bryle budynku liczba dziesiętna zawierająca się w przedziale 0,30 – 1,0, której stosowanie ma na celu zniwelowanie różnic w zapotrzebowaniu na ciepło poszczególnych lokali, które wynikają z różnego usytuowania lokali w bryle budynku. Współczynnik Rm zawsze dotyczy całego lokalu, a nie poszczególnych jego pomieszczeń i jest niezależny od indywidualnych zachowań jego mieszkańców. Dotyczy kosztów indywidualnych.

Powierzchnia użytkowa

 • powierzchnia użytkowa lokalu, o której mowa w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Jednostka zużycia

 • jednostka zużycia nazywana często: impulsem jest to niemianowana wartość wskazania podzielnika kosztów ogrzewania, właściwa tylko w danej jednostce rozliczeniowej i danym okresie rozliczeniowym.

Zredukowana jednostka zużycia

 • to wartość wskazania z podzielnika kosztów ogrzewania przemnożona przez współczynnik redukcyjny Rm danego lokalu.

Minimalna temperatura w pomieszczeniach

 • w celu ochrony właściwych warunków eksploatacyjnych lokali każdy użytkownik ma obowiązek stosowania nastaw termostatów zaworów grzejnikowych, zapewniających temperaturę użytkowania pomieszczeń nie niższą niż 160C.

Koszty zakupu ciepła:
a/ koszty stałe
b/ koszty zmienne.

 • suma opłat poniesionych przez Spółdzielnię na podstawie faktur przedsiębiorstwa energetycznego, wyliczonych na podstawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie ciepła przedsiębiorstwa. Taryfa jest cennikiem opracowanym przez przedsiębiorstwo i zatwierdzonym przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Taryfa jest tak skonstruowana, że zawiera grupę składników kosztów stałych i grupę składników kosztów zmiennych.
 • Koszty stałe są niezależne od zużycia i odpowiadają rocznemu mocy koniecznej do ogrzania każdego budynku odbiorcy ciepła, którym – zgodnie z art. 45A ustawy Prawo energetyczne – jest w tym przypadku Spółdzielnia. Zamówienie mocy wyrażone jest w MW. Faktury z tego tytułu wpływają w każdym kolejnym miesiącu bez względu na porę roku.
 • Koszty zmienne są zależne od zużycia i odpowiadają wskazaniom licznika ciepła wyrażonym w GJ w danej jednostce rozliczeniowej. W tym przypadku opłaty wpływają w miesiącach, w których ma miejsce pobór ciepła.

Maksymalny koszt indywidualny

 • 2,5-krotność średniego kosztu w części kosztów indywidualnych w danej jednostce rozliczeniowej, ale nie więcej niż maksymalny koszt indywidualny wynikający ze wskazań podzielników kosztów ogrzewania w przeliczeniu na m2 w innym lokalu, o czym jest mowa szczegółowo w § 20 regulaminu.

Minimalny koszt indywidualny

 • 0,40-krotności średniego kosztu w części kosztów indywidualnych w danej jednostce rozliczeniowej.

Objaśnienia przyjętych
w Regulaminie skrótów:

 • c.o. – centralne ogrzewanie
 • c.w.u. – ciepła woda użytkowa

 

DLACZEGO KOSZTY
WSPÓLNE CIEPŁEJ WODY SĄ OD TEGO ROKU
DZIELONE
WG POWIERZCHNI?

 

(...) Kolejną zmianą „wymuszoną" przez ustawę Prawo Energetyczne i akty wykonawcze, na którą chciałbym zwrócić Państwa uwagę, jest zmiana sposobu wyliczania części wspólnej kosztów ciepła zużytego na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Stało się niemożliwe rozliczanie tej części opłaty według ilości osób zamieszkałych w lokalu tak, jak stosowaliśmy to do tej pory, ponieważ za prawnie obowiązującą podstawę do obliczania tej części opłaty stała się powierzchnia użytkowa lokalu lub jego kubatura. W naszym regulaminie przyjęliśmy że mniej kontrowersyjna (choć nie bezdyskusyjna) jest powierzchnia lokalu. No cóż, niektóre uregulowania ustawowe nie pozwalają na autonomiczne regulacje w wewnętrznych regulaminach. (...) Wyjątek od powyższych zasad i naliczanie kosztów wspólnych od liczby osób zamieszkałych jest możliwy tylko wtedy, gdy nie ma możliwości montażu w lokalu urządzeń pomiarowych. Koszty wspólne odpowiadają zgodnie z § 21 regulaminu rozliczania kosztów ciepła całym kosztom stałym wg faktur dostawcy ciepła z tytułu podgrzania wody i kosztom strat energii wynikającej z jej cyrkulacji czyli ustawicznego krążenia w sieci, aby zaraz po odkręceniu leciała ciepła a nie wychłodzona woda. Tam gdzie funkcjonują stacje grupowe (czyli jedna wymiennikownia) dla wielu budynków przyjmuje się 50% kosztów zmiennych jako wspólne, a tam gdzie mamy rozwiązania optymalne (czyli indywidualne swc) w budynku, 25% kosztów zmiennych wg faktur dostawcy dodajemy do kosztów stałych i razem stanowią koszty wspólne.


(...) Powyższe zmiany musiały znaleźć się w nowym regulaminie z mocy ustawy i aktów wykonawczych, natomiast poniżej opisana zmiana ma już charakter fakultatywny, ale w naszej ocenie poprawi czytelność dokonywanych rozliczeń kosztów zakupu ciepła wyraźnie je oddzielając od rozliczeń innych elementów kosztów związanych z jego dostawą do lokali, a rozliczanych w tych samych okresach i od lat u nas stanowiących umowne koszty c.o. oraz c.w.u. W protokole z lustracji problemowej dokonanej na wniosek Rady Nadzorczej KSM w 2022 roku, dotyczącej rozliczenia kosztów ciepła za okres rozliczeniowy 2020/21, zalecono dodatkowo przeprowadzenie analizy prawnej obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu, w szczególności dotychczasowy §13 ust.1, przy uwzględnieniu przepisu art. 45a ust. 4 prawa energetycznego i dokonanie wyraźnego rozdzielenia opłaty związanej stricte z kosztami zakupu ciepła od opłaty dotyczącej kosztów utrzymania własnej infrastruktury ciepłowniczej oraz od kosztów zarządu ogólnego, a także kosztów dokonywanych rozliczeń i legalizacji ciepłomierzy. Wnioski z lustracji były podstawą do bardziej precyzyjnego niż dotychczas ustalenia treści §11 Regulaminu, ale też przygotowania nowej szaty graficznej druków rozliczeń, jakie znajdą zastosowanie do rozliczeń, które Państwo otrzymacie po zamknięciu okresu grzewczego 2022/23. (...)


(...) Szanowni Państwo – zachęcam do lektury nowego Regulaminu rozliczania kosztów ciepła w KSM i mam nadzieję, że poprzez zmiany, uzupełnienia i doprecyzowanie stał on się bardziej czytelny i zrozumiały, ale wcale nie twierdzę, że ta lektura będzie łatwa, bo i materia w nim regulowana jest trudna i skomplikowana.(...) Mam nadzieję, że ten tekst zawiera odpowiedzi na najczęstsze pytania i wątpliwości w przedmiocie rozliczeń kosztów zakupionego i zużytego ciepła. (...)


Wszystkim Państwu życzę spokojnych, radosnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych szczęśliwych dni w Nowym 2024 Roku.

 

Z poważaniem

ZBIGNIEW OLEJNICZAK     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)