2024-05-22

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach
działając na podstawie § 75 ust. 1 Statutu KSM
zawiadamia, że
Walne Zgromadzenie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej KSM nr 3/2024 z dnia 25.03.2024 r.
odbędzie się w 5 częściach w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd KSM, tj.
w budynku „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek" przy Placu Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach w następujących terminach:

I część Walnego Zgromadzenia – w dniu 11.06.2024 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30
II część Walnego Zgromadzenia – w dniu 12.06.2024 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30
III część Walnego Zgromadzenia – w dniu 13.06.2024 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30
IV część Walnego Zgromadzenia – w dniu 17.06.2024 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30
V część Walnego Zgromadzenia – w dniu 18.06.2024 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30

 

W I części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w następujących osiedlach: Szopienice, Zawodzie, im. A. Zgrzebnioka oraz członkowie, o których mowa w § 5 ust. 6 Statutu KSM.
W II części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w następujących osiedlach: Wierzbowa, Janów, im. ks. P. Ściegiennego.
W III części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w następujących osiedlach: Giszowiec, Murcki.
W IV części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie mający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w następujących osiedlach: Centrum I, Superjednostka, Graniczna, Gwiazdy, Ligota.
W V części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu lub ekspektatywę prawa do lokalu położonego w następujących osiedlach: Śródmieście, im. J. Kukuczki, im. ks. F. Ścigały, Haperowiec.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i przekazanie prowadzenia obrad Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia (części).
2. Wybór sekretarza i co najmniej 1 asesora wchodzących w skład prezydium Walnego Zgromadzenia (części).
3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia (części).
4. Zapoznanie uczestników Walnego Zgromadzenia z listą pełnomocnictw.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności KSM za 2023 rok, w tym sprawozdanie finansowe za 2023 rok.
9. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM.
10. Informacja o wynikach przeprowadzonej w roku 2023 lustracji z całokształtu działalności Spółdzielni za lata: 2020, 2021, 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok,
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KSM za 2023 rok, w tym sprawozdania finansowego za 2023 rok,
c. podziału nadwyżki bilansowej,
d. zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na 2024 rok,
e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2024-2033.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
14. Podjęcie uchwał w sprawie aktualizacji uchwał o zbyciu nieruchomości.
15. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z § 72 ust. 3 Statutu KSM członek może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, przy czym przynależność członka do danej części Walnego Zgromadzenia wynika z uchwały Rady Nadzorczej KSM nr 3/2024 (opisanej na wstępie zawiadomienia).


W przypadku, gdy członek posiada kilka praw do lokali, dla których jest różna właściwość części Walnego Zgromadzenia, wówczas o przynależności do danej grupy tworzącej część Walnego Zgromadzenia decyduje położenie lokalu, do którego członek uzyskał prawo najwcześniej, chyba że członek najpóźniej do końca 2023 r. wskazał na piśmie, że chce brać udział w tej części Walnego Zgromadzenia, w której znajduje się lokal, do którego członek posiada tytuł prawny nabyty później.


Zgodnie z art. 8 (3) ust. 1 (1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.


Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.


Z pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania członka na Walnym Zgromadzeniu KSM w 2024 roku – w części obrad odpowiadającej lokalizacji jego lokalu.
W celu ochrony praw i interesów członków Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej do udziału w Walnym Zgromadzeniu, w szczególności ze względów organizacyjnych - w związku z koniecznością zapewnienia należytej weryfikacji prawidłowości składanych pełnomocnictw - pełnomocnictwa należy składać na drukach udostępnianych przez Spółdzielnię: w siedzibie Spółdzielni przy ul. Klonowej 35c pokój nr 2 lub Administracjach Osiedlowych właściwych dla położenia lokalu przynależnego członkowi udzielającemu pełnomocnictwa.


Druki pełnomocnictw winny być wypełnione i podpisane w obecności pracownika Spółdzielni, (który potwierdzi podpis członka udzielającego pełnomocnictwa), toteż są one już dostępne w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym przy ul. Klonowej 35c pokój nr 2 na parterze oraz w biurach właściwej terytorialnie Administracji Osiedla.


Pełnomocnictwa członków udzielone poza siedzibą Spółdzielni lub osiedlowej Administracji winny być opatrzone podpisem poświadczonym notarialnie.


Pełnomocnictwa należy składać w terminie do dnia 07.06.2024 r do godziny 14:00 w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym przy ul. Klonowej 35c pokój nr 2 na parterze oraz w biurach właściwej terytorialnie Administracji Osiedla.


Osoby prawne będące członkami Spółdzielni są reprezentowane odpowiednio – przez swoich pełnomocników lub inne osoby uprawnione do reprezentacji.


Zapraszając członków do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia, z obowiązku prawnego informujemy, że uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia nie jest obligatoryjne a Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych.


Członkom uprawnionym do udziału w danej części Walnego Zgromadzenia będą w dniu obrad wydawane mandaty – od godziny 15:30 tj. na godzinę przed rozpoczęciem obrad, po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.


Dla pełnomocnika występującego w imieniu członka – wydanie mandatu uwarunkowane jest dodatkowo uprzednim złożeniem oryginału pełnomocnictwa lub odpisu pełnomocnictwa poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza.


Dla osób reprezentujących członków – osoby prawne - wydanie mandatu uwarunkowane jest dodatkowo złożeniem aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz stosownego pełnomocnictwa.


Mandaty i elektroniczne terminale będą wydawane wyłącznie członkom i pełnomocnikom członków uprawnionym do czynnego uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia (jego części), zaś osoby te - zobowiązane są do osobistego zwrotu terminali po opuszczeniu Sali obrad.


Udostępnianie otrzymanego mandatu i elektronicznego terminala osobie trzeciej przed rozpoczęciem obrad, bądź w trakcie ich trwania jest zabronione i będzie traktowane jako naruszenie wynikających ze Statutu zasad obradowania i może stanowić podstawę wystąpienia przez Spółdzielnię na drogę sądową w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a w razie uzasadnionego podejrzenia co do możliwości zaistnienia zdarzenia o znamionach czynu zabronionego, stanowić może podstawę skierowania wniosku o wszczęcie postępowania karnego.

 

Informujemy uprzejmie, że przed Walnym Zgromadzeniem członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się ze sprawozdaniami organów Spółdzielni, informacją o wynikach przeprowadzonej w roku 2023 lustracji z całokształtu działalności Spółdzielni za lata: 2020, 2021, 2022 wraz z protokołem z lustracji oraz listem polustracyjnym, sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok oraz projektami uchwał podlegającymi rozpatrzeniu na Walnym Zgromadzeniu.


W tym celu dokumentacja zawierająca:


- sprawozdania organów Spółdzielni, informację o wynikach przeprowadzonej w roku 2023 lustracji z całokształtu działalności Spółdzielni za lata: 2020, 2021, 2022 wraz z protokołem z lustracji i listem polustracyjnym, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok, będą wyłożone do wglądu członków w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Klonowej 35c w terminie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 21.05.2024 r. – w pokoju nr 27 (I piętro) tel (32) 208 47 94, po wcześniejszym zgłoszeniu się do Działu Organizacji i Samorządu p. 36a (w godzinach urzędowania Spółdzielni),


- projekty uchwał podlegające rozpatrzeniu na Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 8 (3) ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zostaną wyłożone do wglądu członków w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Klonowej 35c w terminie co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 28.05.2024 r. – w pokoju nr 27 (I piętro) – tel. (32) 208 47 94 po wcześniejszym zgłoszeniu się do Działu Organizacji i Samorządu p. 36a (w godzinach urzędowania Spółdzielni).


„Roczne (okresowe) Sprawozdanie Zarządu z działalności KSM za 2023 rok", było opublikowane w styczniowym wydaniu naszego miesięcznika „Wspólne Sprawy", natomiast, „Uzupełnienie do Sprawozdania Zarządu za rok 2023" znajduje się w wydaniu majowym 2024 r.


„Sprawozdanie Zarządu z działalności KSM za 2023 rok", wraz ze „Sprawozdaniem finansowym za 2023 rok", „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok", „Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM", są dostępne również na stronie internetowej KSM www.ksm.katowice.pl


„Zawiadomienie" niniejsze - stosownie do § 76 ust. 1 Statutu KSM przekazuje się do wiadomości członków:


a) poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń (od 21.05.2024 r.) w klatkach schodowych wszystkich budynków Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w siedzibie lokalnych administracji osiedlowych i Dyrekcji Spółdzielni,


b) publikację prasową w prasie lokalnej w „Dzienniku Zachodnim", „Gazecie Wyborczej" – wydanie katowickie (w dniu 20 maja br) i dodatkowo w miesięczniku „Wspólne Sprawy" (wydanie majowe).


W zakresie związanym z organizacją Walnego Zgromadzenia, Spółdzielnia informuje, że na każdym jego etapie, będą respektowane zasady wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).


Pozostałe prawa członka określone są w Statucie KSM (§ 76). Statut Spółdzielni w całości dostępny jest na stronie internetowej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.ksm.katowice.pl.

 

Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Z poważaniem


ZARZĄD
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

  

 

Szanowni Członkowie KSM!
Wychodząc naprzeciw zapytaniom zgłaszanym przez członków, którzy ze względu na swoje ograniczenia ruchowe nie mogą dotrzeć osobiście do Administracji swojego Osiedla lub siedziby Dyrekcji KSM, a wyrażają wolę udzielenia pełnomocnictwa wskazanej osobie do udziału w swoim imieniu w obradach Walnego Zgromadzenia spółdzielni które odbędzie się w 5 częściach w dniach 11, 12, 13, 17, 18. 06. 2024 r. informujemy, że:


- istnieje możliwość indywidualnego telefonicznego umówienia wizyty pracowników właściwej administracji w lokalu zamieszkiwanym przez członka na terenie tego osiedla w celu przeprowadzenia uwierzytelnienia osobistego udzielenia pełnomocnictwa,

 

- w celu prawidłowego sporządzenia pełnomocnictwa należy posiadać dane pełnomocnika: imię nazwisko, jego numer PESEL, adres zamieszkiwania oraz serię i numer dokumentu tożsamości,

 

- pracownicy celem potwierdzenia tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa będą oczekiwali od niej okazania do wglądu dokumentu potwierdzającego jej tożsamość,


- pracownicy ze swej strony winni się przedstawić z imienia i nazwiska oraz stanowiska pracy w KSM, a także wylegitymować się własnym dokumentem potwierdzającym ich tożsamość.

 

Z poważaniem
Zarząd
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)