Moje refleksjeTemat dnia
Nr 217 Nr 218 Nr 219
   
NASZE, WSPÓLNE SPRAWY...
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
CENTRUM ZARZĄDZAJĄCO-USŁUGOWE CZ. 5
REFUNDACJA BEZ PODATKU
STRAŻACKIE WYRÓŻNIENIE
FUNDACJA KSM - NIE BĄDŹ SAMOTNY!
NAJLEPSI GOSPODARZE ŚRÓDMIEŚCIA
POSŁA MARKA PLURY ELEMENTARZ PARLAMENTARNY
PORADY Z SZUFLADY - KAZIU ZAKOCHAJ SIĘ?

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Pomimo ustawowych hamulców i symptomów kryzysu gospodarczego
ZREALIZOWANO ZADANIA PODSTAWOWE
I WAŻNE DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
- Wysoka ocena prawidłowej polityki finansowej KSM - Absolutorium dla członków Zarządu - Zaskarżone przepisy „ustawy spółdzielczej” wciąż oczekują decyzji Trybunału Konstytucyjnego - W 2011 roku zakończenie I cyklu procesu termomodernizacji budynków - Aktualizacja strategii ekonomicznej na lata 2009-2018 - Priorytet dla modernizacji infrastruktury ciepłowniczej

Prezydium Zebrania Przedstawicieli KSM

Zarząd KSM – Krystyna Piasecka, Urszula Smykowska i Andrzej Kępys w chwilę po otrzymaniu absolutorium wraz ze składającymi gratulacje członkami Rady Nadzorczej i Prezydium Zebrania

Komisja Wnioskowa Zebrania Przedstawcieli KSM

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Eugeniusz Dyczka ogłasza wyniki tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium

Tajne głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu KSM

Jedno z głosowań podczas Zebrania Przedstawicieli KSM

Przemawia Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM - Zbigniew Olejniczak

Gościem Zgromadzenia Przedstawicieli KSM był Przewodniczący ady Miejskiej w Katowicach – Józef Forajter

Sala obrad Zebrania Przedstawicieli KSM

Zgodnie z wymogami statutowymi 8 maja 2009 roku odbyło się 62 Zebranie Przedstawicieli Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (wcześniej zwanego Walnym Zgromadzeniem). Oceniło ono pozytywnie działalność Spółdzielni w minionym roku, w którym udało się zrealizować podstawowe, ważne dla jej członków zadania.
Przyjęta do realizacji aktualizacja strategii ekonomicznej na lata 2009-2018 zakłada utrzymanie przyspieszonego tempa robót ociepleniowych i zgodnie z wnioskiem ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli – zakończenie I cyklu procesu termomodernizacji spółdzielczych budynków do 2011 roku włącznie, oraz przystąpienie do uzupełnienia działań modernizacji elewacji budynków wcześniej ocieplonych. Zadania w tym zakresie wzbogacił przyjęty przez Zebrania Przedstawicieli wniosek o nadanie priorytetu robotom w zakresie infrastruktury ciepłowniczej, jako potencjalnie bardzo efektywnego kierunku działań modernizacyjnych i energooszczędnych.
Otwierając obrady najwyższego organu Spółdzielni, prezes Krystyna Piasecka serdecznie powitała w imieniu Zarządu KSM reprezentantów mieszkańców wybranych przez społeczności 17 osiedli oraz grupę członków oczekujących przybyłych na jego doroczne obrady. Stwierdziła zarazem, że zostało ono zwołane zgodnie z przepisami §§ 75 i 76 Statutu KSM i zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych przedstawicieli.
Równie serdecznie powitała członków Rady Nadzorczej i Rad Osiedli nie będących statutowo wybranymi przedstawicielami na Zebranie Przedstawicieli; a także pracowników Spółdzielni - łącznie z całym Zarządem.
Zebrani oklaskami powitali przybyłych na obrady zaproszonych gości w osobach przewodniczącego Rady Miejskiej w Katowicach – pana Józefa Forajtera i prezesa będącej członkiem prawnym naszej Spółdzielni PSS „Społem” – pana Wacława Słabego.
Stosowanie do § 72 ust. 2 Statutu dokonano wyboru Prezydium Zebrania Przedstawicieli. Zgodnie z zaproponowanymi z sali i zaakceptowanymi w głosowaniu kandydaturami, jego przewodniczącym wybrany został Mieczysław Dańda (Osiedle Wierzbowa), sekretarzem – Aleksandra Jureczko (Osiedle Giszowiec), asesorami – Grażyna Kniat (Osiedle Szopienice), Józef Góral (Osiedle im Ściegiennego) i Wojciech Grzymek (Osiedle Graniczna).
Przewodniczący Zebrania, w imieniu własnym i całego Prezydium, podziękował za okazane im zaufanie, zapewniając dołożenie starań, aby obrady przebiegły sprawnie i w sposób prawidłowy, zgodny ze Statutem KSM. W oparciu o jego § 79 ust.3 stwierdził, że Zebranie zwołane zostało prawidłowo, a wszyscy przedstawiciele otrzymali zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad wraz z niezbędnymi materiałami w przewidzianym terminie.
Prestiżowe wyróżnienia nobilitują i zobowiązują
Na podstawie powiadomienia, które otrzymaliśmy w marcu 2009 roku – powiedział Przewodniczący – miło mi podzielić się z Państwem informacją, że nasza Spółdzielnia otrzymała tytuł „Lidera Rynku” dla najlepszej w Polsce firmy w zakresie zarządzania nieruchomościami, wraz z nominacją do Europejskiego Konkursu Promocyjnego EURO LEADER 2009. Stosowne wyróżnienie odbiorą przedstawiciele Zarządu i Rady Nadzorczej KSM w dniu 23 maja br. w Warszawie. Ponadto Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskała nominację do tytułu „Dobra Firma 2009” w organizowanym przez „Gazetę Prawną” (dodatek Forum Biznesu) konkursie pod nazwą „Liderzy Społecznej Odpowiedzialności”.
Uzyskane wyróżnienia są wyrazem uznania dla całej Spółdzielni i związanych z nią ludzi - członków Spółdzielni, działaczy samorządowych, w tym Rady Nadzorczej, Rad Osiedli, Zarządu, a także dla nas – członków najwyższego organu samorządowego Spółdzielni - przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli KSM. Niewątpliwie też dla wszystkich zatrudnionych w Spółdzielni pracowników.
Z tego miejsca, w imieniu Prezydium Zebrania składam gratulacje wszystkim tutaj zgromadzonym, jak i tym nieobecnym, którzy przyczynili się do uzyskania kolejnych prestiżowych wyróżnień dla Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i promowania dobrego wizerunku naszej korporacji spółdzielczej. Informacje te oraz gratulacje sala przyjęła oklaskami.
Kwestia zmian statutowo-regulaminowych
po rozstrzygnięciu zaskarżonej ustawy
przez Trybunał Konstytucyjny
Przystępując do zatwierdzenia porządku obrad, Przewodniczący Zebrania poinformował, że wszyscy przedstawiciele otrzymali go wraz z zaproszeniem w dniu 17 kwietnia br. Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli został również wywieszony w siedzibach: Zarządu Spółdzielni, administracji osiedlowych, we wszystkich klatkach schodowych budynków przynależnych do Spółdzielni, a także opublikowany w kwietniowym numerze „Wspólnych Spraw”. Jednocześnie poinformował, że Zarząd Spółdzielni, działając w porozumieniu z Radą Nadzorczą, zwrócił się do Prezydium Zebrania z pisemnym wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego „podjęcia uchwał w sprawie zmian regulaminów poszczególnych funduszy Spółdzielni”.
Mieczysław Dańda odczytał zebranym pismo członków Zarządu Spółdzielni z dnia 7 maja br., skierowane do Prezydium Zebrania Przedstawicieli KSM, a zawierające uzasadnienie złożonego wniosku, w którym przedstawiono argumentację szczegółową. Wynika z niej między innymi, że zmiana regulaminów uchwalonych w oparciu o delegację statutową jest przedwczesna, bowiem nie są znane ostateczne kierunki zmian legislacyjnych, decydujących o działalnoś-
ci i gospodarce Spółdzielni, ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie rozpoznał jeszcze wszystkich zaskarżonych przepisów znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Zebranie Przedstawicieli jednomyślnie podjętą uchwałą poparło przedstawiony wniosek oraz przyjęło poprzez głosowanie proponowany porządek obrad z wyłączeniem tego punktu.
Komisje robocze
rozpoczynają pracę
Z kolei dokonano wyboru komisji roboczych Zebrania Przedstawicieli, które ukonstytuowały się w następującym składzie:
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna (sprawdzenie listy obecności przedstawicieli, ważności mandatów i obliczanie wyników głosowania): Eugeniusz Dyczka (Osiedle Zawodzie) – przewodniczący, Marian Świerczyński (Osiedle Szopienice) – sekretarz, Henryk Grosz (Osiedle Giszowiec), Andrzej Kusiński (Osiedle Giszowiec) i Piotr Pieczara (Osiedle Ligota) – członkowie.
Komisja Wnioskowa (rozpatrzenie oraz zaopiniowanie pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych podczas dyskusji wniosków i przedłożenie ich pod głosowanie): Tadeusz Czarnota (Osiedle Gwiazdy) – przewodniczący, Zdzisław Kozieł (Osiedle Gwiazdy) – sekretarz, Tadeusz Nowak (Osiedle im. Ściegiennego), Andrzej Ścibor (Osiedle Giszowiec) i Jerzy Syrkiewicz (Osiedle im. Ściegiennego) – członkowie.
Przed przystąpieniem do merytorycznych obrad, przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Eugeniusz Dyczka poinformował, że na 100 uprawnionych do udziału w Zebraniu Przedstawicieli, na zebranie przybyło 81 osób, co stanowi 81 proc. ogółu uprawnionych do udziału w obradach i podejmowania uchwał.
Z kolei Przewodniczący Prezydium poddał pod głosowanie protokół z Zebrania Przedstawicieli KSM odbytego w dniu 24 kwietnia 2008 r. Głosowanie poprzedziła informacja, że dokument ten udostępniony był do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 35 c (pokój nr 25), o czym każdy z przedstawicieli powiadomiony został w doręczonym zaproszeniu na Zebranie. Do Prezydium nie wpłynęły żadne uwagi do treści tego dokumentu. Uznać więc należy, że odzwierciedla on prawidłowo przebieg obrad w dniu 24.04.2008 r. W głosowaniu protokół przyjęto jednogłośnie.
Nie uwzględniono odwołań
wykluczonych dłużników
Przed czasochłonnym, sprzężonym tematycznie kompleksem tematów i problemów o charakterze sprawozdawczo-programowym, Zebranie Przedstawicieli rozpatrzyło odwołania członków Spółdzielni od uchwał Rady Nadzorczej pozbawiających ich członkostwa.
Przewodniczący Prezydium przypomniał, że podjęte przez najwyższy organ Spółdzielni uchwały w tym zakresie są ostateczne w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, a członkowie, których nie usatysfakcjonuje decyzja Zebrania Przedstawicieli – w myśl § 85 Statutu KSM – mają prawo wystąpić do Sądu Okręgowego z pozwem o ich uchylenie.
Na Zebranie zaproszono czterech odwołujących się członków wysłanymi z miesięcznym wyprzedzeniem listami poleconymi w których podane zostały termin i miejsce Zebrania Przedstawicieli oraz konkretna godzina rozpatrywania ich odwołania.
Jako pierwsze rozpatrywano dwa oddzielne odwołania rozwiedzionych przed rokiem małżonków, wykreślonych z grona członków KSM 16 września 2008 r. w związku z narastającymi zaległościami w opłatach miesięcznych za lokale. Na Zebranie przybył tylko mąż. Przed zaproszeniem go na salę obrad, przedstawiciele zostali poinformowani o dokonanej przez niego częściowej wpłacie zmniejszającej wielkość zadłużenia, co pozwalałoby na odwołanie spojrzeć przychylnie. Odwołujący się zadeklarował nawet gotowość zapłaty reszty zadłużenia, jednak pod warunkiem uzyskania wyłącznie przez niego praw głównego lokatora lokalu zamieszkiwanego faktycznie przez cztery osoby. Warunek ten nie mógłby być prawnie spełniony, tym bardziej, jak sam przyznał, jego była żona nie wyraża na to zgody, brak jest także rodzinnej ugody odnośnie solidarnego pokrywania kosztów użytkowania lokalu.
Zabierając głos – przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Olejniczak zwrócił odwołującemu się uwagę na fakt, że stosunki między małżonkami, nie są sprawami Spółdzielni, a problemy wewnątrzrodzinne nie mogą przekładać się na niekorzyść pozostałych członków spółdzielczej społeczności. W konkretnej sytuacji nie można uzależniać uregulowania należności od tego, czy np. żona zapłaci czy też nie „swoją część”. Wszyscy na równi mają prawo do lokalu i obowiązek płacenia; ale też wszyscy na równi, skoro nie płacą, mogą zostać pozbawieni lokatorskiego prawa do mieszkania.
Radca prawny Anna Duch, powołując się na Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, przytoczyła zainteresowanemu i wszystkim obecnym treść art. 4 wskazanej ustawy, stanowiący że członkowie spółdzielni oraz wszystkie pełnoletnie osoby z nimi wspólnie zamieszkałe, są obowiązane solidarnie do ponoszenia opłat za zajmowany lokal; to znaczy że każdy z osobna jest zobowiązany co do całości. W konkretnym przypadku, od odwołującego się oczekiwać należy zobowiązania spłaty zaległości i regularnego wnoszenia dalszych opłat. Nieporozumienia wewnątrzrodzinne nie mogą przekładać się na jego zobowiązania wobec Spółdzielni.
Wobec zadeklarowanej w trakcie wyjaśnień możliwości i gotowości spłaty pozostałej części zadłużenia – prezes Zarządu Krystyna Piasecka zaproponowała uregulowanie brakującej kwoty w czynnej jeszcze w tym dniu do godziny 17-tej kasie Spółdzielni. Odwołujący się opuścił w tym celu salę, a podjęcie decyzji Zebranie odroczyło do jego powrotu (odczekawszy do godziny 18-tej). Niestety daremnie. Zebranie Przedstawicieli przy dwóch głosach przeciwnych opowiedziało się za utrzymaniem decyzji Rady Nadzorczej w mocy. Analogiczną uchwałę Zebranie podjęło także odnośnie odwołania jego byłej i nieobecnej mimo stosowanego powiadomienia żony.
Także dwa pozostałe odwołania rozpatrzono pod nieobecność zainteresowanych, wysłuchawszy wcześniej opinii przedstawicieli Rad Osiedlowych. W jednym przypadku, wobec stwierdzenia że odwołujący się ani nie nawiązał kontaktu do daty obecnego Zebrania Przedstawicieli, ani nie spłacił ponad pięciotysięcznego zadłużenia - Zebranie podtrzymało uchwałę Rady Nadzorczej o pozbawieniu członkostwa KSM. W drugim przypadku, zainteresowany pomimo ubiegłorocznych deklaracji spłaty zadłużenia do 30 stycznia 2009 roku, nie dotrzymał słowa; nie wyjaśnił także powodów dalszego zwiększania się stanu zadłużenia - Zebranie także podtrzymało uchwałę Rady Nadzorczej.
Tak więc decyzją Zebrania Przedstawicieli, wszystkie cztery odwołania – trzy mieszkańców Osiedla Giszowiec i jedno mieszkańca Osiedla Zawodzie – zamknęły wewnątrzspółdzielcze postępowania. Wszyscy także – z uwagi na to, że decyzje zapadły pod ich nieobecność, otrzymają stosowne pisma informujące o uchwale Zebrania Przedstawicieli wraz z pouczeniem o możliwościach dalszego procedowania. A więc przysługującemu im, w oparciu o § 85 Statutu KSM, prawa zaskarżenia uchwały Zebrania Przedstawicieli do Sądu Okręgowego w Katowicach w terminie 6 tygodni od daty zawiadomienia o uchwale.
Budujące gratulacje
i życzenia gości zebrania
Przedstawicieli
 Z zainteresowaniem przysłuchiwali się obradom Zebrania Przedstawicieli obecni na sali goście, dając temu wyraz w swoich krótkich wystąpieniach.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Forajter przekazał zebranym gorące pozdrowienia od władz samorządowych miasta Katowice. Wydaje się – powiedział – że Państwo jesteście tą grupą mieszkańców Katowic, która w równym stopniu poczuwa się do odpowiedzialności za nasze miasto co jego władze – Prezydent i Rada Miasta. I dobrze jest być w takim towarzystwie; towarzystwie ludzi którym dobro miasta i jego mieszkańców leży na sercu równie, a może często nawet bardziej niż innym powołanym do tego organom.
Chciałbym także wyrazić wysokie uznanie dla pana Przewodniczącego Zebrania. Proszę mi wierzyć -sprawność z jaką Państwo prowadzicie to zebranie budzi moje szczere uznanie. Ja mam na sali tylko 30 radnych, a więc zadanie znacznie ułatwione. Tym niemniej nie wyobrażam sobie żebym w równie sprawny sposób mógł prowadzić obrady.
Życzę Państwu dalszych owocnych obrad, z pożytkiem dla naszego katowickiego, wspólnego dobra i pomyślności mieszkańców. Zebrani nagrodzili wystąpienie oklaskami.
*            *            *
Czytając Państwa sprawozdania, jestem pod wrażeniem zakresu i bogactwa działań oraz dokonań Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – powiedział prezes PSS Społem Wacław Słaby. Co więcej, jestem dumny, że moja Spółdzielnia – PSS Społem w Katowicach jest członkiem prawnym tej Spółdzielni i w kilku osiedlach KSM prowadzimy swoje placówki handlowe. Jadąc przez miasto trudno nie zauważyć, że budynki Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyróżniająco prezentują się w jego zabudowie.
Gratulując Państwu wszystkich dokonań oraz wysokich wyróżnień – życzę owocnych obrad. Dziękuję jednocześnie Zarządowi oraz wszystkim jego współpracownikom za współpracę z reprezentowaną przeze mnie Spółdzielnią.
Z życzeniami dalszych sukcesów dla całej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Prezes PSS Społem złożył na ręce prezes Krystyny Piaseckiej symboliczną wiązankę kwiatów.
Zaakceptowano sprawozdania Zarządu
i kierunki działania
Spółdzielni na 2009 rok
Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdań oraz informacji Zarządu Spółdzielni:
-  z działalności KSM za 2008 rok, w tym sprawozdania finansowego za rok 2007;
-  z realizacji wniosków i zaleceń podjętych przez Zebranie Przedstawicieli KSM w dniu 24 kwietnia 2008 r.;
-  informacji o wynikach lustracji przeprowadzonej w roku 2008;
-  proponowanych kierunków działania na rok 2009.
Przewodniczący obradom przypomniał, że Zarząd Spółdzielni jak co roku, dla usprawnienia przebiegu obrad Zebrania Przedstawicieli, wyprzedzająco przygotował w formie pisemnej „Materiały na Zebranie Przedstawicieli Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. Zawierają one sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za rok 2008, jak i najważniejsze elementy sprawozdania finansowego za ten okres, w tym uproszczony bilans Spółdzielni; a także sprawozdania: z realizacji wniosków ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli, wyniki przeprowadzonej w 2008r.lustracji problemowej dotyczącej działalności inwestycyjnej Spółdzielni oraz proponowane kierunki działania na rok 2009.
Pełne sprawozdanie finansowe KSM za rok 2008 wraz z opinią i raportem biegłych rewidentów było udostępnione do wglądu wszystkim przedstawicielom i członkom Spółdzielni od 23 kwietnia br. do dnia rozpoczynających się obrad włącznie.
W uzupełnieniu Mieczysław Dańda poinformował, że przedstawione w materiałach kierunki działania Spółdzielni, sformułowane zostały w oparciu o przyjęty przez Radę Nadzorczą na rok 2009 plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni, obejmujący zbiorczo zadania i zamierzenia Spółdzielni na ten okres.
Przewodniczący zwrócił się jednocześnie z zapytaniem, czy biorąc pod uwagę całość przedłożonego przez Zarząd materiału sprawozdawczego i zamierzeń kierunkowych, przedstawiciele życzą sobie dodatkowego wprowadzenia do tego punktu porządku obrad ze strony Zarządu. Uczestnicy zebrania opowiedzieli się za tym, by ewentualne pytania i uwagi do sprawozdania Zarządu i kierunków działania Spółdzielni zgłaszać w przewidzianej w programie dyskusji.
 Podobnie jak Zarząd, również Rada Nadzorcza Spółdzielni przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności w 2008 roku w doręczonych przedstawicielom „Materiałach”.
  Dokumenty  sprawozdawczo-programowe
 w ocenie Rady Nadzorczej
 Sądzę, że nie od rzeczy będzie przekazanie Państwu informacji o tym, co w sprawie przedstawionych dokumentów sądzi, jakie opinie wyraża i jakie stanowisko przyjęła na swoim posiedzeniu Rada Nadzorcza – stwierdził jej przewodniczący Zbigniew Olejniczak.
Rada Nadzorcza już wcześniej zaznajomiła się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni oraz informacją o wynikach lustracji problemowej Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej dotyczącej działalności inwestycyjnej; a także ze sprawozdaniem z działalności Spółdzielni w roku 2008 oraz proponowanymi kierunkami działania na rok 2009.
Co do części finansowej, a więc sprawozdania finansowego – zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze i w ramach swoich kompetencji, Rada Nadzorcza wybrała spośród kilkudziesięciu ofert wyspecjalizowaną firmę, która badała sprawozdanie finansowe, a na podstawie przeprowadzonych badań wyraziła swoją opinię w materiale który Państwo – zgodnie z otrzymaną informacją – mieliście do wglądu. Dowodzi ona wysokiej oceny prawidłowej polityki finansowej naszej Spółdzielni.
Z przedstawionej Radzie Nadzorczej przez lustratora Regionalnego Związku Rewizyjnego SM informacji (publikowanej w „Materiałach na Zebranie Przedstawicieli KSM”) wynika, że analiza procesu inwestycyjnego wykazała iż prowadzony on był zgodnie z przyjętymi zasadami i aktualnie obowiązującymi przepisami. Zawarte umowy o wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych zabezpieczały interesy Spółdzielni i jej członków. Kontrolujący nie wniósł zastrzeżeń, ani nie sformułował wniosków polustracyjnych. Rada Nadzorcza podjęła natomiast jego sugestię, ażeby w obliczu symptomów światowego kryzysu gospodarczego i możliwości jego wpływu na rynek mieszkaniowy – monitorować wszystkie prowadzone inwestycje, dla podejmowania ewentualnych działań mających na celu minimalizowanie ryzyka ekonomicznego.
Rada Nadzorcza KSM w oparciu o powyższe, przyjęła 29 kwietnia 2009 r. uchwałę której tekst pozwolę sobie Zebraniu Przedstawicieli przedstawić:
Na podstawie zapisów ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o rachunkowości oraz Statutu KSM – Rada Nadzorcza Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym KSM, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2008 r., z opinią wraz raportem biegłego z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2008 postanawia:
W ślad za opinią i raportem biegłego stwierdzić, że sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2008 zostało sporządzone prawidłowo i rzetelnie oraz spełnia wymagania przewidziane ustawą o rachunkowości.
Przedłożyć do zatwierdzenia Zebraniu Przedstawicieli sprawozdanie finansowe za rok 2008 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
Wystąpić do Zebrania Przedstawicieli o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2008 roku.
Rada Nadzorcza rekomenduje więc przyjęcie materiałów sprawozdawczych wraz z kierunkami działania, jak i udzielenie Zarządowi absolutorium. Jeżeli szanowni Przedstawiciele chcieliby w dyskusji uzupełnić swoją wiedzę lub zaspokoić swoje zainteresowanie tym czy innym problemem, proszę o wyrażenie ich w dyskusji.
Głos zabrał przedstawiciel Osiedla Centrum-I Andrzej Oleński. Wyrażając szerszą opinię zaproponował, by z uwagi na to, że znaczna część tematów związanych z realizacją wniosków wiąże się ze strategią ekonomiczną, zgodnie z poprzednimi dorocznymi zebraniami połączyć dyskusję na te dwa tematy. Zebranie Przedstawicieli opowiedziało się za takim rozwiązaniem.
Zgodnie z taką decyzją przystąpiono do głosowania nad przedstawionymi sprawozdaniami za rok 2008, kierunkami działania na rok 2009 oraz w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za ich działalność w roku 2008.
Zebranie Przedstawicieli KSM podjęło uchwały zatwierdzające:
Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2008 rok, w tym sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2008, w którym aktywa i pasywa zamykają się kwotą 584.880.228,54 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 54/100) – jednogłośnie,
Sprawozdanie z realizacji wniosków podjętych przez Zebranie Przedstawicieli Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 24 kwietnia 2008 roku - większością, przy jednym głosie przeciwnym,
Kierunki działania Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2009 rok – jednogłośnie,
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2008 rok – jednogłośnie.
Ponieważ informacja o wynikach lustracji przeprowadzonej w 2008 roku nie zawiera wniosków polustracyjnych – przyjęta została przez Zebranie Przedstawicieli do wiadomości – bez głosowania.
Absolutorium
dla członków Zarządu
 Przystępując do głosowania nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za działalność w 2008 roku, przewodniczący obradom przypomniał, że zgodnie w obowiązującym w naszej Spółdzielni trybem określonym w § 82 Statutu KSM, głosowanie odbywa się w sposób tajny. Poprosił zarazem Przedstawicieli o wypełnienie otrzymanych przy podpisywaniu listy obecności „Kart do głosowania”, zaś Komisję Mandatowo-Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania.
Członkowie Komisji, po zebraniu kart z głosami do urny, udali się do oddzielnego pomieszczenia, aby ustalić wyniki głosowania. W międzyczasie – po krótkiej przerwie –wznowiono obrady, by kontynuować je zgodnie z przyjętym porządkiem.
Wyniki głosowania przedstawił Zebraniu przewodniczący Komisji Eugeniusz Dyczka. Zgodnie ze sporządzonym protokołem Komisja stwierdziła, że na 81 przedstawicieli obecnych i uprawnionych do głosowania oddano 80 głosów. Na skutek uchybień formalnych Komisja uznała 6 głosów za nieważne.
W wyniku głosowania za udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu KSM mgr Krystynie Piaseckiej za jej działalność w 2008 roku opowiedziało się 68 przedstawicieli. Za udzieleniem absolutorium zastępcy Prezesa Zarządu KSM inż. Andrzejowi Kępysowi oddano 59 głosów. Za udzieleniem absolutorium dla członkini Zarządu mgr Urszuli Smykowskiej opowiedziało się 69 przedstawicieli.
Sala oklaskami przyjęła informację o udzielonym absolutorium, którego wyniki dowodzą wysokiej oceny działalności członków Zarządu w minionym roku. Przewodniczący Prezydium Mieczysław Dańda złożył w imieniu uczestników Zebrania Przedstawicieli serdeczne gratulacje prezes Krystynie Piaseckiej i pozostałym członkom Zarządu za uzyskanie absolutorium. Życzył jednocześnie pomyślności w ich dalszej działalności.
Gratulacje złożyli także członkowie Rady Nadzorczej, Przedstawiciele Członków i pracownicy Spółdzielni.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Olejniczak, gratulując w imieniu organu sprawującego kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni, podziękował Zarządowi za miniony, pracowity rok. Efekty Waszej pracy – stwierdził – widoczne i odczuwalne są we wszystkich osiedlach. Wynik przeprowadzonego głosowania ma zarazem szczególne znaczenie, jako że miniony rok był wyjątkowy ze względu na podjęcie i konieczność opanowania nowych obowiązków jakie wynikają z Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Dużym nakładem pracy udało się pogodzić dotychczasowe obowiązki z nowymi i żadnemu z nich nie uchybić. W imieniu zebranych chcę Państwu pogratulować. Życząc jednocześnie, aby obecny, trudny rok, w którym nie ubędzie obowiązków na które dodatkowo nakłada się kryzys gospodarczy, w maksymalnym stopniu oszczędził naszą Spółdzielnię i wszystkich jej mieszkańców. Jestem przekonany, że przy tak sprawnym dotychczas kierowaniu Spółdzielnią i tak dużym doświadczeniu jej Zarządu życzenie to jest realne, i za rok powtórzyć można będzie dzisiejsze gratulacje.
W imieniu Zarządu i swoim własnym pragnę serdecznie podziękować za docenienie naszej trudnej pracy – powiedziała Prezes Krystyna Piasecka. Osiągnięte wyniki są nie tylko naszą, ale także wszystkich Państwa zasługą. Zrodziły się one w wyniku sformułowania w trakcie wielogodzinnych dyskusji i debat właściwych programów i kierunków działania we wszystkich dziedzinach naszej spółdzielczej aktywności oraz ich konsekwentnej realizacji mimo wielu uwarunkowań i trudności. Są odzwierciedleniem niezliczonych dokumentów, urzeczywistnianych w postaci konkretnych przedsięwzięć. Cenimy sobie to, że jakkolwiek nie zawsze i nie we wszystkim jesteśmy zgodni do końca, potrafimy wznieść się ponad różnice - wspólnie działając dla dobra naszych członków i wszystkich mieszkańców osiedli KSM.
80 wniosków Zebrań Grup Członkowskich
przy niższej niż przed rokiem frekwencji
Informacja Zarządu Spółdzielni o przebiegu i wnioskach Zebrań Grup Członkowskich w 2008 r. zamknęła część sprawozdawczą Zebrania Przedstawicieli. Jej tekst, pomieszczony w „Materiałach na Zebranie Przedstawicieli” nie wymagał głosowania i przyjęty został przez Przedstawicieli do wiadomości.
W 18 dorocznych Zebraniach Grup Członkowskich (17 zebraniach osiedlowych i 1 członków oczekujących) zwołanych przez Zarząd KSM w okresie od 26 lutego do 30 marca br. uczestniczyło na 19.530 członków uprawnionych – łącznie zaledwie 589 członków, to jest około 3%. Ponadto w zebraniach wzięło udział (potwierdzając ją na listach obecności) 81 mieszkańców osiedli nie posiadających statusu członka Spółdzielni. W niektórych zebraniach uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej. Największą frekwencję (licząc uczestnictwo obecnych do uprawnionych) odnotowano w osiedlach: HPR (14,1%), Ligota (5,4%), Zgrzebnioka (5,3%) i Janów (4,8); najniższą w osiedlach: Ściegiennego (1,6%), Kukuczki (1,7%) i Śródmieście (2,2%).
Porządek obrad wszystkich 18 Zebrań Grup Członkowskich obejmował sprawy wynikające z § 100 Statutu KSM, w szczególności: sprawozdania z działalności za rok 2008 Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej, sprawozdania Rady danego osiedla i administracji oraz kierunki działania Spółdzielni, w tym także projekty założeń działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej na rok 2009 konkretnych osiedli. Przedstawiono także porządek obrad i sprawy jakimi właś-
nie zajmuje się tegoroczne Zebranie Przedstawicieli.
W dyskusji poruszano najczęściej sprawy ważne dla danej grupy, w niektórych przypadkach także dotyczących całej Spółdzielni. Łącznie do realizacji przyjęto 80 wniosków, z czego 14 wniosków zaadresowanych do Zebrania Przedstawicieli, 3 do Rady Nadzorczej, 25 do Zarządu i 38 do Rad i Administracji Osiedli.
Debata nad zaktualizowaną
Strategią Ekonomiczną KSM na lata 2009 - 2018
Zarząd Spółdzielni wzorem lat ubiegłych, jako wykonawca wieloletniej strategii ekonomicznej KSM, przedłożył przedstawicielom członków na Zebraniu Przedstawicieli, zaopiniowaną pozytywnie przez Radę Nadzorczą propozycję aktualizacji strategii ekonomicznej na kolejne dziesięciolecie, to jest licząc od roku bieżącego - do roku 2008 włącznie („Aktualizacja Strategii Ekonomicznej na lata 2009-2918” dostarczona została przedstawicielom w formie wydrukowanej). Przewodniczący obradom Mieczysław Dańda poinformował, że opracowana ona została na bazie zaktualizowanej strategii przyjętej przez ubiegłoroczne Zebranie Przedstawicieli KSM w dniu 24 kwietnia 2008 r.
Zgodnie z zaleceniem Zebrania Przedstawicieli przyjętym w 2008 r. oraz wytycznymi Rady Nadzorczej zobowiązującymi Zarząd Spółdzielni do rozważenia możliwości i przygotowania propozycji przyspieszenia dociepleń budynków i refundacji środków finansowych osiedlom, które podjęły decyzje o przejściowym finansowaniu ociepleń budynków z funduszu remontowego „B” – proponowana obecnie przez Zarząd KSM aktualizacja „Strategii” uwzględnia wskazane zalecenia w zakresie adekwatnym do przewidywanych możliwości finansowych funduszu remontowego prognozowanego na dzień sporządzenia tego opracowania.
Rekomendacje i opinie Rady Nadzorczej
Przedłożona wersja aktualizacji strategii była przedmiotem obrad Rady Nadzorczej KSM w pełnym składzie w miesiącu kwietniu 2009 r. i poprzedzona szczegółową analizą i oceną przeprowadzoną przez trzy związane z tą problematyką merytorycznie Komisje Rady Nadzorczej, tj. – Komisję Gospodarki Zasobami Spółdzielni, Komisję Rewizyjną oraz Komisję Inwestycyjno-Techniczną. Uzyskała ona pozytywną opinię i rekomendację Rady Nadzorczej z następującymi uwagami:
Plenum Rady Nadzorczej wnioskuje przyjąć do wiadomości bez uwag informacje opisowe i tabelaryczne zawarte w materiałach Zarządu o stanie realizacji Strategii Ekonomicznej KSM w części dotyczącej poniesionych nakładów finansowych w latach 1992-2008 na realizację robót remontowych, ujętych od 1992 roku w wieloletnim planie remontów kapitalnych, a od 1997 roku w Strategii Ekonomicznej KSM.
Plenum Rady Nadzorczej pozytywnie opiniuje przygotowane przez Zarząd materiały w zakresie aktualizacji Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2009-2018 z tym, że w części dotyczącej zakresu zadań przewidzianych do realizacji w roku 2011 włącznie bez uwag, co jest zgodne z wnioskami Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej. Natomiast zakres prac ujęty po roku 2011 powinien w przyszłej aktualizacji ulec weryfikacji, na podstawie przeprowadzonych analiz techniczno-ekonomicznych
Plenum Rady Nadzorczej wnioskuje o rozważenie możliwości utworzenia katalogu robót remontowych, realizowanych w ramach funduszu „A”, z czego będzie wynikać potrzeba aktualizacji regulaminu funduszu remontowego Spółdzielni i jego wprowadzenie w życie od 2012 roku.
Plenum Rady Nadzorczej podtrzymuje aktualność nadania w KSM priorytetu robotom infrastruktury ciepłowniczej, jako potencjalnie bardzo efektywnego kierunku działań modernizacyjnych. Realnie oceniając możliwości finansowania przez Spółdzielnie robót remontowych i modernizacyjnych, uznaje się za najbardziej racjonalne wprowadzenie tych działań w oparciu o przewidywanie łącznych wpływów rocznych na funduszu „A” na dotychczasowym poziomie, o ile to będzie możliwe bez potrzeby podnoszenia wysokości odpisu, a także zaciągania dodatkowych kredytów.
Zielone światło dla rozbudowy
i modernizacji infrastruktury ciepłowniczej
 Do zaprezentowanych opinii Plenum Rady Nadzorczej nawiązał Jerzy Doniec, przewodniczący jej Komisji GZS, podkreślając potrzebą zielonego światła dla przedsięwzięć związanych z rozbudową i modernizacją infrastruktury ciepłowniczej. Czas najwyższy by w aktualizowanej „Strategii Ekonomicznej” nadać im postulowany priorytet.
- Dlaczego Rada Nadzorcza i Zarząd kładą w tej chwili tak wielki nacisk na ciepłownictwo i jego infrastrukturę? Wystarczy przypomnieć sobie choćby jak wyglądały nasze ulice w latach 60-70-tych. ub. stulecia - mam na myśli motoryzację. Uprzytomnijmy sobie jaki postęp nastąpił w stanie naszych dróg, czym się wtedy jeździło, a czym jeździ dzisiaj, jaki „skok” nastąpił – począwszy od konstrukcji samochodów, silników, układów hamulcowych, ogumienia – po systemy bezpieczeństwa i nawigację. Analogiczny postęp nastąpił w łączności telefonicznej, komputeryzacji, telewizji... To samo nastąpiło w ciepłownictwie, tylko my tego nie zauważamy, podczas gdy wiele naszych budynków – dla porównania –nadal „jeździ” samochodami „Syrena 102” z silnikiem od pompy strażackiej.
Dlatego trzeba sobie wreszcie powiedzieć co jest ważne, a przede wszystkim najbardziej efektywne. Dla przykładu - kontynuował swą wypowiedź Jerzy Doniec - prawidłowo działający regulator pogodowy, kosztujący około 5 tys. zł zapewnia oszczędności ciepła w granicach 6-8 procent. Porównajmy także wymiennik sprzed 40 laty ze współczesnym – jego sprawność i niezawodność. Słowem najbardziej efektywną jest złotówka włożona w infrastrukturę ciepłowniczą. Jak wiele mamy na tym polu do zrobienia dokumentuje pomieszczony w dostarczonych Przedstawicielom materiałach Plan strategiczny działań termomodernizacyjnych infrastruktury ciepłowniczej w latach 2009-2011 i dalsze.
Planowane prace w wielu osiedlach dotyczą zwłaszcza zmiany organizacji dostawy ciepła do budynków, poprzez likwidację grupowych stacji wymienników ciepła – w zamian za indywidualne dwufunkcyjne SWC w każdym budynku oraz budowę przyłączy ciepłowniczych w technologii preizolowanej. Stan techniczny tych ostatnich, niskoparametrowych, budzi wiele zastrzeżeń z punktu widzenia zabezpieczeń termicznych; a straty ciepła jakie powstają na przesyle od zbiorczych SWC do budynków pokrywane są przez jego odbiorców. Jeden z gości naszego Zebrania w swoim wystąpieniu zachwycał się wyróżniającą estetyką naszych zasobów. Doceniając ogromny wysiłek i wymierne korzyści jakie w postaci oszczędności ciepła, a także estetyki naszych osiedli przyniosła termomodernizacja budynków, w tym wymiana okien – Jerzy Doniec zaapelował o poparcie złożonego do Komisji Wniosków postulatu priorytetowego potraktowania robót infrastruktury ciepłowniczej jako potencjalnie bardzo efektywnego kierunku działań termomodernizacyjnych.
 *          *          *
Nawiązując do przedstawionej już Zebraniu Przedstawicieli pozytywnej opinii i rekomendacji Plenum Rady Nadzorczej dla projektu aktualizacji Strategii Ekonomicznej, Zbigniew Olejniczak wyjaśnił wątpliwości Przewodniczącego Prezydium, potwierdzając że zawarte w tym dokumencie wnioski skierować należy do Komisji Wniosków pod głosowanie.
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że wspomniane wnioski wychodzą naprzeciw wnioskom, które zgłaszane i przyjęte zostały przez ubiegłoroczne Zebranie Przedstawicieli. Ustaliliśmy wtedy, że rok 2011 w którym zakończy się ocieplanie (przynajmniej raz) wszystkich zasobów KSM, będzie w strategii rokiem granicznym, rokiem „wyrównania szans technicznych”. Zamiarem Rady Nadzorczej i wnioskiem jaki składa jest to, aby rozliczyć rzeczowo i finansowo to, co do roku 2011 zostało zrobione; zaś od roku 2012 obowiązywałby: nowy katalog robót realizowany w ramach funduszu remontowego „A” oraz nowe zasady ich finansowania. Zamiarem jest także, by przyszłoroczne Zebranie Przedstawicieli, a więc w roku 2010 uchwaliło nowe zasady regulaminowe, nowy katalog robót, nowe zasady gromadzenia środków i dysponowania nimi po to, żeby w roku 2011 przygotować prawidłowo plany pod nowy, zatwierdzony już regulamin funduszu remontowego i katalog robót.
Komisja Wnioskowa przedstawia
wnioski Rady Nadzorczej i grup członkowskich
Przewodniczący obradom Mieczysław Dańda oddał głos przewodniczącemu Komisji Wnioskowej Tadeuszowi Czarnocie z prośbą o przedstawienie wniosków dotyczących Strategii Ekonomicznej KSM. Po dłuższej dyskusji prawno-kompetencyjnej, zgodnie postanowiono trzem wnioskowym rekomendacjom Rady Nadzorczej nadać rangę decyzji o charakterze wytycznych. Dotyczą one prac nad aktualizacją regulaminu funduszu remontowego oraz strategii ekonomicznej i wnioskują:
- rozważyć możliwość utworzenia katalogu robót remontowych realizowanych w ramach funduszu „A”, z czego będzie wynikać potrzeba aktualizacji regulaminu funduszu remontowego Spółdzielni i jego wprowadzenia w życie od 2012 roku.
- przyjąć jako wytyczną do następnej aktualizacji strategii ekonomicznej założenie, że roboty z zakresu modernizacji infrastruktury ciepłowniczej są jednymi z priorytetowych, jako potencjalnie bardzo efektywny ekonomicznie kierunek działań modernizacyjnych.
Realnie oceniając możliwości finansowania przez Spółdzielnię robót remontowych i modernizacyjnych, uznaje się za najbardziej racjonalne wprowadzenie tych działań w oparciu o przewidywanie łącznych wpływów rocznych na funduszu „A” na dotychczasowym poziomie, o ile to będzie możliwe bez potrzeby podnoszenia wysokości odpisu, a także zaciągania dodatkowych kredytów.
Wnioski, poddane kolejno pod głosowanie, przyjęte zostały jednogłośnie
Przewodniczący Komisji poinformował, że wpłynęło także 12 wniosków przyjętych przez Zebrania Grup Członkowskich dotyczących Strategii Ekonomicznej KSM oraz 3 wnioski
w tej materii złożone przez Przedstawicieli na Zebranie. Dotyczą one trzech zagadnień:
- ujęcia określonych zadań rzeczowych w „Strategii”, w sytuacji kiedy obecnie obowiązujący regulamin funduszu remontowego nie przewiduje jej w ramach funduszu „A” (wymagałoby to zmiany funduszu remontowego);
- ujęcia określonych zadań rzeczowych, co wymagałoby istotnej zmiany „Strategii”;
- postulatów (dość wąsko rozumianych), dotyczących określonego budynku lub grupy budynków.
Z kolei przystąpiono do rozpatrywania poszczególnych wniosków.
ZGCz. Centrum-I wnioskuje: W związku ze zbliżaniem się okresu, w którym w ramach Strategii Ekonomicznej KSM rozpocznie się tzw. drugie ocieplanie budynków, Zebranie uważa, że dla tego zakresu robót powinien być stworzony oddzielny fundusz. Fundusz ten powinni tworzyć jedynie mieszkańcy tych budynków, które podlegać będą ponownej termomodernizacji. Stanowić to będzie dostosowanie się do obowiązującej w spółdzielczości zasady, że mieszkańcy mogą ponosić jedynie koszty robót prowadzonych w danej nieruchomości.
Wniosek należy do grupy tych propozycji, których pozytywne przyjęcie wymagałoby zmiany regulaminu funduszu remontowego - stwierdził Tadeusz Czarnota. Komisja Wnioskowa proponuje, by Zebranie podjęło decyzję: skierować go do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą, czy też odrzucić. Przewodniczący Komisji Statutowo-Samorządowej Rady Nadzorczej Kazimierz Wzorek poinformował, że wszystkie wnioski ZGCz. zaadresowane do Zebrania Przedstawicieli były przez nią dyskutowane i opiniowane. W konkretnym przypadku zaproponowano, by skierować go do rozpatrzenia w ramach prac nad nowym regulaminem funduszu remontowego. Zebranie większością głosów opowiedziało się za takim rozwiązaniem.
Podobnie skierowano wniosek ZGCz. Śródmieście postulujący, by w ramach aktualizacji strategii, po zakończeniu prac termomodernizacyjnych zaplanować wymianę ponad 40-letniej instalacji c. o.
Do Rady Nadzorczej - celem rozpatrzenia w ramach prac nad aktualizacją Strategii Ekonomicznej KSM, obowiązującej po 2012 roku, Zebranie skierowało wnioski ZGCz. Gwiazdy (zachowanie przy aktualizacji Strategii dotychczasowych zasad regulaminowych i finansowych w zakresie wymiany okien i kapitalnych remontów dźwigów) i ZGCz. Centrum-I (przywrócenie po 2012 r. zasady dofinansowania z funduszu „A” wymiany stolarki okiennej w wysokości 25% we wszystkich osiedlach, bez względu na stopień zaawansowania finansowego).
Ożywiona dyskusja rozgorzała w trakcie rozpatrywania wniosku ZGCz. Śródmieście, wnioskującej by w budynkach wysokich zaplanować likwidację gazowych, przepływowych ogrzewaczy wody, wprowadzając w ich miejsce instalację centralnej ciepłej wody użytkowej. Zabierali w niej głos Przedstawiciele wielu osiedli – Andrzej Oleński, Jerzy Doniec, Waldemar Wojtasik, Kazimierz Wzorek, Zbigniew Olejniczak – opowiadając się krańcowo –od jego odrzucenia – po akceptację opiniującej propozycji Rady Nadzorczej, stwierdzającej że w świetle obowiązującego regulaminu funduszu remontowego nie mieści się on w zakresie rzeczowym ani finansowym aktualnie obowiązującej Strategii Ekonomicznej KSM. Niemniej, Komisja Samorządowo-Statutowa proponuje, aby rozpatrzony został w ramach prac nad nowym regulaminem funduszu remontowego. Tak też zadecydowało Zebranie Przedstawicieli.
Przyspieszenie prac – wyłącznie
za wsparciem osiedlowych funduszy
 Kompetentnie i życzliwie, niemniej – zgodnie z obowiązującymi aktualnie zasadami – Zebranie Przedstawicieli nie mogło spełnić oczekiwań i usatysfakcjonować wszystkich wnioskodawców. W ramach obowiązującej Strategii Ekonomicznej nie ma możliwości przyspieszenia realizacji robót o co wnioskowały ZGCz. Zgrzebnioka (przyspieszenie planowanej po roku 2013 budowy przyłączy ciepłowniczych w technologii preizolowanej oraz likwidacja GSWC na rzecz indywidualnych dwufunkcyjnych wymienników ciepła w poszczególnych budynkach) oraz ZGCz. Kukuczki (przyspieszenie realizacji zmiany organizacji dostawy ciepłej wody, polegającej na odłączeniu od grupowego wymiennika przy ul. Wrocławskiej na węzły wymiennikowe w poszczególnych budynkach). Zdaniem Rady Nadzorczej istnieje możliwość wcześniejszej realizacji tych prac poprzez ich sfinansowanie z funduszu osiedlowego „B”, z możliwością refundacji poniesionych nakładów w terminie późniejszym.
Drugi wniosek ZGCz. Kukuczki dotyczący ujęcia w strategii remontu niszczejących balkonów, zrealizowany może być - zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami - wyłącznie w ramach funduszu remontowego „B” stwierdziła Komisja Samorządowo-Statutowa Rady Nadzorczej. Podobnie przyspieszenie uzupełniającego docieplenia elewacji budynków przy ulicach Warmińskiej, Zielonogórskiej i Armii Krajowej (wniosek ZGCz. Ligota) może nastąpić z funduszu remontowego „B” z możliwością zwrotu poniesionych nakładów w terminie późniejszym. ZGCz. Ściegiennego, wnioskujące o przyspieszenie ujętego w planach na lata 2010-2011 remontu balkonów i elewacji wraz z niezbędnymi uzupełnieniami ocieplenia w budynkach przy ul. Kotlarza, zgodnie ze stanowiskiem Rady Nadzorczej remontu balkonów dokonać można jedynie w ramach funduszu remontowego „B”. W ramach obowiązującej strategii, nie ma natomiast możliwości przyspieszenia realizacji ocieplenia elewacji, wraz z niezbędnymi uzupełnieniami. Wcześniejsza realizacja tych robót jest możliwa jedynie poprzez ich sfinansowanie z funduszu osiedlowego „B”, z możliwością zwrotu poniesionych nakładów w terminie późniejszym.
Zebranie Przedstawicieli negatywnie ustosunkowało się natomiast do wniosków dwóch Zebrań Grup Członkowskich. ZGCz. Ścigały postulowało o ponowne rozpatrzenie ulgi w opłatach na fundusz remontowy członków, którzy wykupili mieszkania spółdzielcze przed wejściem ustawy o uwłaszczeniu mieszkań spółdzielczych. Opiniująca go Komisja Samorządowo-Statutowa Rady Nadzorczej zaproponowała odrzucenie tego wniosku, gdyż nie jest możliwe obniżenie stawki na fundusz remontowy „A” bez ograniczenia zakresu rzeczowego robót ujętych w Strategii Ekonomicznej KSM. Ponadto przypomina decyzje w tej sprawie podjęte przez Zebrania Przedstawicieli w 2007 i 2008 roku o niezmienności przyjętej przez Walne Zgromadzenie stawki odpisu na fundusz „A”. Decyzja ta stanowiła także podstawę odrzucenia wniosku ZGCz. Janów, które wnioskowało o obniżenie stawki na fundusz remontowy „A”.
Jako ostatni rozpatrzono wniosek sześciu Przedstawicieli Osiedla Szopienice, dotyczący wprowadzenia w strategię ekonomiczną dopłaty 50% (wzorem budynków Superjednostka, HPR i Gwiazdy) do kosztów zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynków wysokich - budynek przy ul. Osiedlowej 5-7. Przedstawiciel osiedla Marek Klimkiewicz argumentował, że jakkolwiek ten największy, 12-piętrowy budynek wg kryteriów strategii nie „kwalifikuje się” w jej ramach do budynków wysokich; osiedle z nakazu wydatkuje na prace związane z jego porównywalnym z budynkami wysokimi zabezpieczeniem przeciwpożarowym - wnosząc, by wniosek potraktować jako przypadek szczególny. Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdzając, że wprawdzie strategia nie zmieni się do 2011 r., uznał problem za ważny i zaproponował skierowanie go do rozpatrzenia w ramach prac nad nowym regulaminem funduszu remontowego „A”. Zebranie opowiedziało się za tą propozycją jednogłośnie.
W związku z rozpatrzeniem i przegłosowaniem wszystkich wniosków związanych ze strategią ekonomiczną, przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zaktualizowanej Strategii Ekonomicznej KSM, która podjęta została przez Zgromadzenie Przedstawicieli przy jednym głosie przeciwnym.
Uchwała postanawia: 1.Przyjąć zaktualizowaną Strategię Ekonomiczną Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2009-2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Zobowiązać Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni do realizacji Strategii Ekonomicznej na lata 2009-2018.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Długoterminowe zobowiązania
do wysokości 19 mln złotych
Do obowiązku, a zarazem wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli należy oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań długoterminowych, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w danym roku. Zebranie Przedstawicieli na podstawie § 78 ust.1 pkt 6 Statutu KSM Postanowiło:
- określić najwyższą sumę długoterminowych zobowiązań, jaką Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa może zaciągnąć w 2009 roku na kwotę 19.000.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów złotych) na działalność modernizacyjną, remontową i inwestycyjną wraz z uprawnieniem do odpowiedniego ich zabezpieczenia, przy czym zadłużenie dotychczasowe (łącznie z kredytami zaciągniętymi na budowę mieszkań w spłacie przez członków) na dzień 1.01.2009 r. wynosiło łącznie 50.823.749,00 zł, z tego zaciągnięte na budownictwo mieszkaniowe w spłacie przez członków Spółdzielni – użytkowników tych lokali w wysokości 23.569.640,00 zł;
- zobowiązać Radę Nadzorczą i Zarząd do właściwego wykorzystania kredytów i pożyczek oraz terminowej spłaty zobowiązań długoterminowych;
- dopuścić możliwość zaciągania zobowiązań w granicach kwoty określonej w pkt 1, w terminie wykraczającym poza rok 2009, tj. najdalej do dorocznego Zebrania Przedstawicieli w 2010 roku;
- upoważnić Radę Nadzorczą do udzielenia Zarządowi zgody, w razie wystąpienia takiej potrzeby, na zaciągnięcie zobowiązań w ramach kwoty określonej w pkt 1, na ewentualne inne leżące w interesie Spółdzielni cele gospodarcze.
W uzasadnieniu powyższej uchwały wskazano kierunki i przedsięwzięcia dla realizacji których dopuszcza się zaciągnięcie kredytu, w tym na termomodernizację Superjednostki, roboty remontowe w osiedlach im. Kukuczki, Ściegiennego i Zgrzebnioka oraz przygotowanie nowej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Granicznej -Pułaskiego.
Ustalenie najwyższej sumy zobowiązań na wskazanym poziomie mieści się w granicach bezpieczeństwa finansów Spółdzielni (zdolności finansowej), bowiem zaciągnięcie kredytów i pożyczek w proponowanej wysokości, przy spłacie już istniejących zobowiązań Spółdzielni w 2009 roku w wysokości 12.067.345,00 zł spowoduje wzrost zobowiązań o 6.932.655,00 zł.
Przyjęcie proponowanego rozwiązania umożliwi efektywną realizację zaplanowanych zadań rzeczowych oraz pozwoli Spółdzielni na elastyczną politykę finansową, w sytuacji spodziewanych zmiennych uwarunkowań rynkowych, jak również skutków ewentualnych opóźnień we wnoszeniu należnych Spółdzielni opłat za lokale i z innych tytułów.
Podjęto uchwały w sprawie zbycia
nieruchomości
W kolejnym punkcie obrad, na podstawie § 78 ust. 1 pkt 5 Statutu KSM, Zebranie Przedstawicieli przystąpiło do rozpatrzenia przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni propozycji uchwał dotyczących zbycia nieruchomości.
Materiał źródłowy, w tym mapki z lokalizacją tych fragmentów terenu Spółdzielni dostępne były dla zainteresowanych Przedstawicieli do wglądu u znajdującej się na sali mgr inż. Barbary Wojtynek - Pełnomocnika Zarządu, kierownika Działu Rozwoju KSM.
Przewodniczący obradom Mieczysław Dańda poinformował, że Prezydium Zebrania dysponuje projektami odnośnych uchwał wraz z uzasadnieniami propozycji zbycia nieruchomości; prosząc Zarząd by ewentualnie uzupełniał je po ich przedstawieniu w trakcie dyskusji. Wszystkie przedstawione propozycje uchwał uzyskały pozytywną opinię i poparcie Rady Nadzorczej, a także właściwych Rad Osiedli.
Dwie pierwsze uchwały przyjęte przez Zebranie Przedstawicieli dotyczyły zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o nabycie których wystąpił Urząd Miasta Katowice dla uregulowania stanów prawnych do faktycznego ich zagospodarowania Dotyczyły one niewielkich powierzchniowo działek (40m2 i 80 m2) przy ul Markiefki (Osiedle im. Ścigały) i przy ul. Hałubki (Osiedle Zawodzie) zabudowanych chodnikami.
Zgodnie z pozytywną opinią Komisji Inwestycyjnej Rady Nadzorczej i zgodą Rady Osiedla Giszowiec, przy jednym głosie przeciwnym - Zebranie podjęło uchwałę o zbyciu nieruchomości (działek) położonych przy ul. Mysłowickiej 22-28, zabudowanych ośmioma kioskami handlowymi.
Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie przyjęło też uchwałę w sprawie zbycia działek będących we władaniu Spółdzielni na prawach użytkowania wieczystego i własności nieruchomości, usytuowanych wzdłuż ulicy Bohaterów Monte Cassino (częściowo skarpy pod linią wysokiego napięcia) - na wysokości Osiedla im. Kukuczki (po stronie przeciwnej). Zamierzone zbycie wiąże się z pozyskaniem środków finansowych na zakup terenu w sąsiedztwie istniejącego parkingu strzeżonego na Osiedlu Kukuczki i budowę w tym miejscu parkingo-garażu.
Podjęto też uchwałę aktualizującą w prawomocnej uchwale z 1997 r. podmiot uprawniony do nabycia (osoba fizyczna lub prawna) działek zlokalizowanych wzdłuż pasa ul. Bytkowskiej.
Pokłosiem zmian Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nazwać można przyjętą przez Zebranie Przedstawicieli uchwałę w sprawie upoważnienia do zbycia zlokalizowanych w budynkach Spółdzielni (ujętych w załączniku) lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Spółdzielni. Uchwała postanawia wyrazić zgodę na ich zbycie na rzecz osób fizycznych lub prawnych.
Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi, że zbycie lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Spółdzielni w budynkach i nieruchomościach objętych wspomnianym załącznikiem, wymaga zgody Zebrania Przedstawicieli, albowiem nie podlegają one uwłaszczeniu w oparciu o artykuły 11, art.1714, art. 39 i art. 48 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jako zajmowane przez osoby, którym nie służy roszczenie o zawarcie ze Spółdzielnią umowy przeniesienia własności lokalu.
Objęte uchwałą lokale będą oferowane do zbycia za cenę rynkową i zbywane na zasadach ustawy o własności lokali.
W wyniku dyskusji nad podjętą uchwałą, postanowiono zwrócić się do Komisji Wnioskowej o przyjęcie i przegłosowanie wniosku zastrzegającego – zgodnie z przyjętą przez najwyższy organ KSM zasadą – niezbędności uzyskania wcześniej opinii Rady Nadzorczej na faktyczną sprzedaż konkretnego lokalu.
Pożytki z działalności gospodarczej
– na cele społeczno-kulturalne i oświatowe
Zgodnie z wnioskami Rady Nadzorczej, która w latach 2008 i 2009 zwracała się do Zarządu o przedstawienie propozycji dotyczących możliwości pozyskiwania dodatkowych źródeł środków finansowych ma działalność społeczno-kulturalną i oświatową. Na posiedzeniu plenarnym w dniu 21 kwietnia 2009 r. jej członkowie zapoznawszy się z koncepcją Zarządu, jednogłośnie wyrazili akceptację dla treści projektu uchwały w sprawie przeznaczenia na działalność społeczno-kulturalną i oświatową części pożytków z działalności gospodarczej Spółdzielni.
Informując o powyższym, Przewodniczący Prezydium przedstawił projekt uchwały, która została jednogłośnie przyjęta. Tym samym Zebranie przedstawicieli postanowiło przeznaczyć 50% pożytków z działalności gospodarczej Spółdzielni przypadających rachunkowo na lokale zajmowane przez członków Spółdzielni, a faktycznie należące do osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bądź prawo własności lokalu, lecz nie będących członkami Spółdzielni i nie uprawnionych do korzystania z tych pożytków; na dofinansowanie funduszu na działalność społeczno-kulturalną i oświatową Spółdzielni.
Uchwała ma zastosowanie do pożytków uzyskanych w 2008 roku, które zostaną rozliczone na koniec 2008 r. i zasilą działalność społeczno-kulturalną i oświatową w roku 2009. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 Niedoceniony problem dźwigów
Burzliwą była dyskusja nad problemem którego nie było, i zgodnie
z wolą większości głosujących nie ma i być może nie będzie.
To, że nasza Spółdzielnia jest w wielu dziedzinach swojej aktywności oraz inicjatyw wzorcem nie tylko w skali krajowej, zawdzięcza w równej mierze pomysłowości odnośnie własnych, bywa pionierskich rozwiązań, jak i umiejętnego korzystania z najlepszych doświadczeń innych. Tak też zrodził się zamysł utworzenia międzyspółdzielnianej firmy do obsługi dźwigów osobowych i towarowych, oparty o pozytywne doświadczenia Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej posiadającej tego typu przedsiębiorstwo od kilku lat. Zwłaszcza, że nie od dziś znane są, akcentowane także na niedawnych zebraniach grup członkowskich problemy jakie mamy z utrzymaniem własnych 316 dźwigów, wzrastającą ceną usług, koszów ich obsługi i konserwacji. Być może projekt odnośnej uchwały sprawił wrażenie zaangażowania w coś, co ewentualnie zrodzić się mogło. Ale zamiast oczekiwanej, rzeczowej dyskusji, już pierwsze głosy zabrzmiały zdecydowanie na „nie” - nie tworzyć nowego „molocha”, nikt z nami na ten temat nie rozmawiał, dość na rynku konkurencyjnych firm... Burzliwej atmosfery nie ostudziły głosy Przedstawicieli, Zarządu i niektórych członków Rady Nadzorczej - że nie powstała jeszcze żadna organizacja gospodarcza, że chodzi o powołanie zespołu roboczego, urzeczywistnienie spółdzielczej idei przeciwstawiającej się monopolizacji, podjęcie uchwały intencyjnej, przyzwolenie na działanie, no i że informacja na ZPCz. była, tyle, że nikt nie podejmował dyskusji nad tym problemem, dopiero teraz…
Przedłużającą się dyskusję przerwały energiczne słowa radcy prawnego, uświadamiające sali, że uchwała tego gremium potrzebna byłaby wyłącznie w sprawie przystępowania do organizacji gospodarczej. Dla podejmowania przygotowawczych działań Zarząd nie potrzebuje żadnego przyzwolenia. Przysłowiowym gwoździem zamykającym ten punkt obrad było zademonstrowane w głosowaniu większościowe: nie. Przypieczętował je prowadzący obrady słowami: życie wykaże czy taka decyzja była słuszna. Ktoś dopowiedział: wszyscy ci co mają windy wiedzą jakie są problemy, inni żyją spokojnie...
 Problemy Spółdzielni
i domowego zacisza
Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków było ostatnim punktem wielogodzinnych obrad
Przewodniczący Komisji wnioskowej Tadeusz Czarnota poinformował, że do komisji wpłynęło ogółem 20 wniosków, z czego większość - dotyczących strategii ekonomicznej już rozpoznano. Pozostają dwa wnioski zebrań grup członkowskich adresowane do Zebrania Przedstawicieli i trzy wnioski Przedstawicieli które wpłynęły do Komisji
Wniosek ZGCz. Centrum-I postulował, aby wpływy na działalność społeczno-kulturalną, a w szczególności utrzymanie klubów osiedlowych były dofinansowywane z pożytków z działalności Spółdzielni przypadających na lokale wyodrębnione, zajmowane przez osoby nie będące członkami, nieuprawnionymi do korzystania z pożytków, tym samym zobligowanych do ponoszenia opłat w pełni pokrywających koszty utrzymania lokali
 Ponieważ plenum Rady Nadzorczej udzieliło już pozytywnej odpowiedzi, która znajduje swoje odzwierciedlenie w przyjętej przez Zebranie uchwale dotyczącej przeznaczenia części pożytków z działalności gospodarczej Spółdzielni na działalność społeczno-kulturalną i oświatową - głosowanie było bezprzedmiotowe.
ZGCz. Zgrzebnioka: Wprowadzić kadencyjność dla Zarządu KSM polegającą na tym, że po zakończeniu kadencji organizowany będzie konkurs na członków Zarządu, w którym będą mogły uczestniczyć również osoby funkcjonujące w Zarządzie.
W tym przedmiocie stanowisko zajęła Rada Nadzorcza, która uważa, że wnioskowana kadencyjność dla Zarządu nie jest dobrym rozwiązaniem. Zdaniem jej Komisji Statutowo-Samorządowej, podzielonym przez Plenum Rady Nadzorczej, w powyższej sprawie jako najbardziej optymalne rozwiązanie należy uznać zasady obowiązujące w KSM, a więc: konkursu przy wyborze, coroczne - w głosowaniu tajnym - absolutorium, możliwość odwołania członka Zarządu w każdej chwili, co w praktyce lepiej się sprawdza niż kadencyjność.
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na fakt, że Zebranie nie może podejmować żadnych wiążących decyzji w materii statutowej, ponieważ w porządku obrad niniejszego Zebrania Przedstawicieli nie przewidziano zmian w Statucie. Tak więc wniosek skierować można celem rozpatrzenia do Rady Nadzorczej, albo go odrzucić. Zebranie wniosek odrzuciło przy jednym głosie przeciw.
Wniosek 6 Przedstawicieli: Zebranie Przedstawicieli zobowiązuje Zarząd KSM do bezwzględnego stosowania zasady, że lokale faktyczne kierowane do zbycia na podstawie uchwały Zebrania Przedstawicieli
z dnia 8 maja 2005 r. wymagają wydania opinii Rady Nadzorczej. Zebranie przyjęło go jednogłośnie
Wniosek Przedstawiciela Szczepana Durło, przedłożony w imieniu mieszkańców Osiedla Giszowiec (Cecylii i Henryka Goczołów) dotyczący uzupełnienia zapisu Regulaminu Mieszkańców: Spokój i cisza są wspólnym dobrem wszystkich mieszkańców. Dbałość o dobra wspólne jest obowiązkiem wszystkich zamieszkałych. Zabrania się trzaskania drzwiami, krzyczenia, emitowania dźwięków z urządzeń audio do mieszkań sąsiadów. Komisja zaproponowała, a Zebranie zadecydowało by skierować wniosek, wraz z jego obszernym uzasadnieniem, do Rady Nadzorczej, celem rozpatrzenia i uwzględnienia przy pracach nad zmianą regulaminu
Protest wywłaszczonych
bez odszkodowania

Prace Komisji Wnioskowej, a jednocześnie tegorocznego Zebrania Przedstawicieli „uwieńczył” zainspirowany przez grupę Przedstawicieli wniosek Tadeusza Czarnoty, a odzwierciedlający odczucia i wolę uczestników Zebrania, który postuluje:
Zobowiązać Zarząd Spółdzielni, o ile stwierdzone zostanie istnienie dostatecznych podstaw prawnych, do wystąpienia przeciwko Skarbowi Państwa o wynagrodzenie szkód jakich doznała Spółdzielnia w wyniku uchwalenia i wejścia w życie przepisów z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, których sprzeczność z Konstytucją stwierdzona została wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17.12. 2008 r.
Oburzającym paradoksem jest, że Trybunał Konstytucyjny, uznając niekonstytucyjność przepisów dotyczących przekształceń praw do lokali - wprowadził do orzeczenia termin ich rocznego obowiązywania - stwierdzali Przedstawiciele. Spółdzielnie nadal przewłaszczać muszą mieszkania zgodnie z bezprawnymi zasadami, kosztem uszczuplania majątku tysięcy członków, zwłaszcza odczuwalnie tych, którzy wyrzeczeniami wcześniej wykupili swoje mieszkania. Proceder taki pod „parasolem ochronnym” Trybunału Konstytucyjnego jest niczym innym, jak wywłaszczaniem bez odszkodowania. Domagać się więc będziemy odszkodowania za legislacyjne bezprawie. W przypadku Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej wielkość strat materialnych które ponieśli dotychczas jej członkowie, szacowana jest (według stanu na koniec 2008 r.) na kwotę nawet kilkunastu milionów złotych.
Zebranie Przedstawicieli w głosowaniu jednoznacznie wypowiedziało swoje „nie” dla niesprawiedliwoś-
ci i bezprawia Państwa, odbierane w opinii spółdzielców w podwójnej postaci – materialnej i społecznej, bo obliczonej na podzielenie i poróżnienie spółdzielczej wspólnoty.
*            *            *
Zamykając obrady, w imieniu Prezydium Zebrania i własnym składam podziękowania Przedstawicielom i gościom za aktywny i efektywny udział w obradach – powiedział Mieczysław Dańda. Dziękuję również członkom Zarządu, pracownikom Spółdzielni, a także działaczom organów Spółdzielni, którzy swoją pracą włożoną w przygotowanie materiałów i właściwą organizację Zebrania przyczynili się do sprawnego przebiegu obrad. Równocześnie wyrażam przekonanie, że podjęte przez nas uchwały leżą w interesie członków naszej Spółdzielni i będą dobrze służyć zarówno członkom Spółdzielni, jak i naszej organizacji spółdzielczej.
- Dziękuję za piękną, prawdziwie spółdzielczą atmosferę i kulturę obrad tego Zebrania, za duże zaangażowanie w rozpatrywanie spraw, wymagających osobistego spojrzenia w rozstrzyganiu problemów naszej spółdzielczej rodziny – powiedziała prezes Krystyna Piasecka. Muszę powiedzieć, że skoro tyle jest uczestniczących w Zebraniu osób, to każdy ma prawo wyrażenia swoich poglądów i opinii na omawiane i rozstrzygane sprawy. Najważniejsze, że wszystkim wypowiedziom przyświecała jedna myśl – żeby było dobrze, dobrze w interesie Spółdzielców. Dlatego też mam nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny w końcu rozpatrzy zarówno wspomniane na Zebraniu, jak i pozostałe, wciąż jeszcze oczekujące jego rozstrzygnięć zaskarżone zapisy, niezmiernie ważne dla spółdzielczości mieszkaniowej, dla wielu aspektów jej działalności.
Zanotował przysłuchujący się obradom:
ZBIGNIEW CZERNICKI

KWITNĄCE OSIEDLA KSM
MNIEJ DEWASTACJI
WIOSENNIE W KLUBACH KSM
ZNANI I NIEZNANI - DR URSZULA WENDA
ULGA Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
Młoda duchem 90-letnia Jubilatka
DZIELNICOWI RADZĄ
HOROSKOP OD 15 MAJA DO 15 CZERWCA 2009 ROKU
HARMONOGRAM ODCZYTÓW PODZIELNIKÓW I WODOMIERZY
OGŁOSZENIA DROBNE
FILHARMONIA ŚLĄSKA ZAPRASZA