Moje refleksjeTemat dnia
Nr 205 Nr 206 Nr 207
   
NASZE, WSPÓLNE SPRAWY...
61. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI KSM
W KLUBACH KSM
ODNOWIONE PAWILONY
NAJLEPSI GOSPODARZE
FUNDACJA KSM
RAPORT UWŁASZCZENIOWY
SUPERLODOŁAMACZ CZYTELNICTWA
CIESZYMY SIĘ JUŻ NA...

61. Zebranie Przedstawicieli Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
TO BYŁ TRUDNY, WIELCE PRACOWITY
I NIEMNIEJ OWOCNY ROK
- Absolutorium dla członków Zarządu l Kierunki działania Spółdzielni na rok 2008 - Zaktualizowana strategia ekonomiczna – oczekiwania przerastają możliwości - Uwłaszczenia uszczuplają fundusz remontowy - Nadal czekamy na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaskarżonych przepisów ustawy

Stosownie do § 72 ust. Statutu dokonano wyboru Prezydium Zebrania Przedstawicieli. Jego przewodniczącym jednomyślnie wybrany został Mieczysław Dańda (Osiedle Wierzbowa), sekretarzem - Marian Domagalski (Osiedle Giszowiec), zaś asesorami - Józef Góral (Osiedle im Ściegiennego) i Wojciech Grzymek (Osiedle Graniczna).

Obrady Zebrania Przedstawicieli otworzyła prezes Zarządu KSM – Krystyna Piasecka

W Zebraniu KSM uczestniczyło 86 przedstawicieli

Głosowanie tajne nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu

Po udzieleniu Zarządowi absolutorium – pamiątkowa fotografia

Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej KSM – Zbigniewa Olejniczaka

W jawnym głosowaniu wybierano komisje robocze

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – Eugeniusz Dyczka

W Zebraniu uczestniczyły była i obecna członkini Zarządu KSM – Teresa Żabińska (z lewej) i Urszula Smykowska

Przedstawiciel Osiedla Janów – Andrzej Duda zgłosił uwagi do tabeli zestawienia remontów

Jednomyślnie przyjęto aktualizację Strategii Eonomicznej KSM na lata 2008 – 2017

Wypowiada się Jerzy Doniec

Głos zabiera Szczepan Durło

Podczas przerwy w obradach także żywo dyskutowano

24 kwietnia 2008 roku obradowało 61. w historii Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zebranie jej Przedstawicieli. Otwierając obrady, prezes Zarządu Krystyna Piasecka w imieniu Zarządu i Rady Nadzorczej serdecznie powitała przedstawicieli 18 grup członkowskich, członków Rady Nadzorczej którzy nie są delegatami, jak również członków Rad Osiedlowych; a także pracowników Spółdzielni, którzy składać będą na tym forum sprawozdania z działalności Spółdzielni w ubiegłym 2007 roku, jak również służyć merytoryczną informacją związaną z problematyką stanowiącą przedmiot obrad.
- Zebranie zwołane zostało zgodnie z przepisami §§ 75 i 76 Statutu KSM i obradować będzie w ramach jego dotychczasowych, obowiązujących zapisów - stwierdziła prezes Zarządu Spółdzielni. Przypomnę, że poprzednie Zebranie Przedstawicieli, które zajmowało się uchwaleniem nowego Statutu, zostało decyzją Państwa przerwane, do czasu kiedy Trybunał Konstytucyjny wypowie się w sprawach które dotyczą zarzutu niekonstytucyjności przepisów ustawowych, a które znalazły się w tekście nowej ustawy. Ponieważ Trybunał Konstytucyjny jeszcze nie wypowiedział się w tych sprawach, a jednocześnie obok grupy posłów, te same postanowienia zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich jako niezgodne z ustawą – mamy bazując na opinii radców prawnych legitymację prawną by obradować i prowadzić obecne zebranie w oparciu o nadal obowiązujący Statut KSM.
Równie serdecznie powitała przybyłych na obrady - wieloletnią członkinię Zarządu KSM, b. zastępczynię dyrektora do spraw ekonomicznych Teresę Żabińską oraz dyrektora spółki Brun-Pol Eugeniusza Honika.
Stosownie do § 72 ust. Statutu dokonano wyboru Prezydium Zebrania Przedstawicieli. Zgodnie z zaproponowanymi z sali kandydaturami, jego przewodniczącym jednomyślnie wybrany został Mieczysław Dańda (Osiedle Wierzbowa), sekretarzem - Marian Domagalski (Osiedle Giszowiec), zaś asesorami - Józef Góral (Osiedle im Ściegiennego) i Wojciech Grzymek (Osiedle Graniczna).


Prestiżowe wyróżnienia
promują nasze dokonania

Podejmując prowadzenie obrad, przewodniczący Mieczysław Dańda w imieniu własnym i pozostałych członków Prezydium podziękował za wybór i okazane zaufanie. Stwierdzając prawomocność Zebrania zauważył, że zwołane ono zostało zgodnie z wymogami Statutu KSM, a wszyscy przedstawiciele otrzymali zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad wraz z niezbędnymi materiałami w statutowo przewidzianym terminie.
Miło mi podzielić się z Państwem informacją - stwierdził - że nasza Spółdzielnia w dniu 28 marca 2008 r. otrzymała prestiżową nagrodę Godła Promocyjnego „Śląski Oskar” w uznaniu za działalność, postawę i charakter wpisując się w motto: „To, co dla Śląska najlepsze i to, co na Śląsku najlepsze”. Ponadto z satysfakcją awizuję, że po raz kolejny (tzn. po raz czwarty) nasza Spółdzielnia uzyskała zaszczytny tytuł „Lidera Rynku dla najlepszej w Polsce firmy w zakresie zarządzania nieruchomościami” wraz z nominacją Europejskiego Konkursu Promocyjnego Euro Leader 2008. Przedstawiciele Zarządu i Rady Nadzorczej KSM odbiorą stosowne certyfikaty w dniu 20 maja br.
w Warszawie.
Wyróżnienia te są wyrazem uznania dla całej spółdzielczej społeczności, a więc spółdzielców i pracowników zatrudnionych w naszej Spółdzielni, w tym w szczególności dla działaczy samorządowych - przedstawicieli Rad Osiedli, Rady Nadzorczej, Zarządu, a także dla nas reprezentantów Zebrania Przedstawicieli. Z tego miejsca składam gratulacje wszystkim tu zgromadzonym i tym nieobecnym, którzy przyczynili się do uzyskania tych i innych wyróżnień przez Spółdzielnię i tak wspaniały sposób promowania naszych działań oraz osiągnięć. Informacje te sala przyjęła oklaskami.
Przed przystąpieniem do obrad, Przewodniczący poinformował zebranych o liście jaki na adres prezes Krystyny Piaseckiej przesłał przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter. Dziękując w nim serdecznie za zaproszenie na Zebranie Przedstawicieli KSM informuje, że wobec wcześniej zaplanowanych obowiązków nie może w nim uczestniczyć. Prosi natomiast o przekazanie uczestnikom Zebrania Przedstawicieli serdecznych pozdrowień oraz życzeń owocnych obrad.

Komisje robocze
i organizacyjne usprawnienia

Przyjęcie porządku obrad poprzedziła informacja, że wszyscy przedstawiciele otrzymali go wraz z zaproszeniem 2 kwietnia br. Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli został również wywieszony w siedzibach Zarządu Spółdzielni, administracji osiedlowych, we wszystkich klatkach schodowych budynków przynależnych do Spółdzielni oraz opublikowany w kwietniowym numerze „Wspólnych Spraw”. Jednocześnie Przewodniczący obradom zaproponował, by z ich porządku zdjąć punkt, w którym rozpatrzone miało być odwołanie jednego z członków od Uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wykreślenia go z rejestru członków. Z uwagi na całkowite uregulowanie zaległości przed Zebraniem Przedstawicieli, jednomyślnie zaakceptowano tą propozycję. Dla usprawnienia przebiegu obrad, Zebranie Przedstawicieli przyjęło także propozycję dopuszczającą możliwość zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych punktów porządku obrad - w razie takiej potrzeby, jeżeli to usprawni ich przebieg.
Z kolei dokonano wyboru komisji roboczych Zebrania Przedstawicieli w następującym składzie: Komisja Mandatowo-Skrutacyjna: Eugeniusz Dyczka (Osiedle Zawodzie) - przewodniczący, Marian Świerczyński (Osiedle Szopienice) - sekretarz, Henryk Grosz (Osiedle Giszowiec), Andrzej Kusiński (Osiedle Giszowiec) i Andrzej Łogiewa (Osiedle im. Ściegiennego) - członkowie. Komisja Wyborcza: Piotr Pieczara (Osiedle Ligota) - przewodniczący, Kazimierz Wzorek (Osiedle Giszowiec) - sekretarz, Andrzej Ścibor (Osiedle Giszowiec) - członek. Komisja Wnioskowa: Tadeusz Czarnota (Osiedle Gwiazdy) - przewodniczący, Tadeusz Pruszkowski (Osiedle Giszowiec) - sekretarz, Zdzisław Kozieł (Osiedle Gwiazdy), Tadeusz Nowak (Osiedle im. Ściegiennego), Andrzej Pasek (Osiedle im. Zgrzebnioka) - członkowie.
Przed przystąpieniem do merytorycznych obrad, przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Eugeniusz Dyczka poinformował, że na 100 uprawnionych do udziału w Zebraniu Przedstawicieli, na zebranie, w godzinie jego rozpoczęcia, przybyły 82 osoby, co stanowi 82 proc. ogółu uprawnionych do udziału w obradach i podejmowania uchwał. (W trakcie obrad liczba uczestniczących wzrosła do 86 przedstawicieli).
Następnie przewodniczący Prezydium poddał pod głosowanie protokół z Zebrania Przedstawicieli KSM odbytego w dniu 29.11.2007 r. Poprzedziła je informacja, że dokument ten udostępniony był zainteresowanym do wglądu w biurze Spółdzielni, o czym każdy z Przedstawicieli powiadomiony został w doręczonym zaproszeniu na Zebranie. Do Prezydium nie wpłynęły żadne uwagi co do treści protokołu. Uznać więc należy, że odzwierciedla on prawidłowo przebieg listopadowych obrad Zebrania Przedstawicieli. Protokół przyjęty został jednogłośnie.

Przyjęto sprawozdania Zarządu
i kierunki działania Spółdzielni w 2008 roku

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdań Zarządu Spółdzielni: l z działalności KSM za 2007 rok, w tym sprawozdania finansowego za rok 2007; l z realizacji wniosków podjętych przez Zebrania Przedstawicieli w dniach 29 i 30 maja 2007 r. i 29 listopada 2007 r.; a także l proponowanych kierunków działania na rok 2008.
Przewodniczący obradom Mieczysław Dańda przypomniał, że dla usprawnienia przebiegu obrad Zebrania Przedstawicieli, niezbędne materiały, jak co roku, przygotowane zostały w formie pisemnej i z wyprzedzeniem przesłane do każdego z przedstawicieli. Zawierają one sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2007, jak i najważniejsze elementy sprawozdania finansowego za ten okres, w tym uproszczony bilans Spółdzielni; a także sprawozdania: z realizacji wniosków Zebrań Przedstawicieli KSM w 2007 roku oraz proponowane kierunki działania na rok 2008.
Pełne sprawozdanie finansowe Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2007, wraz z opinią i raportem biegłych rewidentów, było udostępnione do wglądu wszystkim przedstawicielom i członkom Spółdzielni od 8 kwietnia br. do dnia rozpoczynających się obrad włącznie.
W uzupełnieniu Mieczysław Dańda poinformował, że przedstawione w materiałach kierunki działania Spółdzielni sformułowane zostały w oparciu o przyjęty przez Radę Nadzorczą na rok 2008 plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni, obejmujący zbiorczo zadania i zamierzenia Spółdzielni na ten okres.
Sprawozdanie z działalności w 2007 roku przedstawiła także Zebraniu Przedstawicieli Rada Nadzorcza Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Uczestnikom Zebrania doręczone ono zostało z kompletem „Materiałów sprawozdawczych”.
Zarówno elementy sprawozdawcze, jak i tegoroczne zamierzenia Spółdzielni, były w miesiącach lutym i marcu br. przedmiotem szerokiej informacji oraz wielostronnej dyskusji na forum wszystkich 18 Zebrań Grup Członkowskich (w tym 17 zebrań członków zamieszkałych i 1 zebranie członków oczekujących). Uczestniczyli w nich członkowie Zarządu i Dyrekcji Spółdzielni, jak również członkowie Rady Nadzorczej zamieszkujący osiedle, a także delegowani przez Plenum RN spoza osiedla w którym odbywało się zebranie. Przedłożone Zebraniu Przedstawicieli dokumenty odnoszą się więc także do szeregu wątpliwości i pytań które wyjaśniano na osiedlowych ZGCz. Natomiast uchwalone na nich wnioski skierowane pod adresem organów statutowych KSM - w tym do Zebrania Przedstawicieli i Zarządu - zawarte zostały w przekazanych uczestnikom obrad materiałach.
Z uwagi na to, że zdaniem Przedstawicieli najważniejsze z nich, dotyczące remontów i postulatów aktualizacji strategii ekonomicznej, rozpatrywane będą w oddzielnym punkcie obrad - w głosowaniu przyjęto propozycję by dyskusję nad potrzebami, możliwościami i realnymi zamierzeniami Spółdzielni w tym zakresie przesunąć i przeprowadzić kompleksowo.
Zgodnie z propozycją Przewodniczącego Prezydium przystąpiono do głosowania nad przedstawionymi sprawozdaniami za rok 2007, kierunkami działania na rok 2008 oraz w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za ich działalność w roku 2007.
Obecni na sali Przedstawiciele jednomyślnie zatwierdzili: l Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2007 rok, w tym sprawozdanie finansowe za rok 2007, w którym aktywa i pasywa zamykają się kwotą 692.656.977,79 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 79/100); l Sprawozdanie z realizacji wniosków podjętych przez Zebrania Przedstawicieli Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach 29 i 30 maja 2007 r. i 29 listopada 2007 r.
Przy jednym głosie przeciwnym zaakceptowali: l Kierunki działania Spółdzielni na 2008 rok, sprecyzowane w załączniku do niniejszej uchwały, a zamieszczone w „Materiałach na Zebranie Przedstawicieli KSM. Kwiecień 2008 r.”; l Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2007 rok.

Absolutorium dla członków Zarządu
za działalność w 2007 roku

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za ich działalność w 2007 roku, przewodniczący Zebrania udzielił głosu przewodniczącemu Rady Nadzorczej KSM Zbigniewowi Olejniczakowi.
Z upoważnienia członków organu KSM sprawującego kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni, zarekomendował on Zebraniu Przedstawicieli udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu. Podkreślił pomyślną realizację wszystkich zadań w zakresie rzeczowym (zwłaszcza odnośnie remontów) i finansowym - pomimo zwiększonych obowiązków i trudności, a także wzrostu nieplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań towarzyszących przekształceniom praw do lokali. Daje to gwarancję, że równie realne są zaplanowane przez Zarząd i przyjęte przez Przedstawicieli kierunki działania Spółdzielni na rok 2008, a także dalsze lata.
Badanie sprawozdania finansowego, które Rada Nadzorcza w drodze wyboru ofert zleciła biegłym rewidentom z Rybnika świadczy o tym, że we wszystkich poddanych ocenie zakresach Spółdzielnia oceniana jest korzystnie; osiąga wyniki, które dowodzą niezagrożonej realizacji tych zadań jakie sobie wytyczyła – stwierdził jej przewodniczący.
Przewodniczący obradom przypomniał, że zgodnie z obowiązującym w naszej Spółdzielni trybem określonym w § 82 Statutu KSM, głosowanie w tym zakresie odbywa się w sposób tajny. Poprosił zatem wszystkich Przedstawicieli o wypełnienie otrzymanej przy podpisywaniu listy obecności „Karty do głosowania nad udzieleniem dla członków Zarządu Spółdzielni absolutorium za działalność w 2007 roku”.
Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, po zebraniu kart z głosami do urny, udali się do oddzielnego pomieszczenia, aby ustalić wyniki głosowania. Uczestnicy obrad, po krótkiej przerwie wznowili je, kontynuując zgodnie z przyjętym porządkiem.
Wyniki głosowania przedstawił Zebraniu przewodniczący Komisji Eugeniusz Dyczka. Zgodnie ze sporządzonym protokołem Komisja stwierdziła, że na 84 przedstawicieli obecnych i uprawnionych do głosowania oddano 79 głosów ważnych. Na skutek uchybień formalnych Komisja uznała 4 głosy za nieważne. Jedna osoba nie oddała głosu.
W wyniku głosowania, za udzieleniem absolutorium za działalność w 2007 roku prezesowi Zarządu KSM mgr Krystynie Piaseckiej opowiedziało się 68 przedstawicieli (11 było przeciw). Za udzieleniem absolutorium zastępcy Prezesa Zarządu KSM inż. Andrzejowi Kępysowi oddano 60 głosów (19 było przeciwnych).
Członkowi Zarządu KSM mgr Teresie Żabińskiej za jej działalność w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2007 r. Zebranie udzieliło absolutorium 67 głosami (12 przeciw); natomiast 68 głosami poparcia (przy 11 przeciwnych) za działalność w okresie od 23 października do 31 grudnia 2007 r. absolutorium uzyskała członkini Zarządu KSM mgr Urszula Smykowska.
Informację Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej sala przyjęła oklaskami. Przewodniczący Prezydium Mieczysław Dańda złożył w imieniu uczestników Zebrania Przedstawicieli prezes Krystynie Piaseckiej i pozostałym członkom Zarządu serdeczne gratulacje za uzyskanie absolutorium. Życzył jednocześnie pomyślności w ich dalszej działalności.
Gratulacje złożyło także Prezydium Rady Nadzorczej, a jej przewodniczący Zbigniew Olejniczak zwrócił przy okazji uwagę, że jakkolwiek rok 2007 z racji różnych okoliczności nie należał do łatwych w pracy Zarządu, to Zarząd wykorzystując swoje kompetencje wywiązał się z przyjętych obowiązków w takiej mierze, że zadowoliła ona także znaczną liczbę przedstawicieli, którzy podzielając zdanie Rady Nadzorczej głosowali za udzieleniem absolutorium całemu składowi Zarządu. Chciałbym niemniej zarówno w imieniu tych którzy głosowali na „tak”, jak również tych którzy jeszcze nie do końca są przekonani Zarządowi podziękować a zarazem pogratulować. Dodając jednocześnie, że taki wynik zobowiązuje.
W imieniu własnym i pozostałych członków Zarządu za tak wysoką ocenę jego pracy serdecznie podziękowała prezes Krystyna Piasecka. – Zdajemy sobie sprawę – powiedziała – że charakter i uwarunkowania naszej pracy sprawiają iż nie zawsze możemy sprostać Państwa oczekiwaniom. Stąd też rzeczą naturalną są głosy przeciwne, które sprawiają, że czujemy „oddech” krytyki, a równocześnie aprobatę i akceptację naszych działań. Dziękujemy także za ich wspieranie, bowiem ocena jaką Państwo nam wystawili dotyczy nie tylko naszej pracy, ale również wszystkich współpracowników. W tym Państwa – działaczy społecznych, mających na nią wpływ, dopingujących nas do konkretnych działań, a zarazem kształtujących opinię o nas i całej Spółdzielni. W imię nadrzędnego celu którym jest wspólne dążenie do poprawy warunków zamieszkiwania oraz zgodnego współżycia osiedlowych społeczności Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Ważne problemy i niska frekwencja
Zebrań Grup Członkowskich

Część sprawozdawczą Zebrania Przedstawicieli zamknęła Informacja Zarządu Spółdzielni o przebiegu i wnioskach Zebrań Grup Członkowskich w 2008 r. Jej tekst opublikowany w „Materiałach na Zebranie Przedstawicieli” przyjęty został przez przedstawicieli do wiadomości, nie wymagał bowiem głosowania.
Dokumentuje on, że w dorocznych 18 Zebraniach Grup Członkowskich, zwołanych przez Zarząd KSM na przełomie lutego i marca br., uczestniczyło na 19.690 członków uprawnionych - łącznie 701 członków, to jest około 3,6 %. Ponadto w zebraniach brali udział (potwierdzając obecność na listach obecności) mieszkańcy osiedli nie posiadający statusu członka Spółdzielni w liczbie 111 osób.
Porządek obrad wszystkich ZGCz. obejmował sprawy wynikające z § 100 Statutu KSM, w szczególności: sprawozdania z działalności za rok 2007 Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej, sprawozdania Rady danego osiedla i administracji oraz kierunki działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej każdego z osiedli na rok 2008. Zaznajamiano się również z informacją dotyczącą spraw przewidzianych do ujęcia w programie i rozpatrzenia przez zbliżające się Zebranie Przedstawicieli KSM.
W dyskusji na zebraniach najczęściej poruszano sprawy istotne dla danej grupy, w niektórych przypadkach także dotyczących całej Spółdzielni, formułując łącznie 87 wniosków. Do Zebrania Przedstawicieli zgłoszono 10 wniosków - z osiedli: Haperowiec, im. Kukuczki, Szopienice, Janów, im. Ściegiennego oraz im. Zgrzebnioka. Do pozostałych organów Spółdzielni zaadresowano w sumie 77 wniosków; z tego: 3 do Rady Nadzorczej, 35 do Zarządu oraz 39 do Rad Osiedli oraz ich administracji.

Debata nad zaktualizowaną
strategią ekonomiczną na kolejne dziesięciolecie

Tematem który wzbudził tradycyjnie największe zainteresowanie oraz ożywioną dyskusję, była strategia ekonomiczna KSM, obowiązująca nieprzerwanie od lipca 1997 roku i podlegająca – zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z tegoż roku – corocznej aktualizacji i weryfikacji tj. rozliczenia zarówno zadań zrealizowanych, jak i zamierzeń przyszłościowych, stosownie do przyjętych zasad i wniosków członków wyrażanych na Zebraniach Grup Członkowskich. Pozwala to zachować tę samą perspektywę jej obowiązywania w taki sposób, że założenia strategii obejmują zawsze okres 10-letni, przyjmując dany rok kalendarzowy, jako pierwszy.
Przystępując do debaty nad tym tematem, przewodniczący Prezydium Mieczysław Dańda poinformował, że przedkładana Zebraniu Przedstawicieli propozycja aktualizacji strategii ekonomicznej na lata 2008-2017 opracowana została przez Zarząd KSM na bazie strategii przyjętej przez Walne Zgromadzenie KSM w 2006 roku, (uchwałą nr 58/9/2006 z dnia
1 czerwca 2006 r.). Opracowanie to dostarczone zostało Przedstawicielom wraz z „Materiałami na Zebranie Przedstawicieli”.
Projektowana aktualizacja strategii była przedmiotem obrad Rady Nadzorczej KSM w pełnym składzie, poprzedzonych szczegółową analizą
i oceną przeprowadzoną przez trzy komisje Rady Nadzorczej, to jest Komisje Gospodarki Zasobami Spółdzielni, Komisję Rewizyjną oraz Komisję Inwestycyjno-Techniczną. Uzyskała pozytywną opinię oraz rekomendację Rady Nadzorczej.
Przewodniczący obradom przypomniał zarazem, że w doręczonej Przedstawicielom i przyjętej przez nich do wiadomości Informacji o przebiegu i wnioskach z tegorocznych Zebrań Grup Członkowskich, sformułowanych zostało 8 wniosków dotyczących właśnie strategii. Wydaje się więc niezbędnym, aby ewentualne wnioski przedstawicieli, które złożone zostały do Komisji Wnioskowej a dotyczą zagadnień związanych ze strategią, były rozpatrywane kompleksowo właśnie teraz, a nie dopiero w końcowej fazie obrad Zebrania Przedstawicieli. Poddał zatem pod decyzję zebranych, czy Komisja Wnioskowa ma przedstawić wnioski związane ze strategią ekonomiczną KSM już w tym punkcie, czyli przed głosowaniem uchwały o przyjęciu zaktualizowanej strategii. Propozycja spotkała się z jednomyślną akceptacją Przedstawicieli.

W samodzielnych gospodarczo osiedlach
rozliczany jest każdy budynek, każde mieszkanie

Zanim przedstawiono Zebraniu pierwszy z wniosków, wyjaśnienia wymagała zasygnalizowana przez Andrzeja Dudę (Osiedle Janów) wątpliwość dotycząca opublikowanego w „Aktualizacji Strategii...” tabelarycznie rozpisanego na poszczególne osiedla „Zestawienia kosztów remontów i modernizacji przewidywanych do wykonania w latach 2008-2017 (w złotych), finansowanych z funduszu remontowego „A”, łącznie z ich strukturą procentową. Nie wykazano w niej bowiem analogicznego rozbicia na osiedla w sąsiadującej rubryce „Saldo funduszu „A” na koniec 2007 r.”. Problem - czy jest możliwość jego uzupełniającego zobrazowania?
Prezes Krystyna Piasecka przypomniała, że fundusz remontowy „A’ jest funduszem centralnym. Walne Zgromadzenie, uchwalając strategię decyduje - niezależnie od tego które osiedle wniosło na ten fundusz - jak te środki są wykorzystywane. Natomiast Zarząd prowadzi szczegółową ewidencję nakładów ponoszonych na poszczególne nieruchomości, nakładów przypadających w danej nieruchomości na poszczególne lokale i wkładu finansowego członków od 1997 roku tj. od samego początku wnoszenia wpłat na tą część funduszu remontowego („A”). W związku z tym przy prezentacji zbiorczej nie ma potrzeby traktowania tego funduszu jednostkowo, jako funduszu przyporządkowanego dla danej nieruchomości; natomiast na wniosek Rady Nadzorczej zaprezentowano szacowane w przyszłości i jakie były poniesione do 2008 roku nakłady na poszczególne nieruchomości, oraz jaki jest aktualny udział „dofinansowania” reszty członków do poszczególnych osiedli.
Wracając do genezy ogólnospółdzielczego funduszu remontowego „A”, Prezes Zarządu nawiązała do roku 1992,w którym rozpoczęła się w KSM  samodzielność gospodarcza osiedli. Wtedy to nastąpiło podzielenie ogólnego fundusz remontowego Spółdzielni na fundusze osiedlowe (dla zabezpieczenia bieżących remontów) i remontów kapitalnych. Począwszy od tego roku Spółdzielnia miała już opracowany program remontów kapitalnych – wynikający z inwentaryzacji stanu technicznego wszystkich budynków mieszkalnych; w odróżnieniu od remontów bieżących prowadzonych przez osiedla w oparciu o bieżące przeglądy okresowe. Przy tym do remontów kapitalnych zaliczone zostały te roboty, dla których realizacji można było ubiegać się o ewentualne dotacje z budżetu Państwa (dotyczyło to np. określonych budynków spełniających wymogi sformułowane w stosownych ustawach i rozporządzeniach wykonawczych).
Sporządzając wieloletni program remontów kapitalnych, nasza Spółdzielnia skorzystała z doświadczeń zaprzyjaźnionej spółdzielni mieszkaniowej w holenderskim Grőningen, w której prognozowano je na podstawie odpowiedniego programu komputerowego. Wtedy także na Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli, zgodnie z zasadą spółdzielczej solidarności przyjęty został wniosek, by doprowadzić do względnie równego stanu technicznego budynków w odniesieniu do całości zasobów mieszkaniowych KSM, nie patrząc na to z którego budynku czy osiedla jakieś pieniądze „płyną”. Uzasadnieniem był fakt, że stan techniczny budynków w momencie startu do samodzielności ekonomicznej poszczególnych osiedli jest znacznie zróżnicowany, na co mieszkający w tych budynkach czy osiedlu bezpośrednio wpływu nie mieli. Wtedy też wspomniany fundusz scentralizowany, którym do roku 1992 rozporządzał Zarząd Spółdzielni został zastąpiony wydzieleniem funduszy dla poszczególnych osiedli (z wpływów celowych danego osiedla) – na bieżące potrzeby remontowe osiedli i w dyspozycji osiedli, i fundusz – na bardziej kosztowne remonty kapitalne i modernizacje (w gestii Walnego Zgromadzenia).
Do 1997 roku członkowie Spółdzielni bezpośrednio nie partycypowali w tworzeniu funduszu remontów kapitalnych, w formie odrębnych opłat miesięcznych. Na cel ten wpływały środki uzyskiwane z działalności gospodarczej Spółdzielni, z przekształceń praw do lokali, środki pozyskiwane – staraniem Zarządu Spółdzielni z zewnątrz, w tym z wszelkiego rodzaju dotacji budżetu państwa, z tytułu szkód górniczych, a także nagrody Ministerstwa Budownictwa, jaką KSM uzyskała za pomysł i wdrożenie wieloletniego programu termomodernizacji i opomiarowania zasobów. Konsekwentna realizacja strategii ekonomicznej – co jest niewątpliwie zasługą mądrości członków, a zwłaszcza mających wpływ na decyzje gospodarcze ich reprezentantów – doprowadziła do znacznej poprawy warunków zamieszkiwania w naszych zasobach, realnych oszczędności kosztów utrzymania lokali, zwłaszcza gdy mówimy np. o zużyciu mediów itp. Dostrzegają ten fakt również inni oceniający z zewnątrz naszą pracę, nagradzający nas za takie działanie prestiżowymi wyróżnieniami.

Ekonomiczne źródła energii
i hamulec tempa ociepleń

Przewodniczący Komisji Wnioskowej Tadeusz Czarnota poinformował zebranych, że wpłynęło do niej łącznie 12 wniosków dotyczących strategii ekonomicznej; w tym 8 zgłoszonych i przyjętych na Zebraniach Grup Członkowskich oraz 4 zgłoszone przez Przedstawicieli z sali. Zaproponował także, by najpierw rozpatrzyć wnioski dotyczące spraw ogólnych związanych ze strategią ekonomiczną, zaś w drugiej kolejności dotyczące rozwiązań szczegółowych.
l Rozważenie bardziej ekonomicznych źródeł energii przy ewentualnych pracach instalacji centralnie ciepłej wody - postuluje w swoim wniosku ZGCz. Janów.
Prezes Krystyna Piasecka zaproponowała przyjęcie wniosku. Biorąc pod uwagę że Unia Europejska preferuje proekologiczne systemy; a poza względami ekologicznymi, koszty pozyskiwania energii z dotychczasowych źródeł są coraz większe - warto pomyśleć o innych rozwiązaniach, które są możliwe w nowo realizowanych i zamierzonych inwestycjach. Przykładem mogą być już funkcjonujące w naszych zasobach instalacje solarne. Być może warto także ubiegać się o wsparcie takiego przedsięwzięcia środkami unijnymi. Przy jednym głosie przeciw, Zebranie Przedstawicieli przyjęło wniosek jako kierunkowy do dalszych prac nad tym ważnym problemem
Biorąc pod uwagę informację o stanie zaawansowania ociepleń budynków w zasobach KSM według zestawienia na dzień 31 grudnia 2007 r. można stwierdzić, że w latach 1992-2007 ocieplono około 93 % budynków z tych zasobów. To oznacza, że w okresie 15 lat ocieplano średnio 6 % budynków. Pozostałe do ocieplenia budynki to około 7 % zasobów. Przyjmując dobre tempo dotychczasowych ociepleń proponuje się rozpatrzyć, z uwzględnieniem możliwości finansowych KSM i mocy przerobowej firm ocieplających, możliwość zakończenia ociepleń w roku 2012, a więc krócej o 5 lat niż to wynika z zestawienia ujętego w „Strategii” – wnioskował przedstawiciel Osiedla im. Zgrzebnioka Kalikst Marcinkowski.
Sam wniosek jest bardzo dobry – stwierdziła w imieniu Zarządu – prezes Piasecka. Niemniej wnioskodawca nie wziął pod uwagę faktu, że fundusz remontowy „A” był dotychczas dość znacznie zasilany ze środków, które uzyskiwaliśmy dodatkowo przy przekształcaniu praw do lokali spółdzielczych. Te środki zostały teraz zdyskontowane w wyniku zmian ustawowych przez członków, którzy uwłaszczają się za przysłowiową złotówkę. W związku z tym, tego znaczącego źródła finansowego wspomożenia funduszu nie będzie. Do rozważenia pozostaje możliwość ewentualnego posiłkowania się w większym zakresie niż dotąd kredytami bankowymi lub też rezygnacji osiedli z większej części będących w ich gestii środków planowanych na bieżące remonty – na rzecz zasilenia puli środków na ocieplenia.
– Pierwotnym założeniem funduszu remontowego „A” było, jak wspomniała wcześniej prezes Zarządu, wyrównywanie szans osiedli w zakresie termomodernizacji budynków, a więc warunków zamieszkiwania – przypomniał Zbigniew Olejniczak. Rada Nadzorcza między Zebraniami Przedstawicieli pamięta o realizacji ich zaleceń dotyczących przyspieszania dociepleń w miarę możliwości; jednak nie za wszelką cenę. Warto zwrócić uwagę, że w aktualizowanych planach finansowania ociepleń, od 2011 roku ujęte zostały budynki do ponownego docieplenia w oparciu o analizę wieloletniego zużycia ciepła i ocenę stanu technicznego elewacji. Przewodniczący RN zaapelował, by podobnie jak wniosek poprzedni - nie burząc ogólnej struktury - wziąć pod rozwagę możliwość dalszego przyspieszenia przy kolejnej aktualizacji strategii na lata następne.
Kolejni dyskutanci: Jerzy Doniec (Osiedle Centrum I) i Tadeusz Nowak (Osiedle im. Ściegiennego) zwrócili uwagę na wciąż duże postępy prac termomodernizacyjnych, mimo drastycznego pomniejszenia możliwości finansowych, podkreślając potrzebę utrzymania strategii w zaprezentowanej wersji. Dyskusję zamknął pełnomocnik Zarządu, zastępca dyrektora d.s. technicznych Waldemar Wojtasik uzupełniając dotychczasowe wypowiedzi, że Spółdzielnia praktycznie kończy program dociepleń szybciej niż pierwotnie zakładano, bo już w roku 2011. Natomiast przedłożona wersja aktualizacji strategii w planach finansowania ujęta od roku 2012, zawiera tylko informacje jakie kwoty będą ewentualnie do dyspozycji w ramach strategii i wskazanie osiedli w których budynki ocieplane były przed laty według ówczesnych nieaktualnych już dzisiaj norm technicznych, tj. warstwą izolacyjną od 4 do 7 cm, nie odpowiadającą dziś także wymogom unijnym. Rozstrzygnięcie, które z tych budynków będą poddane renowacji elewacji, i w jakiej kolejności nastąpi odpowiednio później. W tym pojęciu, strategia dociepleń nie zakończy się na roku 2017 (a tym bardziej na roku 2011) i będzie wymagała kontynuowania procedur aktualizacyjnych. Zebranie Przedstawicieli zaakceptowało propozycję wniosku Przewodniczącego RN.
l Wnioskujemy o dokonanie korekty aktualizacji strategii ekonomicznej na lata 2009-2018 w zakresie uznania roku 2011 za rok kończący umownie pierwszy cykl wieloletniego planu remontów i modernizacji zasobów. Korekta skutkowałaby faktycznym stopniowym przyspieszeniem refundacji kosztów przewidzianych na lata 2009 - 2012 (załącznik nr 15) tak, aby zamknąć cykl refundacji jednocześnie z zakończeniem I cyklu prac remontowo-modernizacyjnych, realizowanych z udziałem funduszu remontowego w części „A”. Uzasadnienie: Refundowane środki zasilą bardzo nadwerężone możliwości realizacji robót objętych częścią „B” funduszu remontowego oraz jasno i czytelnie pozwolą zamknąć I etap remontów i modernizacji. Jednocześnie dokonanie tej korekty pozwoli na lepsze określenie potrzeb i możliwości realizacji robót od 2012 roku.
Zbigniew Olejniczak, jako jeden z 10 wnioskodawców reprezentujących osiedla Zawodzie, Giszowiec, Kukuczki i Szopienice argumentował wniosek faktem, że wprawdzie przyspieszyliśmy dotychczasowe prace nakładami z różnych źródeł, ale kosztem dużego zaangażowania funduszy remontowych samych osiedli. W roku 2011 zakończymy pierwszy etap wieloletniego planu ociepleń umownie, zaś zamknięcie cyklu refundacji w 2012 roku, co pozwoli zakończyć I etap tego wieloletniego przedsięwzięcia. Wniosek przyjęty został przy 4 głosach przeciw.
Na wniosku tym wyczerpano tematykę dotyczącą dociepleń, podejmując rozpatrzenie wniosków dotyczących strategii ekonomicznej odnośnie innych jej zagadnień.

Modernizacja instalacji gazowej
i c.c.w. = bezpieczeństwo zamieszkiwania

W podpisanym przez 10 przedstawicieli Osiedla Giszowiec piśmie skierowanym pod adresem Zebrania Przedstawicieli KSM:
l wnioskuje się o modernizację instalacji gazowej dla budynków przy ulicy Miłej w Giszowcu: 2-6, 8-12, 14-22, 24-28, 30-40, 42-52, 54-58, 3-3B, 7-7B, 9-9D wraz z zainstalowaniem indywidualnych gazomierzy dla każdego lokalu mieszkalnego oraz w tych osiedlach Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w których problem ten występuje. Powyższe zadanie powinno być zrealizowane z funduszu remontowego „A”.
Jerzy Doniec, jako przewodniczący Komisji GZS Rady Nadzorczej przypomniał, że to największe w Spółdzielni osiedle kiedyś na tym forum postulowało hasło „stabilizacji strategii”, by niczego nie zmieniając, konsekwentnie i systematycznie prowadzić pewne roboty. Czy dzisiaj wiemy ile kosztować będzie zaproponowane przedsięwzięcie? Niemniej zaproponował, by ten ważny problem rozważony został przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
Przewodniczący Rady Osiedla Giszowiec Szczepan Durło argumentował, że wniosek przedstawicieli Giszowca dotyczy także innych osiedli, w których występuje analogiczny problem. Z sali padają głosy, że zaproponowane prace winne być pokrywane ze środków funduszu remontowego „B”. Przedstawiciel Giszowca, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Kazimierz Wzorek poparł propozycję rozpatrzenia problemu przez Zarząd i RN.
 Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał zebranym, że temat był już wcześniej przedmiotem rozważań i konsultacji. Kiedy w maju ub. r. rozpatrywano wnioski ZGCz. wymagające zmian zakresu funduszu remontowego „A” i jego regulaminu, padła propozycja, aby oszacować potrzeby finansowe i ewentualnie w czasie umocowanie możliwości wykonania tego typu prac. Po roku 2012 będzie szereg kategorii i zakresów prac dotychczas pomijanych przez fundusz remontowy „A”, ale wymagających na obecnym etapie przynajmniej oszacowania – stwierdził Zbigniew Olejniczak. Generalnie, jeżeli projektodawcy wniosku, a także przedstawiciele innych osiedli które mają jeszcze zbiorcze liczniki gazu się zgadzają, do tego ważnego tematu trzeba będzie powrócić, decydując o finansowych możliwościach jego wsparcia – w całości, czy też części z funduszu remontowego „A”.
Przy tej okazji, przed rozpatrywaniem dalszych wniosków chcę uspokoić i rozwiać wątpliwości, jakie wcześniej zasygnalizował przedstawiciel Janowa (wyrażając zastrzeżenie, że np. w jego osiedlu, podobnie jak w Murckach nie ma dźwigów osobowych, na remont których wydatkowane są środki w funduszu remontowego „A”). Otóż zamysłem jest nie rzeczowe, a kwotowe rozliczenie wkładu i wykorzystania zasobów tego funduszu. Przy 4 głosach przeciwnych, Zebranie Przedstawicieli podjęło decyzję o przekazaniu wniosku do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą i Zarząd, celem rozważenia możliwości jego realizacji oraz uwzględnienia przy następnych aktualizacjach strategii.
l Proponujemy ująć w strategii ekonomiczno-finansowej KSM likwidacji przepływowych gazowych ogrzewaczy wody i zastąpienie ich instalacją centralnej ciepłej wody użytkowej. Dotyczy to budynków wysokich posiadających wentylację grawitacyjną – wnioskowała przedstawicielka Osiedla Śródmieście Janina Dziunikowska.
Na pewno za takim wnioskiem przemawiać może fakt, że w danym budynku wentylacja grawitacyjna jest w takim stanie, że nie zapewnia bezpieczeństwa mieszkańcom - ocenił Jerzy Doniec. Wnioskodawczyni stwierdziła, że w jej osiedlu dotyczy to budynku przy ul. Mikołowskiej 40, a sam wniosek nie wymaga natychmiastowego załatwienia; sygnalizuje natomiast problem, który z czasem rozwiązać trzeba będzie w skali całej Spółdzielni. Przewodniczący RN zaproponował, by wniosek wpisać na listę problemów wymagających oszacowania wielkości potrzeb i planowanego rozwiązania w przyszłości, uwzględniając na kolejnym etapie strategii ekonomicznej.
Przedstawiciel Osiedla Gwiazdy zwrócił uwagę na fakt, że niektóre osiedla, w tym przez niego reprezentowane, dokonały kosztownych remontów wentylacji z funduszu remontowego „B”. Stąd rodzą się wątpliwości dlaczego w innych osiedlach dokonywane one będą w ramach strategii? Dlatego, że w omawianym wniosku, podobnie jak w osiedlu Szopienice, nie chodzi tylko o samą wentylację, a o zastąpienie „junkersów” instalacją c. c .w. – wyjaśnił przewodniczący Komisji GZS Rady Nadzorczej. Wprawdzie powodem jest kiepska wentylacja, ale w tym wypadku idzie się dalej by uniknąć nieszczęśliwych wypadków jakie mają miejsce w budynkach wyposażonych w piecyki gazowe.
 Postanowiono, by wniosek w swojej treści nie stanowił konkretnego zobowiązania w tekście strategii. Większością głosów (przy 5 przeciwnych) skierowano go do rozpatrzenia przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
Wniosek Zebrania GCz Szopienice postuluje:
l Z uwagi na bezpieczeństwo zamieszkiwania lokatorów na ul. Przedwiośnia, ponownie zgłaszamy wniosek o zainstalowanie systemu podgrzewania wody, analogicznie jak sprawdzony, dobrze działający system na ul. Bednorza i Zamenhofa. Ponieważ wniosek ten był zgłaszany na ZGCz z 28. 03. 2007 r., a jego realizacja została przesunięta na rok 2012, dlatego wnioskujemy o wprowadzenie tego zadania do strategii ekonomicznej na lata 2008-2009; ponadto wnioskuje się o modernizację instalacji gazowej w budynkach przy ul. Hallera 28 e-f-g, 32a-b-c-d, 32e-f-g-h z równoczesnym zainstalowaniem indywidualnych gazomierzy dla każdego lokalu. Realizacja z funduszu remontowego „A”.
Przewodniczący Komisji GZS RN, przypominając zasadę postulowaną przez osiedle Giszowiec, a dotyczącą przestrzegania przyjętej kolejności, uznał za nierealną możliwość aż trzyletniego przyspieszenia wymienionych we wniosku prac, postulując by wykonać je zgodnie z zapisem w strategii. Zwłaszcza, że sytuacja finansowa Spółdzielnie w zakresie remontów, z wymienionych już przyczyn uległa pogorszeniu.
 Wiceprezes Zarządu Andrzej Kępys odnosząc się do części wniosku dotyczącego instalacji gazowej stwierdził, że wpisuje się on w podjętą już poprzednio decyzję w analogicznej sprawie. Natomiast odnośnie instalacji c. c. w. przy ul. Przedwiośnia, w strategii wyraźnie określono, że opracowanie jej projektu przewidziane jest w 2008 roku; natomiast dalsze prace wychodzą poza rok 2009 na lata następne.
 Do omawianego postulatu ZGCz. Szopienice odniosła się również prezes Krystyna Piasecka informując, że dla wykonania potrzebnych prac przyjęto plan działań energooszczędnych i bezpieczeństwa, realizowany jako plan Zakładu Ciepłowniczego. Część robót Zakład Ciepłowniczy ujął już na rok przyszły, a ich kontynuację przewidziano na następne lata. Program działania Zakładu Ciepłowniczego będzie przedmiotem odrębnych ustaleń przez Radę Nadzorczą jeszcze w maju br., by dokonać ewentualnych niezbędnych przesunięć kolejności niektórych założonych w programie prac. Nie należy zatem wykluczyć, że wniosek osiedla poprzez skierowanie do Zebrania Przedstawicieli miał na celu wyprzedzające zaakcentowanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej oczywistej rangi problemu. Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie skierowało wniosek do Rady Nadzorczej i Zarządu, by w miarę możliwości skorzystać z przyspieszenia wspomnianych prac.

Remonty balkonów - bez zmiany
przysłowiowych koni...

Zebranie Grupy Członkowskiej Haperowiec wnioskowało: 
- Docieplić budynek wraz z wymianą płyt bortnicowych oraz remontem balkonów zgodnie ze strategią ekonomiczna w bieżącym roku.
Z uwagi na to, że ocieplenie budynku przewidywanym kosztem 3.344.000 złotych ujęto w tegorocznym planie, przedstawiciele na wstępie uznali wniosek jako bezprzedmiotowy. Okazało się jednak że wniosek dotyczy balkonów, konkretnie oczekiwań, że ich remont także pokryty zostanie z funduszu remontowego „A”.
Przewodniczący Rady, przedstawiciel Osiedla Gwiazdy Witold Gościniewicz ze zdziwieniem przyjął niezrozumiałe stanowisko grupy członkowskiej Haperowca – przytaczając znaczące kwoty jakie w jego osiedlu wydatkowano na remonty balkonów z funduszu remontowego „B”, kosztem równie niezbędnych remontów kapitalnych. Jeśli Państwo macie problemy z balkonami – proszę podnieść stawkę na osiedlową część funduszu remontowego lub wziąć pożyczkę. Przewodniczący Komisji GZS Rady Nadzorczej Jerzy Doniec przypomniał, że wszystkie osiedla Spółdzielni, które prowadziły roboty ociepleniowe, przy tej okazji – z tych samych rusztowań, z wykorzystaniem tej samej siły roboczej – remontowały także balkony. Osiedle Centrum I, które reprezentuję, wydało ponad 700 tysięcy złotych na ich remont z funduszu „B”. W Osiedlu Haperowiec od dawna wiedząc o pracach ociepleniowych, można było pomyśleć o własnych środkach na potrzeby remontu balkonów. Nie widzę podstaw by w przypadku jednego budynku łamać przyjęte i sprawdzone zasady finansowania. Zgodnie z zasadą że nie zmienia się koni w trakcie przeprawy przez rzekę. Żaden z Przedstawicieli nie zajął innego stanowiska.
Po dodatkowej dyskusji o zbędności głosowania nad wnioskiem jako bezprzedmiotowym, czy też przyjęciem go jako dokonującego się faktu – przy jednym głosie przeciwnym przyjęto wniosek do wiadomości.
Tej samej materii dotyczył postulat ZGCz Osiedla im. Kukuczki: 
- o zaplanowanie w strategii KSM w jak najkrótszym terminie remontu balkonów przy ul. Lubuskiej 7-21,4-10, 12-14.
Jesteśmy „za”, ale z funduszu remontowego „B” – padła z sali akceptująca decyzja. Przewodniczący Komisji Wnioskowej Tadeusz Czarnota, podkreślając że strategia ekonomiczna KSM finansowana z funduszy „A” i „B” jest jedna, stwierdził iż Zebranie Przedstawicieli nie jest uprawnione do decydowania o osiedlowym funduszu remontowym. Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował, by potraktować wniosek który z formalnych względów kierowany jest do Rady i Administracji Osiedla im. Kukuczki przyjąć  informacyjnie. Zebrani jednogłośnie przyjęli do wiadomości zamierzenia osiedla.
 Zebranie Grupy Członkowskiej Osiedla im. Ściegiennego: 
- wnioskuje o wykonanie uzupełnienia ocieplenia części przyziemia budynków i stropów piwnicznych w budynkach przy ul. Nowowiejskiego 6-8-12.
W tym przypadku nie ma wątpliwości, że wspomniane roboty sfinansowane winne być z funduszu remontowego „A” – poinformował przewodniczący Komisji Wnioskowej. Problemem do którego ustosunkował się zastępca dyrektora d.s. technicznych Waldemar Wojtasik jest termin realizacji. Temat ten został ujęty w programie na lata po roku 2011 w ramach poprawy elewacji na budynkach ocieplonych na początku lat 90. W przypadku budynków przy ul. Nowowiejskiego prace wykonane wówczas zostaną kompleksowo.
Tadeusz Nowak jako przedstawiciel osiedla a zarazem zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej poinformował, że uczestnicy ZGCz. świadomi że prace te ujęte zostały w planie na lata późniejsze, przyjęli wniosek dla zaakcentowania ich ważności, a także z nadzieją ich ewentualnego przyspieszenia w miarę gdy zaistnieją takie możliwości. Zaproponował jednocześnie by skierować go do Rady Nadzorczej i Zarządu.
ZGCz Osiedla im. Zgrzebnioka skierowało dwa następujące wnioski: 
- z uwagi na fatalny stan techniczny przyspieszyć ocieplenie budynków nr 1 i 3 przy ul. Zimorodków ujętych w strategii KSM do realizacji w późniejszych latach,
przyspieszyć ocieplenie budynków przy ul. Lelków 2, 4, 5-7 ujętych w strategii KSM do realizacji w późniejszych latach.
Wobec faktu, że po Zebraniu Grupy Członkowskiej na którym podjęto powyższe wnioski, Rada Osiedla podjęła uchwały o przejściowym sfinansowaniu prac ze środków funduszu remontowego „B” - stały się bezprzedmiotowe w zakresie rozpatrzenia ich przez Zebranie Przedstawicieli. Oficjalne pismo tej treści przekazała także Rada Osiedla im. Zgrzebnioka.
Kilkugodzinną debatę nad zaktualizowaną Strategią Ekonomiczną Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2008-2017 uwieńczyło jednomyślne przyjęcie uchwały, w której Zebranie Przedstawicieli KSM postanawia: 
- Przyjąć zaktualizowaną Strategię Ekonomiczną Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2008-2017, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
- Zobowiązać Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni do realizacji przyjętej Strategii Ekonomicznej na lata 2008-2017. 
- Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Wybór przedstawicieli
na Zjazd Przedkongresowy

W dniach 21-22 listopada 2008 r. w Warszawie obradować będzie IV Kongres Spółdzielczości, który jest najwyższym organem samorządu spółdzielczego w Polsce. Kongres dokona oceny stanu spółdzielczości w Rzeczpospolitej Polskiej, określi kierunki jej działania oraz możliwości rozwoju na lata 2008-2012, a także wybierze spośród uczestniczących w nim delegatów organów spółdzielczych - członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.
Zgodnie z uchwałą nr 14/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej podjęło decyzję, że wybór delegatów dokonywany jest podczas zjazdów przedkongresowych, w których mają prawo uczestniczyć przedstawiciele spółdzielni i związków spółdzielczych które są reprezentowane podczas zjazdów przedkongresowych przez dwóch swoich przedstawicieli - wybranych na Zebraniu Przedstawicieli z zachowaniem zasady, iż każdej spółdzielni przysługuje tylko jeden głos. Zgodnie z § 82 Statutu głosowanie odbywa się jawnie.
Przewodniczący obradom Mieczysław Dańda poprosił Komisję Wyborczą o rejestrację kandydatów, a Komisję Mandatowo-Skrutacyjną o liczenie głosów i podanie wyników głosowania.
Z sali Przedstawiciele zgłosili kolejno kandydatury przewodniczącego Rady Nadzorczej Zbigniewa Olejniczaka oraz prezesa Zarządu KSM - Krystyny Piaseckiej argumentując, że swoją wieloletnią aktywną działalnością w ruchu spółdzielczym, znani są oraz cieszą poważaniem nie tylko w regionie, ale także w skali ogólnopolskiej i godnie reprezentować będą Katowicką Spółdzielnie Mieszkaniową.
Z sali padła propozycja zamknięcia listy kandydatów. W sytuacji wybierania dwóch delegatów spośród dwojga kandydatów, zaproponowano i zadecydowano o łącznym głosowaniu na obydwie kandydatury.
W głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 86 przedstawicieli (a więc sto procent uczestniczących w Zebraniu Przedstawicieli KSM), jednogłośnie reprezentantami na Zjazd branżowy przed IV Kongresem Spółdzielczości wybrani zostali Zbigniew Olejniczak i Krystyna Piasecka - dokumentuje przyjęta przez najwyższe forum KSM uchwała.

Zobowiązania długoterminowe
do wysokości 16 mln złotych

Przystępując do kolejnego punktu obrad, przewodniczący Prezydium przypomniał, że do obowiązków ustawowych Zebrania Przedstawicieli należy podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2008 roku. Jej treść ma bowiem zasadniczy wpływ na realizację przyjętych przez to forum kierunków działania Spółdzielni, a także zaktualizowanej strategii ekonomicznej KSM.
Z kolei przedstawił zebranym tekst projektu odnośnej uchwały wraz z jej uzasadnieniem:
Na podstawie § 78, pkt. 6 Statutu KSM Zebranie Przedstawicieli postanowiło: 
- określić najwyższą sumę zobowiązań długoterminowych, jaką Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa może zaciągnąć w 2008 roku na kwotę 16.000.000 zł (słownie: szesnaście milionów złotych) na działalność modernizacyjną, remontową i inwestycyjną, wraz z uprawnieniem do odpowiedniego ich zabezpieczenia, przy czym zadłużenie dotychczasowe (łącznie z kredytami zaciągniętymi na budowę mieszkań w spłacie przez członków) na dzień 1.01.2008 r. wynosiła łącznie 54.164.870 zł, 
- zobowiązać Zarząd do właściwego wykorzystania kredytów i pożyczek oraz terminowej spłaty zobowiązań długoterminowych; 
- dopuścić możliwość zaciągania zobowiązań w granicach kwoty określonej w pkt. 1, w terminie wykraczającym poza rok 2008, to jest najdalej do dorocznego Zebrania Przedstawicieli w 2009 roku;
l upoważnić Radę Nadzorczą do udzielenia Zarządowi zgody, w razie wystąpienia takiej potrzeby, na zaciągnięcie zobowiązań w ramach kwoty określonej w pkt. 1 na ewentualnie inne cele gospodarcze Spółdzielni.
W uzasadnieniu powyższej uchwały, stwierdza się, że na proponowaną do zaciągnięcia w 2008 roku sumę zobowiązań długoterminowych składają się potrzeby finansowe związane z zamierzeniami modernizacyjnymi, energooszczędnymi i inną działalnością gospodarczą Spółdzielni, ujętymi w planie gospodarczo-finansowym KSM, uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 29 stycznia 2008 r.(uchwała nr 12/2008).
Suma dotyczy zamiaru zaciągnięcia kredytów lub pożyczek, w szczególności: 
- na budowę 2 budynków mieszkalnych na osiedlu Zawodzie o 60 mieszkaniach w kwocie 9.000.000 zł, 
- w wysokości 5.900.000 zł na przyspieszenie realizacji ociepleń 18 budynków w osiedlach: Śródmieście (10 budynków), im. Zgrzebnioka (5 budynków), Graniczna (3 budynki) - przejściowo finansowanych z funduszu remontowego tych osiedli. 
- W proponowanej kwocie zobowiązań przewidziano rezerwę w kwocie 1.100.000 zł umożliwiającą ewentualne zaciągnięcie, w przypadku stosownych wniosków osiedli, kredytów na przyspieszenie termomodernizacji budynków, których przejściowego finansowania podjęłyby się osiedla z własnych środków.
Ustalenie najwyższej sumy zobowiązań na wskazanym poziomie mieści się w granicach bezpieczeństwa finansów Spółdzielni (zasobności finansowej), bowiem zaciągnięcie pożyczek i kredytów w proponowanej wysokości, przy spłacie już istniejących zobowiązań Spółdzielni (54.164.870 zł) w 2008 roku w wysokości 8.994.478 zł spowoduje wzrost zobowiązań o 7.005.522 zł. Zaciągnięcie proponowanych zobowiązań umożliwi efektywną realizację zadań rzeczowych oraz elastyczną politykę finansową Spółdzielni, przy zakłóceniach powodowanych m. in. zjawiskami występującej niesystematyczności i opóźnień w realizacji przez członków wpłat z tytułu korzystania z lokali spółdzielczych, wydłużaniu się z przyczyn ustawowych procedur w zakresie zagospodarowania odzyskiwanych przez Spółdzielnię lokali mieszkalnych i użytkowych (konieczność dokonywania wycen wartości rynkowej, ustalania wartości wkładów w przetargach itp.).
Przed podjęciem powyższego dokumentu głos zabrała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Grażyna Kniat, by w jej imieniu zarekomendować przedstawicielom przyjęcie kwoty 16 milionów złotych, jaką określono najwyższą sumę zobowiązań długoterminowych. Nie jest to oczywiście kwota która będzie koniecznie zaciągnięta, ale maksymalne zobowiązanie jakie Spółdzielnia będzie mogła podjąć za zgodą Zebrania Przedstawicieli w ciągu 2008 roku. Tak było w 2007 roku, gdy Zebranie Przedstawicieli upoważniło Zarząd do zaciągnięcia zobowiązań do wysokości 21 milionów złotych; z czego wykorzystano niespełna 40 procent.
Po zaznajomieniu się z przedłożonym tekstem dokumentu, dopełniającym go uzasadnieniem, a także rekomendacją Rady Nadzorczej - przedstawiciele KSM jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może w bieżącym roku zaciągnąć.


Korzystne zbycie nieruchomości
w Osiedlu Zawodzie

Zgodnie z porządkiem obrad, przewodniczący Prezydium przedstawił Zebraniu Przedstawicieli propozycję zbycia terenu w rejonie przy ul. Bohaterów Monte Cassino 6, 6a, 6b oraz nowo powstającego budynku. Poinformował zarazem, że materiał źródłowy dotyczący zbycia na rzecz osoby prawnej prawa użytkowania wieczystego i udziału we współwłasności części nieruchomości położonych przy ul. Bohaterów Monte Cassino, w tym mapki z lokalizacją tego fragmentu terenu Spółdzielni, są dostępne dla zainteresowanych przedstawicieli do wglądu u znajdującej się na sali mgr inż. Barbary Wojtynek - pełnomocnika Zarządu Spółdzielni, kierownika Działu Rozwoju KSM.
Wniosek w tej sprawie wypłynął na Zebraniu Grupy Członkowskiej Osiedla Zawodzie w dniu 1 marca 2008 r. i wobec nie zgłoszenia przez członków obecnych na ZGCz. sprzeciwu względem tego zamiaru, został przychylnie zaopiniowany zarówno przez Zarząd jak i Radę Nadzorczą naszej Spółdzielni. Nieruchomość o łącznej powierzchni około 2.000 metrów kwadratowych składa się z części 5 różnej wielkości działek.
Zbycie powyższego terenu jest uzasadnione dla realizacji wniosku przyjętego na Zebraniu Grupy Członkowskiej Osiedla Zawodzie dotyczącego rezygnacji z lokalizacji parkingów wzdłuż budynku przy ul. Bohaterów Monte Cassino 6, 6a, 6b i przekazania na rzecz osoby prawnej części terenu określonego niniejszą uchwałą, w celu urządzenia na nim parkingów w ramach przygotowywanej w tym rejonie miejskiej inwestycji drogowej, tj. łączącej ul. Bohaterów Monte Cassino z ulicą Marcinkowskiego.
Rezygnacja z parkingów zlokalizowanych bezpośrednio pod wspomnianym budynkiem przy ul. Monte Cassino na rzecz pasa zieleni izolacyjnej, poprawi warunki zamieszkiwania jego mieszkańców, a realizacja w zamian tych parkingów na terenie inwestycyjnym KSM w rejonie wznoszonego budynku nowych parkingów - jest korzystna dla Spółdzielni, gdyż zmniejsza koszty procesu inwestycyjnego. Ponieważ ustawowym warunkiem zaangażowania środków publicznych w celu realizacji parkingów jest nabycie praw do gruntu - wyrażenie zgody na zbycie jest zasadne i konieczne.
W uchwale, podjętej przy jednym głosie sprzeciwu, Zebranie Przedstawicieli na podstawie § 78 ust.1 pkt 5 Statutu KSM postanowiło upoważnić Zarząd do ewentualnego zbycia przysługującego Spółdzielni prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości oraz udziału we współwłasności części wspomnianej nieruchomości. Upoważniło jednocześnie Zarząd Spółdzielni do ustalenia warunków zbycia i przeprowadzenia wszelkich czynności prawnych związanych ze zbyciem nieruchomości.

Ostatnie wnioski...

W ostatnim punkcie obrad powrócono do rozpatrzenia pozostałych wniosków nie odnoszących się do strategii ekonomicznej Spółdzielni.
Przewodniczący Komisji Wnioskowej Tadeusz Czarnota przedstawił kolejno dwa wnioski przyjęte przez zebrania grup członkowskich dwóch osiedli.
Zebranie Grupy Członkowskiej Osiedla im. Kukuczki zwróciło się do Zebrania Przedstawicieli o podjęcie działań mających na celu częściową rekompensatę kosztów zakupów mieszkań przed wprowadzeniem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w nowym kształcie.
Komisja Wnioskowa, po konsultacji z mecenas Krystyną Stachurską-Strzempa rekomenduje nie przyjęcie tego wniosku z następujących powodów. Obecnie obowiązująca ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie daje instrumentów prawnych dla jego realizacji. Nie jest to także dopuszczalne z tego powodu, iż poprzednie Zebranie Przedstawicieli przyjęło stanowczą uchwałę, by do zakończenia procesu strategii ekonomicznej KSM utrzymać fundusze remontowe w części „A” i „B”. Tym samym nie następuje zwolnienie z wpłat na fundusz remontowy osób które przekształciły mieszkania w czasie wskazanym w tekście ustawy. Zebranie Przedstawicieli, zgodnie z propozycją Komisji wniosek oddaliło.
Zebranie Grupy Członkowskiej osiedla Janów postulowało, aby osiedla posiadające sklepy w lokalach wbudowanych dzieliły się zyskami z tymi, które ich nie posiadają.
Komisja zaproponowała by wniosku ze względów merytorycznych nie przyjmować. Jej zdaniem jest on sprzeczny z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i obowiązującym w KSM systemem rozliczania wpływów i wydatków na poszczególne nieruchomości. Przypomniano zarazem, że podobnie sformułowany wniosek nie został już kiedyś na tym forum przyjęty. Odnośna uchwala zaskarżona została do Sądu Okręgowego w Katowicach, który podzielił stanowisko zajęte przez najwyższy organ KSM. W obliczu powyższych argumentów, poddany pod głosowanie wniosek został odrzucony.

*           *          *

Większość wniosków dotyczyła aktualizowanej strategii ekonomicznej i rozpatrzono je w odnośnym punkcie porządku dziennego kompleksowo, łącznie z podejmowanymi wnioskami. Wobec tego, że dwa ostatnie wnioski dotyczące innych zagadnień Zebranie Przedstawicieli odrzuciło – Komisja Wnioskowa zwolniona była od zbiorczego sprawozdania, a Zebranie Przedstawicieli od powtórnego podejmowania uchwały w sprawie przyjęcia wniosków do realizacji.
Dzięki dobrej organizacji Zebrania, sprawnemu prowadzeniu obrad i prac komisji oraz rzeczowości wypowiedzi, argumentów i formułowanych wniosków wszystkich uczestników Zebrania Przedstawicieli, rozpoczęte o godzinie 15-tej obrady, prowadzący je Mieczysław Dańda zamykał swoim trzyzdaniowym wystąpieniem już w porze wczesnowieczornych dzienników telewizyjnych.
W imieniu Prezydium Zebrania i moim własnym - stwierdził - składam podziękowania przedstawicielom i gościom za aktywny i efektywny udział w obradach. Dziękuję członkom Zarządu, pracownikom Spółdzielni, a także działaczom organów Spółdzielni, którzy swoją pracą włożoną w przygotowanie materiałów i właściwą organizację Zebrania, przyczynili się do sprawnego przebiegu obrad kończonego w dniu dzisiejszym Zebrania Przedstawicieli. Mam nadzieję, że podjęte przez nas uchwały, dobrze będą służyć członkom Spółdzielni i naszej organizacji spółdzielczej.
Uczestnicy oklaskami podziękowali zarówno organizatorom Zebrania, jak i sobie wzajemnie, za niespełna pięć wyjątkowo pracowitych i efektywnych godzin obrad. Bez pośpiechu rozeszli się i rozjechali do swoich domów na wieczorną herbatkę.
Zanotował
przysłuchujący się obradom:

ZBIGNIEW CZERNICKI

ODWIEDZAMY OSIEDLA KSM: im. Jerzego Kukuczki
PROBLEMY OSIEDLOWYCH SPOŁECZNOŚCI
ZNANI I NIEZNANI
RAPORT O DEWASTACJACH
HOROSKOP OD 15 MAJA DO 15 CZERWCA
PORADY Z SZUFLADY
FILHARMONIA ŚLĄSKA ZAPRASZA
HARMONOGRAM ODCZYTÓW PODZIELNIKÓW I WODOMIERZY
OGŁOSZENIA DROBNE