Moje refleksjeTemat dnia
Nr 200 Nr 201 Nr 202
   
NASZE, WSPÓLNE SPRAWY...
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE
W listopadzie też nie nudno!
CO - GDZIE - KIEDY
PORADY Z SZUFLADY
ZASZCZYTNA NAGRODA
POMAGAMY SIEROTOM
JESZCZE ŻYCZENIA
ZNANI I NIEZNANI

60 Zebranie Przedstawicieli Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
SOLIDARNI W OBRONIE
SPÓŁDZIELCZEJ SAMORZĄDNOŚCI
Za społeczną sprawiedliwością
– przeciw podziałom na lepszych i gorszych
Satysfakcjonujące wyniki kompleksowej lustracji l Nie rezygnujemy z działalności społeczno-kulturalnej l Fundusz remontowy bez uprzywilejowanych i oszukanych l Zaskarżenie niekonstytucyjnych zapisów ustawy – przerwane obrady l Oczekiwanie na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego

Prezes Zarządu Krystyna Piasecka i przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Olejniczak z dumą prezentują Dyplom Najlepszej Spółdzielni przyznany KSM

1

Preyzdium 60 Zgromadzenia Przedstawicieli KSM

 Przedstawiciele opowiedzieli się za wyłączeniem punktów 10 i 11 z porządku Zebrania i przerwaniem obrad

Przedstawicieli zagłosowali za społeczną sprawiedliwością i przeciw podziałom na lepszych i gorszych w kwestii funduszu remontowego

Sala obrad 60 Zgromadzenia Przedstawcieli KSM

Trudne, aktualne problemy spółdzielczości omówił Zbigniew Durczok – Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej

Zbigniew Olejniczak - przewodniczący Komisji Wnioskowej Zebrania szeroko omawiał wnioski zarówno zgłoszone na sali jak i te z ZGCz

O utrzymanie funduszu remontowego na dotychczasowym poziomie apelował Jerzy Doniec

Dokończenie obrad po rozstrzygnięciach Trybunału Konstytucyjnego, uprości i przyspieszy dokonanienie statutowych zmian – uzasadniał Kazimierz Wzorek

Zawarte w tytule stwierdzenia, z wyjątkową zgodnością przytłaczającej większości delegatów 18 grup członkowskich, przyświecały zarówno debacie, jak i wszystkim przyjętym uchwałom obradującego 29 listopada 2007 roku 60 Zebrania Przedstawicieli Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. To nadzwyczajne zebranie zwołane zostało w związku z uchwaloną w dniu 14 czerwca br. nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która w art. 54 ust. 1 zobowiązała wszystkie spółdzielnie istniejące w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 31 lipca 2007 r., do dokonania zmian swoich statutów nie później niż do dnia 30 listopada 2007 r.
Otwierając Zebranie, prezes Zarządu Krystyna Piasecka stwierdziła, że zwołane ono zostało zgodnie z przepisami w §§ 75 i 76 Statutu KSM, oraz zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych przedstawicieli. Zebranie poprzedzone było 18 zebraniami grup członkowskich, które zakończyły się uchwaleniem wniosków i wytycznymi dla uczestniczących w nim przedstawicieli tych grup.
W imieniu Zarządu i Rady Nadzorczej KSM – serdecznie powitała Przedstawicieli - reprezentantów najwyższego organu Spółdzielni,
a także gości: prezesa Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach Zbigniewa Durczoka, redaktora „Przeglądu Gospodarczego - Gazety Prawnej” Łukasza Osypińskiego, redaktora naczelnego gazety członków KSM „Wspólne Sprawy” Zbigniewa Pawła Szandara, a także ponad 20-osobową grupę członków
z różnych osiedli, nie będących przedstawicielami. W obradach Zebrania uczestniczyli pracownicy Spółdzielni, w tym kadra kierownicza i radcy prawni, jako osoby związane merytorycznie z problematyką stanowiącą przedmiot jego obrad.
Stosownie z § 79 ust.2 Statutu wyłoniono Prezydium Zebrania Przedstawicieli. Jego przewodniczącym jednomyślnie wybrany został Mieczysław Dańda (Osiedle Wierzbowa); podobnie jednomyślnie sekretarzem – Aleksandra Jureczko (Osiedle Giszowiec), zaś asesorami – Józef Góral (Osiedle im. Ściegiennego) i Wojciech Grzymek (Osiedle Graniczna).
Dziękując za wybór i zaufanie, Mieczysław Dańda poinformował uczestników Zebrania o zaszczytnym wyróżnieniu naszej Spółdzielni. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa po raz drugi z rzędu zdobyła I miejsce w Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych w Województwie Śląskim w 2007 roku, przeprowadzonym przez „Przegląd Gospodarczy Gazety Prawnej”.
Wraz z gratulacjami, redaktor Łukasz Osypiński uroczyście wręczył prezes Zarządu Krystynie Piaseckiej i przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Olejniczakowi dyplom dokumentujący wspomniany sukces. – Wyróżnienie, które odbieramy z przyjemnością w imieniu wielu jego współautorów, bo złożyła się nań niewątpliwie pozytywna i bardzo aktywna praca wszystkich organów samorządowych Spółdzielni i działaczy Rady Nadzorczej, Rad Osiedlowych, również i tu obecnych Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli oraz pracowników Spółdzielni. Nie pracujemy dla zaszczytów i wyróżnień, ale dla dobra mieszkańców, którym dziękujemy za tak wysoką ocenę we wspomnianym rankingu. Wyróżnienie to zobowiązuje nas do zwiększenia wysiłków, by w kolejnym rankingu nie wypaść gorzej jak do tej pory – stwierdziła w podziękowaniu Prezes Zarządu.
Przystępując do obrad, Przewodniczący Zebrania przypomniał, że zgodnie z wymogami wszyscy przedstawiciele w statutowo przewidzianym terminie otrzymali zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wraz z niezbędnymi materiałami. Porządek obrad wywieszony został również w siedzibach Zarządu Spółdzielni, administracji osiedlowych, we wszystkich klatkach schodowych budynków spółdzielczych, a także opublikowany na łamach „Wspólnych Spraw”.
Po jednomyślnym przyjęciu proponowanego porządku obrad wybrano komisje robocze Zebrania w składzie: Komisja Mandatowo-Skrutacyjna: Eugeniusz Dyczka (Osiedle Zawodzie) – przewodniczący, Marian Świerczyński (Osiedle Szopienice) – sekretarz, Henryk Grosz (Osiedle Giszowiec), Andrzej Kusiński (Osiedle Giszowiec) i Piotr Pieczara (Osiedle Ligota) – członkowie; Komisja Wnioskowa: Zbigniew Olejniczak (Osiedle Zawodzie) – przewodniczący, Zdzisław Kozieł (Osiedle Gwiazdy) – sekretarz, Marian Domagalski (Osiedle Giszowiec) i Tadeusz Nowak (Osiedle im. Ściegiennego) – członkowie.
W związku z przewidzianym w porządku obrad wyborem delegata KSM na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej, dokonano dodatkowo wyboru Komisji Wyborczej. W jej skład weszli: Andrzej Ścibor (Osiedle Janów) – przewodniczący, Jerzy Sznajder (Osiedle Zawodzie) – sekretarz i Andrzej Łogiewa (Osiedle im Ściegiennego) – członek.
Przed przystąpieniem do obrad, przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Eugeniusz Dyczka poinformował, że po sprawdzeniu list obecności i uprawnień statutowych przedstawicieli grup członkowskich na Zebranie Przedstawicieli, komisja stwierdziła, że na 100 uprawnionych, w momencie jego rozpoczęcia obecnych było 87 osób uprawnionych do udziału w obradach i podejmowania uchwał (w trakcie obrad doszło jeszcze 2 przedstawicieli).
Pierwszym dokumentem przyjętym przez przedstawicieli był protokół z Zebrania Przedstawicieli KSM odbytego w dniach 29 – 30 maja 2007 r. Protokół ten udostępniony był Przedstawicielom do wglądu w biurze KSM przy ul. Klonowej 35 c (pokój 25). Stosowna informacja doręczona została wraz z zaproszeniem Przedstawicieli na Zebranie. Do Prezydium nie wpłynęły żadne uwagi do treści protokołu. Uważam zatem, że odzwierciedla on prawidłowo przebieg obrad – stwierdził przed głosowaniem Mieczysław Dańda. Sala potwierdziła te słowa jednomyślnym przyjęciem dokumentu.
Odwołania wykluczonych dłużników
od uchwał Rady Nadzorczej
Ze względu na fakt, że jednodniowe obrady Zebrania Przedstawicieli toczyły się od godzin popołudniowych do późno-wieczornych, priorytetowo potraktowany został czasochłonny punkt porządku dziennego, wymagający wnikliwego rozpatrywania odwołań członków od uchwał Rady Nadzorczej, wykluczających ich z grona członków Spółdzielni z tytułu narosłych zaległości w opłatach za lokale.
Przewodniczący obradom Mieczysław Dańda poinformował Przedstawicieli, że na Zebranie zaproszono 8 odwołujących się osób. Wszyscy zainteresowani, względnie ich pełnomocnicy zostali zaproszeni na obrady listami poleconymi, wysłanymi w dniu 31 października 2007 r., w których podane zostały termin i miejsce Zebrania oraz konkretna godzina rozpatrzenia ich odwołania.
Obecne na sali Ewa Majeran – kierownik Działu Analiz i Windykacji Należności – poproszona została o przedstawianie i komentowanie kolejnych (dokumentowanych na ekranie) spraw; a mecenas Anna Duch – o przedstawianie stanu prawnego odwołujących się członków Spółdzielni.
Tylko dwoje odwołujących się skorzystało z możliwości osobistego przedstawienia Zebraniu przyczyn zadłużenia, a także zadeklarowania wiarygodnych gwarancji jego likwidacji, pozwalających na uchylenie podjętej przez Radę Nadzorczą decyzji. W jednym wypadku spłacenie zadłużenia pozwoliło na uwzględnienie odwołania. W drugim – przeciwnie. Wielkość zadłużenia od kwietniowej decyzji Rady Nadzorczej nie tylko nie zmalała, ale podwoiła się, a obietnice nie poparte wiarygodnymi argumentami były puste. Zebranie Przedstawicieli nie uwzględniło odwołania.
Wobec faktu, że upłynęła ponad godzina od wyznaczonego terminu zgłoszenia się sześciu pozostałych zaproszonych osób, Zebranie podjęło decyzję rozpatrzenia ich odwołań pod ich nieobecność. Tylko w jednym przypadku – wobec spłaty zadłużenia – podjętą wcześniej decyzję uchylono. Wobec pięciu dłużników – z braku spłaty rosnących zaległości i jakichkolwiek gwarancji – utrzymano decyzje o pozbawieniu praw członkowskich.
Podjęte przez Zebranie Przedstawicieli uchwały są ostateczne w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego, a członkowie, których ona nie usatysfakcjonuje – w myśl § 85 Statutu KSM – mają prawo w terminie 6 tygodni od daty Zebrania Przedstawicieli wystąpić do Sądu Okręgowego w Katowicach z pozwem o uchylenie jego uchwały. Obecni na Zebraniu – po rozpatrzeniu ich spraw poinformowani zostali osobiście o podjętych decyzjach najwyższego forum Spółdzielni, a także możliwości ich zaskarżenia. Wszyscy odwołujący się (także ci którzy na obrady nie przybyli), otrzymają stosowne pisma informujące o uchwale Zebrania Przedstawicieli, wraz z pouczeniem o możliwości dalszego procedowania.
W trakcie rozpatrywania odwołań, na pytania i wątpliwości interpretacyjne Przedstawicieli, obok mecenas Anny Duch, wyjaśnień udzielali także prezes Zarządu Krystyna Piasecka i przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Olejniczak. Dotyczyły one m.in. konsekwencji ustania członkostwa osoby zamieszkującej w lokalu własnościowym. Otóż, co prawda, nie powoduje ono pozbawienia prawa do własnościowego lokalu, pozbawia natomiast daną osobę wszystkich praw korporacyjnych. W pewnym stopniu wpływa także na wysokość opłat z tytułu korzystania z lokalu. Jeżeli długi nie nadają się do egzekucji z majątku ruchomego; będą egzekwowane z majątku jakim jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Postępowanie windykacyjne toczy się przy tym niezależnie od postępowania członkowskiego. Powrót do członkostwa – to nie tylko ponoszone przez zainteresowanego koszty wpisowego i uzupełnienia udziału członkowskiego. Uwzględniać trzeba także koszty angażowania w każdą ze spraw pracowników administracji i Zarządu Spółdzielni oraz organów samorządowych (rad osiedli, Zarządu i Rady Nadzorczej).
Satysfakcjonujące
wyniki kompleksowej lustracji
Ważnym punktem w porządku obrad była informacja o wynikach lustracji przeprowadzonej w KSM w roku 2007, rozpatrzenie wniosków z przeprowadzonej lustracji i ewentualne podjęcie uchwały w tym zakresie. Informację na temat lustracji, przedstawił Zebraniu Przedstawicieli przewodniczący obradom Mieczysław Dańda.
Stosownie do przepisów ustawy „Prawo spółdzielcze”, Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2007 roku dobrowolnie poddana została wymaganej prawem lustracji pełnej, której celem było zbadanie działalności Spółdzielni w zakresie legalności, gospodarności i rzetelności jej całokształtu działania za okres w latach 2004, 2005 i 2006. Była to już kolejna, czwarta lustracja tego typu (nie licząc ubiegłorocznej lustracji tematycznej związanej z inwestycjami).
Delegowani przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach trójka uprawnionych lustratorów przedstawiła protokół z lustracji Zarządowi, a następnie omówiła jej wyniki w dniu 24 października 2007 r. na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej. Między innymi lustratorzy poinformowali Radę Nadzorczą, że w toku lustracji nie stwierdzono w działalności Spółdzielni przypadków naruszenia interesu ogółu członków KSM, co znajduje odzwierciedlenie w odpowiednich zapisach „ustaleń końcowych” protokołu lustracji.
Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, po zapoznaniu się z wynikami lustracji pełnej KSM, wystosował 21 listopada br. do Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni pismo zawierające stwierdzenie, że „...synteza wyników badania lustracyjnego oraz inne ustalenia zawarte protokole, nie powodują potrzeby formułowania wniosków...”. Kopię tego pisma przesłano wszystkim Przedstawicielom wraz z materiałami do obrad.
Zgodnie z art. 93 §1a Prawa Spółdzielczego – „na podstawie protokołu z lustracji przeprowadzający ją związek rewizyjny opracowuje wnioski polustracyjne oraz przekazuje je zarządowi i radzie”. Wobec tego, że wniosków polustracyjnych nie sformułowano, nie zachodzi potrzeba podjęcia uchwały w tej sprawie – stwierdził przewodniczący Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
Spółdzielczość
mieszkaniowa
w niezwykle trudnym okresie
Do tematu lustracji nawiązał Zbigniew Durczok – Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej, który na wstępie swojego wystąpienia złożył działaczom KSM gratulacje w związku z wyróżnieniami uzyskanymi przez Spółdzielnię między innymi Dyplomem najlepszej spółdzielni mieszkaniowej w województwie śląskim 2007 roku, zaś wcześniej po raz trzeci zaszczytnymi tytułami Lidera Rynku 2007 oraz po raz pierwszy Euro Lidera; a także statuetką i dyplomem Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości. Z kolei zaprezentował przedstawicielom, iż Spółdzielnia była poddana lustracji według nowych zasad, bardziej przekrojowych i znacznie uszczegółowionych. Nowy sposób lustracji i szeroki zakres wprowadzony został w ub. r. Kompleksowe badania lustracyjne w Spółdzielni prowadzone są przez lustratorów specjalizujących się w określonej problematyce, kończąc się sformułowaniem polustracyjnych wniosków i postulowanych korekt. Wasza Spółdzielnia, jako jedna z bardzo nielicznych, tych korekt nie wymaga, bowiem wszystkie rzeczy, które trzeba by było ewentualnie poprawiać, zostały wcześniej dostrzeżone przez organy Waszej Spółdzielni i odpowiednie korekty np. zmiany niektórych zapisów regulaminowych zostały dokonane przed rozpoczęciem lustracji – stwierdził mówca.
Nawiązując do istoty nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli stwierdził, że spółdzielczość mieszkaniowa znajduje się w niezwykle trudnym okresie. Ustawa, którą parlament uchwalił i która weszła w życie 31 lipca br. jest w wielu przypadkach nieprecyzyjna i kontrowersyjna. Krytycznie wyrażają się o niej najwybitniejsi znawcy prawa spółdzielczego. 14 listopada br. grupa posłów złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego formalny wniosek wnosząc o wypowiedzenie się na temat zgodności szeregu zapisów ustawy z Konstytucją. Z informacji rzeczniczki prasowej Trybunału Konstytucyjnego wynika, że wniosek znajduje się na etapie postępowania przygotowawczego, które być może ukończone zostanie jeszcze w grudniu br. Zaskarżone zostały m. in. przepisy dotyczące niemożności zastąpienia walnego zgromadzenia członków przez zebranie przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowej, a także kategorycznego ograniczenia do dwóch kadencji pełnienia członkostwa w radzie nadzorczej spółdzielni. Wnioski te nie dotyczą warunków przekształcania praw do lokali w odrębną własność.
Zmiany, w statutach spółdzielni jakie wprowadzać winniśmy na forum trwających zebrań przedstawicieli – w zależności od decyzji Trybunału Konstytucyjnego – okazać się mogą w równym stopniu niezbędne, co zbyteczne. Stąd też w imię rozsądnych decyzji, w wielu spółdzielniach przerwano obrady dotyczące właśnie zmian statutowych do chwili jednoznacznego rozstrzygnięcia wspomnianego wniosku przez Trybunał Konstytucyjny.
Do poruszonej Zbigniewa Durczoka tematyki lustracyjnej nawiązał przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Olejniczak. Wyniki lustracji były tematem odrębnego posiedzenia Rady Nadzorczej. Lustratorzy którzy prowadzili badania trzyletniej działalności Spółdzielni pod względem prawnym, ekonomicznym i technicznym, przedstawili jej pełną dokumentację; w tym dotyczącą wycinkowych, szczegółowych i pogłębionych badań niektórych zagadnień, odnośnie których również brak zastrzeżeń i uwag. Dziękując lustratorom oraz gratulując Zarządowi, pracownikom administracji i organom Spółdzielni pragnę zapewnić – mówił Przewodniczący Rady Nadzorczej – że Rada Nadzorcza oraz jej komisje, w toku bieżących działań wnikliwie przestudiują dokumenty lustratorów, celem wyeliminowania ewentualnych uchybień, by organy samorządowe Spółdzielni mogły jeszcze bardziej rzetelnie i efektywnie działać na dobro ogółu członków Spółdzielni.
Prezes
Krystyna Piasecka
Delegatem
spółdzielczego
środowiska
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa jako członek Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej, zgodnie z § 18 statutu związku ma prawo udziału w zjazdach Regionalnego Związku poprzez swojego delegata wybranego przez Zebranie Przedstawicieli (poprzednio Walne Zgromadzenie KSM) – przypomniał przewodniczący Prezydium Zebrania. Poinformował jednocześnie, że w związku z upływem kadencji delegata KSM, którym była pani Krystyna Piasecka, zachodzi konieczność przeprowadzenia wyboru delegata KSM na kolejną kadencję.
Przedstawiciele, biorąc pod uwagę doświadczenie i aktywność dotychczasowej delegatki, aktywnie i godnie reprezentującej interesy KSM
i spółdzielczości mieszkaniowej na tym forum, zaproponowali jej kandydaturę. Innych propozycji nie było. W głosowaniu jawnym jednomyślnie powierzono prezes Krystynie Piaseckiej godność delegata na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej na kolejną kadencję.
Dziękując za okazane mi zaufanie, postaram się godnie reprezentować nasze środowisko na Zjeździe Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej i w okresie jego nowej kadencji – zapewniła Krystyna Piasecka.
Podjęcie uchwał
w sprawie
zbycia nieruchomości
Następnie przystąpiono do rozpatrzenia propozycji zbycia przez KSM praw wieczystego użytkowania w zakresie pięciu nieruchomości gruntowych na rzecz innych osób prawnych lub fizycznych. Każdy z wniosków dotyczący gruntów usytuowanych w osiedlach uzyskał akceptację zainteresowanej Rady Osiedla oraz pozytywną opinię dla zamiaru zbycia Komisji Inwestycyjno-Technicznej i Rady Nadzorczej. Propozycje były przedstawione na forum zebrań grup członkowskich zainteresowanych osiedli. Mapki z lokalizacją przeznaczonych do zbycia działek, były dostępne Przedstawicielom do wglądu u znajdującej się na sali mgr inż. Barbary Wojtynek – pełnomocnika Zarządu Spółdzielni, kierownika Działu Rozwoju KSM.
Przewodniczący obradom Mieczysław Dańda poinformował, że Prezydium Zebrania dysponuje projektami poszczególnych uchwał wraz z uzasadnieniem propozycji. Przystępując do kolejnego przedstawiania wspomnianych projektów, poprosił członków Zarządu o ewentualne uzupełnienie ich uzasadnień.
Pierwsza dotyczyła skrawka nieruchomości o powierzchni zaledwie 8 m2 położonej przy al. Korfantego 16-32. Działka ta zabudowana jest częścią sąsiadującego budynku PSS „Społem”. Ujawniona ona została w wyniku podziału geodezyjnego zatwierdzonego decyzją Prezydenta Katowic nr 152/2007 z dnia 5.09.2007 r. Biorąc pod uwagę wspomnianą decyzję, jak również konieczność uregulowania stanu prawnego gruntu związanego z budynkiem Superjednostki, przedstawiciele uznali podjęcie odnośnej uchwały za uzasadnione.
Podobna była sytuacja działki o pow. 380 m2, położonej przy ul. Wojciecha. Około 80 m2 tej działki zabudowanych jest pawilonem gastronomicznym, będącym własnością osoby fizycznej, która poniosła nakłady na wybudowanie wspomnianego obiektu, a teren użytkowała na podstawie umowy najmu. Właściciel obiektu złożył wniosek o nabycie gruntu związanego z obiektem. Mając na uwadze przepisy w zakresie stanu prawnego gruntu związanego z obiektem, Zarząd uznał podjęcie odnośnej uchwały za zasadne. Rada Osiedla Giszowiec, Komisja Inwestycyjno-Techniczna Rady Nadzorczej i sama Rada wyraziły pozytywna opinię. Zaakceptowało ją także Zebranie Przedstawicieli.
Wyraziło ono także zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 80 m2 położonej przy ul. Markiefki – Miroszewskiego. Wniosek o jej nabycie złożyła osoba fizyczna, będąca właścicielem działki sąsiedniej. Z uwagi na wielkość i lokalizację – działka nie została zagospodarowana w ramach osiedla im. Ścigały, jak również nie może być wykorzystana dla celów inwestycyjnych Spółdzielni. Zebranie podjęło uchwałę zgodną z propozycją Zarządu i akceptacją Rady Osiedla im. Ścigały oraz Komisji Inwestycyjno-Technicznej i Rady Nadzorczej.
Wątpliwości kilku przedstawicieli budziła oraz dyskusję sprowokowała propozycja zbycia dwóch działek łącznej pow. 4.760 m2 przy ul. Łącznej. 1.831 m2 powierzchni zajmują zabudowania nieczynnej hydroforni; powierzchnia 2,929 m2 stanowi teren inwestycyjny, na którym Spółdzielnia zamierzała zrealizować garaże i parking. Niestety – poinformowała prezes Zarządu – protesty mieszkańców budynku przy ul. Łącznej 2-6 przeciwko tym zamierzeniom, jak również uwarunkowania techniczne związane ze strefą ochronną kolektora ogólnospławnego 1800 mm przebiegającego przez część terenu, których Rada Osiedla Zawodzie nie kwestionuje, przesądzają iż podjęcie uchwały o zbyciu jest uzasadnione. Przypomniała zarazem, że kiedy budowa garaży za pieniądze przyszłych użytkowników była aktualna, a Spółdzielnia ponosząc koszty przygotowała odnośne projekty, wówczas zabrakło... chętnych. Dalsze utrzymywanie działki generuje koszty, które musiałyby być pokryte przez Osiedle Zawodzie, czego Rada tego osiedla nie akceptuje. Gdyby stan obecny pozostał, Zarząd byłby zmuszony włączyć koszty utrzymywania tych działek w koszty gruntów stanowiących mienie Spółdzielni, obciążając nimi tym samym wszystkich członków. Przeciwko takiemu rozwiązaniu stanowczo opowiedzieli się przedstawiciele innych osiedli. Dyskusję uspokoiło wystąpienie przewodniczącego Rady Nadzorczej, a zarazem członka Rady Osiedla Zawodzie Zbigniewa Olejniczaka. Zwrócił on uwagę na fakt, iż decyzja nie oznacza zbycia nieruchomości; ale upoważnia Zarząd Spółdzielni do określonego działania. W wyniku głosowania uchwała podjęta została większością 64 głosów, przy 14 przeciw.
Nie wzbudziła natomiast kontrowersji propozycja zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o pow. 1.833 m2 położonej przy ul. Bytkowskiej. Zgodnie z uzasadnieniem, działka ta traktowana jako rezerwa terenu pod inwestycje, usytuowana wzdłuż drogi miejskiej, na obrzeżu zabudowy wielorodzinnej – z uwagi na przebiegający przez nią wodociąg magistralny 1200 mm i zachowanie niezbędnej strefy ochronnej od tego wodociągu – nie nadaje się na zagospodarowanie dla celów inwestycyjnych, zarówno ze względów technicznych jak i ekonomicznych. Jej zbycie umożliwi Spółdzielni zrefundowanie nakładów poniesionych dotąd na utrzymania działki, w tym sprzątania, opłat, ubezpieczenia itp.
Wyłączenie z porządku obrad zmian Statutu i regulaminów organów samorządowych
Przed podjęciem debaty nad kolejnymi punktami 10 i 11 porządku obrad, dotyczącymi rozpatrzenia projektu zmian Statutu KSM, a także zmian projektów regulaminów Rady Nadzorczej i Rady Osiedla, z prośbą o udzielenie głosu, celem złożenia wniosku formalnego poprosił przewodniczący Komisji Wnioskowej Zbigniew Olejniczak.
Do Komisji wpłynęły bardzo istotne, ze względu na porządek obrad i jego realizację,  wnioski kilkunastu przedstawicieli – poinformował. Wiodący z nich, odnoszący się do punktu 10, postuluje: „z uwagi na fakt, że propozycje zmian statutowych wywołane są głównie zmianami ustawowymi, co do konstytucyjności których ma się wypowiedzieć Trybunał Konstytucyjny, wnosimy o przerwanie obrad na temat zmian Statutu KSM do czasu uzyskania stanowiska Trybunału Konstytucyjnego”.
Kolejny wniosek o podobnej intencji wnosi: „z uwagi na zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego przez uprawnione gremia szeregu zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 r., która z przesłanek politycznych narzuciła niekorzystne zmiany w dotychczasowych statutach spółdzielni mieszkaniowych, próbując skłócić społeczność spółdzielczą, a tym samym doprowadzić do rozbicia spółdzielni mieszkaniowych, zgłaszamy wniosek o odroczenie głosowania nad zmianami dotychczasowego Statutu oraz regulaminów Rady Nadzorczej i Rady Osiedla do czasu rozpatrzenia przez TK zaskarżonych zapisów.
W oparciu o wspomniane wnioski proponujemy, by przyjąć stanowisko, że w związku ze zgłoszeniem postulatów przez liczną grupę przedstawicieli uczestniczących w obecnym Zebraniu, Komisja Wnioskowa proponuje przegłosowanie wniosku następującej treści:
Zebranie Przedstawicieli postanawia wyłączyć punkty 10 i 11 z porządku obrad, do rozpatrzenia podczas drugiej części obecnego Zebrania Przedstawicieli, zwołanego przez Zarząd KSM po orzeczeniu przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz jej nowelizacji z dnia 14 czerwca 2007 r. Wniosek powyższy został złożony przez uprawnioną grupę posłów do Trybunału Konstytucyjnego w dniu 14 listopada 2007 r.
Z informacji dotyczących przebiegu zebrań spółdzielni mieszkaniowych w całym kraju, o których wspomniał w swoim wystąpieniu Zbigniew Durczok wynika, że wiele z nich przerwało w tym punkcie realizację porządku obrad, by co trzy miesiące nie zmieniać i ponownie rejestrować kolejne wersje statutu. Przewodniczący Komisji Wniosków zwrócił jednocześnie uwagę, że przerwanie obrad nie spowoduje prawnej pustki, bowiem w czasie oczekiwania na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego obowiązuje Statut KSM, o ile jego zapis zgodny jest w ustawą. Jeżeli ustawa stanowi inaczej i nakazuje organom spółdzielni postępowanie w inny sposób, wówczas obowiązują rozstrzygnięcia ustawowe.
Za tym wnioskiem opowiedział się także Kazimierz Wzorek, przewodniczący Komisji Statutowo-Samorządowej Rady Nadzorczej, która pracowała nad zmianami w Statucie KSM. Przerwanie procedowania nad jego zmianami i w kontynuacji dokończenie obrad po rozstrzygnięciach Trybunału Konstytucyjnego, uprości i przyspieszy dokonanie zmian.
W głosowaniu, za wnioskiem dotyczącym wyłączenia punktów 10 i 11 z porządku obrad obecnego Zebrania Przedstawicieli, opowiedziało się 77 głosujących, przy 5 głosach przeciw.
Jesteśmy za
kontynuacją
działalności
społecznej, oświatowej i kulturalnej
Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad, przewodniczący Prezydium przypomniał, że Ustawa z 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zniosła obowiązek prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej przez wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe i pozostawiła decyzję w tej sprawie Zebraniu Przedstawicieli, które musi podjąć stosowną uchwałę.
Wobec faktu, że problem ten dyskutowany był na zebraniach wszystkich grup członkowskich KSM, które jednoznacznie opowiedziały się za kontynuowaniem działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, przewodniczący Mieczysław Dańda przedstawił Zebraniu Przedstawicieli projekt postanowienia odnośnej uchwały, a także tekst jej uzasadnienia. Czytamy w nim:
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa jako stowarzyszenie osób, które 50 lat temu połączyła chęć zaspakajania swoich potrzeb mieszkaniowych, nieomal od początku prowadzi także działalność społeczną, oświatową i kulturalną, integrując naszą wspólnotę spółdzielczą i realizując międzynarodowe zasady ruchu spółdzielczego, a głównie solidaryzm i rozwój kulturalny. Różnorodność form, jakość działalności i szerokie rzesze uczestników, rozwijających swoje zainteresowania i pasje oraz znajdujących realizację potrzeb społecznych i opiekuńczych, wyróżniają naszą Spółdzielnię spośród innych podmiotów o podobnym charakterze działalności. Nasza baza, to znaczy kluby, sale integracyjne, boiska, place zabaw – ostatnio zmodernizowane i wyposażone znacznymi nakładami finansowymi, stanowią znaczące mienie spółdzielcze dobrze służące członkom i ich rodzinom.
Przewodniczący Komisji Wnioskowej Zbigniew Olejniczak stwierdził, że w związku z rozpatrywanym w punkcie 12 porządku obrad projektem uchwały dotyczącej prowadzenia przez KSM działalności społeczno-kulturalnej, przedstawia i proponuje zebranym uznać wyrażone w formie wniosków przyjętych przez Zebrania Grup Członkowskich osiedli: Superjednostka, Haperowiec, Śródmieście, Zawodzie i Ligota opinie w tej sprawie. Postulują one: n utrzymanie funduszy na działalność społeczno-kulturalną KSM oraz osiedli nie posiadających klubów osiedlowych w nowym statucie (ZGCz Superjednostka); n nie zmieniać funduszu na działalność społeczno-kulturalną i utrzymać go na dotychczasowych warunkach (ZGCz. Haperowiec); n kontynuować działalność, społeczną, oświatową i kulturalną w KSM (ZGC., Śródmieście); n dla zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców osiedla, utrzymać Fundusz Społeczno-Kulturalny (ZGCz. Zawodzie);
n utrzymać działalność społeczno-kulturalną znowelizowaną w Statucie KSM (ZGCz. Ligota).
Przedstawiłem te wnioski – kontynuował Z. Olejniczak, jako reprezentatywne stanowisko także pozostałych osiedli dlatego, ponieważ proponowana uchwałą, jeżeli Państwo ją w głosowaniu zaakceptujecie, konsumuje wszystkie przedstawione postulaty mieszkańców osiedli, opowiadających się za utrzymaniem tej działalności, a także Funduszu. Słowem kontynuacją tej działalności na dotychczasowych zasadach.
Miarą rangi, a także zainteresowania działalnością społeczno-kulturalną może być fakt, że tylko w kończącym się 2007 roku we wszelkich formach działalności (zarówno w klubach, jak też w imprezach osiedli nie posiadających takich placówek) uczestniczyło łącznie ponad 20 tysięcy osób – poinformował przewodniczący Komisji Społeczno-Kulturalnej Rady Nadzorczej Stanisław Orzechowski. Zaapelował zarazem do Przedstawicieli o uwzględnienie tego dyktowanego potrzebami i oczekiwaniami zainteresowania członków oraz ich rodzin w głosowaniu nad przedstawionym projektem uchwały.
Zebranie Przedstawicieli jednomyślnie opowiedziało się za kontynuacją działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej KSM, przypieczętowując swoje poparcie oklaskami.
Do zakończenia
strategii
ekonomicznej KSM
fundusz remontowy
bez zmian
Ważnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie świadczenia na fundusz remontowy przez użytkowników lokali, w tym rozpatrzenie projektów uchwał o zwolnieniu z obowiązku wnoszenia odpisu na fundusz remontowy dla części spółdzielców, poprzez uznanie, iż wnieśli już przypadające na nich opłaty w momencie przekształcania swoich praw do mieszkań.
Jednym z tematów, który na zebraniach grup członkowskich budził wiele emocji było właśnie to – jaki będziemy dalej posiadać, tworzyć i jak ewentualnie będziemy konsumować fundusz remontowy – stwierdził przewodniczący Rady Nadzorczej, jednocześnie przewodniczący Komisji Wnioskowej Zebrania Przedstawicieli Zbigniew Olejniczak. Rozumiem, że każda z grup przedstawicieli zobowiązana została do przedstawienia Zebraniu wniosków które powierzyło jej ZGCz. Wnioski Zebrań Grup Członkowskich dotyczące funduszu remontowego i strategii ekonomicznej zbiorczo przekazane zostały Komisji Wnioskowej. Jeżeli zebrani pozwolą, dla usprawnienia obrad przedstawię je hasłowo (te za i przeciw). Zaznajomienie się ze wszystkimi wnioskami ułatwi zarówno dyskusję jaka się niewątpliwie rozwinie, a także podjęcie decyzji podczas głosowania. Przedstawiam więc związane z tematem wnioski tych osiedli,  które je wyartykułowały.
Osiedle Centrum I – n Utrzymać w KSM fundusz remontowy tworzony na obecnych zasadach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontów kapitalnych i bieżących. n Kontynuować Strategię Ekonomiczną Spółdzielni według dotychczasowych zasad. n Zebranie wnioskuje, że nie należy zwalniać z opłat na fundusz remontowy żadnych osób, które dokonały przekształceń praw do lokali do dnia 30 lipca 2007 r. włącznie.
Osiedle Superjednostka –
n Wnioskuje o utrzymanie funduszu remontowego w zakresie strategii ekonomicznej dot. m.in. osiedla „Superjednostka”.
Osiedle Haperowiec –  n Lokatorzy 15 lokali, obecnie uprzywilejowani, którzy przekształcili swoje mieszkania na własnościowe i skorzystali z ustawy (w roku 2000 lub 2001) zwalniającej ich z opłat na fundusz remontowy w określonym czasie, powinni (mają) pokrywać koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w części przypadającej na ich lokal i płacić na fundusz remontowy jak wszyscy pozostali mieszkańcy budynku ze 184 lokali. Uzasadnienie – budynek ma już ponad 35 lat
i wymaga remontów bieżących, jego stan techniczny pogarsza się i tym samym obniża się wartość budynku jak i mieszkań.
Osiedle Śródmieście – n Nie zwalniać członków Spółdzielni z opłat na fundusz remontowy.
Osiedle Gwiazdy – n Wnioskujemy, aby do czasu zakończenia całego procesu strategii ekonomicznej w KSM, która jest o zasadniczym znaczeniu dla bezpieczeństwa mieszkańców i właściwego stanu technicznego budynków, budowli oraz infrastruktury, należy utrzymać fundusz remontowy w częściach A i B. n Zwolnić lokatorów, którzy w ostatnich latach tj. od 2001 roku wykupili mieszkania z opłat funduszu remontowego w całości lub części. n W związku z ustawą o uwłaszczeniu członków spółdzielni mieszkaniowych wnioskuję o zwolnienie członków, którzy wykupili mieszkania przed 31 lipca 2007 r. i posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub na zasadach odrębnej własności lokalu z opłat na fundusz remontowy A i B do czasu uzyskania równowartości kwoty wykupu z sumą narastających wpłat na te fundusze.
Osiedle Giszowiec – n Wnioskuje się, aby do czasu zakończenia całego procesu prac dociepleniowych, wymiany stolarki okiennej, modernizacji instalacji wewnętrznej c. o. i c. c. w. oraz innych prac remontowych w osiedlu utrzymać fundusz remontowy„A” i „B” na dotychczasowym poziomie, co gwarantuje bezpieczeństwo i utrzymanie w dobrym stanie technicznym naszych zasobów. Nie dokonywać zwolnień z funduszu remontowego do czasu wprowadzenia rozwiązań nie dzielących naszych mieszkańców
Osiedle Murcki – n My członkowie Katowickiej Spółdzielni osiedla „Murcki” zgromadzeni na zebraniu w dniu 12. 11. 2007 r. stawiamy wniosek i zobowiązujemy przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli do podjęcia uchwały, aby z tytułu wpłaconych kwot po 23. 04. 2001 r. na przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe prawo do lokalu, wpłaty te zostały rozliczone i wpisane na poczet funduszu remontowego. n Do Zebrania Przedstawicieli KSM wnioskuję o przyjęcie wersji pierwszej dotyczącej wysokości wpłat na fundusz remontowy 3,18 zł jak dotychczas bez zmian.
Osiedle Ścigały – n Utrzymać fundusz remontowy dla wszystkich na dotychczasowym poziomie.
Osiedle Szopienice – n Zobowiązać delegatów na Zebranie Przedstawicieli o wystąpienie na zebraniu o zmniejszenie funduszu remontowego o 50%.
Osiedle Janów – n Odrzucenie możliwości zwrotu lub zwolnienia z opłatna fundusz remontowy dla członków posiadających własnościowe prawo do lokalu, bez względu na termin w jakim dokonali tego przekształcenia, czy przed czy po 2001 r.
Osiedle Zawodzie – n Wnioskuję o jednakową opłatę na fundusz remontowy dla wszystkich właścicieli mieszkań własnościowych (tzn. zakupionych przed 2001 r. i po tym terminie).
Osiedle Zgrzebnioka – n Do czasu zakończenia przyjętej przez Zebranie Przedstawicieli KSM Strategii Ekonomicznej, utrzymać dotychczasowe zobowiązania dotyczące płacenia funduszu „A”.
Osiedle Ligota – n Utrzymać składkę na fundusz remontowy na dotychczasowym poziomie przez wszystkich członków osiedla Ligota.
ZGCz. Członków Oczekujących – n Upoważnić delegatów na Zebranie Przedstawicieli Członków (wybranych przez zebranie grupy członków oczekujących) do głosowania przeciw zwolnieniu z opłat na fundusz remontowy (co umożliwia nowelizacja ustawy) członków, którzy przekształcili w przeszłości prawo do mieszkania, gdyż prowadzić to będzie do dekapitalizacji majątku Spółdzielni. n Utrzymać na dotychczasowych warunkach zakres i realizację strategii ekonomicznej Spółdzielni zatwierdzoną przez Zebranie Przedstawicieli w roku 2007.
Wnioski 14 grup
członkowskich
przeciw,
a 3 za przywilejami
 Przedstawiłem Państwu 19 wniosków – kontynuował Z. Olejniczak - ze wszystkich grup członkowskich. 14 z nich opowiedziało się za utrzymaniem obowiązku wnoszenia wpłat na fundusz remontowy przez wszystkich członków na dotychczasowych zasadach i przeciw zwalnianiu jakiejś grupy członków z wnoszenia opłat. Uchwały 3 Zebrań Grup Członkowskich zawierały natomiast wnioski wyrażające odmienne zdanie, opowiadając za skorzystaniem z uprzywilejowanych możliwości jakie daje ustawa.
Nawiązując do tematu prezes Krystyna Piasecka poinformowała, że do Zarządu wpłynęło kilkanaście wniosków zbiorowych, podpisanych przez członków z różnych osiedli. Część tych wniosków dotyczy członków, którzy mieliby ewentualne uprawnienia, gdyby Zebranie Przedstawicieli przesądziło o zaliczeniu przyszłych wpłat na fundusz remontowy kwot wniesionych ponad nominalną wartość mieszkań które nabywali. Równocześnie wpłynęły wnioski członków którzy wcześniej, tj. przed 24 kwietnia 2001 roku przekształcali swoje prawa do mieszkania, żądających by Zebranie Przedstawicieli zwolniło także i ich z wpłat na fundusz remontowy na takich samych, uprzywilejowanych zasadach. Wpłynęło także kilkanaście wniosków indywidualnych.
Naszą Spółdzielnię wyróżnia nie tylko stosunkowo wysoki fundusz remontowy. Wystarczy spojrzeć na nasze budynki, by zauważyć że i one wyróżniają się swoim estetycznym wyglądem – stwierdził przedstawiciel Osiedla Centrum I Jerzy Doniec – przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Spółdzielni Rady Nadzorczej. Nie chodzi jednak tylko o estetykę. Istotnym jest to, że zasoby Spółdzielni zostały już prawie w 90% ocieplone, zaawansowana jest wymiana stolarki okiennej. Wciąż jednak sporo dzieli nas od urzeczywistnienia pełni zamierzeń strategii ekonomicznej, satysfakcjonujących wszystkich mieszkańców. Zakres i tempo prac ograniczane są zasobnością funduszu remontowego. Tymczasem w przewidywalnym horyzoncie czasowym przygotowani winniśmy także być do sprostania wymogom dyrektyw Unii Europejskiej. Dotyczą one m.in. dostosowania do nich dźwigów pod względem konstrukcyjnym, bezpieczeństwa i wygody. Według wstępnych obliczeń, w jednym tylko osiedlu Centrum I, przystosowanie 20 dźwigów do unijnego standardu kosztować będzie około 2 miliony złotych. Przysłowiowa krótka kołdra charakteryzuje także osiedlowe fundusze remontowe. Jakże często ujęte w planach ważne zamierzenia ustępować muszą pilniejszym zadaniom, decydującym o bezpieczeństwie zamieszkiwania. Oczywistą jest więc niezbędność utrzymania funduszu remontowego na dotychczasowym poziomie; bez wyjątków i uprzywilejowań – dla wszystkich. Takie stanowisko zajęła większość ze społeczności osiedlowych naszej Spółdzielni, również my, przedstawiciele głosujmy w sposób odpowiedzialny – zaapelował Jerzy Doniec.
Odmienne stanowisko zajął przedstawiciel Osiedla Ściegiennego Jacek Mazurkiewicz. Tylko nieznajomością istoty, celów i rozliczeń funduszy remontowych w części „A” i „B” tłumaczyć można jego zarzut, że jedne osiedla dofinansowywane są kosztem mieszkańców innych osiedli. Nieprecyzyjne były także, postulowane w imię społeczeństwa obywatelskiego, propozycje sprawiedliwych ulg i zwolnień z opłat na fundusz remontowy.
Przedstawiciel Osiedla Giszowiec Kazimierz Wzorek – podkreślając, że jest on jednym z tych członków, którzy w świetle ustawy, przy odpowiednim stanowisku Zebrania, mógłby skorzystać z uprzywilejowania w opłatach na remonty – zaproponował, by dla pełniejszego zrozumienia konsekwencji przyjęcia każdego z trzech wariantów przedłożonych Zebraniu uchwał, inż. Waldemar Wojtasik – pełnomocnik Zarządu, zastępca dyrektora d.s. Technicznych, raz jeszcze na planszach szczegółowo przybliżył (przedstawione na łamach listopadowego numeru „Wspólnych Spraw”) symulacje stawek na fundusz remontowy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia projektów uchwał o zwolnieniu z obowiązku wnoszenia odpisu na ten fundusz. Jeżeli Zebranie Przedstawicieli przyjmie projekt postanowienia utrzymującego fundusz remontowy „A” i „B” na dotychczasowych zasadach, wówczas nie zajdzie potrzeba zmian w planach realizowanej strategii ekonomicznej Spółdzielni; aczkolwiek on i jeszcze iluś tam członków KSM nie skorzysta z uprzywilejowania, ale za to majątek wszystkich spółdzielców będzie utrzymany w lepszym stanie technicznym.
W oparciu o czytelne wykresy i barwne diagramy toczyła się dłuższa dyskusja, rozważano korzyści i straty, wyjaśniano wątpliwości.
W uzupełnieniu tych informacji, prezes Krystyna Piasecka – powołując na aktualne publikacje – poinformowała, że dla utrzymania technicznego zasobów, odpis na remonty powinien wynosić około 3 procent kosztu odtworzeniowego w stosunku rocznym. Jeżeli przyjąć, że dotychczasowa średnia stawka Spółdzielni wynosi te 3 procent, to cena odtworzeniowa metra stanowi niecałe 1170 złotych. Czy dzisiaj za taką kwotę wybudujemy nowe mieszkanie? Absolutnie nie. Gdyby przyjąć, że koszt odtworzeniowy metra wynosi dziś 3000 złotych, to odpis na remonty winien wynosić 7,50 zł za metr kwadratowy. My tymczasem mamy dokładnie 38 procent tej kwoty. Proszę się więc zastanowić – zwróciła się do sali – czy jakakolwiek rezygnacja z tej wysokości odbić się może pozytywnie na naszym, a więc członków spółdzielni majątku? Przecież są to mieszkania, które stają się własnością prywatnych posiadaczy. Jeżeli zaczną tracić na wartości, to nie Spółdzielni, ale w prywatnym obrocie dla każdego właściciela. W interesie właściciela jest więc by utrzymywać je w dobrym stanie.
79 głosów
przypieczętowanych oklaskami
Nadszedł czas przedstawienia wniosków i opowiedzenia się w głosowaniu za jednym z projektów proponowanych rozwiązań.
Przewodniczący obradom Mieczysław Dańda stwierdził, iż nie ma potrzeby poddawania pod oddzielne głosowanie wszystkich wniosków, w tym przedstawionych przedstawicielom wniosków Zebrań Grup Członkowskich w tej materii, bo głosowanie odbędzie się wprost nad projektami uchwał, uwzględniającymi sytuacje, których te wnioski dotyczą – począwszy od uchwały najdalej idącej, przyzwalającej na zwolnienie z wnoszenia wpłat na fundusz remontowy wszystkich członków, którzy dokonali przekształcenia lokatorskiego prawa do mieszkania na prawo własnościowe; przez uchwałę dającą w oparciu o znowelizowaną ustawę możliwość zaliczenia na fundusz remontowy wpłaty z tytułu uzupełnienia zwaloryzowanego wkładu budowlanego (tym samym zwolnienie z obowiązku bieżącego wnoszenia wpłat na fundusz remontowy, którym obciążeni zostaną wszyscy pozostali członkowie); po uchwałę stanowiącą odstąpienie od możliwości dokonania rozliczenia wpłaconych przez członków kwot z tytułu przekształcenia z lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub przeniesienia po tym dniu własności lokalu na członka.
W głosowaniu, na podstawie art. 6 ust. 2 z dnia 14. 06. 2007 r o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 125 poz.873) Zebranie Przedstawicieli postanowiło:
1. Utrzymać fundusz remontowy w część „A” i „B” na dotychczasowych zasadach do czasu zakończenia całego procesu prac ociepleniowych, wymiany stolarki okiennej, modernizacji instalacji c. o. i c. c. w. i innych prac remontowych przewidzianych w strategii ekonomicznej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, co gwarantuje bezpieczeństwo a także utrzymanie w dobrym stanie technicznym zasobów stanowiących własność Spółdzielni oraz wyodrębnionych na mocy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i nie dokonywać zwolnień użytkowników lokali z obowiązku dalszego wnoszenia odpisów na fundusz remontowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Wśród oklasków Przedstawiciele zaakceptowali uchwałę 79 głosami, przy 2 głosach przeciw.
Oddolny rejestr
antykonstytucyjnych
i społecznie
szkodliwych zapisów
zaskarżonej ustawy
Na podjęciu decyzji w tej kluczowej dla Spółdzielni oraz jej członków sprawie, można było praktycznie zakończyć pierwszą część 60 Zebrania Przedstawicieli KSM. Tak się jednak nie stało.
Przewodniczący Komisji Wnioskowej Zbigniew Olejniczak, nawiązując do ostatniego punktu porządku obrad, zaproponował przedstawienie przygotowanych już wniosków, które będą przedmiotem obrad drugiej części przerwanego Zebrania Przedstawicieli. Najważniejszym z nich jest wniosek dotyczący ustawy i zobowiązań dotyczących Zarządu, Rady Nadzorczej i innych osób do określonego działania i prezentowania określonego stanowiska Spółdzielni.
Przewodniczący przedstawił zebranym wnioski Zebrań Grup Członkowskich dotyczące oprotestowania zapisów w znowelizowanej ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Ich prezentację poprzedził przypomnieniem, że Spółdzielnia nie ma takiego umocowania by mogła występować z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, by wnioski wypracowane w toku dyskusji i w sposób demokratyczny zaakceptowane na Zebraniach Grup Członkowskich – poprzez kontakty Zarządu Spółdzielni, Rady Nadzorczej i innych osób – dotarły w formie opinii i stanowiska członków KSM do Trybunału Konstytucyjnego, który będzie skargę rozpatrywał.
Oto wnioski: – n Wnioskuje się o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14.06.2007 r. – art. 6 z Konstytucją RP (ZGCz. Giszowiec). n Zobowiązać przedstawicieli do złożenia wniosku do Sejmu w sprawie uchylenia części uchwały dotyczącej zebrań ogólnych spółdzielni. – Chodzi o kuriozalną w naszej sytuacji zamianę zebrań grup członkowskich cząstkowymi zebraniami walnego zgromadzenia. (ZGCz. Ściegiennego).  n Zobowiązać Zebranie Przedstawicieli, radę nadzorczą i Zarząd do występowania oraz podjęcia innych starań wobec stosowanych organów państwa w zakresie uzyskania rekompensat przez członków, którzy przekształcili swoje spółdzielcze prawo do lokalu na warunkach mniej korzystnych niż obecne od 31.07.2007 r. czyli przez 2001 r. (ZGCz. Zawodzie). n Oprotestować ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie z dniem 31 lipca 2007 r. ustawa jest niekonstytucyjna, bowiem dzieli Polaków na lepszych – uprzywilejowanych i gorszych. Ma to wyraz w uwłaszczaniu części członków mieszkaniami za tak zwaną symboliczną złotówkę, gdy tymczasem inni musieli ponieść wysokie koszty nabycia mieszkania. Poza tym nie rozwiązuje sprawy kosztów remontów a wręcz skłóca mieszkańców – spółdzielców i zagraża właściwemu utrzymaniu nieruchomości pod względem technicznym. Szczegółowo obrazuje to symulacja służb technicznych z której wynika nierealność nakładów na remonty jakie musieliby ponieść mieszkańcy, a właściwie ich część. (ZGCz. Zgrzebnioka).  n Wnoszę o domaganie się w imieniu członków oczekujących o zmianę ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w części dotyczącej obowiązku wystawiania na przetarg zwalnianych mieszkań lokatorskich w celu ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu (obecnie art. 11 ust. 2 ustawy). Taka regulacja pozbawia członków oczekujących możliwości uzyskania tańszego mieszkania, tj. na zasadach lokatorskich na warunkach jakie zapewniały przepisy dotychczasowe, które obowiązywały w dacie kiedy członek oczekujący przystępował do Spółdzielni. (ZGCz. członków oczekujących).  n Zobowiązać władze KSM, żeby prze organizacje społeczne próbowały wpływać na zmianę znowelizowanych przepisów ustawy, które są sprzeczne w Konstytucją. (ZGCz.). członków oczekujących).
W uzupełnieniu aktualnych i pilnych wniosków, przewodniczący Komisji Wnioskowej poinformował o jeszcze jednym, złożonym już w trakcie Zebrania Przedstawicieli. Dotyczył on zobowiązania Zarządu do wystąpienia na drogę sądową przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie dla Spółdzielni z tytułu pozbawienia Spółdzielni wpływów na fundusz remontowy. Spowodowane ono zostało wprowadzeniem przez znowelizowaną ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych obligatoryjnej zasady umorzenia z dniem 1 lipca 2007 r. spłacanych w ratach kwot z tytułu uzupełnienia wkładów budowlanych, wymaganych przy przekształcaniu praw do lokali przez poszczególnych członków.
Przedłożony Zebraniu Przedstawicieli projekt uchwały, dotyczącej kompleksu przedstawionych wniosków stanowił: Zebranie Przedstawicieli zobowiązuje i upoważnia Zarząd, Radę Nadzorczą oraz Przedstawicieli Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej do występowania w organach w których Spółdzielnia jest zrzeszona, w sprawach które zawarte są we wcześniej przedstawionych wnioskach. Zobowiązuje i upoważnia także do podjęcie działań w kierunku odzyskania od Skarbu Państwa kwot utraconych przez Spółdzielnię z tytułu przekształcenia mieszkań lokatorskich w odrębną własność, a które zasilały fundusz remontowy Spółdzielni.
Wniosek przyjęty został 74głosami, przy jednym głosie przeciw.
Pozostałe wnioski, dotyczące zwłaszcza strategii ekonomicznej, rozpatrywane będą w drugiej części Zebrania Przedstawicieli KSM. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił Przedstawicieli, by wszelkie przygotowane wnioski kierowane były pod jej adresem oraz do Zarządu Spółdzielni. Oczekiwać należy, że z początkiem przyszłego roku wzbogacą je także Zebrania Grup Członkowskich.
Dziękując wszystkim uczestnikom Zebrania Przedstawicieli za aktywny udział i przyczynienie się do sprawnego przebiegu obrad, a Przedstawicielom za niemal jednomyślne podjęcie decyzji w żywotnych sprawach Spółdzielni i interesu mieszkańców, przewodniczący Prezydium Zebrania Mieczysław Dańda ogłosił oficjalnie o przerwaniu obrad 60 Zebrania Przedstawicieli KSM. Po zajęciu przez Trybunał Konstytucyjny stanowiska odnośnie zaskarżonych zapisów znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Zebranie Przedstawicieli podejmie obrady nad wyłączonymi z porządku obrad projektami zmian w Statucie KSM i w regulaminach Rady Nadzorczej i Rady Osiedla.
Relację przygotował:
ZBIGNIEW CZERNICKI

60. Zebranie Przedstawicieli Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
PROBLEMY OSIEDLOWYCH SPOŁECZNOŚCI
11 OSIEDLI BEZ DEWASTACJI
"KUKUŁCZE" BIUROWCE
NAJWAŻNIEJSZE WENTYLACJA
PÓŁWIECZE SIEMIANOWICKIEJ SM
HOROSKOP NA PRZEŁOMIE ROKU 2007/2008
OGŁOSZENIA DROBNE