Moje refleksjeTemat dnia
Nr 194 Nr 195 Nr 196-197
   
59 ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI KSM
STANOWISKO 59 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI KSM
KSM LIDEREM RYNKU 2007
RN KSM UKONSTYTUOWAŁA SIĘ
NOWE RADY OSIEDLI
ZNANI I NIEZNANI
DZIEŃ ZA DNIEM W KLUBACH KSM
PROF. ROSIKOŃ SKOŃCZYŁ 100 LAT
KSM POMAGA SIEROTOM
ULGA W OPŁACIE ZA MIESZKANIE

STANOWISKO 59 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI
KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
przyjęte 29 maja 2007 roku
w sprawie PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH
MIESZKANIOWYCH ORAZ ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2007 roku obchodzi 50-lecie swojego istnienia. Mamy zatem przeogromne doświadczenia i umiejętności w realizacji podstawowego celu, dla którego przystąpiło na przestrzeni minionych lat do naszej Spółdzielni niemal 60 tysięcy członków (z których, po różnych zmianach organizacyjnych i wskutek naturalnych procesów demograficznych, nadal pozostaje członkami 20 tys. osób), a mianowicie – zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych a także lokali o innym przeznaczeniu. Minione półwiecze zahartowało nas w pokonywaniu najróżniejszych, pojawiających się co kilka lat, przeszkód biurokratycznych i politycznych na drodze rozwoju Spółdzielni, wyrażającego się w realizacji setek inwestycji, trosce o posiadane zasoby, gospodarskim zarządzaniu wspólnym, a przecież prywatnym, majątkiem.
W tym roku po raz kolejny stanęliśmy w obliczu zagrożenia dla samorządnego i demokratycznego funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej. Finalizacji dobiega proces legislacyjny zmierzający do uchwalenia ustawy „o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw” (według druków sejmowych 339, 766, 767, 768, 1420 i 1420-A). Jesteśmy zaniepokojeni negatywnymi skutkami wynikającymi z tej nowelizacji dla członków nie tylko naszej, ale wszystkich spółdzielni mieszkaniowych w kraju, jak i dla korporacyjnych przedsiębiorstw spółdzielczych. Z przykrością stwierdzamy, że władze ustawodawcze znów nie liczą się ze stanowiskiem środowiska, którego dotyczyć będzie nowy akt prawny, znów przygotowują rozwiązania nas spółdzielców tyczące, ale bez dania racji naszym poglądom. Tworzy się regres prawny wobec dotychczasowego polskiego i europejskiego ustawodawstwa.
W trakcie odbytych w tym roku 18 zebrań grup członkowskich, w demokratycznym, bezpośrednim głosowaniu, członkowie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej wybrali swoich przedstawicieli  do  (statutowo  i ustawowo)  najwyższego  organu  Spółdzielni – Zebrania Przedstawicieli. Posiadamy zatem mandat społeczny, by wypowiadać się imieniu 20 tysięcy spółdzielców, będących zarazem obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego zwracamy się do Senatu, by zmienił niekorzystne dla spółdzielczości rozwiązania przyjęte przez Sejm 10 maja 2007 roku, apelujemy do Sejmu by w ostatecznym głosowaniu nie uchwalał tejże ustawy, wnosimy do Prezydenta RP – by w razie przyjęcia przez Sejm ustawy – nie podpisywał jej w obecnym kształcie.
Autorytety prawne i społeczne, Krajowa Rada Spółdzielcza, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielców Mieszkaniowych, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Unia Spółdzielców Mieszkaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe w całym kraju i tysiące indywidualnych osób – członków spółdzielni mieszkaniowych skierowało już do Sejmu wnioski, apele i listy ze sprzeciwem i z uzasadnieniami dla tak wyrażanego protestu wobec proponowanej nowelizacji. Nasz głos – Zebrania Przedstawicieli Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – jest wsparciem owych wystąpień.
Nie sposób i nawet nie ma potrzeby, by ponownie dokonać całościowej analizy projektu ustawy i wykazania wszystkich, w gruncie rzeczy antyspółdzielczych rozwiązań. Argumenty spółdzielców mieszkaniowych są parlamentarzystom znane i wystarczy się w nie wsłuchać, poznać wolę i oczekiwania obywateli – wyborców, po to by nie weszła w życie ustawa łamiąca elementarne zasady spółdzielczości i obywatelskie prawa zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Wskazujemy zatem jedynie kilka kwestii, które – naszym zdaniem – są niezgodne z Konstytucją. Sformułowany w projekcie ustawy zakaz ustanawiania spółdzielczych własnościowych praw do lokali nowo budowanych i z odzysku, a także w trybie przekształcania praw lokatorskich, stanowi ograniczenie swobody wyboru przez obywateli formy prawnej korzystania z lokalu. Taką ingerencję ustawodawcy w sferę wolności obywatelskiej Trybunał Konstytucyjny już raz uznał za sprzeczną z Konstytucją RP.
Proponowane zmiany w zasadach rozliczeń z osobami wyodrębniającymi własność lokali z tytułu nakładów poniesionych przez spółdzielnie na docieplenie budynków wywołują zdecydowany sprzeciw spółdzielców. Nie do przyjęcia jest przewidziane w projekcie ustawy zwolnienie osób wyodrębniających własność lokali z obowiązku zwrotu nakładów poniesionych na prace modernizacyjne, w tym zwłaszcza na docieplenie ich budynku. Stawiałoby to te osoby w niczym nie uzasadnionej, uprzywilejowanej sytuacji, w stosunku do osób, których budynki oczekują na docieplenie w ramach ustalonego, rozłożonego (z uwagi na konieczność kumulowania znacznych środków) w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kilkanaście lat programu dociepleń i konsekwentnie realizowanego. Osoby zamieszkujące lokale w budynkach nieocieplonych poniosłyby w tej sytuacji zwiększone obciążenia z tytułu docieplenia budynków o wielkość środków dotąd wnoszonych, a z uiszczenia których – projekt ustawy zwalnia osoby chcące ustanowić odrębną własność lokali usytuowanych w budynkach już docieplonych.
Nie do przyjęcia jest rozwiązanie umożliwiające przenoszenie własności lokali na członków, którzy nie mają uregulowanych swoich zobowiązań finansowych wobec spółdzielni. Ustanowienie hipoteki na odrębnej własności lokalu jako zabezpieczenia spłaty długu nie zapewni spółdzielni środków na pokrycie ciążących na niej zobowiązań, z których nie wywiązał się członek dokonujący przeniesienia własności lokalu, a które są przecież zobowiązaniami mieszkańców korzystających z majątku o większej w wyniku modernizacji wartości. Przyjęcie takiego rozwiązania stanowiłoby w praktyce zwolnienie tych członków od zapłaty długu, gdyż odzyskanie tych środków możliwe byłoby tylko poprzez sprzedaż lokalu. Wobec ustawowego zakazu eksmisji na bruk znalezienie nabywcy na mieszkanie zajmowane przez dłużnika i jego rodzinę będzie praktycznie niewykonalne.
Odrzucamy – jako i nie zwiększający samorządnej demokracji i biurokratycznie paraliżujący funkcjonowanie spółdzielni – zapis o likwidacji Zebrań Przedstawicieli oraz Zebrań Grup Członkowskich na rzecz istnienia jedynie Walnego zebrania wszystkich członków spółdzielni. Dla zrozumienia irracjonalności tej propozycji prosimy, by posłowie i senatorowie wyobrazili sobie, że gdy spotykają się wspólnie tworząc Zgromadzenie Narodowe, będzie ich nie jak dotąd 560, a – jak by to było w przypadku Walnego zebrania członków KSM – 20 tysięcy. W takim gremium, ani Walne zebranie członków, ani Zgromadzenie Narodowe nie jest w stanie czegokolwiek postanowić. My – spółdzielcy –jednakowo nie chcemy paraliżu naszego państwa i naszej spółdzielni. Przypominamy zatem w tym miejscu, że Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej już w preambule stanowi, iż „wszyscy obywatele Rzeczypospolitej” (...) są „równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski”.
Oczekujemy, że ustawodawcy nie dopuszczą do złamania art. 32 Konstytucji stwierdzającego w pkt 1 – „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne” oraz w pkt. 2 – „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny” Za taką Konstytucją głosowaliśmy przed dziesięciu laty w referendum narodowym. Litery takiej Konstytucji przestrzegamy i oczekujemy, iż będzie ona przestrzegana przez Sejm, Senat i Prezydenta Państwa.

Podpisy:
Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli (-) Mieczysław Dańda, Sekretarz Zebrania Przedstawicieli (-) Aleksandra Jureczko, Asesor Zebrania Przedstawicieli (-) Jerzy Syrkiewicz, Asesor Zebrania Przedstawicieli (-) Ryszard Hercuń, Asesor Zebrania Przedstawicieli (-) Józef Góral.
Stanowisko otrzymują: Marszałek Sejmu RP, Marszałek Senatu RP, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Do wiadomości: Krajowa Rada Spółdzielcza, Unia Spółdzielców Mieszkaniowych, Redakcja „Rzeczypospolitej”, Redakcja „Wspólnych Spraw”, Redakcja „Domów Spółdzielczych”.

SPÓŁDZIELCZY PIKNIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WSPOMNIENIA
CO TO JEST GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI?
PROBLEMY OSIEDLOWYCH SPOŁECZNOŚCI
MNIEJ DEWASTACJI W KWIETNIU
W OSIEDLOWYM KALEJDOSKOPIE
PORADY Z SZUFLADY
HOROSKOP DO 15 CZERWCA DO 15 LIPCA
UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ
OGŁOSZENIA DROBNE