Moje refleksjeTemat dnia
Nr 194 Nr 195 Nr 196-197
   
59 ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI KSM
STANOWISKO 59 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI KSM
KSM LIDEREM RYNKU 2007
RN KSM UKONSTYTUOWAŁA SIĘ
NOWE RADY OSIEDLI
ZNANI I NIEZNANI
DZIEŃ ZA DNIEM W KLUBACH KSM
PROF. ROSIKOŃ SKOŃCZYŁ 100 LAT
KSM POMAGA SIEROTOM
ULGA W OPŁACIE ZA MIESZKANIE

59 Zebranie Przedstawicieli Katowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej

AKTUALIZACJA STRATEGII EKONOMICZNEJ KSM – KOMPROMISEM POMIĘDZY POTRZEBAMI I MOŻLIWOŚCIAMI
Pozytywna ocena pracy Zarządu i organów samorządowych w 2006 roku - Akceptacja prospołecznych i oszczędnościowych kierunków działania na 2007 rok - Strategia przyspieszenia dociepleń budynków l Otwarta możliwość wyodrębnienia 15.985 mieszkań - Nie maleją zadłużenia w opłatach za lokale - Antyspółdzielcze ustawodawstwo – sprzeczne z Konstytucją RP
i prawem europejskim

Krystyna Piasecka – Prezes Zarządu KSM otwiera obrady

Prezydium 59 Zebrania Przedstawicieli – przewodniczący Mieczysław Dańda (w środku) z os. Wierzbowa, obok sekretarz Aleksandra Jureczko z os. Giszowiec, a także asesorzy – Ryszard Hercuń (pierwszy z lewej) z os. Zawodzie, Józef Góral (pierwszy z prawej) z os. im. Ściegiennego oraz Jerzy Syrkiewicz również z os. Ściegiennego.

Na sali obrad 59 Zebrania Przedstawicieli KSM

Komisja Skrutacyjna Zebrania

Zaproszeni goście wspólnie z władzami KSM

Tajne głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu

Głosowania nad jedną z uchwał

Zarząd KSM: Krystyna Piasecka – prezes, Teresa Żabińska – członek Zarządu i Andrzej Kępys – wiceprezes w chwilę po otrzymanym w tajnym głosowaniu absolutorium za działalność w 2006 roku

Wiceprezes Zarządu KSM - Andrzej Kępys przekazuje informację dla przedstawicieli

Głos zabiera przedstawiciel Osiedla Zawodzie – Zbigniew Olejniczak

Andrzeja Rojek – przedstawiciel z Osiedla im. Ks. Fr. Ścigały przedstawił list w sprawie ogródków działkowych

Przemawia Jerzy Forajter - przewodniczący Rady Miasta Katowice

Wystąpienie Zbigniewa Durczoka - szefa Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych

Kuluarowe pogawędki

W przededniu wieńczącego bogaty dorobek 50-lecia Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w dniach 29 i 30 czerwca 2007 roku obradowało 59. Zebranie Przedstawicieli, zwane do ubiegłego roku Walnym Zgromadzeniem. Atmosferę zbliżającego się jubileuszu i satysfakcję z dokonań tłumiło jednak zagrożenie antyspółdzielczym, sprzecznym z Konstytucją RP i prawem europejskim ustawodawstwem - ingerującym zarówno w samorządne gospodarowanie wspólnym, a więc prywatnym majątkiem członków, jak też w sferę ich wolności i praw obywatelskich.
W trakcie dwudniowych obrad (w godzinach popołudniowych i wieczornych), reprezentanci 20-tysięcznej rzeszy członków zamieszkujących 17 osiedli oraz znajdujących się w grupie członków oczekujących, dokonali oceny pracy Zarządu i organów samorządowych w roku 2006; zaakceptowali kierunki działania na rok 2007 i przyjęli zaktualizowaną strategię ekonomiczną na lata 2007 - 2016 - gwarantującą dalszy postęp prac termomodernizacyjnych i wzrost komfortu zamieszkiwania; dyskutowali nad trudną sytuacją społeczno-ekonomiczną wielu mieszkańców i możliwościami zmniejszenia wielomilionowego w skali Spółdzielni zadłużenia z tytułu opłat miesięcznych za lokale; potrzebą rozwijania pracy społeczno-kulturalnej i oświatowej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, a także form opieki i pomocy dla osób starszych, zwłaszcza chorych i samotnych. Problemom tym wychodzi naprzeciw wiele propozycji oraz przyjętych wniosków.
Przytłaczającą większością głosów Zebranie Przedstawicieli KSM przyjęło adresowane do Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Stanowisko w sprawie Ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw”. Apeluje ono o nie przyjmowanie rozwiązań łamiących elementarne zasady spółdzielczości i obywatelskie prawa, które już raz Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczne w Konstytucją RP. Przypomina zarazem – powołując się na ustawę zasadniczą – że „nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Oczekujemy, że ustawodawcy nie dopuszczą do jej złamania, iż będzie ona przestrzegana przez Sejm, Senat i Prezydenta Państwa”.
Otwierając zebranie w imieniu Zarządu i Rady Nadzorczej, prezes Krystyna Piasecka serdecznie powitała Przedstawicieli Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wybranych przez członków na tegorocznych zebraniach 18 grup członkowskich. Podkreśliła, że jest ono pierwszym w rozpoczynającej się kolejnej kadencji organów samorządowych Spółdzielni, obejmującej lata 2007-2011. Równie serdecznie powitała przybyłych na Zebranie Przedstawicieli gości: Jerzego Forajtera – przewodniczącego Rady Miejskiej Katowic, Wacława Słabego – prezesa Zarządu PSS „Społem” w Katowicach, będącej członkiem prawnym Spółdzielni, Eugeniusza Honika – prezesa Zarządu firmy „Brunpol - Silesia”, której Spółdzielnia jest udziałowcem, a także pracowników, w tym kadrę kierowniczą, kierowników osiedli, kierowników działów problemowych i radców prawnych uczestniczących w zebraniu jako osoby związane merytorycznie z problematyką stanowiącą przedmiot obrad.
Zgodnie z porządkiem obrad wyłoniono Prezydium Zebrania Przedstawicieli. Przewodniczącym obrad jednomyślnie wybrany został Mieczysław Dańda (Osiedle Wierzbowa); podobnie jednomyślnie wybrano sekretarzem – Aleksandrę Jureczko (Osiedle Giszowiec), zaś asesorami Józefa Górala (Osiedle im. Ściegiennego), Ryszarda Hercunia (Osiedle Zawodzie), Jerzego Syrkiewicza (Osiedle im. Ściegiennego).
Przejmując przewodnictwo obrad, Mieczysław Dańda podziękował za wybór i okazane mu zaufanie. Stwierdził, że Zebranie Przedstawicieli zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z wymogami Statutu KSM, a jego program wywieszony został nie tylko w siedzibach Zarządu i administracji osiedlowych, ale we wszystkich klatkach schodowych budynków spółdzielczych, a także opublikowany na łamach czasopisma KSM – „Wspólnych Spraw”.
Odroczenie prac nad zmianami
regulaminów wewnętrznych

Przed przystąpieniem do uchwalenia proponowanego porządku obrad Zebrania Przedstawicieli, Krystyna Piasecka – w imieniu Zarządu i Rady Nadzorczej – zaproponowała zdjęcie z niego punktu przewidującego rozpatrzenie projektów zmian regulaminów wewnętrznych. W uzasadnieniu projektodawcy przypominają, że w dniu 10 maja br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie innych ustaw. Jej rozpatrzeniem zajmie się Senat, a następnie trafi do podpisu przez  Prezydenta RP. Jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, będzie ona wymagała w szybkim trybie zmiany Statutu Spółdzielni w zakresie zasad jej funkcjonowania, zarządzania i gospodarowania. Z tych względów zasadnym jest, by kontynuowanie prac nad zmianą regulaminu funduszu remontowego, jak i innych regulaminów, nastąpiło po ewentualnej nowelizacji Statutu KSM. Wszystkie propozycje w tym zakresie, zgłoszone zarówno przez ubiegłoroczne Zebrania Grup Członkowskich, niektóre Rady Osiedli i indywidualnych członków, przedyskutowane zostały w styczniu br. w trakcie wewnątrzspółdzielczej debaty na temat kierunków kształtowania w przyszłości funduszu remontowego Spółdzielni. Zgodnie z intencją jej uczestników, wykorzystane one zostaną po zmianie ustaw dotyczących spółdzielczości.
Zebrani jednomyślnie przyjęli porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą.
Dla sprawnego przebiegu obrad, dokonano wyboru dwóch komisji roboczych Zebrania Przedstawicieli w następującym składzie: Komisja Mandatowo-Skrutacyjna: Eugeniusz Dyczka (Osiedle Zawodzie) – przewodniczący, Marian Świerczyński (Osiedle Szopienice) – sekretarz, Henryk Grosz (Osiedle Giszowiec), Wojciech Grzymek (Osiedle Graniczna) i Andrzej Kusiński (Osiedle Giszowiec) – członkowie; Komisja Wnioskowa: Tadeusz Czarnota (Osiedle Gwiazdy) – przewodniczący, Maria Zawiślak (Osiedle im. Zgrzebnioka) – sekretarz, Marian Domagalski (Osiedle Giszowiec), Andrzej Duda (Osiedle Janów), Zdzisław Kozieł (Osiedle Janów) i Kazimierz Mironowicz (Osiedle Śródmieście) – członkowie.
Przed podjęciem obrad, przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Eugeniusz Dyczka poinformował, że po sprawdzeniu list obecności i uprawnień statutowych reprezentantów grup członkowskich na Zebranie Przedstawicieli, komisja stwierdza, że na 100 uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, na zebranie w momencie jego rozpoczęcia przybyły 92 osoby, co stanowi 92 procent ogółu uprawnionych do udziału w obradach i podejmowania uchwał.
Pierwszym dokumentem przyjętym przez przedstawicieli był protokół z Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Członków Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w dniach 1 - 2 czerwca 2006 r. Przewodniczący Mieczysław Dańda poinformował przed głosowaniem, że zgodnie ze statutowym wymogiem, dokument ten udostępniony był wszystkim zainteresowanym do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 35 c (pokój 25). Przedstawicielom, wraz z zaproszeniami na zebranie, doręczono odnośną informację; a brak uwag do jego treści dowodzi że dokument ten prawidłowo odzwierciedla przebieg ubiegłorocznych obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.
Spółdzielnia jest ważną
cząstką miasta

Przed przystąpieniem do części sprawozdawczej zebrania, głos zabrał przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter. Dziękując za zaproszenie na obrady najwyższego forum Spółdzielni, nawiązał do styczniowego spotkania władz samorządowych miasta i Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (informowaliśmy o nim w lutowym numerze „Wspólnych Spraw”).
Owocem tego spotkania jest 27-stronicowy dokument, przesłany na ręce prezydenta Piotra Uszoka, a świadczący o mnogości problemów na styku Spółdzielnia – miasto. Spektrum tych spraw jest bardzo szerokie; obejmuje złożone problemy społeczne, terenowo-prawne, kulturalno-wychowawcze i oświatowe, po szeroko pojęte bezpieczeństwo w skali całego miasta, jego dzielnic i spółdzielczych osiedli. Stałe rozmowy władz miasta ze Spółdzielnią, sprzyjają rozwiązywaniu wielu konkretnych problemów – stwierdził mówca. – Dokument ten   kazałem powielić i dostarczyć do rąk każdego z radnych. Uważam bowiem, że skierowanie go do jednej czy dwóch komisji mijałoby się z celem. To przecież radni poszczególnych dzielnic powinni wnikliwie poznać bolączki i oczekiwania swoich mieszkańców, poczuwać się do ich pozytywnego rozwiązywania. Wy natomiast, jako przedstawiciele osiedlowych samorządów i administracji, pytajcie radnych miejskich o los spółdzielczych wniosków. Życzę owocnych obrad i korzystnych decyzji dla dobra Spółdzielni, która jest ważną cząstką miasta i której dobro jest na pewno jednocześnie dobrem naszego miasta.
Sprawozdania dokumentujące
jakość pracyi wymierne dokonania

Obszernym punktem programu pierwszego dnia obrad była część sprawozdawczo-programowa. Złożyły się na nią sprawozdania Zarządu Spółdzielni:
- z działalności KSM za 2006 rok, w tym sprawozdanie finansowe za rok 2006;
- z realizacji wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie KSM w dniu 2 czerwca 2006 r.;
- informacja o wynikach lustracji przeprowadzonej w roku 2006;
- przedstawienie proponowanych kierunków działania na rok 2007.
Przewodniczący Mieczysław Dańda przypomniał, że dla usprawnienia przebiegu obrad Zebrania Przedstawicieli, wspomniane materiały Zarząd Spółdzielni – jak co roku – przygotował w formie pisemnej. Łącznie z informacją o stanie realizacji strategii ekonomicznej KSM przyjętą na 1997-2006 oraz jej aktualizacją na lata 2007-2016 przesłane one zostały z ponad miesięcznym wyprzedzeniem na adres każdego z przedstawicieli.
Pełne sprawozdanie finansowe Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2006, wraz z opinią i raportem biegłych rewidentów, udostępnione było do wglądu wszystkim przedstawicielom i członkom Spółdzielni od 7 maja do dnia Zebrania Przedstawicieli włącznie.
Lustracja problemowa dotyczyła prawidłowości prowadzenia i rozliczenia inwestycji mieszkaniowych w 2005 roku, przeprowadzona w KSM w 2006 roku, nie wykazała żadnych nieprawidłowości, w związku z czym Zarząd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach w liście polustracyjnym nie wniósł uwag lub zastrzeżeń do przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2006 – poinformował uczestników Zebrania Przedstawicieli Mieczysław Dańda.
W uzupełnieniu przewodniczący obradom podał, że przedstawione w materiałach kierunki działania Spółdzielni sformułowane zostały w oparciu o przyjęty przez Radę Nadzorczą na rok 2007 plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni, obejmujący zbiorczo zadania i zamierzenia Spółdzielni na ten okres.
Podobnie jak Zarząd KSM, również Rada Nadzorcza Spółdzielni przedstawiła Zebraniu Przedstawicieli swoje sprawozdanie z działalności za rok 2006, ujęte w oddzielnym punkcie porządku obrad.
Brak pytań i uwag do przedłożonych sprawozdań – zarówno pod adresem Zarządu jak i Rady Nadzorczej oraz jej komisji problemowych – dowodzi w równym stopniu ich czytelnej przejrzystości, co pozytywnej oceny przedstawionej działalności oraz zamierzeń. Potwierdziły to zresztą nieliczne, rzeczowe wypowiedzi w dyskusji.
Pochwała gospodarki finansowej,
otwarta możliwość wyodrębniania lokali,
przyśpieszenie procesu informatyzacji
Przedstawicielka Osiedla Wierzbowa Krystyna Witas stwierdziła: – z satysfakcją zaznajomiłam się szczegółowo z pełnym sprawozdaniem finansowym Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2006, wraz z opinią i raportem biegłych rewidentów. Muszę powiedzieć, że moje odczucia są bardzo pozytywne. Rzadko się zdarza w toku badania sprawozdania finansowego, że wersja sporządzona przez główną księgową zostaje pozytywnie oceniona przez biegłych rewidentów. W związku z tym biegli wydali opinię bez zastrzeżeń. W moim doświadczeniu zawodowym, bardzo rzadki to przypadek, świadczący o tym, że główna księgowa i cały zespół finansowy Spółdzielni pracują solidnie i prawidłowo. To właśnie chciałam zebranym przekazać. Sala oklaskami przyjęła tą wypowiedź.
Do tematu tego nawiązał przedstawiciel Osiedla Zwodzie Zbigniew Olejniczak. Jako przewodniczący kończącej kadencję Rady Nadzorczej przypomniał, że dla zbadania sprawozdania finansowego KSM za rok 2006, spośród prawie trzydziestu nadesłanych ofert, wybrała ona Kancelarię Finansowo-Księgową Sp. z o.o. z Rybnika. Wyniki swoich prac biegli prezentowali już  24 kwietnia br., zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formie raportu i opinii Komisji Rewizyjnej oraz Plenum Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza jednomyślnie 24 głosami za, przy braku głosów przeciwnych,  zarekomendowała Zebraniu Przedstawicieli przyjęcie sprawozdania finansowego KSM za rok 2006 na podstawie raportu i opinii rewidentów. Jednocześnie Rada Nadzorcza, na podstawie przedstawionych dokumentów finansowych i gospodarczych jednomyślnie, przy braku głosów przeciwnych, pozytywnie oceniła wyniki finansowe Spółdzielni za rok 2006 i rekomenduje Zebraniu Przedstawicieli ich przyjęcie.
W dyskusji głos zabrała prezes Krystyna Piasecka występując z problemami wykraczającymi poza sprawozdawczy rok 2006, natomiast dotyczącymi sytuacji, które bezpośrednio interesować mogą wielu mieszkańców.
Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r., na Spółdzielni, szczególnie jej Zarządzie ciążył obowiązek podjęcia uchwał określających przedmiot odrębnej własności lokali w nieruchomości; umożliwiających przekształcanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność tego lokalu. Przed przystąpieniem do tej operacji, konsultowaliśmy się ze wszystkimi członkami Spółdzielni – czy koncentrować się na wyodrębnianiu nieruchomości jednobudynkowych, czy robić to zespołami budynków. Zarząd proponował, by tam gdzie to możliwe były to nieruchomości jednobudynkowe.
Jak Państwo widzicie, zmiany ustawodawcze zmierzają właśnie w tym kierunku. Spółdzielnia uniknęła dzięki temu wydatków, które będą się wiązały w wielu spółdzielniach z potrzebą ponownego podziału już wyodrębnionych nieruchomości. Ponadto udało nam się w ten sposób załatwić wiele spraw związanych z ustaleniem nieruchomości pod budynkami, umożliwiając członkom Spółdzielni – jeżeli mają taką wolę – ustanawianie odrębnych praw do lokali.
Prezes KSM przypomniała, że od 2001 roku, przez dwa lata istniał obowiązek, uchwalony przez Walne Zgromadzenie, wnoszenia dodatkowych opłat na pokrycie kosztów związanych z ustanawianiem tych odrębnych uchwał. Przy tym wpływy jakie Spółdzielnia z tego tytułu uzyskiwała, nie obejmowały nabycia gruntów, ponieważ wiązało się to z potrzebą – tam gdzie to jest możliwe – do wymiany gruntów z gminą Katowice, a także innymi właścicielami nieruchomości pobudowanych na naszych terenach (np. stacje trafo czy wymienników). Tym sposobem w latach 1992-2000 załatwiliśmy wiele spraw terenowo-prawnych.
Obecnie 15.985 lokali mieszkalnych i 8 lokali w pawilonach wolnostojących ma możliwość wyodrębnienia się, bo uregulowaliśmy wszystkie sprawy terenowo-prawne.
Przedstawiciel Osiedla im. Ściegiennego, wieloletni sekretarz Rady Nadzorczej Jerzy Syrkiewicz podzielił się dwiema refleksjami.
Pierwsza dotyczyła sprawozdania finansowego za rok 2006. Po analizie sprawozdania stwierdziłem między innymi znaczny wzrost aktywów pieniężnych (środki pieniężne), co jest dobrym objawem. Natomiast po stronie pasywów bilansu nastąpił wzrost zobowiązań krótkoterminowych, z tym że termin ich zapłaty dotyczył miesiąca stycznia 2007 roku.  Dobry wynik Spółdzielni za rok 2006 potwierdza również wskaźnik płynności bieżącej wynoszący 1,2. Dowodzi to bardzo dobrych wyników Spółdzielni, szczególnie w 2006 roku.
Jako człowieka zajmującego się profesjonalnie informatyką, śledzącego od lat wdrażanie systemu informatycznego w Spółdzielni – cieszą mnie postępy w tym zakresie; zwłaszcza w części księgowo-finansowej. Cieszy także ujęta w Kierunkach działania KSM na rok 2007 kontynuacja wdrażania, obejmującego całość agend (tj. wszystkie jednostki organizacyjne i wszystkie dziedziny) nowego, zintegrowanego systemu informatycznego, systematycznego wzbogacania go o nowy sprzęt. Usprawni to drogą internetową bezpośrednią komunikację ze zlokalizowanymi poza siedzibą Zarządu Spółdzielni jednostkami, a w dalszej perspektywie opracowanie i wprowadzenie systemu informatycznego uwzględniającego możliwość bezpośredniej komunikacji na linii członek – Spółdzielnia.
Zatwierdzenie sprawozdań
i kierunków działania – absolutorium dla członków Zarządu

Kulminacyjnym punktem pierwszego dnia obrad były głosowania nad przedłożonymi sprawozdaniami za rok 2006, kierunkami działania na rok 2007 oraz w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2006 roku.
Przedstawiciele wszystkich osiedli jednomyślnie zatwierdzili:
n Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2006 rok oraz sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2006, w którym aktywa i pasywa zamykają się kwotą 662.383.551,43 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 43/100);
n Sprawozdanie KSM z realizacji wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie KSM w dniach 1 i 2 czerwca 2006 roku;
n Kierunki działania KSM na rok 2007;
n Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2006 rok.
Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za działalność w 2006 roku, przewodniczący Zebrania Przedstawicieli Mieczysław Dańda udzielił głosu Zbigniewowi Olejniczakowi.
– Przed chwilą przyjęliście Państwo jednomyślnie sprawozdania z działalności rzeczowej oraz i finansowej Zarządu KSM w roku 2006, jak również zaproponowane kierunki działania Spółdzielni, wytyczające jej zadania w roku 2007 - stwierdził przewodniczący kończącej swoją kadencję Rady Nadzorczej. Członkowie Rady – przedstawiciele wszystkich osiedli, praktycznie każdego miesiąca oceniali pracę kierownictwa Spółdzielni. Byli także uczestnikami wielu trudnych, merytorycznych dyskusji, a także decyzji podejmowanych zawsze w interesie spółdzielców i Spółdzielni. Słowem – Rada Nadzorcza opowiada się za udzieleniem absolutorium.
Zgodnie z wymogami Statutu KSM przystąpiono do tajnego głosowania, oddzielnie na każdego z członków Zarządu Spółdzielni.
Czas pracy Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nad obliczaniem głosów wykorzystano na kontynuowanie obrad.
Rezultaty głosowania przedstawił zebranym przewodniczący Komisji Eugeniusz Dyczka. Zgodnie ze sporządzonym protokołem, Komisja stwierdziła, że na 92 obecnych na Zebraniu Przedstawicieli i uprawnionych do głosowania, oddano 91 głosów ważnych. Na skutek uchybień formalnych Komisja uznała 1 głos za nieważny.
W wyniku głosowania nad udzieleniem absolutorium prezesowi Zarządu mgr Krystynie Piaseckiej, za udzieleniem absolutorium za działalność w 2006 roku oddano 81 głosów. Za udzieleniem absolutorium zastępcy prezesa Zarządu inż. Andrzejowi Kępysowi oddano 66 głosów, a za udzieleniem absolutorium członkini Zarządu mgr Teresie Żabińskiej oddano 79 głosów.
Wyniki głosowania sala przyjęła oklaskami. W imieniu wszystkich uczestników Zebrania Przedstawicieli, serdeczne gratulacje składa obdarowanym kwiatami członkom Zarządu przewodniczący Prezydium Mieczysław Dańda. Chwile te dokumentuje oczywiście zdjęcie na tle logo KSM „przybranego” jubileuszowo złotą pięćdziesiątką.
– Za tak wysoką ocenę pracy, w imieniu własnym i pozostałych członków Zarządu podziękowała prezes Krystyna Piasecka. Jest to ocena nie tylko naszej pracy – stwierdziła, ale przede wszystkim Państwa – społeczników samorządowych, szczególnie tych których kadencja wygasła w bieżącym roku. Wspólnie rozwiązywaliśmy wiele trudnych problemów. Nie wszystkie udało nam się rozwiązać, ale myślę, że musi być praca pozostawiona dla tych którzy po nas przejmą pracę w organach samorządowych. Wszystkim dotychczasowym działaczom serdecznie dziękuję. Jest to nasza wspólna ocena i wspólna satysfakcja. A nowym członkom organów samorządowych życzę, by nowy rok był dla nich równie owocny i sympatyczny.
Najlepsze życzenia w obliczu
trudnych wyzwań

 Do tych ostatnich podziękowań i życzeń dołączył w imieniu zebranych i własnym Zbigniew Olejniczak, adresując je do tych, którzy przez cztery minione lata wspólnie pracowali z Zarządem i służbami Spółdzielni. Wysoka ocena rezultatów tej współpracy jest zarazem wielce zasłużoną. Kierowanie tak dużym przedsięwzięciem, jakim jest nasza spółdzielnia mieszkaniowa porównywalne jest przecież ze sporej wielkości miastem. Problemy, jakie Państwo rozwiązywać musicie w waszych osiedlach i budynkach składają się na wielkie problemy w skali Spółdzielni. Ocena wyrażona w tajnym głosowaniu, to ocena tego – jak Zarząd sobie radzi z tymi problemami, jak je rozwiązuje. Gratuluję Państwu serdecznie. Poprzeczka po raz kolejny poszła w górę. Przed nami podobnie jak i dla Zarządu bardzo trudny okres. Szykują się zmiany, które mają to do siebie, że trzeba sobie z nimi dać radę. Trzeba dać satysfakcję przede wszystkim tym, dla kogo funkcjonujemy. A więc członkom, którzy za rok znów będą nas oceniać. Liczę że ta ocena nie będzie gorsza, a jeszcze lepsza. Wszystkiego dobrego na kolejny rok – z podziękowaniem za ubiegły.
Życzenia dla Zarządu i całej Spółdzielni na ręce prezes Krystyny Piaseckiej złożył także, wraz z bukietem kwiatów, uczestniczący w obradach prezes PSS „Społem” w Katowicach Wacław Słaby. Kieruję swoją spółdzielnią od 17 lat i dobrze wiem jak trudno w dzisiejszych czasach prowadzić spółdzielnię, pozyskiwać dla niej kapitał. Jestem pod wrażeniem Państwa wyników nie tylko gospodarczych. Chciałbym jednocześnie serdecznie podziękować w imieniu mojej spółdzielni za gorące życzenia dla katowickiej PSS „Społem” od Państwa, jakie pod koniec ub. r. otrzymaliśmy z okazji naszego 125-letniego jubileuszu. Życząc Państwu owocnych obrad, mam świadomość przed jakimi wyzwaniami stoi Wasza Spółdzielnia, jakie problemy przychodzi Państwu rozwiązywać, a strategia do roku 2016 jest tego przykładem.
*          *          *
Sympatycznym akcentem było wręczenie prezes Krystynie Piaseckiej medalu, zdobytego przez Klub Biegacza przy Osiedlu im. Ściegiennego na tegorocznym wiosennym Maratonie Krakowskim. Medal wręczył przedstawiciel na Zebranie – Andrzej Łogiewa, zdobywca 102 medali, który swoim hobby „zaraził” nie tylko mieszkańców swojego osiedla. Startując do maratonu
z postanowieniem zdobycia 103 medalu, postanowiłem w roku 50-lecia KSM dedykować swój wyczyn swojej Spółdzielni Jubilatce – stwierdził. Tak się też stało. Pragniemy w tej formie symbolicznie podziękować władzom naszej Spółdzielni za wspieranie szerokiej działalności społeczno-kulturalnej i sportowej, organizowanej w oparciu o bazę jaką stanowią osiedlowe kluby i boiska sportowe.
Na Zebraniach Grup Członkowskich wybrano
przedstawicieli do władz Spółdzielni
i wystosowano 85 wniosków
Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad, Zebranie Przedstawicieli przyjęło do wiadomości, nie wymagającą głosowania, informację Zarządu Spółdzielni o przebiegu i wnioskach Zebrań Grup Członkowskich w 2007 roku.
Informacja ta – o czym przypomniał przewodniczący obradom – zamieszczona została w materiałach sprawozdawczych doręczonych wszystkim przedstawicielom. Nikt z uczestników obrad nie zwrócił się z ewentualnymi pytaniami.
Czytelnikom warto natomiast przypomnieć, że Zebranie Przedstawicieli poprzedziło w dniach od 28 lutego do 26 kwietnia br. 18 Zebrań Grup Członkowskich (w tym 17 zebrań członków zamieszkałych i 1 zebranie członków oczekujących). Zebrania te, w związku z upływem kadencji organów samorządowych Spółdzielni miały charakter sprawozdawczo-wyborczy. Członkowie uczestniczący w zebraniach wybrali swoich przedstawicieli do władz Spółdzielni: Rad Osiedli, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli na kolejną kadencję tj. na lata 2007-2011.
W dyskusji najczęściej poruszano sprawy istotne dla danej grupy,
w niektórych przypadkach także całej Spółdzielni, formułując łącznie 85 wniosków (w roku poprzednim było ich 112). Na czterech zebraniach przyjęto ponadto wpisem do protokołu zalecenia, w celu ich bieżącej realizacji przez administracje i Rady Osiedli.
Do Zebrania Przedstawicieli zgłoszono 7 wniosków z osiedli: im. Kukuczki, Szopienice, im. Ściegiennego, Zawodzie i Ligota. Do pozostałych organów Spółdzielni zaadresowano 78 wniosków, z tego: 3 do Rady Nadzorczej, 42 do Zarządu i 33 do Rad Osiedli i administracji. Spośród siedmiu wniosków Zebrań Grup Członkowskich skierowanych pod adresem Zebrania Przedstawicieli, aż pięć odnosiło się do strategii ekonomicznej KSM.
Kompromis pomiędzy
potrzebami a możliwościami
Otwierając debatę nad zaktualizowaną strategią ekonomiczną KSM na lata 2007-2016, przewodniczący Mieczysław Dańda poinformował przedstawicieli, że przedkładana obecnie i zaopiniowana pozytywnie przez Radę Nadzorczą propozycja jej aktualizacji została opracowana przez Zarząd KSM na bazie strategii przyjętej przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu 1 czerwca 2006 roku. Zgodnie z jego zaleceniem oraz wytycznymi Rady Nadzorczej zobowiązującymi Zarząd Spółdzielni do przygotowania propozycji przyspieszenia dociepleń budynków i refundacji środków finansowych osiedlom, które podjęły decyzje o przejściowym finansowaniu ociepleń budynków z funduszu remontowego „B” – proponowana przez Zarząd KSM aktualizacja strategii uwzględnia te zalecenia w zakresie adekwatnym do możliwości finansowych funduszu remontowego część „A” prognozowanych na poszczególne lata.
Projektowana aktualizacja strategii była przedmiotem obrad Rady Nadzorczej KSM w pełnym składzie, poprzedzonych szczegółową analizą i oceną przeprowadzoną przez trzy komisje Rady Nadzorczej – Komisję Gospodarki Zasobami Spółdzielni, Komisję Rewizyjną oraz Komisję Inwestycyjno-Techniczną. Uzyskała ona pozytywną opinię i rekomendację Rady Nadzorczej.
Zgodnie z praktyką ubiegłorocznych obrad najwyższego organu Spółdzielni, przewodniczący Zebrania Przedstawicieli zaproponował, by 5 wniosków dotyczących materii objętej strategią przyjętych przez Zebrania Grup Członkowskich, jak również te które złożone zostały do Komisji Wnioskowej a dotyczą zagadnień związanych ze strategią, rozpatrzone zostały właśnie teraz, a nie dopiero w końcowej fazie obrad. Zebrani zaakceptowali propozycję.
W imieniu Komisji Wniosków, wybrany jej przewodniczącym Tadeusz Czarnota przedstawił ukonstytuowany skład Komisji. Poinformował zarazem, że pod jej adresem na Zebraniu Przedstawicieli złożone zostały dwa wnioski.
Pierwszy z nich, złożony został przez przedstawicieli osiedla Szopienice: Marka Klimkiewicza, Grażynę Kniat, Grażynę Mleczek, Władysława Śmigiela, Mariana Świerczyńskiego i Zygmunta Tomczyka, a także przewodniczącego Rady Osiedla Piotra Barczyka. Dotyczył on propozycji zmiany organizacji dostawy ciepła w osiedlu Szopienice dla budynków w rejonie ulicy Przedwiośnia 1-5, 1a-5 a, 7-9, 7a-9a oraz 7b-9b. Wnioskodawcy proszą o wprowadzenie go do strategii ekonomicznej na rok 2009. Rejon Przedwiośnia to ostatnia grupa budynków administrowanych przez osiedle Szopienice gdzie nie ma centralnie ciepłej wody. Obok uzasadnienia, we wniosku zawarto prognozowane koszty całej operacji opiewającej łącznie na 1 mln 244 tys. złotych.
Komisja zarekomendowała, by wniosek skierować do Rady Nadzorczej i Zarządu, celem rozważenia możliwości uwzględnienia go przy kolejnej aktualizacji strategii.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Olejniczak dziękując Komisji stwierdził, że zamierzał złożyć identyczną propozycję. Co więcej, przedstawiony problem dotyczy nie tylko osiedla Szopienice; podobnych rozwiązań oczekują mieszkańcy osiedli Giszowiec, Zawodzie, Śródmieście i innych. Problem wymaga kompleksowego rozwiązania w skali całej Spółdzielni.
Słuszność tego wniosku i jego kompleksowego rozwiązania poparł także wiceprezes Zarządu Andrzej Kępys, sugerując by zastanowić się nad możliwością jego skojarzenia z wykorzystaniem alternatywnej, odnawialnej i taniej energii solarnej.
Za przyjęciem kompleksowego rozpatrzenia wniosku opowiedziało się 82 przedstawicieli, przy jednym głosie przeciw.
Z kolejnym wnioskiem wystąpiła przedstawicielka osiedla Śródmieście Janina Dziunikowska. Analiza przeprowadzonej w latach 1998-2004 termomodernizacji osiedla Śródmieście, pomimo opisania wymiernych efektów wykazała również istotne mankamenty. Dotyczą one braku ocieplenia stropodachów kilkunastu budynków, gzymsów, wypustów, cokołów, a także nie zadaszonych balkonów, uszkadzanych przez wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych – deszcz i mróz. W związku z tym proponujemy dokonać korekty strategii ekonomiczno-gospodarczej KSM w celu wprowadzenia do planów w trybie pilnym powyższych prac, to znaczy w latach 2007-2008.
Komisja zarekomendowała skierowanie również tego wniosku do Rady Nadzorczej i Zarządu, celem rozważenia możliwości uwzględnienia przy kolejnej aktualizacji strategii. Zebranie Przedstawicieli przyjęło go jednomyślnie.
Z kolei przystąpiono do rozpatrzenia wspomnianych już wniosków przyjętych przez Zebrania Grup Członkowskich i zaadresowanych do Zebrania Przedstawicieli. Przewodniczący Komisji zaproponował, że skoro jeden z wniosków ZGCz. Szopienice, dotyczący budynków przy ul Przedwiośnia został już rozpatrzony, w imieniu Komisji przedstawi Zebraniu do rozpatrzenia cztery pozostałe.
Zebranie Grupy Członkowskiej osiedla im. Kukuczki zwróciło się do Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej, aby wzorem innych osiedli zlikwidować podzielniki ciepła w łazienkach mieszkań.
Komisja, mając na uwadze uregulowania Regulaminu rozliczeń ciepła zaproponowała odrzucenie wniosku. Wiceprezes Zarządu Andrzej Kępys uświadomił zebranym, że taka propozycja stawia pod znakiem zapytania cały system rozliczeń ciepła. W skali Spółdzielni były przypadki nieopomiarowania łazienek. W konsekwencji, zużywane w danym budynku ciepło zwiększało koszt jednej działki, obciążając nim wszystkich, także najbardziej oszczędnych. Przedstawiciele w głosowaniu odrzucili wniosek, co oznacza, że podzielili sugestie Komisji.
Do Zebrania Przedstawicieli zwróciło się także ZGCz. osiedla im. Ściegiennego. Postuluje on o uwzględnienie w strategii ekonomicznej KSM przyjętego przez Walne Zgromadzenie w 2006 r. wniosku dotyczącego ocieplenia części elewacji budynku od poziomu zerowego do wysokości parteru wraz z ociepleniem szczelin dylatacyjnych w budynkach wieloklatkowych oraz ocieplenia sufitów w pomieszczeniach piwnicznych, przyjmując terminy realizacji tych robót po wykonaniu prac dociepleniowych, przewidzianych w harmonogramie aktualnie obowiązującej strategii ekonomicznej.
Komisja rekomendowała skierowanie wniosku do Zarządu i Rady Nadzorczej, celem rozważenia możliwości jego uwzględnienia przy kolejnej aktualizacji strategii. Wniosek przyjęto przy jednym głosie przeciwnym.
Analogicznie przy jednym głosie przeciw, zgodnie postanowiono pod ten sam adres skierować wniosek ZGCz. osiedla Zawodzie, postulujący ocieplenie z funduszu remontowego „A” partery budynków przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 1-5.
Wnikliwiej natomiast rozpatrywano drugi wniosek ZGCz. osiedla Zawodzie, w którym „mieszkańcy budynku przy ul. 1 Maja 150 wnioskują o wymianę windy”.
Zarówno Komisję jak i wielu przedstawicieli zdziwiła nieco kategoryczna forma wniosku, odbiegająca od przyjętej w działaniu w naszej Spółdzielni praktyki rozwiązywania podobnych problemów.
Szczepan Durło, przedstawiciel osiedla Giszowiec, w którego zasobach znajduje się najwięcej w skali Spółdzielni dźwigów zadał zasadnicze pytanie: – jaki jest aktualny stan wspomnianego dźwigu i czy wymaga on natychmiastowego remontu? Sprawy bezpieczeństwa pozostają bowiem na pierwszym planie. Wiceprezes Andrzej Kępys stwierdził, że niezależnie od omawianego wniosku, jeżeli stan wspomnianej windy jest fatalny, musi ona zostać wyremontowana względnie wymieniona. Jemu natomiast nie wiadomo o takiej windzie w zasobach KSM, którą należałoby natychmiast wymienić. Zastępca dyrektora ds. inwestycyjno-technicznych Waldemar Wojtasik potwierdził, że nie było sygnałów o złym stanie technicznym dźwigu. Toteż w danym momencie nie potrafi odpowiedzieć, czy wspomniany dźwig posiada aktualne dopuszczenia. Natomiast jest oczywiste, że dźwigi nie dopuszczone do ruchu nie chodzą, a taka sytuacja tu nie występuje. Jego zdaniem problem dotyczy nie tylko strategii ekonomicznej, ale także planu gospodarczego osiedla; wszak finansowanie remontu kapitalnego dźwigu pokrywane jest po połowie z funduszy „”A” i „B”. Zapewnił jednak, że jeżeli dozór techniczny zadecyduje że wspomniany dźwig wymaga natychmiastowej ingerencji – kierując się bezpieczeństwem mieszkańców Zarząd zajmie się natychmiast tym problemem.
Jako przedstawiciel osiedla Zbigniew Olejniczak zaproponował, by wniosek odesłać do realizacji zgodnie z przyjętą w Spółdzielni procedurą: a więc jego kwalifikacji na poziomie osiedla, zabezpieczenie środków i odpowiednie wyznaczenie terminu, celem zapewnienia zadośćuczynienia temu wnioskowi. Taką decyzję na wniosek przewodniczącego Komisji jednomyślnie podjęli też przedstawiciele: odrzucając wniosek, skierowali go na drogę obowiązującej w KSM procedury postępowania.

Dyskusja
nad zamierzeniami...

W dyskusji, do projektu aktualizacji strategii ekonomicznej na lata 2007-2016 odniósł się jako przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Spółdzielni Rady Nadzorczej Jerzy Doniec. Rada Nadzorcza, udzielając jej swojej rekomendacji, skoncentrowała się faktycznie na latach 2007-2011. Do tego czasokresu nie miała ona najmniejszych zastrzeżeń, gdyż odpowiada ona dotychczasowej kolejności strategii; a jeżeli nastąpiły zmiany – były one bardzo korzystne dla członków, dotyczyły bowiem przyśpieszenia ociepleń niektórych budynków. Dotyczy to np. HPR o cały rok, czy Superjednostki, której ocieplenie rozłożone zostało na dwa lata.
Kolejny etap rozpoczyna się od roku 2012. W tym momencie trudniej było podjąć jednoznaczną decyzję: ocieplamy wszystkie budynku ponownie – po raz drugi, bo w międzyczasie normy techniczne dotyczące termoizolacji uległy zmianie – po kolei, rozpoczynając od tych, które ocieplane były w pierwszym etapie, przed kilkunastu laty (w harmonogramie wymienione począwszy od roku 2012)? Czy też poddać każdą pozycję odrębnej ocenie i analizie potrzeby? Listę otwierają dwa budynki osiedla Wierzbowa przy ul. Modrzewiowej 24b-c oraz 30b-c, ocieplone w 1994 roku. Z przeprowadzonej w tych przypadkach analizy wynika, że mają one, jak dotąd, wyjątkowo niskie zużycie ciepła, i trzeba się poważnie zastanowić Radzie Osiedla, czy budynki te ponownie ocieplać, wydatkując na ten cel pokaźne środki, które w pełni pokryć będą musieli oczywiście ich mieszkańcy.
Trzeba przecież zdać sobie sprawę z tego, że fundusz „A” to nie jest jakaś dotacja, która spada nam z przysłowiowego nieba, a każde osiedle „rozszarpuje” go na swoje potrzeby. To fundusz przypominający kasę zapomogowo-pożyczkową. Każdy budynek, każda nieruchomość musi te pieniądze oddać. Sądzę, że do przyszłego roku będzie czas, by problem ten głębiej przemyśleć, ocenić po gospodarsku w skali każdego osiedla i budynku; rozważyć i przeliczyć, traktując zamierzenia po roku 2011 jako materiał do dyskusji.
W toku dalszej debaty nad tym tematem, przeważało stanowisko, że to nie na szczeblu Spółdzielni, ale każdego z osiedli – których reprezentantami są przedstawiciele Zebrania – zapadać winny decyzje o potrzebie ponownego docieplania (zwłaszcza budynków ocieplonych kiedyś według starych norm).
...i realia codzienności
Dyrektor Waldemar Wojtasik zgodził się z przedmówcą co do prognostycznego charakteru zamierzeń zakreślonych po roku 2011. Za wcześnie o tym rozważać, kiedy nie wiemy czym powita nas jutro. Jak planować dalekosiężnie koszty inwestycji, w obliczu galopującej aktualnie podwyżki cen materiałów budowlanych, cen energii, rosnących cen na usługi budowlane... Planujemy dziś rzetelnie po to, by realizowana strategia ekonomiczna nie uległa przerwaniu, by w sposób rozsądny „dopinała się” i zazębiała z dalszymi przedsięwzięciami związanymi z niezbędnością utrzymania
i modernizacji zasobów także po roku 2012. A zadań nie zabraknie – dość zasygnalizować potrzebę wymiany wszystkich instalacji wewnętrznych w budynkach.
Wydaje mi się, że dyskusja jest bardzo owocna. Jednak pragnę zwrócić uwagę, że w świetle ustaleń nowej ustawy spółdzielczej, jest ona bezprzedmiotowa – stwierdził ostatni z dyskutantów Henryk Żabiński. Możemy gadać, dyskutować, lecz gdy ustawa wejdzie w życie, to skończy się problem funduszu „A”
i funduszu „B”. Rozliczenie obiektów następować będzie indywidualnie. Czyli ci co skorzystali z funduszu „A” niech się cieszą, a pozostali nie skorzystają. I taka jest prawda na dzień dzisiejszy.
Na tej sali padły słowa o możliwości pojawienia się zmienionej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – powiedział zamykając dyskusję przewodniczący obradom Mieczysław Dańda. Jeżeli się pojawi, będziemy ją musieli realizować; życie nas zmusi do poszukiwania dróg rozwiązywania naszych złożonych problemów.
Zebrani w głosowaniu jednogłośnie zaakceptowali przedstawioną zaktualizowaną Strategię Ekonomiczną Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2007-2016, zobowiązującą zarazem Radę Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni do jej realizacji.
Długoterminowe zobowiązania
do wysokości 21 milionów zł
Ważnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2007 roku. Jej treść ma bowiem zasadniczy wpływ na realizację uchwalonych kierunków działania Spółdzielni oraz zaktualizowanej strategii ekonomicznej KSM w bieżącym roku.
Na podstawie Statutu KSM, Zebranie Przedstawicieli postanowiło określić sumę zobowiązań długoterminowych, jaką Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa może zaciągnąć w 2007 roku na kwotę 21.000.000 złotych na działalność inwestycyjną, modernizacyjną, remontową, wraz z uprawnieniem do odpowiedniego ich zabezpieczenia, przy czym zadłużenie dotychczasowe (łącznie z kredytami zaciągniętymi na budowę mieszkań w spłacie przez członków) na dzień 1.01.2007 r. wynosi łącznie 50.117.767 złotych.
Zebranie Przedstawicieli postanowiło jednocześnie: – zobowiązać Radę Nadzorczą i Zarząd do właściwego wykorzystania kredytów i pożyczek oraz terminowej spłaty zobowiązań długoterminowych; – dopuścić możliwość zaciągania zobowiązań w granicach określonej w postanowieniu kwoty, na cele podane w uzasadnieniu do niniejszej uchwały, w terminie wykraczającym poza rok 2007, to jest do dorocznego Zebrania Przedstawicieli w 2008 roku; – upoważnić Radę Nadzorczą do udzielenia Zarządowi zgody, w razie wystąpienia takiej potrzeby, na zaciągnięcie zobowiązań w ramach kwoty określonej na ewentualne inne cele gospodarcze Spółdzielni niż określone w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
Uzasadnienie uchwały, którą Zebranie Przedstawicieli przyjęło 78 głosami, przy dwóch przeciw stanowi, że: – na zaproponowaną do zaciągnięcia w 2007 r. sumę zobowiązań długoterminowych składają się potrzeby finansowe związane z zamierzeniami modernizacyjnymi, energooszczędnymi i inną działalnością gospodarczą Spółdzielni, ujętymi w planie gospodarczo-finansowym KSM, uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 23 stycznia 2007 r.
Suma dotyczy zamiaru zaciągnięcia kredytów, pożyczek lub poręczeń kredytowych, w szczególności: – na budowę 2 budynków mieszkalnych na osiedlu Zawodzie o 60 mieszkaniach w kwocie 9.000.000 zł, – w wysokości 11.200.000 zł na przyspieszenie realizacji ociepleń 14 budynków: w osiedlach: Giszowiec (3 budynki), im. Kukuczki
(3 budynki), im. Ścigały (1 budynek), im. Zgrzebnioka (5 budynków), Ligota (2 budynki) częściowo finansowanych z funduszu remontowego osiedli.
W proponowanej kwocie zobowiązań przewidziano rezerwę w kwocie 800.000 zł umożliwiającą ewentualne zaciągnięcie w przypadku stosownych wniosków osiedli, kredytów na przyspieszenie termomodernizacji budynków, których przejściowego finansowania podjęłyby się osiedla z własnych środków.
Ustalenie najwyższej sumy zobowiązań na wskazanym poziomie mieści się w granicach bezpieczeństwa finansów Spółdzielni (jej zdolności finansowej).
Stanowisko Zebrania Przedstawicieli KSM
w sprawie projektu Ustawy o zmianie ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych
Uwieńczeniem pierwszego dnia obrad Zebrania Przedstawicieli było przyjęcie Stanowiska w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw.
Projekt tego dokumentu, zainicjowała i przygotowała grupa przedstawicieli, by jeszcze w przededniu obrad Senatu RP nad przyjętą już przez Sejm ustawą, dotarł on na adres Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu i Prezydenta RP. By najwyższym władzom Rzeczypospolitej uświadomić, że wspomniana ustawa ingeruje w samorządność ruchu spółdzielczego szczycącego się ponad stuletnimi tradycjami; decydując odgórnie o losie spółdzielczej własności, która stanowi prywatną własność każdego z członków Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, łamie elementarne zasady spółdzielczości i obywatelskie prawa zapisane w Konstytucji RP; sprzeczna jest zarazem z obowiązującym ustawodawstwem europejskim. Projekt przedstawionego Stanowiska przyjęty został głosami 76 przedstawicieli; 10 przedstawicieli głosowało przeciw.
Tekst dokumentu podpisany w imieniu uczestniczących w Zebraniu Przedstawicieli przez członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli KSM, przesłany został do wymienionych już adresatów, a także do wiadomości: Krajowej Radzie Spółdzielczej, Unii Spółdzielców Mieszkaniowych oraz redakcjom: „Rzeczypospolitej”, „Domów Spółdzielczych” i „Wspólnych Spraw”. Pełny tekst Stanowiska 59 Zebrania Przedstawicieli Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – publikujemy na str. 13
Ideały spółdzielczości naruszane
w sytuacji biednienia społeczeństwa
Obrady drugiego dnia Zebrania Przedstawicieli Członków KSM rozpoczęło wystąpienie prezesa Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Zbigniewa Durczoka. Gość przeprosił zebranych za nieobecność poprzedniego dnia z powodu pobytu w Warszawie, gdzie prowadził rozmowy z jednym z senatorów na temat niezbędności wniesienia istotnych poprawek do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która w pierwotnej wersji, wedłu posłów projektodawców, wejść miała w życie z dniem 31 maja br. – Moje uwagi – mówił Z. Durczo – dotyczyły m.in. zasad rozliczania wkładu mieszkaniowego przy wygaśnięciu lokatorskiego prawa do lokalu, a także innych zapisów niezgodnych z Konstytucją, w tym juz raz zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny. Po głosowaniu w Sejmie, gdzie ugrupowania koalicji głosowały nad nią z determinacją, nie spodziewam się jednak jakichś ogromnych rezultatów po głosowaniach w Senacie nad poprawkami do tej ustawy. Jeżeli ustawa przyjęta zostanie w obecnej wersji, to w sytuacji Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej wywoła istotne komplikacje. Spotkalibyście się Państwo w tym gronie przedstawicieli jeszcze tylko raz, ze względu na potrzebę zmiany Statutu. Nie wyobrażam sobie natomiast możliwości zorganizowania walnego zebrania 20 tysięcy członków waszej Spółdzielni.
– Martwi m.in. doktryna – kontynuował mówca – zgodnie z którą ustawodawca dąży do likwidacji lokatorskich praw do lokali. Przy ich wygaszaniu – nie ma możliwości ustanawiania ich po raz kolejny. Co więc w przypadku Waszej Spółdzielni począć z grupą setek członków oczekujących? Będą oni mieli oczywiście pierwszeństwo w nabyciu własnościowych lokali. Ale czy wszystkich będzie na to stać? Goszcząc w Niemczech przekonałem się, że nie jest prawdą, jakoby spółdzielczość mieszkaniowa, szczególnie działająca na zachodzie, posługiwała się wyłącznie prawem własności. Tymczasem u nas, w sytuacji gwałtownego biednienia społeczeństwa, naruszane są ponad stuletnie ideały spółdzielczości.
Przychodzi nam cierpliwie i z nadzieją czekać na wprowadzenia rozsądnych poprawek, wreszcie odmowę złożenia podpisu Prezydenta RP pod ustawą zawierającą postanowienia sprzeczne z Konstytucją RP i prawem unijnym. Nasze, spółdzielców możliwości,  ograniczają się do tego, by nadal robić swoje, unikając przy wprowadzeniu zapisów nowej ustawy decyzji krzywdzących mieszkańców spółdzielni.
7 zadłużonych osób pozbawiono praw członkowskich
Najtrudniejszym i najmniej budującym punktem dorocznych obrad tego forum, jest rozpatrywanie odwołań członków Spółdzielni od uchwał Rady Nadzorczej. Przewodniczący obradom przypomniał zebranym, że stosownie do postanowień Statutu KSM, organem właściwym do ich rozpatrywania jest Zebranie Przedstawicieli. Podjęte przez ten organ uchwały są ostateczne w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego, a członkowie których nie usatysfakcjonuje decyzja Zebrania Przedstawicieli, mają prawo wystąpić do Sądu Okręgowego z pozwem o jej uchylenie.
Zgodnie z przedłożonym wykazem, do Zebrania Przedstawicieli odwołało się 10 członków. Wszyscy oni, względnie ich pełnomocnicy zaproszeni zostali na obrady listami poleconymi, w których podano termin i miejsce Zebrania, a także konkretną godzinę rozpatrzenia ich odwołania.
Zgodnie z procedurą, sprawy kolejnych osób, których dane personalne, adres, metraż mieszkania, wielkość miesięcznych opłat i aktualny stan zadłużenia wyświetlane były na ekranie, przedstawiała kierowniczka Działu Analiz i Windykacji Należności Ewa Majeran; zaś stan prawny członka prezentowała oraz wszelkie sprawy natury prawnej wyjaśniała mecenas Anna Duch.
Zaproszeni na salę obrad dłużnicy przestawiali swoje problemy i odpowiadali na pytania przedstawicieli. Pod ich nieobecność, po wysłuchaniu opinii Rady Osiedla, Zebranie Przedstawicieli podejmowało decyzję uchylającą, lub utrzymującą
w mocy decyzję Rady Nadzorczej o wykreśleniu lub wykluczeniu z grona członków. Zaproszonego ponownie na salę informowano o podjętej decyzji, a w przypadku utrzymania w mocy uchwały R.N. - o możliwości jej zaskarżenia.
Tylko trzech spośród odwołujących się i zaproszonych na Zebranie Przedstawicieli członków skorzystało z możliwości osobistego przedstawienia swoich spraw, wyjaśnienia przyczyn narosłych zaległości i możliwości ich rychłego spłacenia. W dwóch przypadkach, wobec uregulowania większości zadłużenia i gwarancji spłacenia pozostałej należności, Zebranie podjęło decyzje o uchyleniu odnośnych uchwał Rady Nadzorczej. W jednym wypadku, wobec dłużnika, który pomimo przyznanego mu dodatku mieszkaniowego poważnie powiększył wielkość swojego zadłużenia, decyzja była negatywna.
Spośród 7 pozostałych dłużników, których odwołania rozpatrywano pod ich nieobecność, tylko w jednym przypadku spłacenia niemal całego zadłużenia i danych gwarancji, Zebranie uchyliło decyzję Rady Nadzorczej. W sześciu pozostałych utrzymało w mocy postanowienia o pozbawieniu praw członkowskich. Łącznie więc w stosunku do 7 osób utrzymano decyzję o pozbawieniu praw członkowskich. Do wszystkich nieobecnych wysłano stosowne pisma informujące ich o uchwale Zebrania Przedstawicieli wraz z pouczeniem o możliwościach dalszego procedowania.
Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli przewidywał rozpatrzenie 10 projektów uchwał w sprawach dotyczących wyrażenia zgody na zbycie posiadanych przez KSM praw do nieruchomości gruntowych, wydzielonych jako mienie Spółdzielni, na rzecz innych osób prawnych lub fizycznych Każda propozycja zawierała szczegółowe oznaczenie działek gruntowych, ich wielkość oraz rzeczowe uzasadnienie zamiaru zbycia. Wszystkie projekty uzyskały (według właściwości) opinie osiedlowych samorządów, lub odpowiednio Rady Nadzorczej, t. j. właściwych Komisji Problemowych Rady
Materiał źródłowy, w tym mapki z lokalizacją tych fragmentów terenów Spółdzielni, dostępne były dla zainteresowanych przedstawicieli do wglądu u znajdującej się na sali mgr inż. Barbary Wojtynek – pełnomocnika Zarządu Spółdzielni, kierownika Działu Rozwoju KSM. Wcześniej zaś, zamiar zbycia był awizowany na terytorialnie związanych z tymi gruntami Zebraniach Grup Członkowskich.
Zebranie Przedstawicieli, po zaznajomieniu się z propozycją i jej uzasadnieniem wyraziło zgodę na zbycie praw użytkowania wieczystego większości omawianych nieruchomości. Były to nieruchomości nie przedstawiające dla Spółdzielni znaczenia gospodarczego, niejednokrotnie dla niej zbyteczne a nawet uciążliwe w utrzymaniu.
Przykładem tego – nieruchomość o pow. 214 m2 przy ul. Daszyńskiego, przez którą przebiega gazociąg średnioprężny, a której część stanowi pas drogowy tej ulicy. Ten nieprzydatny inwestycyjnie i gospodarczo teren obciążał w dodatku koszty Osiedla Ściegiennego. Podobnie dwuczęściowa nieruchomość o łącznej pow. 740 m2 przy pasie ul. Gawronów – Kormoranów, stanowiąca pozostałość po uwłaszczeniu się domków jednorodzinnych w latach 80., przez którą przebiega uzbrojenie (kanał c.o.),a jej kształt sprawia, że jest inwestycyjnie i gospodarczo nieprzydatna dla Spółdzielni. Koszty jej utrzymania obciążały Osiedle Zgrzebnioka.
Zgodnie ze Statutem przedstawiciele wyrazili także generalną
(w punkcie 10) zgodę na zbycie prawa wieczystego lub własności wydzielonych działek, lub udziału w nieruchomości na rzecz przyszłych właścicieli lokali lub budynków wzniesionych na tych gruntach przez Spółdzielnię w ramach nowego budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej – poprzez stanowienie odrębnej własności tych lokali, czy domków jednorodzinnych.
Mając na uwadze obowiązujące przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jak i mających wejść w życie zmian tej ustawy, w tym możliwości likwidacji spółdzielczych praw do lokali na rzecz stanowienia praw odrębnej własności lokali - przedstawiciele uznali przyjęcie uchwały za zasadne.
Na ten punkt obrad Zebrania Przedstawicieli, oczekiwała w formie uczestników – obserwatorów grupa kilkunastu członków zamieszkujących Osiedle Ścigały, bowiem część mieszkańców Osiedla Ścigały, a także osób nie będących członkami KSM, wystąpiło z protestem przeciw zamiarom zbycia prawa użytkowania wieczystego położonej na obrzeżu osiedla nieruchomości o pow. 16.000 m2 przy ul. Ścigały – Nadgórników.
Mając na uwadze status prawny tej nieruchomości w części (ok. 9 tys. m2 ) - przejściowo wykorzystywanej pod nieformalne ogródki działkowe, która jako wydzielone mienie Spółdzielni podlega ocenie ekonomicznego interesu, nie tylko kilkudziesięciu mieszkańców (w tym również członków Spółdzielni), którzy użytkują ten teren od lat, ze świadomością tymczasowości jego zagospodarowania i na określonych warunkach nie zapewniających im prawa do preferencyjnego uwłaszczenia się (o czym świadczą czasowe umowy najmu które ich użytkownicy zawarli świadomie, z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego w przypadku przeznaczenia go przez Spółdzielnię na inne cele). Zebranie Przedstawicieli uznało większością głosów, że korzystne zbycie przedmiotowego terenu leży w interesie większości członków Spółdzielni.
Wcześniej – zanim doszło do głosowania – prezes Krystyna Piasecka realizując uzgodnienia Zarządu z przedstawicielami grupy protestacyjnej, wystąpiła z wnioskiem o zdjęcie tego punktu z porządku obrad Zebrania Przedstawicieli i odroczenie jego rozpatrzenia o rok; względnie przyjęcia gdyby wniosek został odrzucony autokorektą projektu uchwały – poprzez ograniczenie pow. zbycia do 14.160 m2 oraz określenia w warunkach przetargu, że zbycie gruntu nastąpi na rzecz oferenta, który oprócz ceny zapewni jego zagospodarowanie pod zieleń – co jest zgodne także z opinią Rady Osiedla. Z wyjaśnień i ustaleń z grupą reprezentacyjną wynikało, iż protestującym nie tyle chodzi o zakaz zbycia terenu, i zamierzoną likwidację ogródków, co o niedopuszczenie do jego zabudowy garażami lub parkingami samochodowymi. Zebranie Przedstawicieli odrzuciło wniosek o wycofanie sprawy z porządku obrad i przystąpiło do procedury głosowania za zgłoszoną poprawką Zarządu dotyczącą powierzchni działki.
Mimo braku podstaw prawnych (żadna z umów najmu takich zapisów o obowiązkach Spółdzielni nie zawiera), mając na uwadze interes społeczny – Zarząd zapewnił, że Spółdzielnia zamierza uwarunkować powyższe zbycie zapewnieniem przez nabywcę stosownego odszkodowania dla osób użytkujących dotąd ten teren jako ogródki oraz odszkodowania dla Osiedla w zakresie dotychczasowego zagospodarowania przedmiotowego terenu (zieleń, boisko, plac zabaw itp); a ponadto, że do przetargu o nabycie prawa wieczystego użytkowania tej nieruchomości, będą mogli ubiegać się również ich dotychczasowi użytkownicy.
Wspomniane uwarunkowanie koresponduje z wnioskiem, jaki w tej właśnie sprawie złożył do Komisji Wnioskowej przedstawiciel osiedla Ścigały Andrzej Rojek, w którym wnosi by nie przeprowadzać sprzedaży gruntów, jeżeli w wyniku zbycia, pogorszeniu uległyby warunki zamieszkiwania dla mieszkańców przylegających nieruchomości należących do KSM. W szczególności dotyczy to sytuacji braku planu zagospodarowania przestrzennego oraz zbycia terenów służących wszystkim mieszkańcom osiedla, np. placu zabaw dla dzieci, boiska, terenów zielonych przylegających do budynków.
 Wnioski dotyczące zmian
w Statucie i regulaminach

 Zgodnie z porządkiem obrad, wieńczącym je punktem porządku dziennego było sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przedłożonych wniosków.
Przewodniczący Komisji Wniosków Tadeusz Czarnota poinformował, że do Komisji wpłynęło ogółem 17 wniosków, w tym już rozpatrzonych w trakcie debaty nad zaktualizowaną strategią ekonomiczną KSM na lata 2007 - 2016. Z pozostałych, jako pierwsze rozpatrzono dwa wnioski grup członkowskich dotyczące propozycji zmian Statutu KSM.
- ZGCz. Ściegiennego zaproponowało by „ograniczyć ilość kadencji we władzach samorządowych, gdyż niektóre osoby systematycznie nawzajem się wybierają”.
 Z uwagi na to, że porządek obrad nie przewidywał zmian w Statucie, Komisja zaproponowała, by wniosek przekazać Komisji Samorządowo - Statutowej Rady Nadzorczej. Przedstawiciele zaakceptowali propozycję; zwrócili jednak uwagę że problem ten uregulowany jest ustawowo, a wyboru do władz samorządowych dokonują uczestnicy zebrań grup członkowskich w tajnym głosowaniu.
- Taki sam los podzielił wniosek ZGCz. osiedla Ligota, proponujący „dokonanie zmian w Statucie KSM, by członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni wybierani byli na okres nie dłuższy niż dwie 4 - letnie kadencje”
- 14 przedstawicieli osiedla Giszowiec wnioskowało, aby Rada Nadzorcza KSM dokonała analizy i nowelizacji obowiązującego Regulaminu Funduszu Interwencyjnego oraz swoje wnioski w tej sprawie przedstawiła do zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli w 2008 roku.
 W uzasadnieniu wnioskodawcy stwierdzają: po latach doświadczeń funkcjonowania Funduszu Interwencyjnego i jego Regulaminu - naszym zdaniem należy w nim umieścić zapis określający zasady i procedury udzielania pożyczek z tego Funduszu dla osiedli występujących o udzielenie pożyczki, gdy nie przekracza ona w swej wysokości wkładu pieniężnego wniesionego przez to osiedle.
 Komisja, po dyskusji, postanowiła zarekomendować przedstawicielom skierowanie tego wniosku do Rady Nadzorczej, celem rozważenia możliwości uwzględnienia wniosku przy pracach nad zmianami. Przedstawiciele poprali tą propozycję.
- Wniosek Andrzeja Dudy (Osiedle Janów) wnoszący o zmianę Regulaminu Funduszu Remontowego „A” postulował rozszerzenie zakresu rzeczowego realizowanego funduszu „A” o inne prace modernizacyjne (np. instalacje elektryczne i gazowe), w przypadku gdy osiedle ma spłacone zadłużenie (wpływy z odpisów są większe niż poniesione nakłady).
 Zgodnie z rekomendacją Komisji, wniosek również skierowano do Rady Nadzorczej, celem rozważenia możliwości uwzględnienia go w pracach dotyczących zmian regulaminu.
- Trzecim z wniosków „regulaminowych” był wniosek 10-osobowej grupy przedstawicieli osiedli Giszowiec, Ścigały i Zawodzie. Proponują oni, by Zebranie Przedstawicieli zaleciło, aby Rada Nadzorcza dokonywała corocznie, po zatwierdzeniu planu gospodarczego, analizy ekonomicznej w zakresie potrzeb finansowych co do planu działalności społeczno-kulturalnej i określała minimalną stawkę odpisu (opłaty obciążającej członka) na działalność społeczno-kulturalną i przedstawia ją radom osiedlowym celem wykorzystania przy ustalaniu opłat obowiązujących w osiedlu. W razie ustalenia przez Radę Osiedla odpisu na cele społeczno-kulturalne poniżej określonej w wyniku dorocznej analizy stawki minimalnej, Rada Nadzorcza będzie uprawniona do podjęcia działań w oparciu o stosowne regulacje Statutu KSM, w celu zmiany tej stawki.
 Komisja rekomendowała by wniosek skierować do Rady Nadzorczej celem rozważenia możliwości uwzględnienia przy pracach nad zmianami regulaminów.
 Przed głosowaniem, jako jeden z wnioskodawców, przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Olejniczak wyjaśnił dlaczego taki wniosek przedłożono. W ostatnich latach zmieniły się znacznie standardy oraz wymogi dotyczące działalności klubów osiedlowych, boisk i placów zabaw (atestacji ich urządzeń pod względem bezpieczeństwa); wzrosły także potrzeby i oczekiwania samych mieszkańców. Pojawił się problem – skąd czerpać pieniądze (wobec groszowych odpisów na ten cel). Zarząd zobowiązany został do znalezienia potrzebnych środków dla „skokowego” wsparcia działalności społeczno-kulturalnej w osiedlach, drogą jej jednorazowego dofinansowania. Operacja ta urzeczywistniona została wyasygnowaniem 1,5 mln zł, pochodzących ze środków korzystnej sprzedaży jednego ze spółdzielczych gruntów i rozdysponowanych między osiedla w oparciu o wcześniej wypracowane przez RN kryteria. Wśród nich decydującymi były, obok udokumentowanych potrzeb, plany konkretnych przedsięwzięć, a także odpowiedni procent środków własnych osiedla na pokrycie ich realizacji. Rada Nadzorcza upatruje w przedłożonym wniosku możliwość utrzymania wyrównanego poziomu działalności społeczno-kulturalnej w osiedlach. Nie ingerując w samorządność osiedli, nie może popierać wyciągania ręki po wspólne środki tych, którzy sami nie akumulują ich minimum we własnym zakresie.
 Wniosek nie spotkał się z pełnym zrozumieniem, czego wyrazem było jego odrzucenie 43 głosami, wobec głosów 38 przedstawicieli, którzy go poparli. 
- 69 głosami, przy 5 głosach przeciw, Zgromadzenie Przedstawicieli przyjęło natomiast drugi wniosek tej samej grupy wnioskodawców. Zaproponowała ona, by Zarząd KSM rozważył możliwości, a jeżeli takie są zastosował, ażeby 3 procent dochodów uzyskiwanych z mienia Spółdzielni przeznaczonego do odpłatnego korzystania przez osoby trzecie (najem, dzierżawa i inne), które przekazywane są na fundusz remontowy (stosowanie do podjętej w 2005 r. uchwały Walnego Zgromadzenia KSM), przeznaczyć na takie cele jak: modernizacja i wyposażenie istniejących placów zabaw i obiektów sportowych
i rekreacyjnych na osiedlach; budowę nowych obiektów tego typu; modernizację i uzupełnienie wyposażenia klubów i tworzenie nowych obiektów tego typu; tworzenie nowych obiektów przeznaczonych dla realizacji działalności społeczno-kulturalnej, drogą adaptacji i wyposażania.
 Przed przyjęciem wniosku prezes Zarządu Krystyna Piasecka wsparła jego słuszną ideę. Trzeba bowiem znaleźć źródła finansowania przedsięwzięć integrujących mieszkańców osiedli, niezbędnych dla poprawy warunków zamieszkiwania w spółdzielczych zasobach. To korzystna decyzja dla członków i wszystkich mieszkańców naszych osiedli, tym bardziej że nie obciąży ona kieszeni mieszkańców – stwierdził przedstawiciel osiedla Wierzbowa Jerzy Doniec. Przedstawiciel osiedla Murcki, przewodniczący Komisji Społeczno-Kulturalnej Rady Nadzorczej Stanisław Orzechowski poinformował, że jej czteroletnia działalność koncentrowała się na podnoszeniu i utrzymaniu odpowiednio wysokiego i w miarę wyrównanego standardu klubów osiedlowych jak i całej działalności społeczno - kulturalnej. Poparcie wniosku przyczyni się do utrzymania i dalszego poszerzenia aktywności społeczno - kulturalnej i oświatowej wśród osiedlowych społeczności.
Problem zadłużeń, mieszkań socjalnych
i Domu Spokojnej Starości

n Rada Osiedla HPR wystąpiła z wnioskiem o zobowiązanie Zarządu Spółdzielni do bardziej restrykcyjnego egzekwowania zadłużeń w opłatach za lokale przez członków KSM. Należy konsekwentnie stosować wszystkie dostępne prawem metody, by zjawisko zadłużeń zaczęło maleć, a nie jak dotychczas zwyżkować. Uważamy, że należy wypracować skuteczne metody egzekwowania 49 paragrafu ust. 3 Statutu KSM.
Prezes Zarządu Krystyna Piasecka poinformowała, że nie ma nic przeciwko wnioskowi; natomiast wszelkie dozwolone prawem możliwości są obecnie wykorzystywane. Na „pociechę” powiedzieć mogła, że Zarząd będzie miał jeszcze mniejsze uprawnienia do rygorystycznego egzekwowania zaległości, ponieważ ustawodawca przewiduje możliwość pozbawienia członkostwa, a więc wykluczenia członka, który zalega z opłatami za lokal nie jak obecnie przez co najmniej 3 miesiące, a przez... 6 miesięcy. Ustawodawca spowodował ponadto, że nie ma już eksmisji do nikąd; ale jednocześnie nie ma też mieszkań zastępczych i socjalnych. Tymczasem coraz dłuższa jest lista takich rodzin, które są chronione przez prawo przeciw ich wyprowadzeniu z lokali, a jednocześnie lista oczekujących na eksmisję się niestety się wydłuża.
Spółdzielnia w kontaktach z władzami miasta nie tylko zabiega, ale występuje także z konkretnymi inicjatywami poszerzenia puli mieszkań socjalnych. Oferujemy na ten cel nasze mieszkania spółdzielcze w blokach z wielkiej płyty, o małym metrażu, ze „ślepymi” kuchniami – a więc poniżej standardu mieszkań socjalnych we współczesnym pojęciu. Proponujemy, żeby takie mieszkania, zajmowane przez osoby zalegające z opłatami za sprawą autentycznej biedy (a nie nieprzystosowania do życia w większej społeczności), gmina potraktowała jako mieszkania socjalne. System ten zdaje zresztą egzamin w innych krajach, w tym w Niemczech.
Komisja pierwotnie rekomendowała przyjęcie wniosku. Po powyższych wyjaśnieniach; uznając go za nierealny, faktycznie bezprzedmiotowy, przedstawiciele głosowali przeciw.
- Ostatni wniosek przedstawiciela członków grupy oczekujących postulował przeznaczenie terenu na osiedlu Ligota przy ul. Ligockiej 70a na budowę Domu Spokojnej Starości.
W dyskusji nad tą propozycją przedstawiciele zajmowali dwa niejednoznaczne stanowiska. Jedni stwierdzali, że tego typu budownictwo leży w obowiązkach i kompetencji miasta, które troszczyć się winno o los seniorów. Sympatyczniej brzmiały natomiast reakcje tych, którzy dostrzegali w niej element humanitarny, poczucia przynależności do spółdzielczej wspólnoty, a zarazem korzyści dla samej Spółdzielni.
Mnie osobiście wniosek ten się podoba, zwłaszcza że z takim postulatem występowali sami członkowie – stwierdziła Prezes KSM. Niektórzy mają duże mieszkania, często w dużym skupisku i chcieliby jako seniorzy zamienić je na mieszkanko mniejsze metrażem, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w większym zaciszu, wśród zaprzyjaźnionych sąsiadów. Przypomniała także zebranym, że Spółdzielnia, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, założyła Fundację na Rzecz Pomocy Członkom Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wskazana we wniosku lokalizacja, jeśli odpowiada warunkom dla budowy Domu Spokojnej Starości, mogłaby dać początek dla nowej działalności na rzecz spółdzielców. Realizacją zająć by się mogła wspomniana Fundacja; a Spółdzielnia jako jej właściciel wesprzeć ją działalnością gospodarczą.
Zmęczona wielogodzinnymi obradami i późną porą sala, głosowała po raz ostatni na tym dwudniowym Zebraniu Przedstawicieli KSM. 34 przedstawicieli opowiedziało się za przeznaczeniem terenu przy ulicy Ligockiej 70a na budowę Domu Spokojnej Starości. 33 przedstawicieli wyraziło swoje negatywne stanowisko. Propozycje o reasumpcję wyników tego głosowania zostały odrzucone.
Tak ważne, społecznej rangi przedsięwzięcie, które zdawałoby się sukcesem uwieńczy najważniejsze, doroczne forum naszej Spółdzielni, zyskało akceptację zaledwie przewagą j e d n e g o głosu! W atmosferze sali dało się wyczuć pewne zażenowanie. Ktoś tylko żałośnie westchnął – a jednak zwyciężył jeden głos, głos sumienia...
Tytuł Euro Lidera – miłym preludium
jubileuszu 50-lecia KSM

Zamykając obrady, przewodniczący Zebrania Przedstawicieli KSM Mieczysław Dańda w imieniu Prezydium i swoim własnym złożył podziękowania przedstawicielom i gościom za aktywny i efektywny udział w obradach. Podziękował również członkom Zarządu, pracownikom Spółdzielni a także działaczom jej organów, którzy swoją pracą włożoną w przygotowanie materiałów i właściwą organizację Zebrania przyczynili się do sprawnego przebiegu obrad.
Wyrażam też zadowolenie – stwierdził – że nasza wieloletnia praca jest postrzegana w regionie i znalazła uznanie na szczeblu samorządu wojewódzkiego, czego wyrazem były uzyskane honorowe odznaczenia dla Spółdzielni – jako firmy i dla niektórych działaczy.
Miło mi też poinformować, że 25 maja br. przedstawiciele Spółdzielni odebrali po raz trzeci dyplom i statuetkę Lidera Rynku w zakresie zarządzania nieruchomościami wraz z tytułem Euro Lidera uzyskanym po raz pierwszy. Jest to wyraz uznania dla samorządowych działaczy naszej Spółdzielni i pracowników; toteż gratuluję wszystkim tu zgromadzonym i tym nieobecnym, którzy przyczynili się do uzyskania wyróżnień. Jest to miłe preludium do tegorocznego jubileuszu 50-lecia Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
*                         *                       *
W imieniu własnym i Zarządu, wszystkim uczestnikom obrad Zebrania Przedstawicieli serdecznie podziękowała także prezes Zarządu Krystyna Piasecka. – Dziękuję Wam za to – powiedziała – że zechcieliście poświęcić swój czas prywatny, swoją wiedzę i doświadczenie na udział w obradach najwyższego organu Spółdzielni oraz wyrażacie wolę współdziałania na rzecz jej rozwoju, dobra jej członków, wszystkich mieszkańców zasobów KSM. Dziękuję także za miłą, twórczą atmosferę obrad. Drobne incydenty, powodowane dobrymi intencjami, dodają obradom barwy i autentyczności; są elementem niezbędnym, wyzwalającym energię, pobudzającym do twórczego działania.
*                         *                       *
Na marginesie powyższej relacji, warto odnotować, że tegoroczne zebranie najwyższego forum KSM charakteryzowała wyjątkowo wysoka, w porównaniu z poprzednimi latami frekwencja przedstawicieli osiedli. Na podkreślenie zasługuje także w równym stopniu bardzo dobre przygotowanie obrad przez służby Spółdzielni, co ich zdyscyplinowany, płynny przebieg zagwarantowany sprawnym działaniem prezydium oraz prac komisji. Zebranie było  pierwszym, pracowitym spotkaniem tego 100-osobowego forum, w nowym, powyborczym, odnowionym i odmłodzonym składzie. Aż 50 procent przedstawicieli reprezentowało swoje grupy członkowskie po raz pierwszy, a 23 procent stanowią kobiety.
Zanotował przysłuchujący się obradom:
ZBIGNIEW CZERNICKI

SPÓŁDZIELCZY PIKNIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WSPOMNIENIA
CO TO JEST GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI?
PROBLEMY OSIEDLOWYCH SPOŁECZNOŚCI
MNIEJ DEWASTACJI W KWIETNIU
W OSIEDLOWYM KALEJDOSKOPIE
PORADY Z SZUFLADY
HOROSKOP DO 15 CZERWCA DO 15 LIPCA
UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ
OGŁOSZENIA DROBNE