2021-12-21

Wnioskujemy o przyznanie
spółdzielniom mieszkaniowym „bonów energetycznych"

 

Zastępca Prezesa Zarządu,
Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomicznych:

mgr Teresa Ślązkiewicz

 

Minął kolejny miesiąc 2021 roku z kolejnym rekordem inflacji. Według szybkiego szacunku wskaźnika Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja rdr za listopad (czyli: rok do roku) wynosi już 7,7%, co jest rekordem w XXI wieku. Analitycy ekonomiczni przewidują, że w grudniu może sięgnąć już 8%. Usiłując bronić upadającego złotego Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła trzecią w tym roku podwyżkę stóp procentowych. Przypominam, że w październiku zrobiła to z obowiązującej od maja 2012 roku stopy referencyjnej 0,1 do 0,5%, w listopadzie do 1,25%, a teraz - od 9 grudnia - do 1,75%.


Podwyżki cen prądu i paliw, wzrost minimalnego wynagrodzenia, a co za tym idzie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz generalny wzrost cen materiałów i usług, wymusiły na Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaplanowanie wyższych kosztów w planie na rok 2022. Nie tylko tych bezpośrednio związanych z zakupem energii elektrycznej i paliw, ale również kosztów obsługi nieruchomości. Przełożyło się to na konieczność podniesienia stawek we wszystkich naszych osiedlach, o czym informowaliśmy w indywidualnych aneksach, dostarczonych pod koniec listopada bezpośrednio do Państwa skrzynek pocztowych, bądź na adres korespondencyjny.


Trzeba pamiętać, że Spółdzielnia prowadząc działalność na rzecz swoich członków kalkuluje stawki w takiej wysokości, aby wpływy pokrywały w pełni ponoszone (niestety nieustannie rosnące) koszty, jednocześnie nie generując jakichkolwiek nadwyżek. Działamy bowiem non profit, zgodnie z zasadą ruchu spółdzielczego. Koszty eksploatacji zasobów ponoszone przez KSM związane są bezpośrednio z nieruchomością, osiedlem, w którym się znajduje, infrastrukturą techniczną, jak również ze zużyciem mediów przez użytkowników lokali.


Koszty ponoszone przez użytkowników – przypominam wieloletnim członkom i wyjaśniam tym z bardzo krótkim stażem – podzielić można na trzy główne grupy: 1) koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości, 2) koszty funduszu remontowego, 3) koszty świadczeń tzw. mediów.

 

1)

 

Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości to przede wszystkim wydatki na:

 • energię elektryczną poza mieszkaniem – środki te pokrywają w szczególności koszty związane z działaniem:
 • oświetlenia klatek, piwnic, chodników oraz miejsc parkingowych,
 • dźwigów oraz platform,
 • systemów wentylacyjnych,
 • pomp obiegowych zapewniających dostawy ciepła oraz wody do lokali,
 • systemów regulacji oraz rozliczeń urządzeń grzewczych,
 • domofonów i wideofonów oraz monitoringu wizyjnego,
 • bram oraz szlabanów,
 • utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynku oraz w ich otoczeniu (tzw. usługi gospodarzy),
 • konserwację dźwigów – wpływy z tytułu tej opłaty są niezbędne do zapewnienia sprawności urządzeń dźwigowych, tj. przeznaczone są na bieżącą konserwację,
 • konserwację domofonów – wpływy przeznaczane są na bieżące koszty konserwacji i usuwania awarii instalacji domofonowej oraz coroczne przeglądy,
 • podatek od nieruchomości i tzw. „opłatę przekształceniową",
 • pracę administracji Spółdzielni (koszty osobowe pracowników administracji na stanowiskach nierobotniczych wraz z narzutami, koszty posiedzeń organów samorządowych, koszty transportu, koszty bhp, koszty utrzymania pomieszczeń administracyjnych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, amortyzacja wyposażenia i sprzętu, koszty obsługi bankowej, materiały biurowe),
 • pozostałe koszty eksploatacji (koszty osobowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wraz z narzutami, koszty materiałów eksploatacyjnych i konserwacyjnych, które są niezbędne do drobnych napraw wykonywanych przez konserwatorów, koszty pielęgnacji zieleni i odśnieżania, opłaty za odczyty wodomierzy i innych urządzeń pomiarowych, koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty obowiązkowych kontroli okresowych zasobów i elementów składowych nieruchomości, ochrony przeciwpożarowej budynku, usług kominiarskich, okresowych przeglądów gazowych urządzeń odbiorczych w lokalach, dozoru mienia, koszty dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji tzw. DDD, koszty utrzymania w gotowości Serwisu Technicznego, koszty usuwania skutków dewastacji mienia oraz składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - PFRON),
 • działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej – co dotyczy jedynie członków KSM.

2)

 

Oprócz kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości, użytkownicy lokali wnoszą opłaty na istniejący w Spółdzielni fundusz remontowy. Jego część „A" przeznaczona jest na finansowanie remontów kapitalnych i modernizacji, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w zasobach tj. o charakterze energooszczędnym. Wysokość odpisu na część „A" funduszu remontowego jest jednakowa dla całych zasobów KSM, bez względu na rodzaj własności lokalu. Natomiast opłaty wnoszone na fundusz remontowy „B" są związane z remontami bieżącymi, w tym odtwarzaniem i modernizacją zarządzanych zasobów. Wysokość odpisu na fundusz remontowy „B" uzależniona jest od aktualnych potrzeb remontowych w danym osiedlu.

 

3)

 

Trzecią, i ostatnią, grupą którą możemy wyróżnić w opłatach miesięcznych wnoszonych przez użytkowników lokali są opłaty na koszty świadczeń tj. dostarczanych mediów. Wysokość tych opłat związana jest bezpośrednio ze zużyciem przez użytkowników, bądź liczbą osób zamieszkujących dany lokal.
Są to przede wszystkim koszty:

 • centralnego ogrzewania (C.O.),
 • centralnie ciepłej wody (C.C.W.),
 • zimnej wody i odprowadzenia ścieków,
 • gazu,
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • konserwacji gniazd rtv.

Przypominam w tym miejscu, że Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako zarządca budynków, zobowiązana jest przepisami prawnymi do niezwłocznego (terminowego) przekazywania wpływów z tytułu opłaty za zużyte media także wykonane usługi do ich dostawców oraz usługodawców i to w pełnej wysokości wystawionych jej faktur. Niestety narastające zaległości części mieszkańców w bieżącym wnoszeniu opłat na poczet kosztów eksploatacyjnych doprowadzają do sytuacji, w której Spółdzielnia zmuszona jest do „kredytowania" tej części swoich mieszkańców, a tym samym – przy braku należnych opłat – do korzystania z kredytów zewnętrznych.


Aby zminimalizować skutki inflacji i wzrostu kosztów, a tym samym konieczności sukcesywnego podnoszenia stawek opłat dla naszych mieszkańców, Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej wystąpił 25 listopada 2021 roku do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z petycją o przyznanie spółdzielniom mieszkaniowym dopłat do rachunków za energię elektryczną i paliwa do wytworzenia energii cieplnej, tj. przyznania im tzw. „bonów energetycznych" – jako instytucjonalnej formy pomocy ekonomicznej dla spółdzielców i mieszkańców lokali zarządzanych przez spółdzielnie. Przyznanie pomocy spółdzielniom jako dobrowolnym zrzeszeniom osób prywatnych, zabezpieczałoby również w pewnym stopniu przed negatywnymi skutkami pogłębiającego się zjawiska narastania zaległości w opłatach miesięcznych.


Zwróciliśmy się z wnioskiem o włączenie spółdzielni mieszkaniowych do grona beneficjentów na zasadzie bezpośredniego wskazania celu dofinansowania, co zapewni przejrzystość oraz wyeliminuje ewentualne podejrzenia użytkowników, że pieniądze te mogłyby być wykorzystane na cele inne niż zapewnienie nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz zminimalizowanie konieczności zwiększenia stawek opłat.


Niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi Ministerstwa zamieścimy odpowiednią informację w aktualnym numerze „Wspólnych Spraw".

 

Z poważaniem

TERESA ŚLĄZKIEWICZ     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)