2022-10-18

W trudnych obecnie warunkach

działania spółdzielni nadal bilansują się

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

Józef Zimmermann

Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej we wrześniu br. rozpoczęło się od wyboru na funkcję wiceprzewodniczącego RN, wakującej w związku ze śmiercią Danuty Podlewskiej. W wyniku tajnego głosowania wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej i przewodniczącym Komisji Samorządowo-Statutowej wybrano Radosława Dosiaka. Jest on reprezentantem Osiedla Haperowiec i przewodniczy tamtejszej Radzie Osiedla.


Problemy merytoryczne rozpoczęła debata nad „Informacją o wpływach i wydatkach na wyodrębnione fundusze celowe za I półrocze 2022 roku". Kwestia ta była z wyprzedzeniem omawiana i opiniowana na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Dokument przygotowany przez Zarząd Spółdzielni i stanowisko Komisji dały podstawę do sformułowania przez RN opinii, iż Rada zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą kształtowania się wpływów i wydatków na wyodrębnione fundusze celowe Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej wg stanu na dzień 30.06.2022 r. i nie wnosi uwag do przedłożonego materiału.


Następnie Rada Nadzorcza zajęła się „Oceną sytuacji ekonomicznej osiedli KSM w zakresie eksploatacji oraz remontów realizowanych z funduszu remontowego część „B" za 6 miesięcy 2022 roku i prognozą na koniec 2022 roku". Materiały Zarządu do tego punktu porządku obrad były rozpatrywane i opiniowane na wspólnym posiedzeniu trzech komisji: Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami Spółdzielni oraz Inwestycyjno-Technicznej. Dokument Zarządu oraz wypracowane stanowisko trzech komisji stanowiły podstawę do następujących wniosków Rady:


1. Uzyskany wynik netto z uwzględnieniem salda początkowego ukształtował się w wysokości 3 milionów 433.638 zł. Natomiast dokonując oceny wyników poszczególnych Osiedli w eksploatacji za ten okres stwierdza się, że wynik ujemny w rachunku ciągnionym z Bilansem Otwarcia wystąpił w osiedlach: Haperowiec, Giszowiec, Zawodzie, Zgrzebnioka i Ligota. Znaczący wpływ na wyniki ekonomiczne osiedli w eksploatacji w I. półroczu 2022 roku miało niebilansowanie się kosztów z wpływami w pozycjach „zimna woda" i „odprowadzanie ścieków", a także rosnąca w kraju inflacja.


2. Dokonując łącznej oceny prognozy sytuacji finansowej w zakresie eksploatacji wszystkich osiedli z uwzględnieniem BO na koniec 2022 roku Rada stwierdza, że prognoza ta zapowiada nadwyżkę w wysokości: 4 milionów 133.034 zł. Natomiast analiza prognozowanych rocznych kosztów i przychodów w osiedli wskazuje, że ujemny wynik na koniec 2022 roku może wystąpić w dwóch osiedlach: im. Ściegiennego oraz im. Zgrzebnioka. W przypadku Osiedla im. Ściegiennego planuje się wprowadzić w najbliższym możliwym okresie regulację stawek w pozycjach: „inne koszty", „koszty obsługi osiedla" oraz „usługi gospodarzy". Natomiast w Osiedlu im. Zgrzebnioka tamtejsza Rada Osiedla już podjęła uchwałę w sprawie zmiany stawek od września 2022 roku w pozycjach: „koszty obsługi osiedla" oraz w pozycji „inne koszty". Powyższe zmiany stawek w zakresie eksploatacji umożliwią tym osiedlom doprowadzenie do sukcesywnej likwidacji lub zminimalizowania na przestrzeni roku spodziewanego niedoboru na koniec 2022 roku.


3. Dokonana analiza kształtowania się łącznych wyników ekonomicznych w osiedlach KSM w funduszu remontowym w części „B" za okres 6 miesięcy 2022 roku pozwala na konkluzję, że należy spodziewać się uzyskania za ten okres w rachunku ciągnionym nadwyżki w kwocie 6 milionów 342.091 zł. Niedobór środków w tym funduszu wystąpi jednak w osiedlach: Gwiazdy, Murcki, Janów, im. Ściegiennego, im. Zgrzebnioka i w Ligocie. Powinien on zostać zlikwidowany lub zminimalizowany do końca 2022 r.


4. Rada przyjęła do wiadomości informację, że wg danych księgowych oraz informacji kierownictw osiedli sporządzona prognoza sytuacji finansowej na koniec 2022 roku w funduszu remontowym część „B" z uwzględnieniem BO przewiduje, że prognozowany wynik roku 2022 powinien zamknąć się nadwyżką rzędu 2 milionów 804.690 zł. Wg wykonanej w oparciu o tę prognozę analizy gospodarowania funduszem remontowym część „B", niedobór środków wystąpi w Osiedlu Zgrzebnioka, przy czym tamtejsza Rada Osiedla podjęła uchwałę zmieniającą stawkę z 2,30 zł/m2 na stawkę 2,40 zł/m2, aby zmniejszyć niedobór środków funduszu remontowego.


5. Dokonując ogólnej oceny ekonomicznej Spółdzielni w oparciu o łączne wyniki osiedli KSM w zakresie eksploatacji i funduszu remontowego część „B" w I. półroczu 2022 r. Rada Nadzorcza stwierdza, że wynik łączny netto z uwzględnieniem salda początkowego zamyka się nadwyżką w wysokości: 9 milionów 775.729 zł. Również dokonana prognoza wyniku rocznego z BO wszystkich osiedli łącznie na koniec 2022 roku w tym zakresie wskazuje na przewidywane osiągnięcie wartości dodatniej w wysokości 6 milionów 937.724 zł. Prognozy te mieszczą się w granicach założonych w planie na bieżący rok, a odchylenia mają racjonalne uzasadnienie. Brak jest symptomów wskazujących na zagrożenie bieżącej działalności Spółdzielni.


6. W związku ze zbliżającym się okresem sporządzania planów gospodarczych na 2023 rok Rada Nadzorcza zaleca Radom Osiedli i administracjom zwiększenie uwagi w przygotowywanych planach osiedlowych na kwestie bilansowania się kosztów w poszczególnych pozycjach składników opłat za eksploatację.


Rada Nadzorcza w informacjach ustnych zajęła się następnie stopniem realizacji planów pracy jej komisji problemowych w I. półroczu 2022 roku. Stwierdzono, że prace wszystkich komisji problemowych RN przebiegały zgodnie z przyjętym Ramowym Planem Pracy Rady Nadzorczej KSM na 2022 rok, a ponadto komisje podejmowały również dodatkowe nałożone zadania.


Kolejnym problemem procedowanym przez Radę Nadzorczą była „Okresowa informacja na temat zaległości w opłatach za lokale wraz z omówieniem form i skuteczności windykacji wg stanu na koniec I półrocza 2022 roku". Wstępną analizę przygotowały na wspólnym posiedzeniu Komisje Rewizyjna oraz Mieszkaniowa. Po omówieniu materiałów Rada przyjęła informację Zarządu o stanie zadłużenia z tytułu niewnoszenia opłat za zajmowane lokale oraz podejmowanych przez służby Spółdzielni wielotorowych działań windykacyjnych na rzecz ograniczania zjawiska zadłużenia użytkowników lokali, będących w zarządzie KSM, a także wyjaśnienia Zarządu w kwestii trudności w egzekwowaniu należności od dłużników ze względu na wprowadzone ustawowo ograniczenia prawne. Zwrócono uwagę, że najwyższe zadłużenie średnio statystycznie w KSM odnotowuje się w Osiedlu Szopienice.


Z kolei Rada Nadzorcza omówiła i podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia zapisu § 3 ustęp 3 regulaminu funduszu remontowego Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej KSM nr 24/2019. Aneks uzasadniający projekt uchwały i tekst jednolity powyższego regulaminu były omawiane na posiedzeniu Komisji Gospodarki Zasobami Spółdzielni. Tekst regulaminu członkowie KSM mogą poznać na stronie internetowej Spółdzielni.


Rada Nadzorcza uchwaliła następnie zmianę współczynnika stosowanego przy ustaleniu wysokości zaliczek miesięcznych na poczet należności z tytułu kosztów ciepła. Projekt tej uchwały wraz z uzasadnieniem był rozpatrywany na wspólnym posiedzeniu komisji: Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami Spółdzielni oraz Inwestycyjno-Technicznej. Uchwała zmienia wysokość współczynnika stosowanego przy ustalaniu wysokości zaliczek miesięcznych na poczet przyszłych należności za energię cieplną z dotychczasowej wysokości 1,15 na 1,40 dla wszystkich zaliczek wnoszonych po 1.10.2022 roku. Podwyżka wynika z niestabilnej sytuacji na rynku paliw oraz z przyjętych przez rząd ustaleń, że producenci energii cieplnej mogą dokonywać zmiany cen dotychczasowych taryf dla energii cieplnej w nowym sezonie grzewczym.


Końcowymi decyzjami Rady Nadzorczej były uchwały wcześniej opiniowane przez Komisję Samorządowo-Statutową, a dotyczące spraw:
- uzupełnienia regulaminu wynagradzania za uczestniczenie w pracach organów samorządowych KSM;
- przyznania wyróżnień honorowych za zasługi dla rozwoju KSM, w związku z jubileuszem 65-lecia działalności Spółdzielni;
- nienaruszania przepisów Statutu KSM przez uchwałę Rady Osiedla Giszowiec dotyczącej zablokowania ogólnodostępnych miejsc parkingowych w rejonie targowiska przy ul. Wojciecha pod najem.

 

Z poważaniem
JÓZEF ZIMMERMANN     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)