2020-12-29

Strategiczne cele Spółdzielni

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

Józef Zimmermann


Jak możecie Szanowni Czytelnicy zwrócić uwagę – nadtytuł relacji o działaniach Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej: NASZE WSPÓLNE SPRAWY – nie uległ zmianie. Jest kontynuacją publikacji rozpoczętych kilka kadencji wcześniej. To symboliczne podkreślenie tego, że wprawdzie Rada Nadzorcza pracuje teraz w nowo wybranym składzie, ale merytorycznie prowadzi dalszy ciąg działań poprzedników. Z grona członków Rady Nadzorczej, która zakończyła w tym roku swoją kadencję do składu obecnej Rady wybranych zostało 7 osób. Jedenastka członków aktualnej Rady we wcześniejszych kadencjach tego samorządowego organu Spółdzielni już sprawowała tę społeczną funkcję i do tej grupy także i ja należę. Natomiast po raz pierwszy do nadzorczego gremium zostało wybranych 4 radnych. Tworzymy nowy zespół. Decyzją spółdzielców, biorących udział w tajnym głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia, znajdują się w nim doświadczeni samorządowcy, którzy swe społecznikostwo rozpoczynali przed laty, od pracy w Radach Osiedli.


O ile pierwsze posiedzenie nowej Rady Nadzorczej poświęcone było jej ukonstytuowaniu się oraz intensywnemu szkoleniu z przepisów prawnych dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej, a także uwarunkowaniom w jakich przychodzi nam działać w stanie epidemii koronawirusa, o tyle drugie plenarne obrady miały już wysoce roboczy i merytoryczny charakter. Zgodnie ze stałą procedurą poprzedzały je posiedzenia komisji problemowych, wypracowujących opinie w kwestiach stojących na porządku obrad. I tutaj wskazać muszę na to, że obrady tak komisji, jak i całej Rady odbywały się w trybie poza zgromadzeniem w siedzibie KSM, mając charakter zdalnej komunikacji e-mailowej oraz telefonicznej. System ten, wymuszony obowiązującymi w naszym kraju rygorami sanitarnymi, zdał już swój egzamin w końcowych miesiącach poprzedniej kadencji Rady. Swoją podstawę posiada w § 5 ust. 1 i 3 Regulaminu Rady Nadzorczej. W tak przeprowadzonych obradach uczestniczyło 22 członków Rady Nadzorczej i zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu RN, Rada była zdolna do podejmowania uchwał.


Podkreślić w tym miejscu muszę kluczową rolę Działu Organizacji i Samorządu naszej Spółdzielni, na którym spoczywa główny logistyczny obowiązek przekazywania i odbierania materiałów. Zgromadzona dokumentacja jest archiwizowana jako załączniki do protokołu z obrad Rady.


Pierwsza z kwestii procedowanych przez Radę Nadzorczą posiadała szczególnie miły charakter, dotyczyła bowiem przyznania zasłużonym spółdzielcom wyróżnień honorowych za ich pracę i społecznie działanie na rzecz rozwoju KSM. Charakterystyki laureatów i zasadność przyznania wyróżnień analizowała wcześniej Komisja Samorządowo - Statutowa. Uchwałę o przyznaniu wyróżnień Rada podjęła jednomyślnie. Zostaną one wręczone poszczególnym osobom podczas przyszłorocznych Zebrań Osiedlowych i Walnego Zgromadzenia, lub w trakcie innych uroczystych spotkań organizowanych przez Spółdzielnię.


Z kolei Rada Nadzorcza przeanalizowała, pozytywnie zaopiniowała i przyjęła do wiadomości – przygotowaną przez Zarząd – informację o przebiegu Walnego Zgromadzenia KSM w 2020 roku.


Następną podejmowaną przez Radę kwestią była „Informacja Zarządu KSM dotycząca wytycznych kierunkowych do przygotowania planu gospodarczego i programu działalności społecznej i kulturalnej KSM na 2021 rok". Wytyczne te Zarząd przekazał jednostkom organizacyjnym Spółdzielni dla opracowania założeń w zakresie dotyczącym danej jednostki organizacyjnej, z końcowym celem sporządzenia planu, będącego integralną częścią planu dla całej KSM. Rada przyjęła informację Zarządu do wiadomości.


Do obowiązków Spółdzielni należy informowanie swoich członków o swej działalności. KSM realizuje to poprzez wydawanie miesięcznika „Wspólne Sprawy", cykliczną prezentację Informatora Telewizyjnego KSM w katowickim wydaniu TVP3, prowadzenie w internecie strony: ksm.katowice.pl oraz serwisu społecznościowego: facebook.com/KatowickaSM. Najpierw informacje sprawozdawcze na ten temat omawiała i opiniowała Komisja Samorządowo-Statutowa, a potem ogół członków Rady Nadzorczej. Obok przeanalizowania tematyki informacyjno-publicystycznych publikacji na łamach „Wspólnych Spraw", skupiono się na poniesionych przez Spółdzielnię kosztach zredagowania i wydawania tego miesięcznika oraz prowadzenia stron internetowych. Jednomyślnie przyjęto opinię stwierdzająca, że Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje informację dotyczącą realizacji obowiązku informowania członków o działalności Spółdzielni oraz o związanych z tym kosztach i ją przyjmuje.


Kolejnymi tematami nad którymi pochyliła się Rada Nadzorcza były „Informacja o przewidywanej realizacji strategii ekonomicznej KSM w zakresie remontów na koniec 2020 roku – fundusz remontowy część „A" oraz „Wstępny projekt planu rzeczowo-finansowego remontów kapitalnych i modernizacji na rok 2021 – część „A". Materiały te przed plenarnymi obradami omawiały i opiniowały Komisje: Gospodarki Zasobami Spółdzielni, Rewizyjna oraz Inwestycyjno - Techniczna na swoich zdalnych posiedzeniach i przedstawiły je Radzie. Plenum Rady Nadzorczej 21 głosami „za" przy jednym głosie wstrzymującym postanowiło, że:


1. Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości informację Zarządu o prognozowanym wykonaniu planu rzeczowo-finansowego robót z funduszu remontowego część „A" na rok 2020, w którym roboty zostaną wykonane na łączną kwotę 31.716.670 zł. Przekroczenie finansowe o kwotę 1.539.670 zł planowanych nakładów w stosunku do wytycznych Rady Nadzorczej i przyjętej uchwały nr 1 z 2020 r. (plan działalności gospodarczej oraz program działalności społecznej i kulturalnej KSM na rok 2020), spowodowane zostało znacznym wzrostem cen materiałów i usług w sektorze budownictwa na przestrzeni lat 2019-2020.


2. Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawiony przez Zarząd wstępny projekt planu rzeczowo-finansowego remontów kapitalnych i modernizacji na rok 2021 – część „A" w wysokości 22.347.000 zł oraz ujętego w nim podziału planowanych nakładów na podane poniżej rodzaje robót:

  • kompleksowa modernizacja elewacji i ociepleń budynków – 16.524.000 zł,
  • modernizacja infrastruktury ciepłowniczej – 1.680.000 zł,
  • wymiana wewnętrznej instalacji c.o. (wraz z grzejnikami) – 1.020.000 zł,
  • dźwigi – 1.525.000 zł,
  • wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej – 838.000 zł.

Rada Nadzorcza uznaje, że powyższe planowane nakłady na remonty kapitalne i modernizację z funduszu remontowego część „A" na 2021 rok są uzasadnione i mają odzwierciedlenie w założeniach wieloletniej Strategii Ekonomicznej KSM.


3. Rada Nadzorcza uznaje, że przedstawiona w projekcie planu na rok 2021 część „A" prognoza czasowa wykonania 2020 r. i wstępnego projektu planu 2021 zmniejszania zobowiązań w zakresie funduszu remontowego część „A" realizuje założenia ujęte w przyjętym przez Radę Nadzorczą „Wieloletnim programie działań zmierzających do sukcesywnego zmniejszania zobowiązań finansowych Spółdzielni", chociaż w skutkach powoduje konieczność czasowego przesunięcia prac termomodernizacyjnych (o 1 rok) w odniesieniu do trzech budynków położonych w osiedlach: Śródmieście, Murcki i Szopienice, a objętych uchwaloną Strategią Ekonomiczną na rok 2021, bowiem ich realizacja we wskazanym roku nie pozwoliłaby uzyskać oczekiwanego efektu oszczędnościowego.


Ponieważ niniejsze wydanie „Wspólnych Spraw" z pierwszą, syntetyczną relacją z poczynań nowej Rady Nadzorczej dociera do członków Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej tuż przed radosnymi świętami Bożego Narodzenia i bliskim nadejściem Nowego 2021 Roku – przekazuję Państwu moje specjalne życzenie, jako uzupełnienie do tych uroczystych życzeń, jakie składane są przez Radę Nadzorczą i Zarząd w pierwszostronicowej publikacji. Życzę wszystkim by wszelakie dobro było główną cechą naszej Spółdzielni. Dobre gospodarowanie i takiż rozwój – oparty na dobrych, trafnych decyzjach i rozwiązaniach. By dobre były wzajemne kontakty międzyludzkie, a szczególnie te najbliższe – międzysąsiedzkie. Zdrowych i spokojnych Świąt!

 

Z poważaniem
JÓZEF ZIMMERMANN     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)