2020-07-23

Sprawozdanie finansowe spółdzielni

i

zaopiniowanie kolejnych materiałów na walne zgromadzenie

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

Plenarne, czerwcowe posiedzenie Rada Nadzorcza rozpoczęła od zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym Zarządu oraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok.


Jak zwykle, zgodnie z kompetencjami, ten temat był wcześniej omawiany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która swoje wnioski przedłożyła Radzie Nadzorczej.


W posiedzeniu Rady brała udział pani Bożena Księżopolska – biegły rewident Kancelarii Usług Księgowych i Doradztwa Podatkowego z Mysłowic, która – zgodnie ze zleceniem Rady Nadzorczej – przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego KSM. Przypominam, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, zlecenie na badanie obejmuje kolejne 2 lata, to jest za rok 2019 i rok 2020.


Biegła rewident Bożena Księżopolska poinformowała, że badanie zostało przeprowadzone zgodnie z otrzymanym zleceniem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Następnie poinformowała, że przeprowadzono badanie rocznego sprawozdania finansowego Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które zawiera bilans na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok zakończony w tym dniu oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe").


Zadaniem biegłego rewidenta było sprawdzenie, czy przedstawione sprawozdanie finansowe:

 • przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości" – Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
 • jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz Statutem Spółdzielni,
 • zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Wyniki uzyskane w trakcie badania upoważniły biegłego rewidenta do stwierdzenia, że dowody badania, które uzyskano są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla wydania opinii bez zastrzeżeń.


Księgi rachunkowe są prowadzone bardzo starannie i rzetelnie, a rejestrowanie zdarzeń gospodarczych oraz prowadzenie dokumentacji prawnej, ekonomicznej i finansowej jest zgodne z zasadami regulującymi obrót gospodarczy, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.


Bożena Księżopolska poinformowała że, mimo iż badanie przeprowadzono w okresie trwania epidemii koronawirusa SARS-Cov-2, to nie stwierdziła wpływu tego faktu na wyniki finansowe Spółdzielni.


Następnie podkreśliła, że to Zarząd – zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami oraz obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa i Statutem – jest odpowiedzialny za sporządzenie na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych sprawozdania finansowego. Jest również odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2019 rok, jego zgodności z wymaganiami przewidzianymi w Ustawie o rachunkowości oraz za ocenę zdolności Spółdzielni do kontynuowania jej działalności.

 

Biegły Rewident Bożena Księżopolska stwierdziła również, że dokonana analiza ekonomiczno-finansowa węzłowych wskaźników pozwala stwierdzić co następuje:

 • wskaźnik złotej reguły bilansowania jako relacja kapitałów własnych do aktywów trwałych, wynosi 72,04 %,
 • wskaźnik skorygowanej rentowności majątku wynosi 0,87%,
 • wskaźnik płynności bieżącej wynosi 0,33,
 • wskaźnik szybkości obrotu należnościami wynosi 24 dni,
 • wskaźnik – stopień spłaty zobowiązań wynosi 122 dni.

Zaznaczyła, że uzyskany wskaźnik obrotu należnościami – wynoszący 24 dni – świadczy o zaangażowaniu Zarządu, Rady Nadzorczej oraz służb finansowych w ściąganiu należności. Również na uwagę zasługuje wskaźnik spłaty zobowiązań wynoszący 122 dni, który w stosunku do roku ubiegłego wskazuje pewne spowolnienie, to jednak przy założeniu, że regulowanie tych zobowiązań następuje terminowo należy ocenić go pozytywnie.


W dyskusji członkowie Rady podkreślali, że opinia biegłego rewidenta jest kompletna, sporządzona została rzetelnie i w sposób jasny przedstawia wyniki przeprowadzonych badań. Wskazywali, iż badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni zostało przeprowadzone w trudnych warunkach panującej pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 i wymagało dodatkowego nakładu pracy ze strony służb księgowych KSM, ze względu na potrzebę przesyłania materiałów do biegłego rewidenta w formie elektronicznej. Były to czasem duże pliki zbiorów informacji, a więc i koszty tego badania są też większe. Podkreślali, że badanie sprawozdania finansowego KSM za 2019 rok wykonane zostało zgodnie z oczekiwaniami Rady Nadzorczej i zawiera ocenę sytuacji finansowej Spółdzielni.


W związku z tym Rada Nadzorcza:

 • uchwaliła wniosek stwierdzający, że po zapoznaniu się z raportem z badania sprawozdania finansowego wydanym przez Biegłego Rewidenta oraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności KSM je przyjmuje,
 • podkreśliła, iż sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni, jest zgodne z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz Statutem KSM i że zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, a także, że sprawozdanie z działalności Spółdzielni jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym;
 • podjęła uchwałę przyjmującą roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2019.

Następnie Rada Nadzorcza Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zajęła się dalszymi, przygotowaniami do Walnego Zgromadzenia członków. Zwyczajowo odbywa się ono każdego roku w czerwcu. Tym razem – ze względu na obostrzenia sanitarne i porządkowe wprowadzone w całym kraju, w związku z ogłoszonym (i ciągle nie odwołanym) stanem epidemii, termin organizacji tego Zgromadzenia musiał ulec prolongacie. Zgodnie z wydanymi państwowymi przepisami prawnymi należy je organizować w zasadzie do końca III. kwartału. O konkretnej dacie zaważy aktualna sytuacja epidemiologiczna i dalsze łagodzenie wprowadzonych rygorów. Zdrowie i życie ludzkie są wartościami najważniejszymi i konieczność spotkania się ogromnej rzeszy członków Spółdzielni nie może spowodować najmniejszego w tej mierze zagrożenia.


Rada Nadzorcza zapoznała sie z informacją Zarządu o stanie przygotowań do Walnego Zgromadzenia w 2020 roku, ustaleniem liczebności członków Rady Nadzorczej na kadencję 2020 - 2023, podziałem terytorialnym na okręgi wyborcze i ustaleniem ilości mandatów przypadających na każdy okręg, ustaleniem ilości części Walnego Zgromadzenia i podziałem członków na grupy członkowskie biorące udział w poszczególnych częściach, ustaleniem wykazu nieruchomości wchodzących w skład wydzielonych organizacyjnie i gospodarczo osiedli KSM, wskazaniem przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz kwestią proponowanego porządku obrad.


Wszystkie te sprawy były szczegółowo analizowane i omawiane na dwu posiedzeniach Komisji Samorządowo-Statutowej, która swoje wnioski przedstawiła plenarnemu posiedzeniu Rady.


Komisja zwróciła uwagę, że obecnie liczba członków KSM znacznie się zwiększyła i wynosi 19.299 członków, podczas gdy w roku poprzednich wyborów w 2017, KSM liczyła 15.895 członków. W ożywionej dyskusji, ścierały się różne propozycje, dotyczące ilości członków nowej Rady Nadzorczej. W wyniku głosowania przyjęto uchwałę ustalającą na kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020-2023:

 • podział na 17 okręgów wyborczych,
 • liczebność Rady Nadzorczej w ilości 22 osób,
 • zasadę jednego mandatu członka RN na każde rozpoczęte 1.200 członków.

Z kolei Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie uchwały w sprawie odbycia Walnego Zgromadzenia w częściach i podziału członków na grupy członkowskie biorące udział w poszczególnych częściach W.Z., a także w kwestii ustalenia wykazu nieruchomości wchodzących w skład wydzielonych organizacyjnie i gospodarczo osiedli KSM.


Rada Nadzorcza, zgodnie ze swoimi statutowymi uprawnieniami, wskazała następujące osoby z grona członków KSM na przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia: w I. części W.Z. – Kazimierza Wzorka, w II części W.Z. – Stanisława Januszka, w III. części W.Z. – Józefa Zimmermanna. Jednocześnie – w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających pełnienie funkcji przewodniczącego którejkolwiek części Walnego Zgromadzenia w 2020 przez osobę wskazaną powyżej, jako osobę rezerwową na przewodniczącego ustalono: w części I. – Klaudię Soblik, w części II. – Dariusza Tkaczewskiego, w części III. – Tadeusza Nowaka.


Rada Nadzorcza przyjęła zaproponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia.


W bloku spraw związanych z przygotowaniem Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza omówiła „Uzupełnienie do Sprawozdania Zarządu za rok 2019 przedstawionego na Zebraniach Osiedlowych w okresie listopad 2019 r. – styczeń 2020 r. oraz publikacji zamieszczonej w miesięczniku ,,Wspólne Sprawy". Uznając, że materiał jest kompletny i uzupełnia informację we wszystkich przekrojach działalności Zarządu za 2019 rok, przedstawiając szczegółowe dane finansowe, z uwzględnieniem opinii biegłego rewidenta po zakończeniu badania sprawozdania finansowego KSM – Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawione „Uzupełnienie do Sprawozdanie Zarządu za 2019 rok".


Na zakończenie przygotowań do Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza analizowała projekty uchwał, które zgodnie ze swymi kompetencjami, winna przedstawić Zgromadzeniu. Po odrębnym omówieniu każdego z projektów i w indywidualnych głosowaniach, Rada uchwaliła, że przedstawi i zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu do podjęcia następujące uchwały:

 • w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019, w tym sprawozdania finansowego za 2019 rok";
 • w sprawie podziału nadwyżki bilansowej;
 • w sprawie udzielenia prezesowi Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej mgr Krystynie Piaseckiej absolutorium za działalność w 2019 roku;
 • w sprawie udzielenia zastępcy prezesa Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej mgr Zbigniewowi Olejniczakowi absolutorium za działalność w 2019 roku;
 • w sprawie udzielenia zastępcy prezesa Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej mgr Teresie Ślązkiewicz absolutorium za działalność w 2019 roku.

Z kolei Rada zajęła się kwestią wyboru przedstawiciela Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Zjazd Przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości. W głosowaniu Rada powierzyła mandat delegata Zbigniewowi Olejniczakowi, uznając w pełni jego kompetencje. Jest członkiem KSM od 1983 roku, był przedstawicielem na Walne Zebranie KSM, członkiem Rady Nadzorczej w latach 1991-2010, a w latach 1998-2010 roku jej przewodniczącym oraz że od 2010 roku jest zastępcą prezesa Zarządu KSM. W latach 2000-2010 przewodniczył Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce, jest prezesem Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.


Następnie Rada dokonała wyboru delegata KSM na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach w osobie Krystyny Piaseckiej, stwierdzając, iż posiada ona wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy zawodowej, samorządowej i gospodarczej, wysokie kwalifikacje i dogłębną znajomość zagadnień związanych ze spółdzielczością mieszkaniową. Jest wieloletnim pracownikiem KSM, od 1989 roku jest członkiem KSM, od 1990 roku z wyboru Rady Nadzorczej pełni funkcję prezesa Zarządu KSM, współuczestniczyła w tworzeniu wielu organizacji społecznych i gospodarczych reprezentujących interesy spółdzielni.


Na zakończenie tej długiej – z powodu ogromu i rangi omawianych spraw – relacji z działań Rady Nadzorczej dziękuję członkom naszej Spółdzielni (sądząc z wielu korespondencji) pilnie czytającym moje comiesięczne relacje, za uważne, analityczne i życzliwe ocenianie samorządu spółdzielczego. Za wskazywanie przyszłościowych rozwiązań. Za towarzyszenie Radzie Nadzorczej – kończącej już swoją kadencję – w jej niełatwej, ale i satysfakcjonującej społecznej pracy. Mam nadzieję, że w licznym gronie spotkamy się na Walnym Zgromadzeniu. Życzę również – mimo wszelkich obostrzeń - spokojnego, pełnego słońca wypoczynku.

 

Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)