2020-02-19

Skargi i wnioski spółdzielców

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

Czy wszyscy członkowie KSM są ze wszystkiego – co i jak dzieje się w Spółdzielni – zadowoleni ? Czy na coś się skarżą ? Czy składają wnioski postulujące zmiany ? Jakie są odczucia społeczne ? Odpowiedzi na te pytania Rada Nadzorcza stara się poznać każdego roku. Chodzi przecież o to, by członkom Spółdzielni towarzyszyło poczucie zadowolenia z faktu, że należą do niej i mieszkają w jej zasobach. Pomocą w poznaniu odpowiedzi jest coroczny, przygotowany przez Zarząd materiał zawierający „Analizę skarg i wniosków wniesionych do KSM w 2019 roku".

 

Wynika z niego, że w roku 2019 na działalność Spółdzielni wpłynęło łącznie 7 skarg oraz 13 skarg tzw. lokatorskich, dotyczących zachowań lokatorów i współmieszkańców. Są to ilości mniejsze w stosunku do lat 2017 i 2018. Również ilość dziewięciu pism, jakie wpłynęły w minionym roku, a zawierających różnego rodzaju wnioski i postulaty, jest mniejsza od liczby wniosków wniesionych w latach poprzednich.

 

Materiał przedstawiony przez Zarząd, przed plenarnym posiedzeniem Rady, omówiła Komisja Samorządowo-Statutowa. W swoich wnioskach stwierdziła, że zmniejszenie w roku 2019 ilości skarg wniesionych do Spółdzielni to m. in. zasługa Komisji Rozjemczych działających w strukturach Rad Osiedli. Udaje im się nieraz załatwić wiele skarg i rozwiązać konflikty lokatorskie na poziomie Rady Osiedla, a tym samym mniejsza ich ilość trafia do rozpatrzenia przez Zarząd.

 

Rada Nadzorcza po dokonanej analizie oraz szczegółowej ocenie ilości i rodzaju skarg, wniosków oraz skarg na zakłócenie spokoju przez lokatorów oraz współmieszkańców wniesionych do KSM w 2019 roku, przyjęła do wiadomości materiał Zarządu nie wnosząc do niego uwag. Rada uznała, że przygotowane przez Zarząd materiały są kompletne i zawierają bardzo szczegółowe informacje.

 

Jak każdego roku, wszystkie komisje problemowe Rady Nadzorczej przygotowały sprawozdania ze swej działalności za 2019 r. oraz plany pracy na 2020 r. Ponieważ materiały zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie „Wytycznymi Prezydium Rady Nadzorczej", Rada jednomyślnie je przyjęła.

 

Rada Nadzorcza obradowała następnie nad problemem, który w wyniku opóźnień Urzędu Miasta Katowice we wdrażaniu ustawy dotyczącej przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu w odniesieniu do gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, dotknął wielu członków KSM. Analizy istniejącej sytuacji dokonał uczestniczący w obradach Rady Nadzorczej wiceprezes Zarządu Zbigniew Olejniczak.

 

Przypomniał on, że ustawa (o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów) uchwalona 20 lipca 2018 roku skutkuje od 1 stycznia 2019 roku. Mocą ustawy obiekty budowlane i urządzenia budowlane położone na gruncie stają się, z dniem przekształcenia, częścią składową tego gruntu. Podstawą uzyskania prawa do gruntu jest zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności, wydawane przez starostę powiatu (dla gruntów Skarbu Państwa) lub przez prezydenta - burmistrza gminy (własność samorządu terytorialnego). Wydanie zaświadczenia jest pierwszym krokiem, po którym wnosi się opłatę za przekształcenie.

 

Bardzo ważne są zapisy podawane w zaświadczeniu, informujące m. in. o oznaczeniu gruntu w ewidencji oraz o obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej, jej wysokości i okresie wnoszenia oraz o możliwości i warunkach uzyskania bonifikat. Jednocześnie zaświadczenie to stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej dotyczącym roszczenia o opłatę. Właściwy organ dostarcza zaświadczenie dotychczasowym użytkownikom wieczystym gruntu oraz do sądu prowadzącego księgi wieczyste. Następnie sąd dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych.

 

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. Okres wnoszenia opłaty przekształceniowej wynosi 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, ale przewidziana jest także możliwość jednorazowego wniesienia opłaty. W zależności od tego, czy grunt jest własnością Skarbu Państwa, czy samorządu terytorialnego, przyjęte są różne zasady stosowania bonifikaty w opłatach za przekształcenie oraz ich wielkości. Wielkość bonifikaty jest uzależniona od faktu wnoszenia opłaty jednorazowo czy też wnoszenia jej w kolejnych 6 latach.

 

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym przysługują bonifikaty w wysokości: 60% - w przypadku wniesienia opłaty w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, 50% - w przypadku wniesienia opłaty w drugim roku, 40% - w przypadku wniesienia opłaty w trzecim roku, 30% - w przypadku wniesienia opłaty w czwartym roku, 20% - w przypadku wniesienia opłaty w piątym roku, 10% - w przypadku wniesienia opłaty w szóstym roku.

 

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania gruntu stanowiącego własność samorządu terytorialnego bonifikaty są określane fakultatywnie na podstawie uchwały właściwej rady gminy albo sejmiku.

 

Osoby posiadające prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, na ich wniosek, uzyskują niezbędne zaświadczenie i wnoszą opłaty przekształceniowe indywidualnie, mogą przyspieszyć uzyskanie zaświadczenia wnosząc opłatę w wysokości 50 zł. Dla osób posiadających spółdzielcze prawo do lokalu (własnościowe i lokatorskie), w ich imieniu, o zaświadczenia występuje Spółdzielnia, a otrzymane bonifikaty od opłaty przekształceniowej w formie ulg są następnie uwzględniane w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji.

 

W związku z dużą ilością wniosków i powstałych z tego tytułu opóźnień w ich wydawaniu, Rada Miasta Katowice w dniu 21 listopada 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia warunków i wysokości bonifikat w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Miasta Katowice osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym, przedłużając bonifikatę 60% do czwartego roku po przekształceniu. Uchwała ta ustala następujące wysokości opłat: 60% - w przypadku wnoszenia opłaty jednorazowej w pierwszym, drugim trzecim i czwartym roku po przekształceniu, 20% w przypadku wnoszenia opłaty w piątym roku po przekształceniu, 10% - w przypadku wnoszenia opłaty w szóstym roku po przekształceniu. Bonifikata udzielana jest na pisemny wniosek osób zainteresowanych.

 

W Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przygotowywany jest obecnie system informatyczny, który umożliwi rozliczenie każdego mieszkania zgodnie z Ustawą o przekształceniu praw użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

 

Ponieważ mój comiesięczny artykuł piszę w czasie, gdy już zostały wybrane nowe Rady Osiedlowe, życzę w swoim imieniu i całej Rady Nadzorczej nowo wybranym członkom Rad dużo osiągnięć i satysfakcji z pracy na rzecz współmieszkańców.

 

Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)