2021-10-18

Rosną: inflacja, ceny towarów i usług

 

Zastępca Prezesa Zarządu,
Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomicznych:

mgr Teresa Ślązkiewicz

 

Parokrotnie w ciągu tego roku mieli Państwo okazję przeczytać na łamach „Wspólnych Spraw" artykuły dotyczące podwyżek cen towarów i usług. Niestety sytuacja ta w dalszym ciągu nie ulega poprawie, jest coraz drożej, a koszty utrzymania mieszkań, z przyczyn od nas – od Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej niezależnych, będą dalej rosły. Główną przyczyną jest szalejąca inflacja. Według komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) we wrześniu 2021 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem roku 2020 wzrosły o 5,8 procent, a w stosunku do miesiąca poprzedniego ceny wzrosły o 0,6%. To ważne informacje, bowiem – jak wskazują analizy ekonomiczne – właśnie w sierpniu br. inflacja CPI osiągnęła najwyższy poziom od 20 lat, od czerwca 2001 r.


Wysoka inflacja cenowa jest napędzana (co trwa już od dawna) przez drogie paliwa, których ceny GUS oszacował na 28,6% wyższe niż we wrześniu 2020 roku, przez żywność i napoje bezalkoholowe gdzie statystyczny wzrost cen wskazywany jest na 4,4%, a także przez nośniki energii, które podrożały o 7,2%.


Podejmując próbę ratowania polskiej gospodarki przed coraz większą inflacją Rada Polityki Pieniężnej, której przewodniczy prezes Narodowego Banku Polskiego, po raz pierwszy od maja 2012 roku podniosła z dniem 7 października br. stopy procentowe, m.in. stopę referencyjną z 0,10% do 0,50%. W efekcie wzrosną (dla konsumentów – obywateli) raty kredytów np. mieszkaniowych i jednocześnie spadnie zdolność kredytowa. Na dodatek prezes NPB zaawizował wprowadzenie do obiegu banknotu 1000-złotowego, co – dla analityków ekonomicznych – stanowi oznakę słabnięcia siły nabywczej polskiego złotego.


A przed nami oficjalnie zapowiadane podwyżki cen gazu i prądu oraz waloryzacja wynagrodzeń minimalnych, które bezpośrednio wpłyną na ceny usług. To wszystko daje się odczuć w coraz bardziej negatywny sposób, w naszych portfelach. Indywidualnie każdy potrafi sobie odpowiedzieć, ile żywności można kupić obecnie za np. sto złotych, a ile jej było rok temu i we wcześniejszych latach, nie będę zatem tego omawiała. Skupiam się na cenach mediów.


W połowie września Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził zmianę taryfy spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny (PGNiG). Oznacza to wzrost cen paliw gazowych dla odbiorców w gospodarstwach domowych o 7,4%. Taryfa ta obowiązuje od 1 października br. Przypomnieć muszę, że poprzednie dwie tegoroczne podwyżki były w kwietniu (5,6%) oraz lipcu (12,5%). Nominalnie wzrost cen będzie nieco niższy, z uwagi na fakt, że zmianie nie ulegają stawki opłat abonamentowych (szacuje się wzrost średnich płatności o ok. 6,8%). Główną przyczyną wzrostu cen paliw gazowych są ich braki na rynku – pandemia ograniczyła wydobycie gazu na całym świecie, a nadto sytuacja polityczna w Rosji i na Ukrainie oraz ograniczenia emisji CO2 i związane z tym koszty uprawnień do emisji.


Najmocniej odczują podwyżki mieszkańcy, których mieszkania ogrzewane są gazem, mniej posiadacze kuchenek gazowych. Według szacunków URE odbiorca zużywający gaz do przygotowania posiłków zapłaci o 0,72 zł miesięcznie więcej, użytkownicy gazowych podgrzewaczy wody ok. 4,48 zł, a osoby zużywające gaz do ogrzania domu czy mieszkania - 13,76 zł miesięcznie.


W kontekście cen gazu pragnę zwrócić uwagę Czytelników na funkcjonowanie Zakładu Ciepłowniczego Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jako producenta oraz dostawcy ciepła i centralnej ciepłej wody. Eksploatuje on 26 kotłowni gazowych dla celów ogrzewania pomieszczeń, a także, w części, dla podgrzania wody zimnej. Spółdzielnia w tej materii ma jednak ten komfort, że 28 kwietnia br. podpisała umowę kompleksową na dostarczanie paliwa gazowego z PGNiG (już po raz kolejny – bo w listopadzie 2019 r. podpisano poprzednią umowę na lata 2020-21) wg stałych cen zakupu gazu, zarówno dla lokali mieszkalnych rozliczanych ze zbiorczego licznika gazu w nieruchomościach zlokalizowanych w Osiedlach Giszowiec, Szopienice, Zawodzie, jak i dla potrzeb produkcji ciepłej wody i centralnego ogrzewania przez nasz Zakład Ciepłowniczy. Na okres od 01.01.2022 do 31.12.2023 roku. Spółdzielnia zakontraktowała dostawę 18.394.212 kWh paliwa gazowego, co zapewni pokrycie zapotrzebowania naszych zasobów.

 

Warto w tym miejscu podkreślić, że oprócz najbardziej ekologicznych kotłowni gazowych, KSM wykorzystuje 5 baterii kolektorów słonecznych, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Całkowicie wyeliminowaliśmy z naszych zasobów piece węglowe, a kolejne mieszkania włączane są do systemu dostaw centralnej ciepłej wody. Inwestycje te finansowane są ze środków własnych KSM.


Zmiany zachodzące w Katowicach zostały dostrzeżone w prestiżowym rankingu „Europolis". Nasze miasto, również dzięki współudziałowi KSM, uzyskało tytuł drugiego najbardziej „zielonego miasta" w Polsce. Pod pojęciem „greencities" nie kryją się jednak tereny zielone, a miasta stawiające na prośrodowiskowe rozwiązania. Miasto docenione zostało przede wszystkim w kategorii działań i nakładów finansowych na walkę ze smogiem (1. miejsce w rankingu, 82 na 100 możliwych punktów). Bardzo nas ten sukces naszego miasta cieszy!


Analogicznie do umów na dostawę gazu, przedstawia się „zakontraktowany" sposób zakupu energii elektrycznej. We wrześniu 2020 roku nasza Spółdzielnia zaakceptowała ofertę sprzedaży energii elektrycznej z gwarancją ceny do 31.12.2021 r.


Aktualnie prowadzimy proces pozyskiwania i wyboru ofert na dostawę energii elektrycznej od stycznia 2022 roku. W drugim etapie przeprowadzone zostaną negocjacje mające zapewnić nam najkorzystniejsze warunki cenowe.


Również ciepłownie wnioskują do URE o zwiększenie taryf za ciepło. W artykule we „Wspólnych Sprawach" z maja tego roku, pisałam o kilkakrotnie przeprowadzonych zmianach taryfy za ciepło w roku 2021. Według szacunków Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, wzrost może sięgnąć nawet 30%.


Kolejna kwestia to ceny dostarczania wody pitnej i odprowadzania ścieków. 24 maja br. skończył swą moc obowiązujący taryfikator. Obecnie stawka wynosi dalej 5,82 zł/m³ (brutto) za 1 m³ dostarczonej wody i 8,29 zł/m³ za 1 m³ odprowadzanych ścieków. Spodziewać się można jednak wzrostów tych opłat windowanych głównie przez inflację oraz wzrost najniższych wynagrodzeń. Zatwierdzone już przez Wody Polskie wnioski samorządów wprowadzają podwyżki na poziomie 9-10%.


Wszystkie wymienione, rosnące koszty mają siłą rzeczy bezpośredni wpływ na wysokość opłat miesięcznych za mieszkania. Wszystkie – co podkreślić trzeba – wnoszone są wprawdzie na rachunek KSM, ale na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, która otrzymane pieniądze niezwłocznie przekazuje dostawcom mediów. Te zewnętrzne koszty stanowią od wielu lat ponad połowę wydatków ponoszonych przez użytkowników lokali. Szczegółowo rozdział kosztów w ramach opłat miesięcznych omawiałam na łamach „Wspólnych Spraw" w marcu br. Do tej analizy konieczny jest jednak uaktualniający suplement po przeprowadzonych podwyżkach taryfy za ciepło i opłat za gospodarowanie odpadami, Udział kosztów niezależnych od Spółdzielni zmienił się znacząco w strukturze całości kosztów.


Przypominam w tym miejscu, że kosztami niezależnymi są:

  • wpłaty zaliczkowe za dostawę ciepła do budynków i lokali (na potrzeby centralnego ogrzewania i centralnie ciepłej wody) oraz za dostarczaną zimną wodę i odprowadzenie ścieków;
  • opłaty za gospodarowanie odpadami;
  • podatki i opłaty publiczno-prawne;
  • energia elektryczna zużyta poza mieszkaniem;
  • obowiązkowe przeglądy techniczne;
  • opłata za podstawowy sygnał RTV i inne.

Koszty zależne od Spółdzielni, oprócz odpisu na fundusz remontowy część „A" i „B", to pozostałe koszty eksploatacji, w tym koszty konserwacji dźwigów, koszty obsługi osiedli, opłaty za domofony i za wodomierze, koszty działalności społeczno-kulturalnej, usługi gospodarzy oraz koszty funkcjonowania Dyrekcji. Rada Ministrów przyjęła 15. 09. 2021 r. rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku (Dz. U. poz. 1690). W przyszłym roku płaca minimalna wyniesie 3010 zł brutto (wzrost o 7,50%), a minimalna stawka godzinowa 19,70 zł (wzrost o 7,65%). Należy jednak pamiętać, że wszystkie te koszty – odpisy na fundusz remontowy, usług dozoru mienia, czy gospodarzy – wpływają na nasze wspólne bezpieczeństwo i komfort zamieszkiwania.


A skoro poruszyłam kwestię minimalnego wynagrodzenia, to informuję, że w lipcu br. Krajowa Rada Spółdzielcza przeprowadziła ankietę wśród 4 tys. Spółdzielni różnych branż, dotyczącą społecznych i ekonomicznych skutków zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. Analiza wyników przeprowadzonej ankiety wskazuje, że wszelkie regulacje stwarzają wyzwanie dla obsługi spółdzielczych zasobów mieszkaniowych. Powodowane jest to głównie przez fakt, że koszty usług (mediów) stanowią największą część opłat w budżetach domowych oraz bezpośrednio przyczyniają się do wzrostu inflacji.


Zmiany wynagrodzeń odczuwane są w Spółdzielni nie tylko bezpośrednio, ale również pośrednio przez naszych podwykonawców, którzy zgłaszają konieczność renegocjacji i zmian warunków w zawartych umowach – głównie dotyczy to usług porządkowych tzw. gospodarzy, firm serwisowych, np. zajmujących się utrzymaniem dźwigów, firm kominiarskich, ale również usług dozoru mienia. Pogłębianie się tej sytuacji prowadzić może do konieczności rezygnacji z niektórych zleceń lub ograniczenia zakresu do spraw niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, co w konsekwencji prowadzić może do degradacji zasobów. A tego z całą pewnością chcielibyśmy uniknąć, dlatego stawka odpisu na fundusz remontowy „A" została od 1 września br. zwiększona współczynnikiem inflacji za rok 2020 wynoszący 3,4%.


W zwieńczeniu moich „Myśli na czasie" jeszcze jedna kwestia. Otóż we wrześniu, w ramach „Miasta Idei", debatowano z mieszkańcami Katowic na temat bezpieczeństwa w naszym mieście. W debacie uczestniczyli sekretarz miasta, przedstawiciele policji oraz goście – wykładowcy zajmujący się badaniem bezpieczeństwa. Mieszkańcy jednoznacznie wskazali, że czynnikami obniżającymi poczucie bezpieczeństwa są, m.in. słabo oświetlone i zaniedbane miejsca, zaczepki, zachowanie kibiców oraz informacje o kradzieżach i dewastacjach. Większość uczestników zaapelowała o zwiększenie liczby patroli policji i straży miejskiej. Mieszkańcy podkreślali również bardzo ważną rolę relacji sąsiedzkich oraz konieczność przywrócenia „życia sąsiedzkiego".


Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa od lat, w swoich działaniach społeczno-kulturalnych organizuje różnego rodzaju zajęcia integracyjne, sportowe czy artystyczne w swoich sześciu klubach osiedlowych. Współpracujemy również z różnymi podmiotami zewnętrznymi, m.in. z osobami prowadzącymi zajęcia językowe, opiekę nad dziećmi, czy znaną wszystkim Instytucją Kultury im. Krystyny Bochenek – Katowice Miasto Ogrodów. Corocznie organizowane wyjazdy na wczasy dla seniorów, leśne wędrówki, grzybobrania, wspólne wyjścia do kina i teatrów cieszą się niezmiennie wysoką frekwencją i potwierdzają jak ważnym aspektem dla mieszkańców jest sąsiedzka wspólnota.

 

Z poważaniem

TERESA ŚLĄZKIEWICZ     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)