2021-01-26

Roczny plan pracy rady i prognozy kosztów ogólnozakładowych KSM

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

Józef Zimmermann

 

Ostatnie swoje plenarne posiedzenie w roku 2020 Rada Nadzorcza rozpoczęła od oceny „Informacji Zarządu o prognozowanym wykonaniu kosztów ogólnozakładowych – Dyrekcji Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2020 oraz projektu planu na rok 2021". Z kilkudniowym wyprzedzeniem dokument ten był przedmiotem analizy Komisji Rewizyjnej, której wnioski zostały przedstawione ogółowi członków Rady. Procedowanie nad tymi zagadnieniami Rada Nadzorcza zakończyła przyjęciem następujących wniosków:


1) Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że przedstawione wyniki są bardzo dobre pomimo znacznie zwiększonych kosztów związanych z trwającą pandemią (zakupy płynów dezynfekujących, maseczek ochronnych, przyłbic, rękawiczek, termometrów), zwiększonych kosztów obrad Walnego Zgromadzenia (które odbyło się w trzech częściach, przy zachowaniu odpowiedniego reżimu) i zmniejszonych, bądź nie uzyskanych wpływów z działalności gospodarczej. Zarząd KSM w bieżącym roku skutecznie prowadził politykę oszczędnościową w różnych sferach działalności, w tym m.in. dot. szkoleń i delegacji, remontów bieżących w pawilonach wolno stojących, remontów i konserwacji sprzętu biurowego. Rada Nadzorcza uważa, że przy założeniu, że do końca 2020 roku koszty ogólne zarządu zostaną utrzymane na poziomie 93% należy uznać, że Zarząd prawidłowo i oszczędnie gospodarował środkami finansowymi.


Rada Nadzorcza po wnikliwej analizie przedłożonego materiału, dotyczącego przewidywanego wykonania kosztów i wpływów Dyrekcji KSM za rok 2020 nie wnosi uwag do materiału i go przyjmuje.


2) Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z projektem planu na 2021 rok uznała, że plan uwzględnia ustawowe i statutowe obowiązki Spółdzielni, jak również uwzględnia awizowany wzrost kosztów mediów (energii elektrycznej, cieplnej, gazu), a także wzrost kosztów minimalnego wynagrodzenia, usług czystościowych i porządkowych, dozoru mienia, podatków i opłat lokalnych. Z przedłożonego projektu planu wynika, iż koszty ogólnozakładowe wzrosną w stosunku do prognozowanego wykonania o 19% i powinny znaleźć zabezpieczenie we wpływach.


Zgodnie z wchodzącym w życie od 01.01.2021 r. Regulaminem rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w projekcie planu na 2021 rok przedstawiono schemat podziału kosztów zarządu ogólnego, w którym wyliczono przewidywany procentowy udział i obszary działalności Spółdzielni, tj. nakłady inwestycyjne, fundusz remontowy część „A" i „B", zakłady celowe, gospodarka zasobami Spółdzielni (w tym: w zakresie eksploatacji, energii cieplnej).


Rada Nadzorcza nie wnosi uwag do projektu planu kosztów ogólnozakładowych Dyrekcji KSM na 2021 rok, w tym zasad podziału kosztów zarządu ogólnego. Rada Nadzorcza uznała, że zamierzenia na 2021 rok wynikają z realnej oceny możliwości i uwarunkowań kształtujących sytuację Spółdzielni jako przedsiębiorstwa i przyjęła jednogłośnie przedłożony dokument.


Kolejną kwestią omawianą przez Radę była „Informacja o prognozowanej realizacji osobowego funduszu płac i średniej płacy w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok oraz projekt planu funduszu płac Dyrekcji KSM na 2021 rok". Również ten materiał był przedmiotem wcześniejszej analizy dokonanej przez Komisję Rewizyjną, która swoje uwagi w tej mierze przedstawiła plenum Rady.


Po wnikliwej dyskusji Rada Nadzorcza w wyrażonej ocenie stwierdza, że w 2021 roku decydującymi czynnikami kosztotwórczymi w odniesieniu do osobowego funduszu płac pracowników Dyrekcji KSM będzie niezależne od Spółdzielni podniesienie minimalnego wynagrodzenia o 7,69% oraz minimalnej stawki godzinowej o 7,65%. Podkreślając, że osobowy fundusz płac ogółem zakłada wzrost w stosunku do prognozy wykonania za 2020 rok o 10,16%, a wynagrodzenia zasadnicze pracowników o 7,76% – Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie projekt planu osobowego funduszu płac pracowników Dyrekcji KSM na 2021 rok.


Następnie Rada Nadzorcza przyjęła do realizacji przedłożony przez Prezydium Rady „Ramowy Plan Pracy Rady Nadzorczej KSM na 2021 rok", traktując go jako plan kierunkowy, który – w razie potrzeb – będzie na bieżąco uzupełniany.


Ponieważ upłynął rok od rozpoczęcia w KSM poprzednich Zebrań Osiedlowych – tu przypomnieć trzeba, iż były one nie tylko sprawozdawczo-programowymi, ale miały także charakter wyborczy – Rada Nadzorcza dokonała oceny stanu realizacji wniosków uchwalonych przez Zebrania odbywające się od 28 listopada 2019 roku do 30 stycznia 2020 roku. Podczas Zebrań Osiedlowych uchwalono łącznie 23 wnioski dotyczące głównie spraw lokalnych, istotnych dla danej osiedlowej społeczności.


Na 12 zebraniach uchwalono w formie wniosku poparcie dla działań Zarządu Spółdzielni w sprawie uporządkowania gospodarki odpadami i zmiany niekorzystnych dla mieszkańców postanowień „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice" m. in. domagając się niepodnoszenia stawek za wywóz śmieci i odstąpienia od odpowiedzialności zbiorowej za segregację odpadów. Zarząd KSM w oparciu o powyższe wnioski występował wraz z innymi spółdzielniami mieszkaniowymi i zarządcami z terenu Katowic do Prezydenta Miasta Katowice z propozycjami rozwiązań, które powinny zostać zawarte w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice, jak również w uchwale Rady Miasta Katowice w sprawie sposobu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. W odpowiedzi z dnia 02.11.2020 r. władze Miasta poinformowały, że główne postulaty spółdzielców nie zostały uwzględnione.


Rada Nadzorcza przyjęła do akceptującej wiadomości „Informację o stanie realizacji wniosków uchwalonych przez Zebrania Osiedlowe KSM".


Posiedzenie Rady Nadzorczej zamknęła uchwała upoważniająca członków Rady Nadzorczej, wchodzących w skład Prezydium Rady, do reprezentowania Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu, lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu. Imiennie upoważnienia otrzymali: Józef Zimmermann – przewodniczący Rady Nadzorczej, Danuta Podlewska – zastępca przewodniczącego, przewodnicząca Komisji Samorządowo-Statutowej Rady Nadzorczej, Leszek Boniewski – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej, Teresa Pruchnicka – sekretarz Rady Nadzorczej, Krystyna Klaczkowska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

Z poważaniem
JÓZEF ZIMMERMANN     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)