2021-02-02

Remont Własnego „M" – Co Wiedzieć Potrzeba ?


Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak

 

Moja wizyta w połowie stycznia w jednym z popularnych supermarketów budowlanych, a zwłaszcza duża (jak na tę porę roku) liczba klientów oraz narastająca liczba wniosków mieszkańców kierowanych do Spółdzielni w celu uzyskania warunków, jakie należy zachować podczas przygotowania i prowadzenia remontów mieszkań przekonały mnie do ich przypomnienia na łamach „Wspólnych Spraw".


Zaczynam od podstawowego warunku przeprowadzenia remontu w lokalu mieszkalnym, którym jest: posiadanie tytułu prawnego do mieszkania, czyli spółdzielczego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu lub też umowy najmu lokalu od Spółdzielni. Podnajemca nie jest uprawniony do samodzielnego wszczęcia procedury remontowej ani do realizacji remontu czy też przebudowy lokalu.


Prawne regulacje dotyczące remontów i procedur z nimi związanych zawarte są w wielu aktach prawnych na czele z prawem budowlanym i kodeksem cywilnym, ale też z ustawami: o spółdzielniach mieszkaniowych, o własności lokali, o ochronie lokatorów i innych.


Podstawowymi dokumentami regulującymi te kwestie są jednak regulaminy ustanowione w naszej Spółdzielni, a oparte o wyżej wspomniane ustawy, a w szczególności:

 • Regulamin używania lokali, obowiązków Spółdzielni i użytkowników oraz rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale,
 • Regulamin funduszu remontowego KSM,
 • Regulamin porządku domowego dla użytkowników lokali w KSM.

Regulaminy te (i zresztą wszystkie inne także) po ich uchwaleniu były publikowane na łamach „Wspólnych Spraw", a nadto są dostępne na stronie internetowej: https://ksm.katowice.pl/akty__prawne,i320.html


Zgodnie z definicją zawartą w prawie budowlanym przez remont należy rozumieć „wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym". I tu pojawia się problem wynikający z tego, że prawo budowlane niestety nie podaje definicji bieżącej konserwacji, wobec czego, na nasz użytek przyjmujemy, że bieżąca konserwacja dotyczy tego rodzaju prac, które nie są objęte ani definicją remontu, ani definicją przebudowy.


Bieżącą konserwację można zatem wykonywać bez urzędowych formalności. Przykładem prac dotyczących bieżącej konserwacji może być np. malowanie ścian, konserwacja oraz odnowienie okładzin podłogowych i ściennych, wymiana armatury kuchennej i łazienkowej itp.


Z kolei wymiana instalacji wodnej, kanalizacyjnej czy elektrycznej w części lub w całości (bez istotnej zmiany ich przebiegu) jest już przykładem remontu. Czym innym jest poważna ingerencja w jakąś instalację lokalu lub/i budynku (zmiana jej przebiegu) lub jego konstrukcję, co stanowi już przebudowę. To ważna kwestia, ponieważ przebudowa co do zasady wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a w przypadku remontu często wymagane będzie tylko zgłoszenie.


Od tej ogólnej zasady istnieje kilka ważnych wyjątków. Brak precyzyjnych regulacji powoduje pewne kłopoty interpretacyjne i spory. Problem wynika z nie do końca jasnych definicji remontu i przebudowy oraz jej brak w odniesieniu do konserwacji w ustawowych przepisach prawa budowlanego. Z przedstawionych powodów konieczne jest wystąpienie do Spółdzielni, osoby uprawnionej (czyli posiadającej tytuł prawny do mieszkania) z wnioskiem o wydanie warunków dla planowanych robót remontowych i adaptacyjnych. To Spółdzielnia, jako profesjonalny zarządca nieruchomości, określi na jakich zasadach prace mogą być realizowane oraz czy będzie konieczne tylko zgłoszenie tych prac do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Katowice, czy wymagane będzie dla ich wykonania uzyskania pozwolenia na budowę.


Z uzyskanych od Spółdzielni warunków wykonania robót będzie również wynikało czy konieczne są dodatkowe uzgodnienia branżowe i dokumenty innego rodzaju oraz jakie roboty muszą być poprzedzone wykonaniem projektu przez uprawnione osoby oraz jego zatwierdzeniem przez Wydział Architektury i Budownictwa. Realizacja niektórych prac również musi być wykonywana przez osoby legitymujące się stosownymi uprawnieniami. Szczegółowo powyższe kwestie opisane są na naszej stronie internetowej www.ksm.katowice.pl w zakładce „Poradnik". Mając jednak na uwadze to, że nie wszyscy członkowie Spółdzielni mają dostęp do tam zamieszczonych informacji, przytaczam je poniżej, jako konieczne dla uniknięcia niepotrzebnych problemów wynikających z nieznajomości obowiązujących zasad przeprowadzania remontów.

 

 

Procedury związane z remontami

w lokalach w budynkach KSM


Na podstawie Regulaminu używania lokali, obowiązków Spółdzielni i użytkowników oraz rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale (uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2016 z dnia 23. 02. 2016 r. oraz nr 20/2019 z dnia 25. 06. 2019 r.) roboty budowlane (remonty, przebudowy, roboty instalacyjne) w lokalach Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej można przeprowadzać po uzyskaniu na nie zgody Spółdzielni, która w pisemnej odpowiedzi na wniosek użytkownika lokalu posiadającego prawo do dysponowania tym lokalem (zwanym dalej Inwestorem) określa warunki wykonania poszczególnych wnioskowanych robót budowlanych.


Bez konieczności złożenia wniosku do Spółdzielni można wykonać jedynie prace dotyczące bieżącej konserwacji i odnawiania lokalu (np. gipsowanie, malowanie, tapetowanie ścian lub malowanie stolarki, drobnych napraw instalacyjnych z wyjątkiem instalacji gazowych, itp.)


Na wniosek Inwestora (osoby przeprowadzającej remont) Spółdzielnia określa szczegółowe warunki przeprowadzenia wnioskowanych robót budowlanych, wskazuje wymagania formalno-prawne wynikające z przepisów ustawy prawo budowlane lub innych obowiązujących przepisów, jak również informacje organizacyjne np. zasady odbioru odpadów poremontowych, zasady zachowania porządku w budynku w trakcie prowadzenia robót budowlanych itp.


Wymagania Spółdzielni mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpiecznej eksploatacji Państwa lokalu oraz budynku, w którym lokal się znajduje, ponadto przestrzeganie wskazanych przez Spółdzielnię zasad pozwala na przeprowadzenie remontu w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi i uniknięcie tym samym narażenia się na ewentualne kary finansowe lub inne określone w obowiązujących przepisach.


Pamiętajmy, że dbałość o swoją własność nie może naruszać cudzej własności oraz przestrzeni wspólnej.

 


Roboty budowlane wymagające złożenia

wniosku o wydanie warunków Spółdzielni na ich realizację

 • wyburzanie części ścian nośnych lub jakiekolwiek ich naruszanie,
 • wyburzanie, budowa dodatkowych, zmiana lokalizacji ścianek działowych,
 • zmiana lokalizacji istniejących lub wykonywanie dodatkowych otworów drzwiowych i innych,
 • wymiana lub przebudowa (instalowanie) instalacji gazowej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody,
 • wymiana lub zmiana lokalizacji urządzeń gazowych,
 • wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej,
 • montaż rolet okiennych,
 • położenie parkietów, płytek ceramicznych, paneli, innych okładzin na podłogach lub ścianach,
 • montaż sufitów podwieszanych,
 • montaż klimatyzatora.


Postępowanie dotyczące
przeprowadzania remontów

 

1. Inwestor składa wniosek o wydanie warunków na przeprowadzenie robót budowlanych z wyszczególnieniem ich zakresu z podaniem pomieszczeń, których roboty dotyczą.
Celem ułatwienia sformułowania prawidłowego wniosku, przygotowano dla Państwa stosowny formularz obejmujący potencjalne prace remontowe w lokalu, dostępny w zakładce internetowego Poradnika: wniosek o wydanie warunków wykonania prac remontowych w lokalu.


W przypadku zamiaru wyburzenia, przebudowy ścian, zmiany lokalizacji otworów drzwiowych i innych, zmiany długości i przebiegu instalacji gazowej, elektrycznej lub wod-kan, należy dołączyć szkic lokalu przedstawiający stan istniejący i po planowanych zmianach. Formularz wniosku o wydanie warunków wykonania prac remontowych w lokalu posiada na drugiej stronie miejsce na sporządzenie szkicu obrazującego planowane zmiany.


W celu umożliwienia Spółdzielni pozyskania dodatkowych niezbędnych informacji dotyczących wniosku prosimy o podawanie we wniosku numeru telefonu.


W przypadku planowania prac związanych z naruszeniem elementów układu centralnego ogrzewania (wymiana grzejników lub likwidacja grzejnika w pomieszczeniu) stosowne formularze dostępne są w zakładkach internetowego Poradnika:

 • wniosek w sprawie wymiany grzejników c.o. w lokalu,
 • wniosek o likwidację grzejnika c.o. w kuchni,
 • wniosek o likwidację grzejnika c.o. w przedpokoju.

 

Sposoby dostarczenia
wniosku do Spółdzielni

 

 • złożenie w Administracji Osiedla,
 • przesłanie pocztą na adres siedziby KSM przy ul. Klonowej 35c, 40-168 Katowice,
 • dostarczenie do kancelarii pok. nr 3 przy ul. Klonowej 35c w Katowicach,
 • przesłanie skanu podpisanego wniosku pocztą elektroniczną na adres: 

 

 

Nowelizacja
Prawa budowlanego


Ważną dla każdej osoby przystępującej do remontu jest także informacja, że w 2020 roku nastąpiła nowelizacja przepisów Prawa budowlanego, która wprowadziła szereg zmian w dotychczasowym brzmieniu tej ustawy. Wersja ujednolicona Ustawy Prawo budowlane obowiązuje od dnia 19 września 2020 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333).


Oto wybrane, znowelizowane przepisy Prawa Budowlanego dotyczące robót remontowych wraz z podstawowymi warunkami Spółdzielni określonymi z uwzględnieniem tej ustawy oraz innych obowiązujących przepisów prawa:


a./ Roboty budowlane polegające na przebudowie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych, jak np.:
– wyburzanie części ścian nośnych (lub jakiekolwiek ich naruszenie),
– wykonanie lub poszerzenie otworów drzwiowych i innych w ścianach nośnych lub zewnętrznych wymagają uzyskania w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Katowice decyzji o pozwoleniu na budowę.


Do robót można przystąpić po uzyskaniu w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Katowice decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych (z klauzulą o jej ostateczności – uzyskaną po 14 dniach od doręczenia decyzji) oraz po dostarczeniu do Spółdzielni:

 • ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • kopii projektu architektoniczno-budowlanego zatwierdzonego w decyzji o pozwoleniu na budowę przez ww. organ,
 • pozostałych dokumentów wymienionych w piśmie Spółdzielni określającym warunki wykonania robót i po uzyskaniu na piśmie zgody Spółdzielni na rozpoczęcie realizacji robót.

b./ Roboty budowlane polegające na remoncie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych (remont – roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, niewymienione w punkcie a./ powyżej) zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 lit. b wymagają zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy Prawo budowlane, w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Katowice. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonania robót oraz termin ich rozpoczęcia (art. 30 ust. 2 i 2a wyżej wskazanej ustawy).


Uwaga: Zgodnie z art. 30 ust. 5 ww. ustawy: „Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie."


Do rozpoczęcia robót budowlanych można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa UM Katowice, jeżeli nie wniesie on sprzeciwu oraz po dostarczeniu do Spółdzielni:

 • kopii ww. zgłoszenia,
 • kopii rysunków lub szkiców załączonych do zgłoszenia, wykonanych i podpisanych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i opiniami,
 • pozostałych dokumentów wymienionych w piśmie Spółdzielni określającym warunki wykonania robót i po uzyskaniu na piśmie zgody Spółdzielni na rozpoczęcie realizacji robót.

c./ Roboty budowlane polegające na przebudowie lub remoncie ścianek działowych, jak np.:

 • wyburzanie lub wykonywanie nowych ścianek działowych,
 • zamurowanie lub wykonywanie nowych otworów drzwiowych i innych w ściankach działowych,
 • w myśl obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane roboty te nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Do rozpoczęcia robót budowlanych można przystąpić po dostarczeniu do Spółdzielni dokumentów wymienionych w piśmie Spółdzielni określającym warunki wykonania robót i po uzyskaniu na piśmie zgody Spółdzielni na rozpoczęcie realizacji robót.


Uwaga: W oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jak również w oparciu o „Regulamin używania lokali, obowiązków Spółdzielni i użytkowników oraz rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale", Spółdzielnia, mając na uwadze bezpieczną eksploatację budynku postrzeganego jako całość, a nie pojedynczy lokal, wymaga sporządzenia (na zlecenie i koszt Inwestora) przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane ekspertyzy technicznej określającej wpływ planowanej przebudowy na elementy konstrukcyjne budynku.


d./ Roboty budowlane polegające na instalowaniu wewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych (przez „instalowanie" należy rozumieć remont, przebudowę ze zmianą parametrów technicznych lub użytkowych, częściową rozbiórkę wewnętrznej instalacji gazowej) zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt.3 lit. d ustawy Prawo budowlane ww. roboty budowlane polegające na instalowaniu wymagają zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Zgodnie z art. 30 ust. 4c do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy.


Przed rozpoczęciem ww. robót budowlanych inwestor jest obowiązany do zapewnienia sporządzenia projektu technicznego (art. 42 ust. 1 pkt 1 lit. d).
Przed dokonaniem zgłoszenia (o którym mowa powyżej) robót polegających na instalowaniu instalacji gazowych, należy dostarczyć do Spółdzielni jeden egzemplarz projektu technicznego celem weryfikacji i wydania warunków.


Do rozpoczęcia robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznych instalacji gazowych można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa UM Katowice, jeżeli nie wniesie on sprzeciwu oraz po dostarczeniu do Spółdzielni:

 • kopii ww. zgłoszenia,
 • kopii projektu architektoniczno-budowlanego ostemplowanego przez wyżej wymieniony organ,
 • pozostałych dokumentów wymienionych w piśmie Spółdzielni określającym warunki wykonania robót i po uzyskaniu na piśmie zgody Spółdzielni na rozpoczęcie realizacji robót.

e./ Roboty budowlane polegające na rozbiórce wewnątrz użytkowanego lokalu instalacji gazowych z rezygnacją z dostawy gazu (likwidacją gazomierza).


W tym przypadku należy dostarczyć do Spółdzielni dokument potwierdzający demontaż gazomierza oraz montaż plomb, a tym samym zaprzestanie dostarczania paliwa gazowego do lokalu (polecenie monterskie Polskiej Spółki Gazownictwa). Po dostarczeniu ww. dokumentu Spółdzielnia określi pozostałe warunki przeprowadzenia robót remontowych w lokalu.


2. Zgodnie z informacjami wskazanymi na wstępie, w pisemnej odpowiedzi Spółdzielni zostaną określone warunki realizacji zaplanowanych robót, w tym także ewentualna potrzeba uzyskania i przedstawienia Spółdzielni projektów architektoniczno-budowlanych, technicznych lub innych, wykonanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane lub branżowe, a także pozwoleń na realizację robót lub innych dokumentów wystawionych przez odpowiednie organy administracji lub urzędy. Warunki są wydawane na 6 miesięcy, okres ten może ulec przedłużeniu na pisemny wniosek Inwestora.


3. Po spełnieniu wskazanych wymogów i zrealizowaniu prac budowlanych z zachowaniem warunków podanych przez Spółdzielnię, Inwestor każdorazowo jest zobowiązany zawiadomić Administrację Osiedla o zakończeniu robót i dostarczyć wymagane dokumenty oraz udostępnić lokal dla przeprowadzenia przez pracowników Administracji Osiedla inwentaryzacji i aktualizacji danych związanych z przeprowadzonym remontem w lokalu. Pracownik Administracji Osiedla spisuje protokół, który jest podstawą do odpowiednich zapisów w karcie lokalu oraz książce obiektu budowlanego.

 

Spółdzielnia, zależnie od zakresu robót budowlanych w lokalu, może wymagać dostarczenia dodatkowych dokumentów, jak na przykład:

 • protokół kontroli szczelności instalacji gazowej,
 • protokół pomiaru stanu izolacji oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej,
 • protokół kontroli przewodów kominowych,
 • oświadczenie wykonawcy robót, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa budowlanego.

Wymienione powyżej dokumenty można dostarczać bezpośrednio do Administracji Osiedla lub w trakcie udostepnienia lokalu pracownikowi Administracji Osiedla po zakończeniu robót budowlanych.

 


Warunki ogólne
prowadzenia remontów


1. O terminie rozpoczęcia robót remontowych należy poinformować właściwą Administrację Osiedla ................... przy ul. ................... w Katowicach, tel. ................. oraz użytkowników lokali budynku przez umieszczenie informacji o remoncie na tablicy ogłoszeń z podaniem numerów telefonów do wykonawcy/nadzorującego roboty lub Inwestora.
2. Roboty powinny być wykonane we własnym zakresie oraz na własny koszt.
3. Powyższe prace powinny być wykonane / nadzorowane przez osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie i praktykę budowlaną.
Po zakończeniu robót należy dostarczyć do Spółdzielni: oświadczenie wykonawcy / nadzorującego, że roboty zostały wykonane zgodnie z, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz podanymi w niniejszym piśmie warunkami.
4. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (wymóg art. 10 Prawa budowlanego).
5. Podczas prowadzenia robót remontowych realizujący je posiadacz tytułu prawnego do mieszkania zobowiązany jest do:

 • osobistego powiadomienia najbliższych sąsiadów o terminie realizacji prac głośnych i uciążliwych (wyburzanie, skuwanie, wiercenie),
 • zachowania ciszy i spokoju w godzinach od 22:00 do 06:00,
 • wykonywania głośnych prac jedynie w dni powszednie w godzinach od 08:00 do 19:00,
 • utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach wspólnego użytku (klatki schodowe, windy, korytarze piwniczne i inne pomieszczenia), pod rygorem obciążenia kosztami ich zastępczego sprzątania,
 • wywozu na własny koszt gruzu i innych odpadów powstałych w wyniku wykonywanych prac, w tym ram i szyb zdemontowanej stolarki okiennej, pod rygorem obciążenia kosztami ich zastępczego usunięcia, zabrania się wrzucania w/w odpadów do zsypów lub kontenerów na śmieci. Aktualnych informacji o gromadzeniu i przekazywaniu odpadów budowlanych udziela Biuro Obsługi Klienta MPGK Katowice ul. Obroki 140 tel. 32/35-87-611 do 612,
 • naprawy lub wyrównania szkód spowodowanych w czasie realizacji robót lub będących skutkiem ich wykonania.

6. O zakończeniu robót należy powiadomić Spółdzielnię oraz udostępnić Spółdzielni lokal w terminie uzgodnionym przez strony dla przeprowadzenia przez Spółdzielnię inwentaryzacji i aktualizacji danych związanych z lokalem.


Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że wszelkie zmiany przeprowadzone w lokalu w trakcie jego użytkowania nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń kierowanych do Spółdzielni przez obecnego właściciela lokalu lub jego prawnych następców.
W przypadku zwolnienia lokalu rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia i ulepszenia lokalu dokonywane są bezpośrednio między użytkownikiem zwalniającym i przejmującym lokal.


Powyższe warunki wykonania robót są ważne przez okres ........ miesięcy tj. do ............, prosimy jednak o powstrzymywanie się od wykonywania robót remontowych w okresie przed- i międzyświątecznym. Możliwe jest przedłużenie terminu ważności w/w warunków na podstawie oddzielnego i uzasadnionego wniosku.
Do przedstawionych tutaj warunków ogólnych w konkretnych przypadkach wydawane są szczegółowe warunki wykonania remontu, w zależności od branży (wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, wentylacyjna, budowlana, stolarska itd.).

 

* * *


Na koniec tego obszernego wyjaśnienia pozostaje mi zaapelować:

 • z jednej strony do inwestorów o uwzględnienie obecnej sytuacji wynikającej z trwającego stanu pandemii, a co za tym idzie konieczności wykonywania przez Państwa sąsiadów pracy i nauki zdalnie, opieki nad dziećmi czy też odbywania izolacji i kwarantanny. Dla tych osób sąsiedztwo z „placem budowy" urasta do rangi koszmaru;
 • z drugiej strony do sąsiadów remontowanego lokalu, by mając na uwadze, że remont mieszkania wynika nie z fanaberii, ale z potrzeb życiowych (najczęściej nowych właścicieli remontowanego mieszkania), to trudno sobie wyobrazić, że prace te będą ciche, niepowodujące zapylenia czy innych uciążliwości. Wszelako realizowane mogą być tylko – przypominam jeszcze raz – w godzinach od 08:00 do 19:00 codziennie, z wyłączeniem niedziel i świąt uznanych ustawą za dni wolne od pracy.


W przypadku sąsiedztwa zawsze w grę wchodzą dobre obyczaje, wyrozumiałość i cierpliwość – czego bardzo Państwu życzę.

 

Z poważaniem

ZBIGNIEW OLEJNICZAK     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)