2022-12-02

Przygotowaliśmy się do zimy

 

Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak

 

Z ostatnim dniem października zakończył się trwający od drugiej połowy września br. okres przygotowania zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez naszą Spółdzielnię do okresu zimowego. Co prawda długoterminowe prognozy publikowane na najbliższy okres zimowy przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informują o temperaturach i opadach porównywalnych do odpowiednich okresów na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia, ale to nie może nas uśpić i prowadzić do bagatelizowania całkiem realnej możliwości wystąpienia nagłych, drastycznych ataków zimy. Tej mroźnej i obfitującej w intensywne opady śniegu. Mając na uwadze dynamiczną zmienność aury musieliśmy – jak co roku – przygotować się w optymalny sposób do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania zasobów mieszkaniowych w trudnych warunkach zimowych.


Wykonanych zostało wiele działań sprawdzających i zabezpieczających, przygotowane zostały niezbędne narzędzia i środki transportu oraz zgromadzone zostały rezerwy środków rozmrażających i przeciwoblodzeniowych itp. 26 września br. przekazano 17 podległym Administracjom i Zakładom Celowym do wiadomości i stosowania Zarządzenie Nr 7/2022 Zastępcy Prezesa Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w którym zostały określone działania dotyczące przygotowania zasobów do zimy oraz ustalony termin gotowości do sezonu zimowego. Powołani zostali Pełnomocnicy ds. „Akcji Zima" ich zastępcy oraz wyznaczeni pracownicy dyspozycyjni w poszczególnych Osiedlach i Zakładach Celowych.


Ustalony został kompleksowy tryb przewidywanych działań w okresie zimy w dwóch wariantach tj.:

  • wariant 1 obejmuje działania przy występowaniu łagodnych warunków atmosferycznych, w których temperatura i opady śniegu występują w normie,
  • wariant 2 obejmuje działania przy występowaniu trudnych warunków atmosferycznych, w których opady śniegu i niska temperatura wystąpią ze zwiększoną intensywnością.

W drugim wariancie Pełnomocnik Zarządu ds. „Akcji Zima" w KSM może wprowadzić całodobowe dyżury we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółdzielni, a także dyżury pracowników w poszczególnych Osiedlach. Ustalona została kolejność odśnieżania dróg wewnątrzosiedlowych, parkingów oraz dojazdów do nieruchomości. Trzeba również zaznaczyć, że może być konieczna jednoczesna praca całego sprzętu odśnieżającego, lecz i w tym zakresie ustalona została kolejność odśnieżania, co jest determinowane liczbą jednostek sprzętowych oraz niezbędnym czasem dojazdu w określone miejsce.


W celu właściwego przygotowania zasobów mieszkaniowych i mienia Spółdzielni do sezonu zimowego 2022/2023 oraz zapewnienia ich prawidłowej eksploatacji w utrudnionych warunkach zimowych, dokonano między innymi przeglądu oraz (ewentualnych) napraw, uzupełnień i konserwacji zasobów pod kątem np.: szczelności pokryć dachowych, drożności rynien, studzienek i geigerów, uzupełniono ubytki w otworach okiennych i drzwiowych, naprawiono zamknięcia w drzwiach zewnętrznych, zabezpieczone zostały urządzenia i przewody narażone na zamarzanie, dokonano zewnętrznego zabezpieczenia stacji wymienników ciepła, zapewnienia odzieży ochronnej oraz narzędzi do odśnieżania dla pracowników administracji itp.


Dla zabezpieczenia prawidłowego odśnieżania i usuwania gołoledzi w okresie całej zimy zamówiono potrzebne ilości piasku. Jednocześnie Administracje wykorzystają piasek z piaskownic oraz piasek pozostały z poprzedniego okresu zimowego. Piasek przeznaczony do posypywania dróg, chodników i ciągów pieszo-jezdnych przechowywany jest w głównych komorach zsypowych, bądź w stosownych pojemnikach przeznaczonych na ten cel. Zgromadzone także zostały w Serwisie Technicznym KSM środki rozmrażające w ilości ponad 28,5 tony soli drogowej oraz blisko „dyżurną ilość" 0,76 tony rozmrażacza. Serwis Techniczny dysponuje sprzętem mechanicznym i ma obsługę przygotowaną do prac związanych z odśnieżaniem dróg, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów i innych, jak też do prac związanych ze zrzuceniem śniegu z dachów, oraz usuwania nawisów śnieżnych i sopli.


Spółdzielnia posiada 69 umów z 60 podmiotami gospodarczymi, które w ramach świadczonych usług na rzecz terenów zewnętrznych wokół budynków mieszkalnych i pawilonów wolnostojących mają obowiązek odśnieżania, usuwania lodu, posypywania piaskiem w czasie gołoledzi terenów zgodnie z wyznaczonymi granicami. W czasie intensywnych opadów śniegu praca ta winna być wykonywana w sposób ciągły.


W oparciu o meldunki, które złożyli Kierownicy Osiedli oraz Zakładów Celowych, można przyjąć, że przygotowania zasobów KSM do sezonu zimowego zrealizowane zostały prawidłowo. Wypada mieć nadzieję, że zima przebiegnie bez drastycznych, ekstremalnych załamań pogodowych, a ludzie i sprzęt nie zawiodą. W tym miejscu zwracam się do Państwa z prośbą o informowanie Administracji Osiedli lub Działu Eksploatacji w Dyrekcji o zauważonych usterkach lub konieczności wykonania jeszcze dodatkowych prac, mogących w warunkach zimowych przeciwdziałać zagrożeniom dla bezpieczeństwa i zdrowia lub pozwoli uniknąć strat materialnych.


Kryzysowe okoliczności wymuszają trudne ale konieczne decyzje


Nie sposób nie odnieść się do sygnalizowanych przez Państwa obaw związanych z ogrzewaniem mieszkań oraz przygotowania centralnej ciepłej wody. Nasilona fala niepokojących informacji napływających z różnych źródeł niestety może takie obawy wywoływać i wręcz podsycać, ale chciałbym te negatywne emocje w znacznym stopniu zredukować. To prawda, że jest kryzys paliwowo-energetyczny, załamują się dostawy surowców energetycznych, a do tego absurdalnie wysokie ceny węgla, gazu i innych nośników energii, a co za tym idzie ceny energii elektrycznej, ciepła, produkcji, towarów i usług. Na to nakłada się niszczycielska siła rosnącej w niebywałym tempie inflacji, pożerającej bieżące przychody i oszczędności każdego z nas. W takiej sytuacji rząd mniej lub bardziej skutecznie podejmuje działania ochronne.


Sytuacje kryzysowe są póki co do opanowania, ale muszą być podejmowane kompleksowe działania, adekwatne do sytuacji i to w odpowiednim czasie, ponieważ każda zwłoka lub zaniechanie działania tylko spotęgują skutki kryzysu, który uderzy w nas co prawda później, ale za to w stopniu znacznie dotkliwiej odczuwalnym. Czas kryzysu skutkuje podejmowaniem bardzo trudnych decyzji o ograniczaniu się na poziomie indywidualnym, rodzinnym i grupowym w skali lokalnej, ale i szerszej, państwowej czy międzynarodowej w zaspokajaniu swoich potrzeb konsumpcji i dotychczasowego komfortu życia, zredukowanego do funkcjonowania na poziomie godziwym, ale uwzględniającym trudne kryzysowe uwarunkowania. Ograniczają się państwa, samorządy lokalne, zakłady i instytucje, ale przecież i my także, i nasze gospodarstwa domowe.


Tak się stało, że w ostatnich felietonach adresowanych do Państwa próbowałem pisać o możliwościach obniżenia zużycia mediów bytowych (gazu, wody, energii elektrycznej i ciepła) w gospodarstwach domowych i mam nadzieję że refleksje, a może pomysły moje i nie tylko moje, jakoś się przydały w zakresie obniżenia kosztów poprzez oszczędzanie na zużyciu tych mediów. Wielokrotnie na łamach „Wspólnych Spraw" (i nie tylko) pojawiały się informacje o tym, jak olbrzymi zakres prac remontowo-modernizacyjnych zrealizowany został na zasobach naszej Spółdzielni. W ich efekcie nie tylko znacznie podniesiony został stan techniczny, bezpieczeństwo, estetyka i komfort zamieszkiwania, a nade wszystko skutecznie i szeroko zakrojone prace wpłynęły na obniżenie zużycia ciepła, energii elektrycznej, wody i innych mediów, zamieniając się w relatywnie niższe koszty zamieszkiwania niż te, które bez wykonania tych robót byłyby niewyobrażalnie wysokie.


Pozwolę sobie w tym miejscu podziękować wszystkim Państwu za zrozumienie dla podejmowanych przez KSM od 30 lat działań, zmierzających do zmniejszenia energochłonności naszych budynków. Dobrze, że nie odkładaliśmy tego zadania na kolejne i następne lata. Dziś korzystamy z tamtych decyzji. Konsensus pomiędzy członkami, użytkownikami, samorządem spółdzielczym i pracownikami zawodowo realizującymi te trudne przecież zadania – to klucz do wspólnego osiągania wyzwań i celów, służących przede wszystkim Państwu.


Wracając do obecnej sytuacji kryzysowej to z satysfakcją muszę przyznać, że wiele ciekawych wniosków i pomysłów na poszukiwanie oszczędności wpływa od mieszkańców, co tym bardziej utwierdza mnie w przekonaniu, że warto w tej interaktywnej formule poszukiwać dalszych możliwości, choćby były one czasem kontrowersyjne i nie od razu zrozumiane, ale tylko jeśli skutkiem ich wdrożenia będzie korzyść dla wszystkich, to warto.


Z tej kategorii wnioskowanych, możliwych i dających istotne oszczędności działań, potwierdzonych przez specjalistów z branży ciepłowniczej, aktualnie analizowane, przygotowywane lub częściowo wdrażane są niektóre z nich. Podaję kilka przykładów.


Obniżenie punktu rozruchu ogrzewania automatyki pogodowej z 160C do 140C czyli, że system grzewczy ruszy wtedy, gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 140C. W większości miejsc, za które odpowiada KSM (nasze stacje wymienników ciepła i kotłownie), możemy to zrobić sami, ale tam gdzie dostawca jest zewnętrzny, to musimy do niego o taką zmianę wystąpić.


Korekta krzywej grzania. Krzywa grzewcza to zależność pomiędzy temperaturą zasilania kotła (wymiennika), a temperaturą na zewnątrz – czyli zmiana temperatury czynnika grzewczego w funkcji temperatury zewnętrznej. Czujnik zamontowany poza obiektem dostarcza sterownikowi kotła informacje dotyczące warunków zewnętrznych. W przypadku podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury sterownik kotła automatycznie rozpoznaje jego obecność i przechodzi w tryb funkcji pogodowej. Obniżone moce zamówione uzasadniają takie zmiany dla zachowania równowagi hydraulicznej w zładach c.o. Komfort grzewczy lokali zostaje utrzymany, a niższe parametry oznaczają zmniejszenie strat ciepła na przesyle.


Likwidacji pionów grzewczych łazienkowych to kontynuacja. W miarę możliwości należałoby spowodować przyspieszenie realizacji programu realizowanego już od wielu lat.


Likwidacja pionów grzewczych we wiatrołapach. Wiatrołap to śluza między strefą ogrzewaną i nieogrzewaną. Tam nigdy nie powinno być grzejników c.o. To tak naprawdę „pożeracz" ciepła de facto oddanego na zewnątrz.


Uporządkowanie kwestii ogrzewanych pomieszczeń pralni, suszarni, i innych pomieszczeń kiedyś przeznaczonych do wspólnego użytku, a obecnie użytkowanych w innych celach, a do tego nie wspólnie, ale przez jedną lub inną liczbę osób. W tej sytuacji albo należy zlikwidować ogrzewanie, albo trzeba opomiarować grzejniki i koszty ciepła rozliczyć na rzeczywiście użytkujące te pomieszczenia osoby.

 

Częściowa lub całkowita likwidacja ogrzewania klatek schodowych. To kontynuacja tego, co już zaczęliśmy realizować w latach 90. Od 2002 roku według aktualnej PN-EN 12831 wymagana temperatura klatki schodowej w budynkach mieszkalnych to +80C. Dla utrzymania tego poziomu dodatkowe ogrzewanie poza emisją ciepła przez przegrody nie jest niezbędne. Tak co najmniej od połowy ubiegłego wieku budowane są i funkcjonują nasze budynki mieszkalne. Przez większość okresu zimowego temperatury w klatkach utrzymują się powyżej 150C. Maksymalnie powinno się pozostawić jeden grzejnik na parterze. To rozwiązanie budzi najwięcej emocji, choć to ono zapobiegłoby znaczącym zużyciom energii i jej kosztom.


Szanowni Państwo, nie muszę nikogo chyba przekonywać o tym, jak dużym jest już i jak wielkim udziałem w opłatach będzie koszt ogrzewania oraz o tym, że jeśli pojęte działania przynieść mogą od kilku do kilkunastu procent łącznie oszczędności w zużyciu ciepła i jego kosztach, to warto spróbować je podjąć, choć nie są to łatwe decyzje, a ich wdrożenie jest wynikiem kryzysowych okoliczności i szukania akceptowalnych rozwiązań.

 

Z poważaniem

ZBIGNIEW OLEJNICZAK     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)