Procedury związane z remontami w lokalach w budynkach ksm

 

Na podstawie Regulaminu używania lokali, obowiązków Spółdzielni i użytkowników oraz rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale (uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2016 z dn. 23.02.2016r. oraz nr 20/2019 z dn. 25.06.2019r.) roboty budowlane (remonty, przebudowy, roboty instalacyjne) w lokalach KSM można przeprowadzać po uzyskaniu na nie zgody Spółdzielni, która w pisemnej odpowiedzi na wniosek użytkownika lokalu posiadającego prawo do dysponowania tym lokalem (zwanym dalej Inwestorem) określa warunki wykonania poszczególnych wnioskowanych robót budowlanych.


Bez konieczności złożenia wniosku do Spółdzielni można wykonać jedynie prace dotyczące bieżącej konserwacji i odnawiania lokalu (np. gipsowanie, malowanie, tapetowanie ścian lub malowanie stolarki, drobnych napraw instalacyjnych z wyjątkiem instalacji gazowych, itp.)


Na wniosek Inwestora Spółdzielnia określa szczegółowe warunki przeprowadzenia wnioskowanych robót budowlanych, wskazuje wymagania formalno-prawne wynikające z przepisów ustawy prawo budowlane lub innych obowiązujących przepisów, jak również informacje organizacyjne np. zasady odbioru odpadów poremontowych, zasady zachowania porządku w budynku w trakcie prowadzenia robót budowlanych itp.


Wymagania Spółdzielni mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpiecznej eksploatacji Państwa lokalu oraz budynku, w którym lokal się znajduje, ponadto przestrzeganie wskazanych przez Spółdzielnię zasad pozwala na przeprowadzenie remontu pozostając w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi, unikając tym samym narażenia się na ewentualne kary finansowe lub inne określone w obowiązujących przepisach.


Pamiętajmy, że dbałość o swoją własność nie może naruszać cudzej własności oraz przestrzeni wspólnej.

 

Roboty budowlane wymagające złożenia wniosku o wydanie warunków Spółdzielni na ich realizację:

 

• wyburzanie części ścian nośnych lub jakiekolwiek ich naruszanie,
• wyburzanie, budowa dodatkowych, zmiana lokalizacji ścianek działowych,
• zmiana lokalizacji istniejących lub wykonywanie dodatkowych otworów drzwiowych i innych,
• wymiana lub przebudowa (instalowanie) instalacji gazowej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody,
• wymiana lub zmiana lokalizacji urządzeń gazowych,
• wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej,
• montaż rolet okiennych,
• położenie parkietów, płytek ceramicznych, paneli, innych okładzin na podłogach lub ścianach,
• montaż sufitów podwieszanych,
• montaż klimatyzatora.

 

 

Postępowanie dotyczące przeprowadzania remontów jest następujące:

 

1. Inwestor składa wniosek o wydanie warunków na przeprowadzenie robót budowlanych z wyszczególnieniem ich zakresu z podaniem pomieszczeń, których roboty dotyczą.

 

Celem ułatwienia sformułowania prawidłowego wniosku, przygotowano dla Państwa stosowny formularz obejmujący potencjalne prace remontowe w lokalu, dostępny w zakładce:

 

Wniosek o wydanie warunków wykonania prac remontowych w lokalu

 

W przypadku zamiaru wyburzenia, przebudowy ścian, zmiany lokalizacji otworów drzwiowych i innych, zmiany długości i przebiegu instalacji gazowej, elektrycznej lub wod-kan należy dołączyć szkic lokalu przedstawiający stan istniejący i po planowanych zmianach. Formularz wniosek o wydanie warunków wykonania prac remontowych w lokalu posiada na drugiej stronie miejsce na sporządzenie szkicu obrazującego planowane zmiany.

 

W celu umożliwienia Spółdzielni pozyskania dodatkowych niezbędnych informacji dotyczących wniosku prosimy o podawanie we wniosku numeru telefonu.

 

W przypadku planowania prac związanych z naruszeniem elementów układu centralnego ogrzewania (wymiana grzejników lub likwidacja grzejnika w pomieszczeniu) stosowne formularze dostępne są w zakładkach:

 

Wniosek w sprawie wymiany grzejników c.o. w lokalu

Wniosek o likwidację grzejnika c.o. w kuchni
Wniosek o likwidację grzejnika c.o. w przedpokoju

 

Sposoby dostarczenia Wniosku do Spółdzielni:


• złożenie w Administracji Osiedla,
• przesłanie pocztą na adres siedziby KSM przy ul. Klonowej 35c, 40-168 Katowice
• dostarczenie do kancelarii pok. nr 3 przy ul. Klonowej 35c w Katowicach,
• przesłanie skanu podpisanego wniosku pocztą elektroniczną na adres:

 

 

Jednocześnie informujemy, że:

w 2020r. nastąpiła nowelizacja przepisów Prawa budowlanego, która wprowadziła szereg zmian w dotychczasowym brzmieniu tej Ustawy. Wersja ujednolicona Ustawy Prawo budowlane obowiązuje od dnia 19 września 2020r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333).

 

Poniżej przedstawiamy wybrane przepisy Prawa Budowlanego po nowelizacji dotyczące robót remontowych wraz z podstawowymi warunkami Spółdzielni określonymi z uwzględnieniem tej ustawy oraz innych obowiązujących przepisów prawa:

 

a) roboty budowlane polegające na przebudowie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych, jak np.:
- wyburzanie części ścian nośnych (lub jakiekolwiek ich naruszenie),
- wykonanie lub poszerzenie otworów drzwiowych i innych w ścianach nośnych lub zewnętrznych

wymagają uzyskania w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Katowice decyzji o pozwoleniu na budowę.


Do robót można przystąpić po uzyskaniu w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Katowice decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych (z klauzulą o jej ostateczności – uzyskaną po 14 dniach od doręczenia decyzji) oraz po dostarczeniu do Spółdzielni:
• ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
• kopii projektu architektoniczno-budowlanego zatwierdzonego w decyzji o pozwoleniu na budowę przez ww. organ,
• pozostałych dokumentów wymienionych w piśmie Spółdzielni określającym warunki wykonania robót i po uzyskaniu na piśmie zgody Spółdzielni na rozpoczęcie realizacji robót.

 

b) roboty budowlane polegające na remoncie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych (remont – roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, nie wymienione w punkcie a powyżej) zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 lit. b wymagają zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy Prawo budowlane, w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Katowice. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonania robót oraz termin ich rozpoczęcia (art. 30 ust. 2 i 2a ww. ustawy).

 

Uwaga:
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ww. ustawy: „Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie."

 

Do rozpoczęcia robót budowlanych można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa UM Katowice, jeżeli nie wniesie on sprzeciwu oraz po dostarczeniu do Spółdzielni:
• kopii ww. zgłoszenia,
• kopii rysunków lub szkiców załączonych do zgłoszenia, wykonanych i podpisanych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i opiniami,
• pozostałych dokumentów wymienionych w piśmie Spółdzielni określającym warunki wykonania robót i po uzyskaniu na piśmie zgody Spółdzielni na rozpoczęcie realizacji robót.

 

c) roboty budowlane polegające na przebudowie lub remoncie ścianek działowych, jak np.:
• wyburzanie lub wykonywanie nowych ścianek działowych,
• zamurowanie lub wykonywanie nowych otworów drzwiowych i innych w ściankach działowych,
w myśl obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane roboty te nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

 

Do rozpoczęcia robót budowlanych można przystąpić po dostarczeniu do Spółdzielni dokumentów wymienionych w piśmie Spółdzielni określającym warunki wykonania robót i po uzyskaniu na piśmie zgody Spółdzielni na rozpoczęcie realizacji robót.

 

Uwaga:
W oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jak również w oparciu o Regulamin używania lokali, obowiązków Spółdzielni i użytkowników oraz rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale, Spółdzielnia, mając na uwadze bezpieczną eksploatację budynku postrzeganego jako całość, a nie pojedynczy lokal, wymaga sporządzenia (na zlecenie i koszt Inwestora) przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane ekspertyzy technicznej określającej wpływ planowanej przebudowy na elementy konstrukcyjne budynku.


d) roboty budowlane polegające na instalowaniu wewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych (przez „instalowanie" należy rozumieć remont, przebudowę ze zmianą parametrów technicznych lub użytkowych, częściową rozbiórkę wewnętrznej instalacji gazowej)

 

zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt.3 lit. d ustawy Prawo budowlane ww. roboty budowlane polegające na instalowaniu wymagają zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Zgodnie z art. 30 ust. 4c do zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy.


Przed rozpoczęciem ww. robót budowlanych inwestor jest obowiązany do zapewnienia sporządzenia projektu technicznego (art. 42 ust. 1 pkt 1 lit. d).

 

Przed dokonaniem zgłoszenia, o którym mowa powyżej, robót polegających na instalowaniu instalacji gazowych, należy dostarczyć do Spółdzielni jeden egzemplarz projektu technicznego celem weryfikacji i wydania warunków.

 

Do rozpoczęcia robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznych instalacji gazowych można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa UM Katowice, jeżeli nie wniesie on sprzeciwu oraz po dostarczeniu do Spółdzielni:
• kopii ww. zgłoszenia,
• kopii projektu architektoniczno-budowlanego ostemplowanego przez ww. organ,
• pozostałych dokumentów wymienionych w piśmie Spółdzielni określającym warunki wykonania robót i po uzyskaniu na piśmie zgody Spółdzielni na rozpoczęcie realizacji robót.

 

e) roboty budowlane polegające na rozbiórce wewnątrz użytkowanego lokalu instalacji gazowych z rezygnacją z dostawy gazu (likwidacją gazomierza)

 

W tym przypadku należy dostarczyć do Spółdzielni dokument potwierdzający demontaż gazomierza oraz montaż plomb, a tym samym zaprzestanie dostarczania paliwa gazowego do lokalu (polecenie monterskie Polskiej Spółki Gazownictwa). Po dostarczeniu ww. dokumentu Spółdzielnia określi pozostałe warunki przeprowadzenia robót remontowych w lokalu.

 

 

2. Zgodnie z informacjami wskazanymi na wstępie, w pisemnej odpowiedzi Spółdzielni zostaną określone warunki realizacji zaplanowanych robót, w tym także ewentualna potrzeba uzyskania i przedstawienia Spółdzielni projektów architektoniczno-budowlanych, technicznych lub innych, wykonanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane lub branżowe, a także pozwoleń na realizację robót lub innych dokumentów wystawionych przez odpowiednie organy administracji lub urzędy. Warunki są wydawane na 6 miesięcy, okres ten może ulec przedłużeniu na pisemny wniosek Inwestora.

 

 

3. Po spełnieniu wskazanych wymogów i zrealizowaniu prac budowlanych z zachowaniem warunków podanych przez Spółdzielnię, Inwestor każdorazowo jest zobowiązany zawiadomić Administrację Osiedla o zakończeniu robót i dostarczyć wymagane dokumenty oraz udostępnić lokal dla przeprowadzenia przez pracowników Administracji Osiedla inwentaryzacji i aktualizacji danych związanych z przeprowadzonym remontem w lokalu. Pracownik Administracji Osiedla spisuje protokół, który jest podstawą do odpowiednich zapisów w karcie lokalu oraz książce obiektu budowlanego.

 

Spółdzielnia, zależnie od zakresu robót budowlanych w lokalu, może wymagać dostarczenia dodatkowych dokumentów, jak na przykład:


• protokół kontroli szczelności instalacji gazowej,
• protokół pomiaru stanu izolacji oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej,
• protokół kontroli przewodów kominowych,
• oświadczenie wykonawcy robót, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, projektem*), pozwoleniem na budowę*), przepisami prawa budowlanego.

 

Wymienione powyżej dokumenty można dostarczać bezpośrednio do Administracji Osiedla lub w trakcie udostepnienia lokalu pracownikowi Administracji Osiedla po zakończeniu robót budowlanych.

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)