2021-10-18

Pomyślna sytuacja ekonomiczna osiedli i nowelizacja funduszu remontowegoPrzewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

Józef Zimmermann

 

Rada Nadzorcza Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na swym plenarnym posiedzeniu spotkała się dopiero 28 września br. W okresie letnim odbywały się wszakże posiedzenia wszystkich komisji RN, które analizowały problemy mające być przedmiotem obrad Rady w pełnym jej gremium. Wypracowane przez siebie wnioski komisje udostępniły Radzie Nadzorczej, która często te stanowiska przyjmowała jako własne.


Pierwszym tego przykładem była „Informacja o przebiegu Walnego Zgromadzenia KSM w 2021 roku", omawiana i opiniowana na posiedzeniu Komisji Samorządowo-Statutowej. Wypracowana przez komisję opinia, przyjęta na plenarnym posiedzeniu przez całą RN jest krótka, w następującym brzmieniu: „Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawioną informację o przebiegu Walnego Zgromadzenia KSM w 2021 roku".


Niezmiernie ważną i odpowiedzialną kwestią było rozpatrzenie przedstawionych przez Zarząd Spółdzielni wniosków o pozytywne zaopiniowanie skierowania do sądu pięciu pozwów z żądaniem wydania orzeczenia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Uzasadnione są on tym, że w świetle przepisu art. 11 ustęp 1(1) ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którym w przypadku zaistnienia zaległości z zapłatą opłat za okres co najmniej 6 miesięcy, spółdzielnia może, w trybie procesu, żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.


Rada Nadzorcza zaakceptowała wnioski Zarządu. Dotyczą one osób z osiedli Giszowiec, Ligota, i Janów.


Następnie Rada Nadzorcza oceniła sytuację ekonomiczną osiedli KSM w zakresie eksploatacji oraz remontów realizowanych z funduszu remontowego część „B" w pierwszym półroczu 2021 roku z prognozą do końca roku. Kwestię tę, analizowaną uprzednio przez Komisję Rewizyjną, Rada Nadzorcza skwitowała przyjmując jej stanowisko jako swoje w brzmieniu: „Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą kształtowania się wpływów i wydatków na wyodrębnione fundusze celowe KSM wg stanu na dzień 30.06.2021 r. i nie wnosi uwag do przedłożonego materiału. Komisja uznaje sytuację w tym zakresie za zadawalającą i zgodną z interesem Spółdzielni oraz rekomenduje Radzie Nadzorczej przyjęcie informacji bez uwag".


Ocena sytuacji ekonomicznej osiedli KSM w zakresie eksploatacji oraz remontów realizowanych z funduszu remontowego część „B" za pierwsze półrocze 2021 roku i prognoza na koniec 2021 roku były przedmiotem dalszych obrad Rady Nadzorczej. Wcześniej zagadnienia analizowały na wspólnym posiedzeniu komisje: Rewizyjna oraz Gospodarki Zasobami Spółdzielni. Po ocenie przedstawionych przez Zarząd KSM materiałów i konkluzji obu komisji, Rada Nadzorcza przyjęła ich stanowisko wyrażające się w sześciu punktach.


1. Rada Nadzorcza dokonując łącznej oceny wyników ekonomicznych Osiedli KSM na eksploatacji za 6 miesięcy 2021 roku uznaje je za dobre, a uzyskany rezultat netto (z uwzględnieniem salda początkowego) ukształtował się w wysokości: 3 milionów 236.169 zł. Natomiast dokonując oceny wyników poszczególnych osiedli w eksploatacji za ten okres stwierdza się, że wynik ujemny w rachunku ciągnionym (z BO) wystąpił w osiedlach: Murcki, Wierzbowa, Szopienice, Zawodzie, im. Zgrzebnioka i w Ligocie. Znaczący wpływ na wyniki ekonomiczne osiedli na eksploatacji za I. półrocze 2021 r. miały zwiększone koszty dotyczące zwalczania utrzymującej się w kraju pandemii koronawirusa.


2. Na koniec 2021 roku prognoza jest pomyślna i szacowana w nadwyżce o wysokości: 3 milionów.888.796 zł. Natomiast analiza prognozowanych rocznych kosztów i przychodów poszczególnych osiedli wskazuje, że ujemny wynik na koniec 2021 roku może wystąpić w 5 Osiedlach. W przypadku Giszowca kwota ta jest niewielka, natomiast pozostałe „minusowe" osiedla: Wierzbowa, Zawodzie, im. Zgrzebnioka i Ligota planują wprowadzić w najbliższym okresie regulację stawek opłat w tych pozycjach, w których występuje niedobór.


3. Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości informację, że dokonana analiza kształtowania się łącznych wyników ekonomicznych osiedli KSM w funduszu remontowym części „B" za okres 6 miesięcy 2021 roku pozwala na stwierdzenie, iż uzyskana została za ten okres, w rachunku ciągnionym, nadwyżka w kwocie 8 milionów.100.232 zł. Ocenia, że niedobór środków funduszu jaki wystąpił w omawianym okresie rozliczeniowym w osiedlach: Gwiazdy, Graniczna i Zawodzie jest niewielki i według wyjaśnień Administracji Osiedli ma swoje uzasadnienie. Natomiast w osiedlu im. Zgrzebnioka, gdzie niedobór ten jest większy, Rada Osiedla zamierza podwyższyć wielkości stawki opłat na ten fundusz.


4. Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości informację, że wg danych księgowych oraz informacji kierownictw osiedli sporządzona prognoza sytuacji finansowej na koniec 2021 roku w funduszu remontowym część „B" (z uwzględnieniem BO) przewiduje, że łączny prognozowany wynik roku 2021 powinien zamknąć się nadwyżką rzędu 1 miliona 970.245 zł. Niedobór środków wystąpi na dwóch osiedlach: Superjednostka i im. Ściegiennego, przy czym spowodowany on jest głównie wykonaniem pozaplanowych niezbędnych robót remontowych.


5. Dokonując ogólnej oceny ekonomicznej Spółdzielni w oparciu o łączne wyniki osiedli KSM w zakresie eksploatacji i funduszu remontowego części „B" za 6 miesięcy 2021 roku Rada Nadzorcza stwierdza, że wynik łączny netto (z uwzględnieniem salda początkowego) zamyka się nadwyżką w wysokości: 11 milionów 336.400 zł. Również dokonana prognoza wyniku rocznego z BO wszystkich osiedli łącznie na koniec 2021 roku w zakresie eksploatacji i funduszu remontowego część „B" wskazuje na osiągnięcie wartości dodatniej w wysokości: 5 milionów 859.040 zł. Powyższe prognozy wyników potwierdzają zachowanie bieżącej równowagi finansowej oraz brak oznak występowania zagrożeń dla stabilnej działalności Spółdzielni.


6. W związku ze zbliżającym się okresem sporządzania planów gospodarczych na 2022 rok Rada Nadzorczej zaleca Radom Osiedli i Administracjom zwiększenie uwagi w przygotowywanych planach osiedlowych na kwestie bilansowania się kosztów w poszczególnych pozycjach składników opłat na eksploatacji.


Kolejnym problemem omawianym przez Radę Nadzorczą były zaległości w opłatach za lokale wraz z oceną form i skuteczności windykacji według stanu na koniec I. półrocza. Wcześniej zagadnienie to analizowały komisje: Rewizyjna oraz Mieszkaniowa. Rada Nadzorcza zgodziła się z ich stanowiskami, że należy przyjąć do wiadomości przedłożony w tym zakresie materiał, w tym wyjaśnienia, wynikające z zaistnienia pandemii COIVID-19, jak i ograniczeń organizacyjnych wprowadzonych z jej powodu, o przyczynach mogących rzutować na wzrost zaległości w odniesieniu do stanu na 31.12.2020 roku.


Z kolei poszczególne komisje problemowe Rady Nadzorczej przekazały ustne informacje o stopniu realizacji planów pracy tychże komisji za I. półrocze 2021 r. Wynika z nich, że prace wszystkich komisji problemowych RN przebiegały zgodnie z przyjętym Ramowym Planem Pracy Rady Nadzorczej na 2021 rok, a komisje obok zadań planowych realizowały również nałożone zadania dodatkowe. Nie stwierdzono występowania trudności w pracach komisji, a przygotowane każdorazowo na posiedzenia komisji materiały były kompletne i dostarczane w statutowym terminie.


Debatę Rady Nadzorczej zakończyło przeanalizowanie projektu uchwały RN w sprawie uchwalenia zmian do obowiązującego obecnie regulaminu funduszu remontowego KSM, przyjętego uchwałą RN nr 24/2019 z dnia 8.11.2019 r. Dyskutowano nad projektem aneksu do powyższego regulaminu wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały, tekstem jednolitym regulaminu oraz wnioskiem Rady Osiedla im. Jerzego Kukuczki. Rada Nadzorcza jednomyślnie (22 głosy za), przy braku głosów przeciwnych, podjęła uchwałę nr 8/2021 w sprawie uchwalenia zmian do regulaminu funduszu remontowego Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.


Tekst jednolity zaktualizowanego regulaminu funduszu remontowego KSM jest już umieszczony w stronie internetowej Spółdzielni: www.ksm.katowice.pl


Z poważaniem
JÓZEF ZIMMERMANN     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)