2013-12-05

Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak

 

Kilkakrotnie w ostatnich trzech latach na łamach Wspólnych Spraw apelowałem o zachowywanie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz prawidłowego użytkowania lokali oraz części wspólnych nieruchomości np. korytarzy w ich częściach mieszkalnych, ale i piwnic. Dla znacznej większości użytkowników lokali i bez tego typu apeli zasady bezpiecznego zamieszkiwania są jasne, oczywiste i nie budzą sprzeciwu. Dla części konieczne jest częste przypominanie o tej bezwzględnej konieczności i wtedy dostosowują oni swoje zachowania do obowiązujących norm. 


Jak się jednak okazuje jest wcale niemała grupa ludzi, która z uporem godnym lepszej sprawy ignoruje powszechnie obowiązujące zasady bezpiecznego współzamieszkiwania i współużytkowania nieruchomości. Pomimo upomnień ze strony administracji i innych służb Spółdzielni, pomimo wezwań do uporządkowania i usunięcia z lokali, balkonów i piwnic oraz garaży substancji niebezpiecznych pod względem pożarowym i wybuchowym nie reagują na te wezwania na zasadzie „wolnoć Tomku w swoim domku”. Trudne jest prowadzenie kontroli wewnątrz lokali bez wyraźnych i uzasadnionych podejrzeń, stąd najczęściej apelujemy do świadomości potrzeby bezpieczeństwa i poczucia odpowiedzialności za siebie, swoich bliskich ale i za współużytkowników pozostałych lokali. 

 

Inaczej jest w odniesieniu do pomieszczeń wspólnego użytku takich jak pralnie, suszarnie, rowerownie itp. czy też korytarze, klatki schodowe i tzw. ganki piwniczne. W tym zakresie mamy sporo kontroli i przeglądów służb wewnętrznych i zewnętrznych. Są to kontrole doraźne, rutynowe, wycinkowe, a następnie – to istotne – rekontrole. Ich skutkiem są upomnienia i wezwania do usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, ale jeśli to nie pomaga, pozostaje albo usunięcie ich przez administracje na koszt zobowiązanego albo zastosowanie kary przewidzianej w Kodeksie Wykroczeń na podstawie (cytuję): 

  • Art. 1. §1. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany. (...)
  • Art. 4. §1. Wykroczenie uważa się za popełnione w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany.
  • § 2. Wykroczenie uważa się za popełnione na miejscu, gdzie sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek nastąpił lub miał nastąpić. (...)
  • Art. 82. §1. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na: (...)
    - 7) składowaniu materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczaniu przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości, (…) podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. (…). 

Niestety na kilka osób (użytkowników lokali) m.in. z osiedli Centrum-I, Zawodzie i Śródmieście, niereagujących na upomnienia i wezwania do usunięcia należących do nich np. zabudów części korytarzy oraz boksów wielostanowiskowego garażu oraz nieusunięcia należących do nich sprzętów z części wspólnych nieruchomości, po wyczerpaniu przewidzianych środków, strażacy Państwowej Straży Pożarnej zmuszeni byli do nałożenia grzywny w postaci kilkusetzłotowych mandatów. 


O uprawnieniach strażaków do takiego działania mówi Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień .


Na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1031) zarządza się, co następuje: 
§1. Funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej, zwani dalej „strażakami”, uprawnieni do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 82 §1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z późn. zm.2). 


Bardzo mocno wierzę w to, że jak to się mówi, ukarani pójdą w końcu po rozum do głowy, a inne osoby uparcie naruszające przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego wyciągną z tego przykładu naukę dla siebie. Dalsze bowiem naruszanie przepisów w tym zakresie może się skończyć dla sprawców kolejnymi, pewnie wyższymi grzywnami, a nawet postępowaniem sadowym, którego skutkiem może być pobyt w areszcie lub ograniczenie wolności. 


Czy tak musi być – to zależy tylko od postępowania użytkowników lokali, lekceważących bezpieczeństwo swoje i innych mieszkańców. Z troski o bezpieczeństwo, ale i o unikanie niepotrzebnych stresów i wydatków, po raz kolejny apeluję o podporządkowanie się zasadom i przepisom obligatoryjnie obowiązującym, za których stosowanie odpowiada każdy z nas, a ich wyegzekwowanie powierzono zarządcom i  administratorom nieruchomości oraz strażakom. 
Te zasady tylko z pozoru są „nieżyciowe”. Porozmawiajcie bowiem Państwo z osobami, które przeżyły pożar i były ewakuowane lub też ze strażakami, którzy uczestnicząc w akcji gaśniczej musieli dotrzeć do mieszkań i ludzi w nich uwięzionych, napotykając w ciemności, ogniu i dymie na niespodziewane przeszkody, utrudniające działanie lub podsycające ogień i dym oraz wydzielające toksyczne gazy. 


P.S. W materiale zamieszczonym w poprzednim (wrześniowym) numerze WS, dotyczącym możliwości odbioru telewizji cyfrowej, wkradł się błąd mówiący o możliwości odbioru „czterech”, a powinno być „trzech” programów jakości HD. Bardzo przepraszam za tę pomyłkę.


Z poważaniem

ZBIGNIEW OLEJNICZAK     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)