2020-03-02

My sami, osobiście,
możemy decydować

  

Prezes Zarządu KSM:

mgr Krystyna Piasecka

 

Szanowni Państwo!

Stosunkowo niedawno, bo – 28 listopada 2019 roku rozpoczął się Zebraniem Osiedlowym w Zawodziu, a Zebraniem Osiedlowym w Śródmieściu 30 stycznia 2020 roku – zakończył się kolejny doroczny cykl Zebrań Osiedlowych. W sumie odbyliśmy tych Zebrań 17, bo tyle nasza Spółdzielnia posiada wydzielonych organizacyjnie i gospodarczo osiedli. Zebrania adresowane były do wszystkich członków zamieszkujących określone osiedla, odbywając się w trybie wynikającym ze Statutu KSM i innych uregulowań wewnętrznych. Celem zebrań było nie tylko podsumowanie działalności osiedli i Zarządu i jej efektów oraz zapoznanie z planami na rok następny – 2020, ale także, w związku z upływem czteroletniej kadencji funkcjonujących Rad Osiedli, dokonanie wyboru nowych Rad Osiedlowych na następną (czteroletnią) kadencję.

 

Wprawdzie w większości Zebrań frekwencja członków i innych mieszkańców była większa od tej rok czy dwa lata temu – i tym członkom, którzy poczuli się w obowiązku uczestniczenia w tych Zebraniach bardzo w tym miejscu dziękuję (we własnym imieniu, jak i Zarządu oraz Rady Nadzorczej), ale pozostał jednak pewien niedosyt. Choćby z racji włożonego wysiłku w przygotowania – nieadekwatnego do faktycznej frekwencji. Według twierdzeń wielu uczestników Zebrań to naturalny efekt wyprzedzającego w stosunku do terminów Zebrań dostarczania materiałów sprawozdawczo-programowych, wyczerpująco przedstawiających sytuację ekonomiczną i gospodarczą w poszczególnych osiedlach.

 

We wszystkich osiedlach skutecznie przeprowadzono wybór lokalnego samorządu osiedlowego, jak też akceptowano przedstawione programy działania na najbliższy rok. Warto przypomnieć, że po wielokrotnych w ostatnich latach sejmowych zmianach w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych członkowie naszej Spółdzielni zachowali w Statucie zapisy umożliwiające co najmniej dwukrotne w roku osobiste uczestniczenie w ważnych dla życia gospodarczego i społeczno-kulturalno-oświatowego Spółdzielni wydarzeniach i sprawach. Taką okazją są wspomniane Zebrania Osiedlowe (zawężające tematykę do spraw osiedla, na tle ogólnej sytuacji Spółdzielni) oraz Walne Zgromadzenia Członków, gdzie w głosowaniu podejmowane są uchwały odnoszące się do całokształtu gospodarki finansowo-ekonomicznej Spółdzielni i kierunków rozwoju na najbliższą przyszłość. To jak dotąd, może niedoskonała, ale najbardziej demokratyczna forma sprawowania władzy przez każdego członka Spółdzielni i współdecydowania o wszystkich jej istotnych sprawach.

 

Nie muszę przypominać, bo członkowie KSM są tego świadomi, że Rady Osiedli funkcjonujące w strukturze samorządowej naszej Spółdzielni są organami władzy. Ich występowanie ma umocowanie w roli członków Spółdzielni wyrażonej w uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Statucie, bowiem obowiązująca ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych wymienia wyłącznie 3 podstawowe organy władzy w spółdzielniach: Walne Zgromadzenie, Rady Nadzorcze i Zarząd. Oznacza to, że Zebrania Osiedlowe nie są obligatoryjnymi organami władzy w spółdzielniach mieszkaniowych, lecz organami fakultatywnymi (jeśli stanowi o tym Statut) – jakkolwiek my w KSM uważamy, w oparciu o wieloletnie doświadczenie i praktykę, iż jest to wyraz pogłębionej w stosunku do ustawy metody samorządowej demokracji w Spółdzielni.

 

Do kompetencji Zebrań Osiedlowych w naszej Spółdzielni należą m. in. decyzje ustalające np. liczebność danej Rady Osiedla, wybór i odwoływanie jej członków, uchwalanie wniosków dotyczących działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Osiedla, rozpatrywanie okresowych sprawozdań Zarządu i Rady Osiedla. Każdy członek Spółdzielni posiadający prawo do lokalu położonego w konkretnym osiedlu mógł statutowo osobiście brać udział w Zebraniu Osiedla, zgłaszać wnioski i głosować we wszystkich sprawach, nic dziwnego, ze względu na tak szerokie możliwości i uprawnienia, że spora grupa spółdzielców aktywnie z tej możliwości skorzystała.

 

Zabierający głos w dyskusjach częstokroć czynili to z osiedlowym dodatkiem do „Wspólnych Spraw" w ręku, korzystając z zawartych w publikacji informacji i danych. Oczywiście tu i ówdzie nie brakowało poruszania incydentalnych kwestii, niekiedy natury interwencyjnej. W części takich przypadków szkoda, że dużo wcześniej nie zwrócono się z nimi do Rady Osiedla lub do administracji. Z wieloma kwestiami nie trzeba czekać aż na doroczne zebranie, jako że z dużym prawdopodobieństwem dany, lokalny problem, miałby szansę być wcześniej rozwiązany. To też w tym miejscu zachęcam naszych członków do bieżących kontaktów z administracjami, a w razie potrzeby – także z Radami swojego osiedla. Terminy dyżurów członków Rad Osiedlowych, a także dni i godziny pracy administracji są podawane m. in. w administracjach osiedlowych oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

 

Z dyskusji i zapytań, które podnosili mieszkańcy w trakcie zebrań (lub przy tej okazji, w toku indywidualnych rozmów), niektóre z nich warte są upowszechnienia jako przydatne także innym mieszkańcom (być może rozwieją także wątpliwości, czy niedomówienia nurtujące w określonych kwestiach innych mieszkańców) Na przykład rysuje się potrzeba wyjaśnienia statusu prawnego osób zajmujących się sprzątaniem osiedli. Już od ponad 25 lat nie są one pracownikami Spółdzielni. To samodzielne – jedno lub wieloosobowe firmy – traktowane jako podmioty gospodarcze realizujące umowne usługi na rzecz Spółdzielni i jej konkretnych osiedli. Zatem raczej nie im, ale administracjom osiedlowym należy zgłaszać wszelkie uwagi, wnioski, propozycje dotyczące utrzymania porządku w posesjach zarządzanych przez Spółdzielnię. W umowach jest określony zakres świadczeń i odpowiedzialności, ceny za usługi, ewentualne kary i potrącenia, itd.

 

Składy Rad Osiedlowych zostały wyłonione w głosowaniach bezpośrednich i tajnych, spośród osób zgłoszonych na wszystkich zebraniach (a listy kandydatów – pretendentów do RO były nieograniczone ilościowo). W sumie w głosowaniach do Rad wybrano 121 członków Spółdzielni. W większości wyborcy kierowali się znajomością osób i kompetencjami kandydatów, na co wskazuje fakt, że do Rad Osiedlowych wybranych zostało wielu doświadczonych w samorządności spółdzielczej osób. Pojawiły się również nowe, z reguły dość młode twarze i to jest dobry prognostyk na połączenie oraz kontynuowanie dotychczasowych dobrych działań z nowymi propozycjami.

 

Nowo wybrane Rady już się ukonstytuowały, zaś aktualne składy osobowe wszystkich Rad Osiedli publikowane są na str. 2 wydania 348 „Wspólnych Spraw" oraz na naszej stronie internetowej w zakładkach osiedli. Myślę, że znajomość swoich przedstawicieli w pochodzącym z wyboru organie samorządowej władzy spółdzielczej, może być dla niejednego mieszkańca pożyteczna. Może jest w tym gronie sąsiad zza ściany? A może same nieznane osoby? Tym bardziej warto wiedzieć, kto przez najbliższe cztery lata będzie, w imieniu każdego z nas, współuczestniczył w podejmowaniu decyzji w bardzo wielu nurtujących mieszkańców osiedli kwestiach.

 

Do kompetencji Rad Osiedli należy statutowo m.in.

 • uchwalanie planów działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej dla Swojego Osiedla, będących częściami składowymi planu działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej dla całej Spółdzielni (zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą),
 • ustalanie na zasadach określonych Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz obowiązującymi regulaminami, stawek opłat za lokale w budynkach mieszkalnych wchodzących w skład Osiedla, w zakresie niezastrzeżonym przez ustawę lub statut do kompetencji innego organu Spółdzielni,
 • ustalanie stawek opłat za dzierżawy terenu, instalowanie reklam i szyldów, odpłatności za osiedlową działalność społeczną i kulturalną oraz innych opłat (np. za korzystanie z mienia lub jego części zarządzanej przez Osiedle),
 • opiniowanie planu zatrudnienia w administracji Osiedla,
 • dokonywanie okresowych ocen stanu gospodarki zasobami Osiedla (czyli pozostających w bezpośrednim zarządzie takiej administracji nieruchomości budynkowych i terenowych) i przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 • wyrażanie opinii przy zatrudnianiu i zwalnianiu Kierownika Osiedla oraz okresowa ocena jego pracy,
 • opiniowanie wniosków ofertowych o najem lokali użytkowych wbudowanych w zakresie przeznaczenia na określoną działalność w odniesieniu do lokali stanowiących mienie Spółdzielni,
 • opiniowanie wniosków o zmianę sposobu korzystania z lokalu lub części wspólnych nieruchomości stanowiących własność bądź współwłasność Spółdzielni,
 • analizowanie zaległości w opłatach za lokal i przeprowadzanie rozmów z dłużnikami,
 • prowadzenie działalności rozjemczej mającej na celu rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich, wynikających z nieprzestrzegania regulaminu porządku domowego,
 • współdziałanie w porozumieniu z Zarządem Spółdzielni z właściwymi organami władzy i samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi, jako reprezentacja mieszkańców. Mówiąc krótko – działania i kompetencje Rad Osiedli obejmują całokształt życia społeczno-gospodarczego w danym Osiedlu.

Pragnę zwrócić Szanownym Czytelnikom uwagę na wymienione, w końcówce uprawnienia Rad – ich współdziałanie z organami władzy i samorządu terytorialnego, czyli przede wszystkim z Policją, Strażą Miejską, Radą Miasta oraz Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST) oraz innymi służbami specjalistycznymi (jak np. Straż Pożarna, SANEPID, itd.). Stała i prawidłowa współpraca z organami, władzy publicznej znalazła potwierdzenie w uczestnictwie, w większości Zebrań Osiedlowych, jej przedstawicieli (tj. z Policji – dzielnicowych oraz przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji, a także ze Straży Miejskiej). Obecni byli również radni Rady Miasta oraz członkowie JST.

 

Zebrani mieli okazję bezpośredniego kontaktu i możliwość zgłoszenia pytań i uwag dotyczących problemów bezpieczeństwa lokalnego, ładu i porządku w osiedlach, zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez poszczególne służby interwencyjne. Zauważalny, statystyczny spadek dewastacji i kradzieży mienia w naszych osiedlach ma niewątpliwie swoje źródło w stałej i coraz lepszej współpracy mieszkańców, działaczy samorządowych i pracowników administracji, wymianie poglądów na poszczególne tematy, a także w dążeniu do zwiększenia częstotliwości patroli przez funkcjonariuszy Policji i Straży miejskiej w wielu rejonach miasta, w których znajdują się nasze zasoby mieszkaniowe.

 

Bolączką, którą sygnalizowali przedstawiciele obu służb, jest niestety odczuwalny powszechnie niedobór kadr, z tych powodów nie mogą być wszędzie tam gdzie mieszkańcy chcieli i tak szybko, jakby tego oczekiwali. Dlatego jest stworzony osobny system szybkiego reagowania, o których informacje są przekazywane za pomocą mediów, internetu i przy okazji takich spotkań. Podkreślić należy zauważalny profesjonalizm i merytoryczną odpowiedzialność uczestniczących w zebraniach funkcjonariuszy, toteż – tą drogą składamy kierownictwom Miejskiej Policji i Straży Miejskiej, podziękowania za przyzwolenie na ich uczestnictwo w naszych zebraniach, gratulując dopracowania się i posiadania takich podwładnych.

 

Radni miejscy, którzy zechcieli przyjąć nasze zaproszenie, wykorzystali ten moment, jako możliwość przekazu tego, co się w naszym mieście robi i na zapoznanie się z problemami nurtującymi mieszkańców. Są zresztą im bliskie z roboczych kontaktów z Radami Osiedli. Podczas Zebrań Osiedlowych wskazywali na wolę współdziałania, jak i na fakt, że w kontynuowaniu wzajemnych relacji na tej niwie składane są deklaracje w imieniu Rady Miasta i Urzędu Miasta, a dzięki takiej, dobrej współpracy zdołaliśmy już wspólnie rozwiązać – ku pożytkowi ogółu katowiczan – wiele ważnych kwestii.

 

Szanowni Państwo! Wybranym Radom Osiedli życzymy satysfakcjonujących wyników w ich trudnej i odpowiedzialnej pracy i tego by mieszkańcy potrafili właściwie docenić i ocenić ich rolę w poprawie warunków życia w osiedlach. Zwłaszcza, że to Rady Osiedlowe zmuszone są decydować w wielu kwestiach, w tym finansowych osiedla, (jakże trudno zaspokoić wszystkie oczekiwania) – od których każdy mieszkaniec zaczyna analizowanie swojego bytu oraz słuszności (lub nie) należenia do spółdzielczej rodziny.

 

Kończąc ten felieton pragnę już teraz zachęcić członków Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej do uczestniczenia w tegorocznym Walnym Zgromadzeniu KSM planowanym w miesiącu czerwcu br., tym bardziej, że wiąże się ono z wyborem na najbliższą kadencję naszej Rady Nadzorczej. To forma osobistego i bezpośredniego sprawowania władzy, w którym każdy ma jeden, członkowski głos stanowiący. W kompetencji Walnego Zgromadzenia znajdują się sprawy dotyczące całej korporacji spółdzielczej, m. in. podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania z działalności za rok 2019 Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni (w tym sprawozdania finansowego za ten rok), zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na 2020 rok, udzielenie absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2019 roku, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2020– 2029.

 

Nie ktoś inny za nas, ale my sami – demokratycznie, więc osobiście – decydujmy o dalszym rozwoju naszej Spółdzielni i kształtowaniu pożądanych warunków życia w zarządzanych przez KSM budynkach, lokalach, osiedlach.

 

Z poważaniem

KRYSTYNA PIASECKA
     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)