2021-11-18

Lustracja pozytywnie oceniła inwestycję parkingową i modernizacje budynkówPrzewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

Józef Zimmermann

 

Październikowe plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej we wstępnej części poświęcone było sprawozdaniu z lustracji Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach prowadzonej w okresie od 1 lipca 2021 roku do 17 września 2021 roku (z przerwami). Obszerną relację z lustracji złożył przed Radą prowadzący to badanie mgr Jarosław Dragon. Wskazał, że zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami spółdzielnie mieszkaniowe prowadzące działalność inwestycyjną są co roku poddawane w tym zakresie lustracji problemowej. Wyniki dokonanej lustracji zostały udokumentowane w „Protokole z lustracji częściowej dotyczącej działalności inwestycyjnej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok" i omówione w liście polustracyjnym RZRSM.


Przedstawiając lustracyjne ustalenia Jarosław Dragon wskazał, że:

 • lustracją objęto działalność inwestycyjną Spółdzielni w 2020 roku w zakresie realizacji zadania „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Kurpiowskiej w rejonie ul. Podhalańskiej i Bohaterów Monte Cassino w Katowicach";
 • ramowa tematyka lustracji obejmowała zagadnienia: potrzeby członków Spółdzielni a program inwestycji, pozyskanie terenów budowlanych, poprawność przygotowania inwestycji, tryb doboru wykonawców inwestycji, treść zawartych umów oraz ich realizacja, nadzór inwestorski, system finansowania inwestycji, rozliczenie kosztów inwestycji;
 • lustracja częściowa została przeprowadzona przy zastosowaniu znanych procedur i technik;
 • w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa spowodowanym bezpośrednimi kontaktami osób, lustrację przeprowadzono z zastosowaniem środków ostrożności wynikających z obowiązujących regulacji prawnych związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19;
 • inwestycję zrealizowano na działkach będących własnością Spółdzielni;
 • poszczególne organy Spółdzielni w ramach swoich kompetencji przyjmowały rozwiązania organizacyjno-finansowe dla projektowanej inwestycji;
 • wyboru wykonawców dokonano zgodnie ze stosowanymi w Spółdzielni zasadami zlecania usług i robót remontowo-budowlanych, a zawarte przez Spółdzielnię umowy o przygotowanie inwestycji oraz realizację robót zabezpieczały podstawowe interesy Spółdzielni i jej członków (zawierały wszystkie istotne elementy potrzebne dla terminowego wykonania zadania, jego prawidłowego wykonania i zabezpieczały zasady usuwania ewentualnych usterek);
 • dokumentowanie poniesionych wydatków i ich kontrola oraz sposób zatwierdzania do wypłaty nie budzą zastrzeżeń, a Spółdzielnia zapewniła właściwy nadzór inwestorski ustanawiając Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych, posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
 • cała inwestycja była finansowana ze środków własnych KSM i rozliczona została zgodnie z zasadami prowadzenia rachunkowości.

Następnie poinformował, że na wniosek przewodniczącego Rady Nadzorczej o włączenie w zakres lustracji kwestii podniesionych i skierowanych do lustratora za pośrednictwem Zarządu KSM w piśmie z dnia 03.07.2021 r. (o stwierdzenie zasadności dwóch interwencji dotyczących zarzutów związanych z tematyką remontowo-modernizacyjną zasobów – budynek przy ul. Daszyńskiego 15-21 i budynek przy ul. Zamkowej 47) przeprowadzone zostało badanie lustracyjne w tej sprawie i stwierdzono, że:

 • stosowane w Spółdzielni procedury i zasady były należycie udokumentowane, a zgromadzona dokumentacja była kompletna;
 • przeprowadzone prace zapewniły realizację planowanych (i nieplanowanych) zadań w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego zasobów;
 • Spółdzielnia zastrzegała w umowach finansowe zabezpieczenia gwarancyjne na wykonane roboty, zawarte umowy umożliwiały prawidłowe rozliczenie wykonanych robót, a odbiory robót odbywały się zgodnie z Zasadami postępowania przy zlecaniu, nadzorowaniu i odbiorze robót remontowych i modernizacyjnych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie;
 • zawarte z wybranym wykonawcą umowy o roboty zawierały przedmiotowo istotne warunki, realizacja prac przebiegała zgodnie z warunkami określonymi w umowach i aneksach, nadzór nad robotami prowadzony był przez osoby legitymujące się uprawnieniami budowlanymi, a terminy wykonania przedmiotu umów były dotrzymywane;
 • prawidłowość procedur obowiązujących w Spółdzielni nie budzi zastrzeżeń;
 • roboty wykonano zgodnie z zawartymi umowami.

Lustrator odnosząc się do wypowiedzi członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu wspólnym Komisji Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami Spółdzielni oraz Inwestycyjno-Technicznej w dniu 14.10.2021 r. stwierdził, że otrzymał od Zarządu wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia lustracji. Badanie lustracyjne wykazało, że wszystkie działania objęte badaniem były przeprowadzone zgodnie z przepisami i obowiązującymi w Spółdzielni procedurami. Z kolei przewodniczący Rady przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami Spółdzielni oraz Inwestycyjno-Technicznej, zawarte w wyciągu z protokołu nr 7/2021/Rew./Inw.-Tech./GZS z posiedzenia w dniu 14.10.2021 r. (w załączeniu do protokołu), które jest następujące:


1. Komisje: Rewizyjna, Inwestycyjno-Techniczna i GZS po zapoznaniu się z wynikami lustracji częściowej dot. działalności inwestycyjnej KSM oraz po omówieniu jej z lustratorem, przyjmują do wiadomości wyniki lustracji częściowej w zakresie inwestycji w KSM za rok 2020 oraz treść listu polustracyjnego RZRSM w Katowicach z dnia 28.09.2021 r. nie wnosząc do nich uwag i rekomendują do Plenum Rady Nadzorczej o ich przyjęcie.


2. Komisje: Rewizyjna, Inwestycyjno-Techniczna i GZS w wyniku omówienia dokumentów z przeprowadzonej częściowej lustracji w zakresie inwestycji i wobec braku skierowanych do organów Spółdzielni przez RZRSM w Katowicach wniosków, przyjmują przedstawiony protokół wraz z listem polustracyjnym bez uwag i stwierdzają, że nie zachodzi potrzeba formułowania wniosków wynikających z lustracji.
Rada Nadzorcza w jednomyślnym głosowaniu przyjęła te wnioski jako jej stanowisko.


Kolejną kwestią procedowaną przez Radę Nadzorczą było dokonanie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za lata 2021 i 2022. Kwestię tę wstępnie rozpatrywała Komisja Rewizyjna, przedstawiając Radzie następujące wnioski:

 • do Spółdzielni wpłynęło 13 ofert na badanie sprawozdania finansowego KSM za lata 2021 i 2022;
 • po rozpatrzeniu ofert, jak też biorąc pod uwagę przyjęte w tym zakresie przez Radę Nadzorczą kryteria (doświadczenie, cena usługi, itd.) Komisja Rewizyjna stwierdziła, że według tej klasyfikacji najwyższą i równą ilość 6 punktów uzyskały oferty firm: Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans", Biuro Rachunkowe 7x7 mgr Zofia Jakubiec, KPW Audytor Sp. z o.o., POL-TAX 2 Sp. z o.o.

Po przeprowadzonej analizie i dyskusji Rada Nadzorcza zdecydowała jednogłośnie o powierzeniu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Biuru Rachunkowemu 7x7 mgr Zofia Jakubiec.


Następnie Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację Zarządu na temat wytycznych do Planu gospodarczego Spółdzielni i programu działalności społecznej i kulturalnej KSM na 2022 rok, jakie zostały skierowane do wszystkich osiedli i zakładów celowych.


Ponieważ w rejonie ulic Uniwersyteckiej oraz Plebiscytowej oprócz budynków mieszkalnych KSM znajdują się także garaże, Rada Nadzorcza w następnym punkcie obrad zajęła się sprawą ustanowienia użytkowania na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników tamtejszych działek garażowych. Kwestia przeanalizowana została wcześniej przez Komisję Inwestycyjno-Techniczną, z której opinią Rada zapoznała się. Po merytorycznej dyskusji RN podjęła dwie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych przy ul. Uniwersyteckiej oraz ul. Plebiscytowej.


Na zakończenie obrad, w związku z przypadającym w roku 2022 jubileuszem 65. rocznicy utworzenia Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na wniosek Komisji Społeczno-Kulturalnej RN, została podjęta uchwała o zawieszeniu w przyszłym roku obowiązku częściowej partycypacji w kosztach imprez i pobierania odpłatności od uczestników, biorących udział w formach odpłatnych (np. wycieczki) od wysokości co najmniej 40% kosztów imprezy do poziomu nie mniejszego niż 20% (decyzja w zakresie procentowym była w uznaniu Rad Osiedli).

 

Z poważaniem
JÓZEF ZIMMERMANN     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)