2021-02-09

Liczy się bezpieczeństwo

 

Prezes Zarządu KSM:

mgr Krystyna Piasecka

 

Z nadzieją na danie odporu koronawirusowi atakującemu ludzkość – zarówno w tej globalnej, jak i bardzo lokalnej skali – weszliśmy w Nowy 2021 Rok. Najbardziej pomocne mają być domięśniowe szczepienia przeciw COVID-19, jakie w naszym kraju rozpoczęły się już 27 grudnia minionego roku. (Pierwszą zaszczepioną osobą była Alicja Jakubowska, naczelna pielęgniarka Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – co medialnie zostało zaprezentowane i w ten sposób zainicjowano szczepienie tak zwanej „grupy zero".) Do końca I. kwartału br. winno zostać zaszczepionych blisko 3 miliony osób, co zapowiedział 5 stycznia br. minister zdrowia, awizując ponadto, że od 25 stycznia ruszyć mają szczepienia „grupy pierwszej", czyli osób powyżej 60 roku życia, służb mundurowych i nauczycieli. Tu informacja za Głównym Urzędem Statystycznym: ludność Polski w końcu czerwca 2020 roku liczyła 38 milionów 354 tysiące osób.


Więcej o tym nie piszę, bo zapewne i Państwo śledzicie na bieżąco sytuację związaną ze szczepieniami, jak również to, co aktualnie obowiązuje w całym kraju na mocy państwowych obostrzeń sanitarnych. Niezmiennie pośród nich fundamentalnymi są zasady dezynfekcji rąk, zachowywania dystansu społecznego od drugiej osoby i noszenie maseczki, a nadto wietrzenie mieszkań (czyli w hasłowym skrócie: DDMW). Stosując się do wszystkiego bądźmy dobrej myśli!


Nie sposób jednak nie zajmować się tym, jak nękająca społeczeństwa światowa pandemia COVID-19 (komunikat WHO z 11 marca 2020 roku) i w tym ogłoszony m.in. w Polsce (rozporządzenie z 20 marca ub. r.) przez Ministra Zdrowia stan epidemii – wpływa na funkcjonowanie naszej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a więc m.in. na pracę naszej załogi; na kontakty wzajemne pomiędzy członkami i mieszkańcami KSM a administracją; na funkcjonowanie organów samorządu spółdzielczego; na niezbędne i liczne powiązania z zewnętrznymi partnerami KSM, itp.


Właśnie sytuacja pandemii wyraźnie uświadomiła społeczeństwu jak ogromną, wręcz strategiczną rolę odgrywają wszelakie usługi społeczne. One nie mogą być zatrzymane. Ludzie ich nieustannie potrzebują. Od służb medycznych poczynając, poprzez zaopatrzenie w żywność i artykuły sanitarne, funkcjonowanie komunikacji, wywóz nieczystości, usługi pocztowe i kurierskie, na spokojnym i bezpiecznym zamieszkiwaniu kończąc.


Warto sobie w tym miejscu uzmysłowić jak relatywnie niewielkie grono pracowników (obsługujemy wszak niemal trzydziestotysięczne miasto!) swą codzienną, odpowiedzialną, niezawodną – a dla mieszkańców raczej anonimową pracą – stara się zapewnić dobre i bezpieczne bytowanie wielkiej rodzinie spółdzielczej. Dla wiadomości zainteresowanych podaję, że w Dyrekcji zatrudnionych jest we wszystkich służbach – od organizacyjno-prawnych, przez członkowsko - samorządowe, kadry, ekonomiczno-finansowe, podatkowe, w działalności społeczno-kulturalnej – 140 osób; w 16 administracjach osiedlowych (dla obsługi 17 osiedli) i samorządów lokalnych – 138 pracowników, zaś załoga 4 wyodrębnionych gospodarczo i organizacyjnie zakładów celowych – Mieszkaniowego Biura Pośrednictwa, Serwisu Technicznego, Zakładu Ciepłowniczego i Zakładu Usług Parkingowych liczy 91 osób (łącznie z tzw. pracownikami produkcyjnymi). Spółdzielnia posiada także umowy z 65 samodzielnymi podmiotami gospodarczymi – zapewniającymi od lat wykonywanie zadań przypisanych w przeszłości osobom nazywanym „gospodarzami domów", które to firmy (jako odrębni przedsiębiorcy) realizują pod kontrolą administracji szereg podstawowych zadań, w tym także – w czasie pandemii – odpowiadają najogólniej rzec ujmując za utrzymanie porządku w obiektach i posesjach oraz prawidłową, zgodną z wytycznymi sanitarnymi dezynfekcję budynków KSM i ich obejść.


Temu to gremium składam w tym miejscu należne, zasłużone podziękowania oraz – to nie górnolotne sformułowanie – pokłon za niezawodną i niełatwą pracę, ocenianą przecież codziennie przez każdego z nas mieszkańców. Za maksymalną dyspozycyjność, za wzmożony wysiłek (wszak naszych pracowników koronawirus i inne dolegliwości też nie oszczędzają), za to, że wytrzymują ogromny stres odpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie w tych utrudnionych warunkach ponad miliona metrów kwadratowych powierzchni zasobów mieszkaniowych KSM wraz z przynależnościami.


Niestety w rok 2021 wkroczyliśmy także z niepokojem spowodowanym licznymi zapowiedziami medialnymi, i oficjalnymi komunikatami gremiów rządzących (jak też i faktycznie już odnotowanymi ruchami cen wielu artykułów i produktów w końcówce roku) – dotyczącymi szeregu zmian prawnych skutkujących w naszej gospodarce wzrostem wielu elementów kosztowych. W kontekście nieruchomości, nie sposób pominąć np. aspektów podatkowych, w tym planowanego rozszerzenia opłaty deszczowej, która ma objąć mieszkańców bloków i domów, dalszych zmian dotyczących gospodarki odpadami, itp.


Już od 11 stycznia br. mamy kolejną podwyżkę opłat związanych z dostawą ciepła do lokali przez Tauron Ciepło i szereg wniosków różnego rodzaju specjalistycznych przedsiębiorstw usługowych (np. ochrony mienia, utrzymania czystości i porządku i inne) wnoszących o zmiany zawartych umów podwyższające opłaty za świadczone przez nie usługi motywowanych konsekwencją wzrostu w kraju najniższych wynagrodzeń, jak i wielu niezależnych kosztów ich działalności. Wcześniej np. przedsiębiorstwa energetyczne dość powszechnie informowały o zmianach cen energii, elektrycznej czy mającej nastąpić podwyżce abonamentów RTV, napojów słodzonych (o podatek cukrowy) itd..


Z pozytywnych zapowiedzi, bo takie też miały miejsce, można wskazać na zamierzenia ustawodawcy (oby rychło zrealizowane) by celem wspomożenia gospodarstw o niskich dochodach wprowadzić uproszczenie dotychczasowych zasad wypłacania dodatków mieszkaniowych, jak też wprowadzić specjalne dodatki dla osób poszkodowanych na skutek epidemii.


W tej gamie różnych w skutkach dla naszej działalności nowych, zmieniających się permanentnie uwarunkowań prawno-gospodarczych, godną odnotowania satysfakcją, honorującą ubiegłoroczny trud nas – ogółu pracowników Spółdzielni i działaczy Samorządowych – jest w ocenie Zarządu Spółdzielni przyznanie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przez Polską Agencję Przedsiębiorczości nagrody roku 2020 – „Bezpieczna Firma". W taki sposób docenione zostały fakty utrzymywania reżimu bezpieczeństwa i nieprzerwania naszej działalności nawet na krótki moment, sprostania wszystkim wymogom sanitarnym (zgodnie ze „specustawą" – o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji – uchwaloną 2 marca 2020 roku (Dz.U.2020 poz. 374), w tym szczególnie natychmiastowego, bez zbędnej zwłoki (mimo wielu trudności), podjęcia – i trwającego nadal – dezynfekowania „wrażliwych" elementów budynków mieszkalnych i administracyjnych oraz klubów – uwzględniających w szczególności miejsca najczęściej używane (dotykane) przez ludzi, takich jak kasety domofonów przy wejściach, klamki, poręcze, oparcia i blaty, kabiny wind osobowych, itd.


W skutecznym, ważnym przecież dla zdrowia i ochrony nas wszystkich, działaniu sanitarnym przeogromne znaczenia miało i ma zrozumienie zaistniałej sytuacji przez samych mieszkańców. To dzięki temu – w miarę upływu czasu – samodyscyplina w kontaktach ze służbami administracyjnymi i technicznym Spółdzielni osiągnęła doceniony wysoki poziom. Powszechna łączność telefoniczna i stale rosnąca internetowa sprawiły, że w wielu przypadkach swe życiowe sprawy mieszkańcy mogli i mogą załatwiać w Spółdzielni zdalnie, bez osobistego przychodzenia do jej siedziby czy agend terenowych. Ale faktem jest, iż ten stan rzeczy m.in. w sposób znaczący spowodował przyrost korespondencji, zwłaszcza tej otrzymywanej po godzinach pracy Spółdzielni i w dni wolne od pracy – ale to już inny temat. Prawdą też jest, że dzięki temu o wielu sprawach mamy możliwość dowiadywać się szybciej.


Niestety należy z ubolewaniem zauważyć, że nie wszyscy nasi mieszkańcy mogą lub potrafią z owych udogodnień cywilizacji skorzystać, tj. choćby z racji, iż nie posiadają niezbędnych akcesoriów: komputerów, łączności internetowej, a także dostatecznych umiejętności korzystania z tego typu instrumentów techniki. Są więc wśród nas osoby wykluczone z tych powodów z cywilizacyjnych dobrodziejstw cyfryzacji. Po raz kolejny zatem, konstatując te liczne sytuacje, wyrażam w tej kwestii opinię (nieodosobnioną pod tym względem), że zmiana tego stanu rzeczy – likwidacji tego swoistego społecznego wykluczenia – jest powinnością polskiego Państwa. E-świat winien zostać udostępniony wszystkim, w tym także seniorom.


Od Spółdzielni nie można tego oczekiwać, a tym bardziej żądać, by zastąpiła w tym zakresie instytucje państwowe. Ciężar zarówno finansowy jak i organizacyjny nie może być przerzucony na spółdzielców, którzy już są obciążeni utrzymaniem nieruchomości mieszkalnych, swoich rodzin (a i innymi kosztami codziennego bytowania). Ponadto – posiadanie sprzętu komputerowego, czy określonych umiejętności nie może stanowić wymogu ustawowego przynależności do spółdzielni mieszkaniowej. Takie oczekiwania czy postulaty byłyby bardzo wątpliwe pod zarówno względem prawnym, ekonomicznym jak i społecznym – nieprawdaż? Nie ma też takiego umocowania w celach działania spółdzielni mieszkaniowej, TBS-ów czy np. przyszłych kooperatyw mieszkaniowych. Cyfryzacja społeczeństwa jest wymogiem na miarę naszych czasów, a stworzenie po temu warunków wyzwaniem słusznie kierowanym li tylko pod adresem rządzących. W ich rękach, są bowiem stosowne środki materialne, prawne i społeczne (w tym i edukacyjne) – mające swe źródło w uiszczanych przez nas podatkach.


Wracając do głównego wątku niniejszych refleksji ośmielę się twierdzić, że wypracowane przez nas – tzn. KSM – podczas minionych dziesięciu miesięcy ub. roku (licząc od dnia ogłoszenia epidemii) sposoby funkcjonowania Spółdzielni sprawdzają się w praktyce. Były one wyzwaniem, a teraz stają się działaniem rutynowym. Po ustąpieniu epidemii – oby jak najrychlejszym – wprowadzona cyfryzacja (a właściwie trwający jej i daleki jeszcze od ukończenia proces) zostanie naturalnie utrzymana i będzie rozwijana na miarę potrzeb i możliwości technicznych oraz dostępnych środków finansowych. Koronawirus wymusił ogromne przyspieszenie, tak w posiadanym przez tutejszą Spółdzielnię sprzęcie, jak i w umiejętnościach pracowników. Wchodzimy na coraz wyższy poziom, bo takie po prostu są wymogi istniejącej sytuacji i czasu III. dekady XXI wieku. Aczkolwiek w tej sekwencji daleko nam do samozadowolenia, bo chciałoby się przecież więcej i więcej! Zwłaszcza współczesna młodzież (lepiej pod tym kątem wyedukowana) – wykazuje dużą niecierpliwość, stanowiąc o sile napędowej całego rozwoju. Na uwadze mieć trzeba, że ów rozwój następuje w warunkach istniejących ograniczeń wymagających i czasu i pieniędzy, co jednak (przez osoby już bardziej zaznajomione z materią cyfryzacji) nie zawsze znajduje zrozumienie.


Fundamentem istnienia Spółdzielni jest oparcie jej działalności na zasadzie demokratycznej samorządności. Na istnieniu i wypełnianiu swych zadań przed organy Spółdzielni: Walne Zgromadzenie, Radę Nadzorczą, Zarząd, Zebrania Osiedlowe, Rady Osiedli. Sądzę, że wszyscy nasi członkowie mają jeszcze na świeżo w pamięci jak wielkim wysiłkiem logistycznym było zorganizowanie we wrześniu 2020 Walnego Zgromadzenia (czyli o kwartał później od pierwotnych zamierzeń – ale przecież mimo to szybciej niż przyzwolił prawodawca!). Obrady Rady Nadzorczej – w zależności od aktualnych (bo przecież nieustannie są zmieniane) państwowych zarządzeń – prowadzone są zdalnie lub stacjonarnie. Z zachowaniem ostrożności sanitarnej. Bez przerw przebiega praca Zarządu i całej załogi Spółdzielni. W takich samych warunkach działają Rady Osiedli. Obecnie przed nami trudnym do rozwiązania problemem staje się zagadnienie przeprowadzenia w okresie trwającej pandemii dorocznych Zebrań Osiedlowych (przewidzianych nie ustawowo, a jedynie w naszym Statucie).


Uwzględniając obowiązujące rygory sanitarne, nie można jeszcze ich zwoływać w wersji stacjonarnej, o której przesądza Statut. Być może najbliższe miesiące sytuację tę zmienią – będziemy o tym informować na bieżąco. A póki co, po finansowym zamknięciu roku obrachunkowego „2020" (wzorem minionych lat) – stosowne sprawozdania dotyczące rocznej gospodarki i wyników działalności w zakresie poszczególnych osiedli i Rad Osiedlowych oraz założeń planowych na rok 2021 zostaną podane w formie publikacji dedykowanej dla mieszkańców poszczególnych osiedli w ramach naszego wydawnictwa „Wspólne Sprawy". No i będą, jak zwykle, dostarczone za pośrednictwem znajdujących się w budynkach lokalowych skrzynek listowych. Na marginesie zauważę, że z ewentualnymi postulatami, wnioskami, czy jakimiś osobistymi przemyśleniami – członkowie, mieszkańcy wcale nie muszą czekać na doroczne Zebranie Osiedlowe. Można je kierować do kierownictw Osiedli, Zarządu względnie Rady Nadzorczej w dowolnym momencie. Będą one miały taką samą moc i znaczenie jak składane w trakcie Zebrań, i wszystkie będą rozpatrzone.


Wspominając o zebraniach organów samorządowych mam też na uwadze oczywistą (jak dotąd) konieczność przeprowadzenia do końca I. półrocza 2021 kolejnego Walnego Zgromadzenia. Jak i kiedy to będzie – pokaże czas. Bacznie śledzimy wydawane w przedmiocie poruszonych obowiązków zarządzenia oraz informacje o prowadzonych pracach legislacyjnych, których celem jest wypełnienie przez Spółdzielnię ustawowych i statutowych powinności. W obecnej dobie dominantą naszego postępowania, jest i musi być przede wszystkim bezpieczeństwo członków, wszystkich mieszkańców naszych zasobów i załogi pracowniczej Spółdzielni. Rząd stara się na bieżąco modyfikować w interesie całego społeczeństwa rygory związane z walką o życie i zdrowie w warunkach epidemiologicznego zagrożenia. To samo dotyczy władz Spółdzielni. Naszym poczynaniom i działaniom względem członków naszej spółdzielczej rodziny w sposób oczywisty też przyświeca identyczny cel – żebyśmy nie narażali zdrowia naszego i naszych bliskich. I tego „dobrego zdrowia" wszystkim (i sobie także) życzę. Do następnych spotkań.

 

Z poważaniem
KRYSTYNA PIASECKA

 

      

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)