2021-06-11

Kompleksowe przygotowanie

dokumentów programowych

na Walne Zgromadzenie


Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

Józef Zimmermann

 

Wspólne Sprawy przynoszą w tym wydaniu członkom Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogromną porcję niezmiernie ważnych informacji, związanych z najważniejszym w ciągu roku wydarzeniem dla spółdzielców, a mianowicie z Walnym Zgromadzeniem, zaplanowanym w drugiej połowie czerwca, w dziewięciu częściach. W niniejszej, mojej relacji z obrad Rady Nadzorczej, także znajdzie się ta tematyka. Wyjaśnić jednak dodatkowo muszę, że ze względu na ogrom tematów do przeanalizowania i konieczność podjęcia wiążących decyzji, Rada Nadzorcza miała w ubiegłym miesiącu dwa plenarne posiedzenia – 11 i 25 maja. Omawiane problemy przedstawiam w łącznym artykule, zachowując jednak kolejność chronologiczną procedowania Rady.


Pierwsze z posiedzeń Rady Nadzorczej poświęcone było przeanalizowaniu bloku informacji Zarządu Spółdzielni o stanie przygotowań do Walnego Zgromadzenia KSM. Przedtem, na swoim spotkaniu, omawiała i opiniowała te materiały Komisja Samorządowo - Statutowa.


W konkluzji wnikliwej debaty Rada Nadzorcza podjęła uchwały: w sprawie odbycia Walnego Zgromadzenia w 9 częściach i podziale członków na grupy członkowskie biorące udział w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, w sprawie wskazania przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, w kwestii terminów i miejsca odbycia poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, a także w sprawie proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.


Na przewodniczących obrad Walnego Zgromadzenia wybrani zostali: dla części I. – Grażyna Kniat, dla II. – Radosław Dosiak, dla III. części – Tadeusz Nowak, dla IV. części – Stanisław Januszek, dla V. części – Leszek Boniewski, dla VI. części – Andrzej Klaczkowski, dla VII. części – Piotr Michalski, dla VIII. części – Kazimierz Wzorek, dla IX. części – Andrzej Dębski.


W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających pełnienie funkcji przewodniczącego w którejkolwiek części Walnego Zgromadzenia w 2021 roku przez osobę wskazaną powyżej, jako osobę rezerwową przewodniczącego dla danej części Rada wybrała następujący członków Spółdzielni: część I. Walnego Zgromadzenia – Andrzej Duda, część II. – Jolanta Zydek, część III. – Monika Piórecka-Karolak, część IV. – Teresa Wiązania, część V. – Zdzisław Krzewiński, część VI. – Zbigniew Olejniczak, część VII. – Justyna Adamus-Kowalska, część VIII. – Janusz Brzozowski, część IX. – Piotr Pieczara.


Treść przyjętych uchwał znajduje swoje odzwierciedlenie w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2021, które publikowane jest na str. 3 i 4 wydania nr 364 „Wspólnych Spraw".


Natomiast drugie z posiedzeń Rady Nadzorczej rozpoczęło się od zapoznania Rady ze sprawozdaniem finansowym Zarządu oraz z opinią wraz z protokołem z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok przez biegłego rewidenta. W tej części obrad uczestniczyła oraz informacji udzielała Bożena Księżopolska – biegły rewident nr 9979 z Kancelarii Usług Księgowych i Doradztwa Podatkowego w Mysłowicach, która przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego KSM za 2020 rok.


Przedstawiony przez nią dokument „Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia członków i Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej" przed plenarnym spotkaniem Rady Nadzorczej omawiała Komisja Rewizyjna.


Biegła rewident poinformowała, że badanie zostało przeprowadzone zgodnie z otrzymanym zleceniem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.


Stwierdziła, że przeprowadzono badanie rocznego sprawozdania finansowego Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawierające bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok zakończony w tym dniu oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe").


Zdaniem biegłej rewident załączone sprawozdanie finansowe:

 • przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami (polityką rachunkowości),
 • jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz Statutem Spółdzielni,
 • zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Wyniki uzyskane w trakcie badania upoważniają biegłego do stwierdzenia, że dowody badania, które uzyskano są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla wydania opinii bez zastrzeżeń.


Księgi rachunkowe są prowadzone bardzo starannie i rzetelnie, a rejestrowanie zdarzeń gospodarczych oraz prowadzenie dokumentacji prawnej, ekonomicznej i finansowej jest zgodne z zasadami regulującymi obrót gospodarczy, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.


Ponadto wskazała na zauważalne w Spółdzielni problemy wynikające z epidemii koronawirusa i na to, że opinia nie zawiera zastrzeżeń w odniesieniu do tej sprawy.


Następnie poinformowała, że Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego, niezawierającego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. Jest on również odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2020 rok, zgodnie z przepisami prawa.


Biegły rewident Bożena Księżopolska stwierdziła również, że dokonana analiza ekonomiczno-finansowa węzłowych wskaźników pozwala stwierdzić, że:

 • występuje trwałość struktury finansowania,
 • wskaźnik rentowności posiada wynik dodatni,
 • wskaźnik płynności dowodzi terminowego realizowania zobowiązań przez KSM w 2020 roku.

Rada Nadzorcza przyjęła do akceptującej wiadomości opinię biegłego rewidenta oraz Sprawozdanie finansowe Zarządu.


Rada omawiała potem „Sprawozdanie Zarządu z działalności Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok" (było publikowane we Wspólnych Sprawach w marcu br.) oraz przygotowany przez Zarząd projekt „Kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na 2021 rok" (który jest zamieszczony w niniejszym wydaniu naszego miesięcznika). Oba dokumenty po stosownej analizie zostały wcześniej zaakceptowane przez Prezydium Rady Nadzorczej, a jego pozytywną ocenę przyjęło również Plenum Rady.


Dalsza debata Rady Nadzorczej poświęcona była omówieniu projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Analizowano treści uchwał i zapoznawano się z opiniami i wnioskami komisji merytorycznych (Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami Spółdzielni oraz Inwestycyjno-Technicznej), które na swoich posiedzeniach oceniały zasadność projektów uchwał.


Jako pierwszy Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały – i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia – dotyczący realizacji wieloletniego planu remontów kapitalnych i modernizacji oraz Strategii Ekonomicznej KSM.


Zaznaczyć trzeba, że Rada oceniając wykonanie zadań z tej Strategii w roku 2020 nie wniosła do sprawozdania uwag i pozytywnie je zaopiniowała.


Jednocześnie Rada Nadzorcza przyjęła pozytywnie do wiadomości przedstawioną przez Zarząd informację o stopniu realizacji „Wieloletniego programu działań zmierzających do sukcesywnego zmniejszania zobowiązań finansowych Spółdzielni, wynikających z realizacji robót z funduszu remontowego część „A" w ramach Strategii Ekonomicznej KSM". Zrealizowane dotychczas w tym zakresie podstawowe działania w formie uchwał Rady Nadzorczej wprowadzonych następnie do polityki finansowej Spółdzielni w zakresie gospodarki remontowej, dały już łączny efekt finansowy w wysokości 38 milionów 869.708 zł.


Podobnie Rada pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Zarząd informacje, że podejmowane w ramach „Wieloletniego programu..." działania w zakresie gospodarowania funduszem remontowym część „A" zapewniły zmniejszenie w latach 2015-2020 stanu zobowiązań o kwotę 22 milionów 722.810 zł, tj. o 40,92 %.


Rada Nadzorcza przyjęła także do wiadomości informacje Zarządu: – że wdrożenie „Wieloletniego programu działań zmierzających do sukcesywnego zmniejszania zobowiązań finansowych Spółdzielni wynikających z realizacji robót z funduszu remontowego część „A" w ramach Strategii Ekonomicznej KSM" skutkuje stałym systematycznym zmniejszaniem zobowiązań finansowych Spółdzielni oraz prowadzi do zniwelowania nadwyżki kosztów nad wpływami w 2028 roku; – a także o złożeniu w roku 2021 wniosku o kolejną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na sfinansowanie działań związanych z modernizacją ociepleń elewacji budynków, na podobnych warunkach jak w latach minionych, co oznacza skorzystanie z możliwości ubiegania się o częściowe jej umorzenie.


Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała i przyjęła propozycje ujęte w Strategii Ekonomicznej KSM dotyczące planu na 2021 rok w zakresie rzeczowych robót modernizacyjnych i remontowych oraz wielkości nakładów na ich realizację w zakresie wszystkich pozycji planu – w łącznej kwocie 22 milionów 851.000 zł. Rada uznała, że zaplanowane w Strategii na rok 2021 roboty i nakłady finansowe zostały określone w oparciu o przyjęty przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 23.11.2020 r. wstępny plan remontów kapitalnych i modernizacji na rok 2021, a ponadto stanowią uszczegółowienie przyjętego w lutym br. planu gospodarczego oraz programu działalności społecznej i kulturalnej KSM na 2021 rok. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje i przyjmuje przedstawione w Strategii Ekonomicznej KSM propozycje odnośnie planu na 2021 rok.


Podsumowując Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedłożoną aktualizację rzeczowych zadań remontowych i finansowych ujętych w Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2021-2030 i uznała, że jest to program kierunkowy, który będzie aktualizowany i uszczegóławiany w kolejnych latach realizacji Strategii Ekonomicznej. Kończąc omawianie tego kluczowego zagadnienia Rada pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały i rekomenduje go Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.


Następnie przyjęła do akceptującej wiadomości informację o wynikach przeprowadzonej w 2020 roku kompleksowej lustracji działalności Spółdzielni w latach: 2017, 2018, 2019, która zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.


Rada Nadzorcza omówiła potem kolejno – i po pozytywnym zaakceptowaniu – zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu następujące projekty uchwał:

 • w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok, w tym sprawozdania finansowego za 2020 rok";
 • dotyczącą podziału nadwyżki bilansowej;
 • w sprawie zatwierdzenia „Kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na 2021 rok";
 • w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za działalność w 2020 roku – Prezes Zarządu mgr Krystynie Piaseckiej, Zastępcy Prezesa mgr Zbigniewowi Olejniczakowi i Zastępcy Prezesa mgr Teresie Ślązkiewicz;
 • w kwestii zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości KSM przy ul. Mikusińskiego w Katowicach (działka nr 14/1);
 • w sprawie zbycia nieruchomości KSM przy ul. Zamkowej 83-89 w Katowicach (działki nr 2240/86 i 2238/86);
 • w przedmiocie aktualizacji treści niezrealizowanych uchwał w sprawie zbycia nieruchomości KSM podjętych przez Walne Zgromadzenie oraz Zebranie Przedstawicieli w części dotyczącej tytułu prawnego, jaki przysługuje Spółdzielni do gruntu;
 • dotyczącą oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań na 2021 rok w wys. 27 milionów zł wraz z dopuszczeniem możliwości zaciągnięcia zobowiązań w granicy tej kwoty w terminie wykraczającym poza rok 2021, tj. najdalej do dorocznego Walnego Zgromadzenia w 2022 roku;
 • w sprawie przystąpienia przez Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową do podmiotu gospodarczego promującego i wdrażającego systemy wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE);
 • o wyrażeniu zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przy ul. Łącznej - Bagiennej w Katowicach.


Na zakończenie tej obszernej relacji z pracy Rady Nadzorczej przypominam jeszcze Szanownym Czytelnikom, że każdy członek Spółdzielni ma prawo przed Walnym Zgromadzeniem zapoznać się ze sprawozdaniami organów Spółdzielni, opinią biegłego rewidenta wraz z protokołem z badania sprawozdania finansowego KSM za 2020 rok oraz projektami uchwał podlegającymi rozpatrzeniu na Walnym Zgromadzeniu. O tym jak to można uczynić, informuje zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, jakie jest publikowane w nr 364 gazety WS na str. 3 i 4.


Z poważaniem
JÓZEF ZIMMERMANN     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)