2021-02-23

Kompleksowa lustracja ksm za lata 2017-2018-2019

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

Józef Zimmermann


Zaczął się nowy rok witany z nadzieją, że możliwie szybko – dzięki szczepieniom – zdołamy, jako społeczeństwo, pokonać koronawirusową pandemię i wszystko wróci do norm i zasad wcześniejszych. Zatem i ja mam nadzieję, że także plenarne posiedzenia Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej będą odbywały się znowu w bezpośredniej obecności wszystkich jej członków. Póki co bowiem, styczniowe obrady były prowadzone (wypróbowaną już kilkakrotnie) metodą zdalnego uczestnictwa, zgodnie z § 5 ust. 1 i 3 Regulaminu RN. Uczestniczyło w nich 22 członków Rady i zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu RN Rada zdolna była do podejmowania uchwał.


Wszystkie materiały mające być przedmiotem analizy, oceny i decyzji Rady zostały z wyprzedzeniem drogą internetową przekazane członkom RN. Przed dniem zdalnych obrad Rady Nadzorczej w podobny sposób lub stacjonarnie spotykały się komisje problemowe dla wypracowania swojego stanowiska w omawianych sprawach i przekazywały je następnie pozostałym członkom Rady. Znaczącą, wręcz kluczową logistycznie rolę w tej internetowej korespondencji wewnątrz Rady Nadzorczej, odgrywa Dział Organizacyjny i Samorządu KSM, któremu stan epidemii dołożył sporo nowych obowiązków. W imieniu Rady Nadzorczej składam pracownicom Działu wielkie podziękowania za ten wzmożony trud.


Pierwszym omawianym zagadnieniem była informacja na temat wyników kompleksowej lustracji działalności Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2017 - 2018 - 2019, jaka była (zgodnie z przepisami artykułów 91 - 93 ustawy Prawo spółdzielcze) przeprowadzana w okresie od 6 października do 9 grudnia 2020 roku.


Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z listem polustracyjnym z dnia 21.12.2020 r. wystosowanym przez lustratora Jarosława Dragona, który z upoważnienia Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach przeprowadził kompleksową lustrację KSM, a także z informacją na temat wyników lustracji zawartą w protokole z posiedzenia Komisji Samorządowo - Statutowej, mieli możliwość przeczytania całego protokołu polustracyjnego. Dodać muszę, że Komisja ta obradowała stacjonarnie, w obecności lustratora J. Dragona oraz członków Prezydium RN.


Lustrację prowadzono z zastosowaniem wszelkich środków ostrożności wynikających z obowiązujących regulacji prawnych i sanitarnych, związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19.


Otrzymany protokół polustracyjny Rada Nadzorcza zgodnie z wymogiem ustawowym przedstawi ogółowi członków KSM na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Tutaj przytoczę tylko główne ustalenia zawarte w Liście polustracyjnym.


„Lustracja wykazała, że:
1. Podstawami prawnymi działalności Spółdzielni, w badanym okresie, były aktualne przepisy powszechnie obowiązujące, postanowienia Statutu i regulaminów wewnętrznych. Postanowienia Statutu i regulaminów są merytorycznie poprawne.
2. Dokumentacja członkowska prowadzona była przy spełnieniu wymogów Prawa spółdzielczego, a pracownicza odpowiadała przepisom Kodeksu pracy i wydanym na jego podstawie przepisom wykonawczym.
3. Analiza dokumentacji Walnych Zgromadzeń, Rady Nadzorczej, Zarządu, Zebrań Osiedlowych i Rad Osiedli wykazała, że działalność tych organów prowadzona była prawidłowo, i że:
a) zwoływanie obrad poszczególnych organów odbywało się w trybie i terminach określonych w Statucie lub wynikających z niego regulaminach,
b) organy rozpatrywały sprawy i podejmowały decyzje należące do ich kompetencji,
c) materiały będące przedmiotem obrad odzwierciedlały stan faktyczny i pozwalały na dokonanie oceny poszczególnych zagadnień przez dany organ oraz podjęcie stosownych decyzji,
d) protokoły z posiedzeń organów były kompletne, a informacje w nich zawarte umożliwiają odtworzenie istotnych elementów przebiegu obrad.
4. W badanym okresie Spółdzielnia prowadziła działalność wynikającą z ustaleń Statutu.
5. Spółdzielnia terminowo i prawidłowo dokonywała rozliczeń z tytułu opłat związanych z eksploatacją lokali, w tym opłat niezależnych.
6. Dla eksploatowanych budynków, sprawdzonych w trakcie lustracji, Spółdzielnia posiada „Książki obiektów budowlanych", które były prowadzone prawidłowo a kontrole, o których mowa w art. 62 Prawa budowlanego były przeprowadzane terminowo.
7. Umowy o roboty, dostawy i usługi, w zakresie sprawdzonym przez lustrację zabezpieczały interesy Spółdzielni i jej członków.
8. Księgi rachunkowe są prowadzone w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości i zasady rachunkowości przyjęte Uchwałą Zarządu.
9. Majątek Spółdzielni został ubezpieczony od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od ognia i innych zdarzeń losowych.

 

W oparciu o ustalenia wynikające z przeprowadzonej lustracji, zawarte w protokole lustracji, należy stwierdzić, iż działalność Spółdzielni w okresie objętym lustracją prowadzona była prawidłowo poprzez racjonalną politykę gospodarczą i finansową, w interesie jej członków i mieszkańców, zgodnie z obowiązującym prawem i uregulowaniami wewnętrznymi.


Przedstawiona powyżej skrótowa synteza wyników oraz ustaleń badania lustracyjnego zawartych w protokole, nie wymaga sformułowania przez Związek wniosków polustracyjnych."


Rada Nadzorcza z satysfakcją przyjęła do akceptującej wiadomości wyniki lustracji oraz treść listu polustracyjnego przekazanego przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej Katowicach. Wobec braku wniosków skierowanych do organów Spółdzielni przez RZRSM przyjęła przedstawiony protokół wraz z listem polustracyjnym bez uwag i stwierdzając, że nie zachodzi potrzeba formułowania przez nią wniosków wynikających z lustracji.


Następnie Rada Nadzorcza została poinformowana, że Sekretarz Rady zapoznała się ze sprawozdaniami komisji problemowych RN z działalności w roku 2020 i stwierdziła, że zostały one sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi i wnioskuje o ich przyjęcie przez Radę Nadzorczą. Rada przyjęła te sprawozdania jednomyślnie.


Kolejną omawianą kwestią była „Analiza skarg i wniosków wniesionych do KSM w 2020 roku oraz ocena sposobu ich załatwienia", jaka została przygotowana przez Zarząd Spółdzielni. Przedstawione Radzie opracowanie zawierało omówienie treści wniesionych do Spółdzielni w roku 2020 skarg i wniosków, z podaniem sposobu ich rozpatrzenia. Ujmowało problematykę przesłanych do Spółdzielni przez członków i mieszkańców KSM wszystkich zakwalifikowanych jako skargi i wnioski pism uzyskanych zarówno drogą pocztową jak i e-mailową. Materiały te, przed posiedzeniem plenarnym Rady były omawiane przez Komisję Samorządowo-Statutową.


Z analizy wynika, że w minionym roku wpłynęło 11 pism o charakterze skarg na działalność Spółdzielni oraz 24 skargi tzw. lokatorskie, czyli nie dotyczące działalności Spółdzielni lecz zakłóceń w relacjach sąsiedzkich. Oprócz skarg wpłynęły 22 pisma zawierające różnego rodzaju wnioski i postulaty. 12 z nich miało charakter zbiorowy, w tym jedno adresowane było do Rady Nadzorczej.


W roku 2020 poszczególni członkowie Rady Nadzorczej odbyli w siedzibie Spółdzielni 6 dyżurów. Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej nie został w pełni zrealizowany ze względu na ogłoszenie ograniczeń związanych z pandemią SARS-CoV-2. W okresie sprawowania dyżurów żaden z członków Spółdzielni nie skorzystał z możliwości zgłaszania skarg.


W konkluzji Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości „Analizę skarg i wniosków wniesionych do KSM w 2020 r." nie wnosząc do niej uwag. Uznała, że przygotowane przez Zarząd materiały są kompletne i szczegółowe. Podkreśliła, że w ostatnich latach ilość skarg wpływających do Spółdzielni utrzymuje się na niskim poziomie.


Z poważaniem
JÓZEF ZIMMERMANN     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)