2020-04-08

Pozytywna ocena informacji

o wynikach Spółdzielni w 2019 roku

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

Takiej sytuacji w ponad sześćdziesięcioletniej historii Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jeszcze nie było. Rada Nadzorcza zmuszona była obradować w trybie poza posiedzeniem. Stało się tak na skutek ogłoszenia w naszym kraju formalnego stanu epidemii. O światowej pandemii choroby COVID-19 nie będę się rozpisywała, bo o wszystkim Państwo wiecie z bieżących, codziennych informacji medialnych. Tutaj zatem tylko wyjaśniam, iż w celu sprostania obowiązującym sanitarno-porządkowym rygorom, dla ograniczenia ewentualności rozprzestrzeniania się koronawirusa – postanowieniem Prezydium Rady Nadzorczej KSM – wyznaczone na 24 marca 2020 roku plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej nie odbyło się w siedzibie Spółdzielni, a głosowanie spraw objętych porządkiem obrad nastąpiło w sposób zdalny, poprzez zbieranie głosów członków Rady Nadzorczej do poszczególnych punktów porządku obrad, drogą e-mailową, lub w przypadku braku takiej możliwości, poprzez przekazanie swojego głosu telefonicznie, względnie na piśmie do Działu Organizacji i Samorządu.

 

Zgłoszone telefonicznie głosy członków Rady zostały zarejestrowane na piśmie i zostaną one podpisane przez zgłaszającego członka Rady na kwietniowym posiedzeniu RN.

 

Przygotowane na obrady Plenum Rady Nadzorczej materiały, które zgodnie z Ramowym Planem Pracy Rady Nadzorczej na 2020 rok miały być omawiane i opiniowane na marcowym posiedzeniu plenarnym Rady, były wcześniej przedmiotem wniosków i opinii komisji problemowych, które także obradowały w sposób zdalny, drogą e-mailową lub telefonicznie.

 

Zatem posiedzenie Rady Nadzorczej odbyte w trybie poza posiedzeniem zostało zwołane zgodnie z § 5 ust. 1 i 3 Regulaminu Rady Nadzorczej. W przyjętym trybie posiedzenia tzn. w drodze zebrania uwag i opinii poszczególnych członków Rady Nadzorczej do omawianych na posiedzeniu materiałów drogą e-mailową, telefonicznie lub pisemnie do Działu Organizacji, uczestniczyło 22 członków Rady Nadzorczej i zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Plenum Rady Nadzorczej zdolne było do podejmowania uchwał.

 

A teraz – po wyjaśnieniu zawiłości formalnych – przechodzę do omówienia kwestii merytorycznych.

 

Rada Nadzorcza omawiała przygotowany przez Zarząd materiał pt. „Informacja o wykonaniu zadań z zakresu eksploatacji i funduszu remontowego część „B" w Osiedlach oraz wykonania zadań przez Zakłady Celowe za 2019 rok". Analizowały go przedtem i opiniowały zdalnie Komisje Rewizyjna i Gospodarki Zasobów Spółdzielczych.

 

Rada Nadzorcza oceniając wyniki ekonomiczne Osiedli w działalności eksploatacyjnej w 2019 roku stwierdziła, że w skali całej Spółdzielni (za ten okres sprawozdawczy w ruchu ciągnionym tj. uwzględniając Bilans Otwarcia) wystąpiła nadwyżka bilansowa wynosząca 3.986.006 zł, chociaż wystąpił wynik ujemny w osiedlach: HPR, Wierzbowa, Zgrzebnioka oraz Ligota, w Zespole Mieszkaniowym „Rekreacyjna Dolina – Mały Staw", a także w budynku przy ul. Domeyki na terenie Murcek. Rada uznała ten niedobór za niewielki, stwierdzając, że już podjęte przez te Osiedla działania, gwarantują jego zniwelowanie w ciągu 2020 roku.

Zdaniem Rady Nadzorczej uzyskane przez osiedla KSM łączne wyniki ekonomiczne działalności eksploatacyjnej w 2019 roku potwierdzają, że Osiedla prowadzą swoją gospodarkę prawidłowo (z uwzględnieniem uwag ujętych powyżej) i brak jest symptomów wskazujących na zagrożenie dla bieżącej działalności Spółdzielni.

 

Z kolei dokonując oceny sytuacji ekonomicznej osiedli KSM w zakresie gospodarki funduszem remontowym część „B" w roku 2019, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła osiągnięte wyniki finansowe, jak i stan realizacji robót remontowych w osiedlach. Opinia ta wynika z uzyskanego w skali całej Spółdzielni dodatniego wyniku finansowego.

 

Rada zaleciła aby brak pokrycia w środkach finansowych w funduszu remontowym „B", jaki wystąpił w Osiedlu Giszowiec, mimo jego uzasadnienia, został zlikwidowany poprzez zobowiązanie Rady Osiedla i Administracji do podjęcia działań, które przy realizacji planu remontów finansowanych z funduszu remontowego cześć „B" na 2020 rok, pozwolą na całkowite jego zlikwidowanie na koniec roku. Także likwidacja zaistniałego niedoboru środków na tym funduszu w Osiedlach: Janów i Zgrzebnioka winna nastąpić poprzez zbilansowanie wpływów i kosztów w 2020 roku.

 

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację, że Osiedle Ściegiennego w 2019 roku zakończyło spłatę powstałych, nadmiernych zobowiązań finansowych związanych z zapoczątkowaną w 2012 roku kompleksową modernizacją i remontem klatek schodowych, w wyniku skutecznej, wcześniejszej niż pierwotnie planowano, realizacji programu naprawczego przyjętego i zaakceptowanego przez Radę Osiedla, Zarząd i Radę Nadzorczą w październiku 2016 roku, a rozpoczętego od 2017 roku.

 

Oceniając oba zagadnienia tj. eksploatacji i funduszu remontowego część „B" w 2019 roku – Rada Nadzorcza stwierdziła, że zarówno w okresie sprawozdawczym, jak i w rachunku ciągnionym tj. z uwzględnieniem sald początkowych, wystąpiła nadwyżka bilansowa wynosząca (+) 8.909.026 zł. Również wynik skorygowany o zaległe (nieuiszczone w terminie) opłaty dotyczące eksploatacji i funduszu remontowego część „B", zamknął się w wysokości (+) 5.608.406 zł. Zdaniem Rady Nadzorczej powyższe wyniki zapewniają Spółdzielni możliwość stabilnej, bieżącej działalności.

 

Rada Nadzorcza przyjęła także przedstawioną przez Zarząd informację w zakresie wykonania kosztów i sprzedaży w Zakładach Celowych za 2019 roku i zakończenia go wynikiem ujemny w wysokości (-) 171.897 zł, a który jest zaliczany (zgodnie z zasadami obowiązującymi w KSM) w ciężar funduszu remontowego część „A". Z czterech Zakładów Celowych działających w strukturze KSM ujemny wynik wystąpił w Zakładzie Ciepłowniczym. Stało się to z powodu niezrealizowania planowanego zbycia sieci c.o. na rzecz Spółki Dalkia Polska Energia oraz wzrostu cen materiałów instalacyjnych. Rada stwierdziła że, Zakłady Celowe realizując określone zadania głównie na potrzeby własne Spółdzielni, jednocześnie poprawiają komfort i bezpieczeństwo zamieszkiwania w zasobach KSM.

 

Kolejnym zagadnieniem omawianym przez Radę Nadzorczą była przygotowana przez Zarząd „Informacja o kształtowaniu się wysokości stawek opłat za lokale w osiedlach jako jednostkach wyodrębnionych organizacyjnie wchodzących w skład KSM oraz średnich opłat za lokale mieszkalne wg stanu na 31.12.2019 r." Jego analizą wcześniej zajęły się Komisje Rewizyjna oraz GZS.

 

Przyjmując informacje do wiadomości Rada uznała, że porównanie średnich opłat za lokale mieszkalne pomiędzy poszczególnymi osiedlami wchodzącymi w skład KSM, przy spełnieniu przez nich określonych warunków sprowadzających do porównywalności, ma jedynie walor orientacyjny i poznawczy, umożliwiający wyciąganie wniosków przydatnych w dalszych działaniach podejmowanych przez te osiedla jak i Zarząd KSM. Rada podkreśliła fakt, że kształtująca się w wysokości 717,12 zł w 2019 roku średnia opłata miesięczna (wraz z mediami) za użytkowanie lokalu mieszkalnego zamieszkałego przez 3 osoby i o powierzchni mieszkalnej 50 m2 jest zbliżona do poziomu roku wcześniejszego, w którym średnia opłata z tego tytułu wynosiła 718,14 zł.

 

Następnie Rada Nadzorcza oceniła przedstawioną przez Zarząd „Informację o stanie zaległości w opłatach za korzystanie z lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – wg stanu na 31.12.2019 r.". Analizowała ją wcześniej, w trybie zdalnym, Komisja Rewizyjna.

 

Rada stwierdziła, że przedstawiony materiał analityczny jest obszerny, kompletny i dający pełny obraz sytuacji na temat zaległości w opłatach na rzecz KSM za korzystanie z lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawę terenu, a także garaży, zarówno w odniesieniu do minionego roku, jak i w przekroju wieloletnim, tj. na przestrzeni minionych 5 lat.

 

Zdając sobie sprawę z istniejących trudnych uwarunkowań zewnętrznych (ekonomicznych, prawnych, społecznych), które powodują powstawanie zaległości we wszystkich lokalach – Rada Nadzorcza zaleciła Dyrekcji KSM utrzymywanie dotychczasowych, wielokierunkowych inicjatyw na rzecz dalszej, skutecznej windykacji istniejących zaległości, gdyż w zgodnej ocenie Rady Nadzorczej, tylko tak prowadzone różnorodne i systematyczne działania dają w efekcie pożądany końcowy wynik.

 

Ostatnim tematem zdalnego posiedzenia Rady Nadzorczej była przygotowana przez Zarząd materiał pt. „Informacja o przebiegu odbytych przed Walnym Zgromadzeniem w 2020 roku Zebrań Osiedlowych". Została ona omówiona i zaopiniowana przez Komisję Samorządowo-Statutową. Rada Nadzorcza przyjęła do akceptującej wiadomości i pozytywnie zaopiniowała te informację.

 

Szanowni Państwo – mimo wyjątkowego stanu, w którym przyszło nam obecnie żyć, – bądźmy dobrej nadziei, że wyjdziemy wszyscy obronną ręką ze zmagań z pandemią i jej nieznanymi jeszcze skutkami. W takim duchu optymizmu składam, z okazji bliskich już Świąt Wielkanocnych, wszystkim czytającym te słowa, w imieniu całej Rady Nadzorczej, życzenia przede wszystkim zdrowia, wspierającej miłości i przyjaźni. Pamiętajmy, że Wielkanoc jest pamiątką Zmartwychwstania.

 

Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)