2020-04-02

Debata nad sprawozdaniami i planami

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

Lutowe, plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej rozpoczęło się od przedstawienia zebranym nowego członka Rady Nadzorczej pana Jana Dobrowolskiego, który w wyniku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego członka RN KSM pana Krzysztofa Roga, reprezentanta osiedla im. P. Ściegiennego, wszedł na jego miejsce (Statut KSM § 88 p. 3). Pan Jan Dobrowolski w wyborach do RN kadencji 2017-2020 uzyskał 4 miejsce na ogólną liczbę 2 mandatów, przypadających zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej dla okręgu Ściegiennego. Pan Jerzy Syrkiewicz, który w głosowaniu zajął 3 miejsce, zrezygnował z przysługującego mu członkostwa w Radzie.

 

Ponieważ, pan Krzysztof Róg sprawował w Radzie funkcję przewodniczącego Komisji Społeczno-Kulturalnej, więc przeprowadzono w sposób tajny wybory nowego przewodniczącego. Nowym przewodniczącym został pan Krzysztof Lasoń, dotychczasowy zastępca przewodniczącego tej komisji. Na pełnioną przez niego wcześniej funkcję wybrana została pani Anna Paluch, będąca dotychczas sekretarzem komisji, zaś na zwolnioną przez nią funkcję wybrana została pani Agnieszka Krupska.

 

Przedmiotem merytorycznych obrad Rady Nadzorczej była ocena przygotowanych przez Zarząd Spółdzielni materiałów dotyczących prognozowanego wykonania planu gospodarczego oraz programu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej KSM za rok 2019, a także „Projektu zbiorczego planu gospodarczego i programu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2020 rok". Jak zwykle, materiały te były analizowane i opiniowane na wspólnym posiedzeniu przez trzy komisje RN: – Rewizyjną, Inwestycyjno-Techniczną oraz Gospodarki Zasobami Spółdzielni, natomiast sprawy dotyczące działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej zaopiniowała Komisja Społeczno-Kulturalna. Komisje zaakceptowały i zarekomendowały całość materiałów do RN.

 

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości przedłożoną przez Zarząd informację dotyczącą przewidywanego wykonania planu gospodarczego i programu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej KSM za 2019 rok. Działalność ta koncentrowała się głównie na realizacji założonych na 2019 rok planów gospodarczo-finansowych, uchwał Walnego Zgromadzenia i bieżących zaleceń Rady Nadzorczej oraz działań wynikających z realizacji przyjętego programu ograniczenia kosztów funkcjonowania KSM.

 

Zdaniem Rady Nadzorczej wyniki uzyskane za 2019 rok w podstawowych składnikach „Planu gospodarczego i programu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej" jak: inwestycje w przygotowaniu i realizacji, fundusz remontowy część „A", fundusz remontowy część „B", działalność społeczna, oświatowa i kulturalna, eksploatacja i utrzymanie nieruchomości w osiedlach, zatrudnienie i płace, są dobre i gwarantują stabilną działalność Spółdzielni w roku 2020.

 

Przedstawioną w projekcie Planu KSM na 2020 rok pozycję odnośnie planowanych wielkości w zakresie zadań rzeczowych dotyczących powierzchni zasobów Rada Nadzorcza przyjęła bez uwag.

 

Uwzględniając fakt, że wskazane w projekcie Planu KSM na 2020 r. wielkości kosztów i wpływów na działalność Dyrekcji KSM w 2020 roku zostały już ocenione i zaakceptowane przez Plenum Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 17.12.2019 r. oraz wobec braku informacji odnośnie ich zmiany, Rada podtrzymała wcześniejsze ustalenia.

 

W zakresie wykonania planu inwestycji w przygotowaniu i realizacji za rok 2019 oraz Planu KSM na 2020 rok w pozycji dotyczącej inwestycji w przygotowaniu i realizacji Rada Nadzorcza stwierdziła, że:

 

1) Nakłady poniesione na inwestycje w przygotowaniu, w stosunku do planowanych na rok 2019 zostały znacząco zmniejszone, głównie w zakresie inwestycji pod nazwą Parking wielopoziomowy przy ul. Podhalańskiej na Os. Kukuczki w Katowicach oraz na inwestycje mieszkaniowe, których przygotowanie limitowały nadal istniejące uwarunkowania zewnętrzne.

 

Ograniczona realizacja planu inwestycji jest konsekwencją działań Zarządu dostosowanych do zaleconej przez Radę Nadzorczą oraz ubiegłoroczne Walne Zgromadzenie kontynuacji spowolnienia procesów przygotowania i realizacji nowych inwestycji.

 

Uwzględniając dodatkowe wyjaśnienia Zarządu w sprawie poniesionych nakładów, Rada Nadzorcza przyjęła i zaopiniowała pozytywnie przedstawione wykonanie rzeczowo-finansowe planu inwestycji za rok 2019.

 

2) Rada przyjęła również i zaopiniowała pozytywnie przedstawiony zakres rzeczowo-finansowy planu inwestycji w przygotowaniu i realizacji na rok 2020.

 

Rada Nadzorcza do przedstawionej w projekcie Planu KSM na 2020 rok pozycji dotyczącej planowanych wielkości w zakresie funduszu interwencyjnego nie wniosła uwag i zaakceptowała tę pozycję planu.

 

Oceniając fundusz remontowy część „A" w projekcie Planu KSM na 2020 r. stwierdzono, że przedstawiony plan wydatków i wpływów odzwierciedla finansowe potrzeby wynikające ze zgłoszonych do wykonania w 2020 roku zadań rzeczowych i wydatkowania środków na realizację tych robót w łącznej kwocie 30.177.000,00 zł. Zaplanowana w projekcie Planu KSM na 2020 rok kwota nakładów jest wyższa w stosunku do wstępnych założeń planu remontów i modernizacji na rok 2020, ponieważ w planie uwzględniono wartości pozostałych do wykonania robót z planu roku poprzedniego oraz kwoty do wykorzystania przez KSM z warunkowo umorzonych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu realizacji w 2019 roku robót z zakresu modernizacji ociepleń elewacji budynków objętych tym funduszem.

 

Realizacja szerszego zakresu rzeczowo-finansowego robót z funduszu remontowego cześć „A" jest zgodna z realizowanym „Wieloletnim programem działań zmierzających do zmniejszenia zobowiązań finansowych Spółdzielni wynikających z realizacji robót z funduszu remontowego część „A".

 

Rada Nadzorcza jednocześnie zaakceptowała i przyjęła przedstawione w projekcie Planu KSM na 2020 r. propozycje gospodarowania funduszem remontowym część „B", będące sumą wycinkowych planów osiedlowych, w których zarówno wpływy jak i wydatki były przedmiotem szczegółowych analiz i uchwał Rad Osiedli.

 

Rada Nadzorcza przyjęła i zaakceptowała, w projekcie Planu KSM na 2020 r, propozycje dotyczące: działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, działalności Zakładów Celowych i prognozowanego końcowego ich efektu finansowego, zakresu eksploatacji i utrzymania nieruchomości w osiedlach będących sumą wycinkowych planów szczegółowych, analiz i uchwał przyjmowanych przez poszczególne Rady Osiedli.

 

Ze względu na fakt, że przyjęte w projekcie Planu KSM na 2020 r. wielkości w pozycji zatrudnienie i fundusz płac w Dyrekcji i Zakładach Celowych w 2020 r. zostały już przyjęte przez Plenum Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 17.12.2019 r., stąd Rada Nadzorcza wobec braku informacji odnośnie ich zmiany, podtrzymała przyjęte wcześniej ustalenia.

 

Rada Nadzorcza uznała, że przedstawiony Plan KSM na 2020 rok – pomimo trudnych uwarunkowań występujących na krajowym rynku gospodarczym, w wyniku racjonalnego i efektywnego gospodarowania posiadanymi środkami – jest planem realnym i możliwym do zrealizowania.

 

Rada Nadzorcza jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia planu gospodarczego oraz programu działalności społecznej i kulturalnej Spółdzielni na rok 2020.

 

Plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej zamknęła analiza opracowanego „Sprawozdania Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności za 2019 rok". Po przeprowadzonej dyskusji Rada zaakceptowała jednomyślnie treść Sprawozdania oraz przyjęła projekt uchwały jaki zostanie przedłożony w czerwcu Walnemu Zgromadzeniu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności za 2019 rok".

Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)