2014-06-12

Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak

 

Zanim przejdę do zasadniczej treści zapowiedzianego ciągu dalszego materiału zamieszczonego w poprzednim numerze „Wspólnych Spraw" poruszę dwa „jeszcze ciepłe" tematy nomen omen dotyczące ciepła, a są one związane z tematem zasadniczym.

 

Pierwszy z nich dotyczy tego, że 6 czerwca br. Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej, podczas plenarnego jej posiedzenia, szczegółową informację o kształtowaniu się kosztów zużycia i wpływów za ciepło w osiedlach KSM – na podstawie danych bilansowych za rok 2013, zweryfikowanych przez biegłych rewidentów księgowych, a także dokumentów źródłowych. Przytoczę tutaj tylko krótki, aczkolwiek znaczący, fragment tej informacji.

 

(...) Na podstawie analizy kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody zimnej w osiedlach KSM w 2013 roku można stwierdzić, że roczne koszty zakupu i wytworzenia ciepła zużytego na ogrzewanie i podgrzanie wody wodociągowej w KSM wraz z kosztami towarzyszącymi, na które składają się: koszty odczytów i rozliczeń ciepła, koszty obsługi technicznej wewnętrznych i zewnętrznych instalacji odbiorczych wyniosły łącznie 29.553.466 zł i były o 1.392.547 zł wyższe od kosztów poniesionych w 2012 r. (tj. o 4,9%).

 

Struktura poniesionych w 2013 roku kosztów ciepła zakupionego od obcych dostawców ciepła jest następująca:

  • Tauron Ciepło S.A. Katowice – zakupiono ciepło za kwotę 17.905.976 zł. Koszt z tego tytułu w porównaniu do roku poprzedniego był wyższy o 10,32%.
  • ZEC Sp. z o.o. – dostarczył ciepło za kwotę 4.927.585 zł, i jego koszt był na poziomie ubiegłego roku.
  • EC Szopienice Sp. z o.o. – koszt zakupu dostarczonego ciepła wynosił 1.342.894 zł i był wyższy niż w roku ubiegłym o 1,43%.(...)

Drugi temat dotyczy „Biuletynu Tauronu Ciepło dla mieszkańców KSM, czerwiec 2014 r.", To „Wydawnictwo jednorazowe", którego wydawcą jest Tauron Ciepło, bez zgody Spółdzielni od kilku dni jest kolportowane wśród mieszkańców zasobów zarządzanych przez KSM. Po zapoznaniu się z treścią zamieszczanych w Biuletynie materiałów trudno nie dojść do wniosku, że celem Tauronu jest – metodą  zastraszania spółdzielców – zdyskredytowanie KSM, będącej trudnym przeciwnikiem, w imieniu swoich członków twardo walczącym o prawo do wynagrodzenia za dotychczas darmowe eksploatowanie nieruchomości Spółdzielni.

 

Spółdzielnia kierując się prawem żąda uregulowania zasad korzystania z gruntów i lokali oraz słusznego wynagrodzenia. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa nie ma obecnie zadłużeń wobec Tauron Ciepło, ale – co jest zgodne z prawdą – sprawy o zapłatę w formie kompensaty toczą się przed sądem i to sąd zdecyduje kto i w jakim zakresie ma rację.

 

Tymczasem Tauron chciałby usunąć niewygodny dla nich Zarząd KSM apelując i instruując członków na stronach Biuletynu oraz podzielić Spółdzielnię na mniejsze zespoły, a nawet pojedyncze wspólnoty. To byłoby dla nich piękne rozwiązanie, bo wtedy już nikt by nie śmiał stanąć Tauronowi na drodze do pełnego zdominowania odbiorców. Chodzi widocznie też o to, aby przykładnie ukarać Zarząd KSM za stawianie oporu, po to, żeby żaden inny zarządca nie śmiał przeciwstawić się Tauronowi i upominać się o prawa właścicieli i mieszkańców. Bo obecnie, podobnie jak my, o swoje prawa, w imieniu członków, walczą z Tauronem także inne spółdzielnie mieszkaniowe w Katowicach i regionie.

 

Gorąco wierzę, że mieszkańcy doskonale potrafią wyciągać wnioski co do tego. że udając troskę o członków Spółdzielni, Tauron daje sygnał, iż nie jest pewny wygranej w sądzie i chce poprzez destabilizację Spółdzielni zmusić jej Zarząd do uległego wobec Tauronu postępowania z wyłączeniem roszczeń pod jego adresem.

 

A teraz wróćmy do ciągu dalszego tematu rozpoczętego w majowym wydaniu „WS". czyli kolejnych przykładów braku partnerskiego traktowania nas jako kontrahenta przez Tauron Ciepło S.A. (obecnie Tauron Ciepło Sp. z o.o.).

 

1. Przypadki prób wymuszenia na Spółdzielni dodatkowych opłat.

  • pismem z 11.01.2013 r. Tauron „wzywa" do zapłaty za bezumowne korzystanie z sieci c.w.u. w Osiedlu im. Zgrzebnioka. KSM odpowiada: – to niedorzeczność. Stosując ceny taryfowe dla grupy odbiorców „D" automatycznie dostawca decyduje się na dostawę ciepła do budynku. Podgrzanie wody to też ciepło. Bez sieci nie ma dostawy do budynku, a zatem sieci – to narzędzie Dostawcy, natomiast zleceniodawca nie płaci usługobiorcy za jego narzędzia.
  • żądanie dodatkowych opłat za przekroczenie mocy. Kilkakrotnie domagano się od KSM opłat z tego tytułu. KSM odrzuca żądania uzasadniając jego bezpodstawność: bezwładność sieci, skok temperatury w danym dniu na podstawie danych meteorologicznych IMGW. We wszystkich przypadkach KSM odmówiła wniesienia opłat, dowodząc braku podstaw żądania.
  • żądanie przez Tauron opłaty za... założenie plomby na wymienionych w ramach ustawowej legalizacji ciepłomierzach, stanowiących elementy układów pomiarowo-rozliczeniowych, a nie przejętych przez Tauron Ciepło i nadal finansowanych przez Odbiorcę. Piszę o tym szczegółowo w dalszej części materiału.

2. Taryfa MIX i skutek jej wprowadzenia czyli 13% wzrost ciepła od 19.09.2012 r.

 

Wraz z nowym sezonem grzewczym w 2012 roku wprowadzona została nowa taryfa ciepła o nazwie roboczej: MIX. To oznacza wymieszanie. Dla ratowania swoich wyłącznie interesów w rejonach, gdzie produkcja ciepła okazała się zbyt droga i mogła doprowadzić do poszukiwania innych, tańszych źródeł energii cieplnej, Tauron – przy akceptacji i za przyzwoleniem Prezesa URE – wprowadził wspólną uśrednioną taryfę dla 10 różnych źródeł ciepła, usytuowanych w różnych, nie powiązanych ze sobą lokalizacjach. Jedne z nich produkują ciepło taniej inne zaś drożej. Nie możemy – tak jak było wcześniej – zamawiać ciepła z tańszego źródła.

 

A przecież jest to subsydiowanie skrośne czyli pokrywanie kosztów jednej grupy odbiorców przychodami od innej grupy odbiorców.

 

3. Legalizacja ciepłomierzy: kto ma to robić ?

 

W 2013 roku doszło do niespotykanego dotąd przypadku odmowy przyjęcia do rozliczeń wymienionych prawidłowo przez Odbiorcę ciepłomierzy w budynkach Osiedla im. Zgrzebnioka.

 

17.06.2013. – Zakład Ciepłowniczy KSM rutynowo, telefonicznie pyta Tauron czy będą wymieniać liczniki, bo kończy się okres ważności ich legalizacji. Odpowiadają: – nie, róbcie to sami. Nie mamy w planie.

 

4.08. - 28.08.2013. – ZC wymienia (jak zawsze dotąd) ciepłomierze w budynkach. Odczytu robić nie trzeba. bo od maja trwa przerwa remontowa. Ogrzewania nie ma, liczniki stoją.

 

28.08.2013. – telefonicznie zgłaszamy do Serwisu Pomiarowego Tauronu zakończenie wymiany i zapraszamy do sprawdzenia i założenia własnych, Taurowskich plomb na przyłączach liczników. Plomby KSM, rzecz jasna, zostały założone. Pracownik Serwisu życzy sobie, aby to zgłoszenie potwierdzić(!?) pisemnie. To już było nietypowe zachowanie, ale jeszcze nie wzbudziło naszych podejrzeń.

 

30.09.2013. – wysyłamy pismo ZC/2939/18732/13 z wykazem wymienionych ciepłomierzy: typów, wielkości, adresów budynków w Osiedlu im. Zgrzebnioka i... licznika dla zaplecza technicznego w parkingo-garażu przy Francuskiej (wkrótce to także zostanie wykorzystane przeciwko nam) itd. Sezon grzewczy został uruchomiony 17.09.2013.

 

21.10.2013. – otrzymujemy z Tauronu powiadomienie, podpisane przez Kierownika Działu Obsługi Klienta, że w dniu 23.10.2013 r. „w myśl Rozporządzenia Min. Gosp. z dnia 11. 08. 2000 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne... nasi pracownicy będą przeprowadzali kontrole w obiektach zlokalizowanych w Katowicach"; tu padają te adresy, jakie wcześniej podał ZC na Osiedlu im. Zgrzebnioka. „Przedmiotem w/w kontroli będzie:

  • sprawdzenie ogólnego stanu technicznego urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych oraz armatury;
  • sprawdzenie stanu plomb oraz prawidłowości nastaw na w/w urządzeniach."

23.10.2013. – przeprowadzono wspomnianą wyżej kontrolę stwierdzając oczywiste fakty: „Brak zabudowanego dotychczas układu pomiarowego (...) brak plomb na zastanych układach pomiarowych, które zostały zabudowane bez uwzględnienia opinii odpowiednich służb technicznych Tauron Ciepło S.A."

 

Od kiedy to opinia Dostawcy ciepła jest wymagana przy wymianie legalizacyjnej? Taki warunek może być podawany przy pierwszym montażu lub na etapie warunków podłączenia!

 

Po pierwsze – liczniki utraciły cechę legalizacyjną i nie mogły formalnie dalej pełnić funkcji układów pomiarowych zgodnie z ustawą.

 

Po drugie – to były układy pomiarowe Spółdzielni, a nie Dostawcy. Tauron nie miał prawa karać Spółdzielni za zapowiedzianą wcześniej, wymuszoną ustawą „Prawo o miarach" wymianę własnych urządzeń. Nie ma nawet znaczenia, że były to elementy układu pomiarowo-rozliczeniowego. Były i są własnością KSM. Ponadto w Grupowej Stacji Wymienników Ciepła przy ul. Zgrzebnioka 6 i dwóch pozostałych stacjach grupowych są ciepłomierze główne, zatem Dostawca miał możliwość pomiaru zużycia ciepła! Ponadto znał wskazania nowych ciepłomierzy, ponieważ przedstawiciel Dostawcy – wbrew formalnemu stanowisku w kwestii legalizacji – systematycznie dokonywał w ustalonych terminach miesięcznych odczytów i to wspólnie z naszymi serwisantami.

 

Po trzecie – Tauron został o fakcie wymiany z wyprzedzeniem 2-miesięcznym powiadomiony. Wtedy nie reagował i nie stawiał warunków.

 

Po czwarte – wreszcie nie można przecież dokonać wymiany licznika czyli legalizacji nie uszkadzając plomb na króćcach.

 

Po piąte – Spółdzielnia nie miała obowiązku uzgadniania technicznego układu pomiarowego, bo to nie było opomiarowanie pierwotne, ale wymiana legalizacyjna. Zastosowane przez KSM liczniki są urządzeniami z najwyższej półki, z przepływomierzami ultradźwiękowymi, z nadajnikami radiowymi. Nie było żadnego powodu do odrzucenia legalizacji. Ponadto nadal twierdzimy, że KSM nie uniemożliwiała i nie utrudniała Dostawcy stosowania własnych liczników ciepła. Nie godzimy się jednak płacić za wymianę i jeszcze dopłacać drugie tyle Tauronowi, jako swoistego podatku, za realizację wymogów ustawy.

 

Kilka dni później przeprowadzono oczywiście również kontrolę licznika ciepła Zaplecza Technicznego ZC przy ul. Francuskiej, który też widniał na naszym wrześniowym zgłoszeniu do Tauronu w sprawie odbioru. Wynik kontroli był przesądzony. Stwierdzono: „kradzież ciepła" Ukarano nas kwotą 50.686,20 zł (faktura P-06276/13). Formalny wniosek o wznowienie dostawy ciepła wysłaliśmy 4.12.2013 r. Do dnia dzisiejszego Tauron nie zaplombował licznika ciepła, do czego jest jakby upoważniony (zobowiązany ?) w „Umowie sprzedaży ciepła nr 19", nawet wspólnie z nami dokonują odczytów jego wskazań ale faktury nadal są wystawiane według wzoru. Jako odbiór ciepła bez pomiaru, bez licznika ciepła!

 

4. Budynek Czerwińskiego 8 + obcy pawilon Czerwińskiego 10.

 

16.12.2013. KSM wystosowała pismo ZC/3764/23871/13 do Koncernu Tauron Ciepło z żądaniem korekty faktur za moc zamówioną budynku Czerwińskiego 8, za okres od 1.02.2011. - 31.12.2013., tj. od momentu podpisania przez Tauron bezpośredniej umowy na dostawę ciepła z Multicliniką z siedzibą w pawilonie przy ul. Czerwińskiego 10. Wyliczona przez nas i zakwestionowana kwota nienależnych opłat to łącznie 20.330,38 zł.

 

Do czasu pozostawania pawilonu w strukturach KSM, zamówienie mocy obliczane dla każdego budynku osobno, było zapisywane łącznie w Załączniku nr 1 do „Umowy nr 19". Podział faktury na pawilon i budynek następował dopiero „kluczem" mocy zamówionej, z chwilą opisywania otrzymanej faktury w koszty stałe zakupu ciepła. Zatem moc widniejącą w Załączniku nr 1 do „Umowy sprzedaży ciepła nr 19", po wyłączeniu się pawilonu ze Spółdzielni, Tauron powinien był automatycznie skorygować, czyli zmniejszyć. Tego Dostawca ciepła nie zrobił do dziś i nie ustosunkował się do naszego wniosku.

 

Mam nadzieję, że kilka poprzednich i obecnych przykładów ilustrujących zadziwiający, nieprzyjazny wręcz stosunek Dostawcy ciepła do dużego wieloletniego odbiorcy pozwoli Państwu odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule. Mam również nadzieję, że Państwo – w trosce o swój dobrze pojęty interes – popieracie kierunek działania Spółdzielni nastawiony na znalezienie kompromisu pomiędzy Tauronem i Spółdzielnią oraz odnalezienie utraconych prawidłowych relacji partnerskich.

 

Z poważaniem

ZBIGNIEW OLEJNICZAK     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)