2015-02-19

Chcąc mieszkać bezpiecznie nie możemy pozostawać bierni

 

 

Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak

 

Nie ma niczego dziwnego w dążeniu przez każdego z nas do stałej poprawy poziomu bezpieczeństwa zamieszkiwania i funkcjonowania sprawnego systemu ochrony zdrowia, życia i mienia zarówno naszego, jak i naszych bliskich oraz otaczających nas ludzi. Stąd normalnym, naturalnym zachowaniem jest poszukiwanie instytucji i narzędzi umożliwiających realizację tego celu.

 

Częstym adresatem oczekiwań zgłaszanych w tym zakresie przez mieszkańców spółdzielczych zasobów jest właśnie Spółdzielnia – jako instytucja zarządzająca budynkami mieszkalnymi i towarzyszącą im infrastrukturą. I słusznie, ale głównie w zakresie zabezpieczenia właściwych warunków technicznych dla eksploatacji domów oraz innych elementów zasobów, zabezpieczających prawidłowe eksploatowanie tych budynków i lokali użytkowanych przez ich mieszkańców. Spółdzielnia mieszkaniowa nie jest zwykłym zarządcą nieruchomości, ponieważ podejmuje wiele zadań społecznych, zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców, choć często – z oczywistych względów – ma możliwości ograniczone jedynie do przekazywania informacji, wniosków, uwag i ocen oraz oczekiwań mieszkańców innym instytucjom i służbom państwowym – prawnie do tego powołanym, a co najistotniejsze – posiadającym narzędzia, środki i kompetencje konieczne do realizacji określonych zadań w najszerzej rozumianym zapewnianiu społeczeństwu bezpieczeństwa.

 

Spółdzielnie mieszkaniowe, na równi z organami samorządowymi oraz administracją szczebla podstawowego i państwowego, są zainteresowane bliską, partnerską współpracą na wielu płaszczyznach z policją, strażą pożarną i strażą miejską w celu utrzymywania porządku i bezpieczeństwa w przestrzeniach zamieszkiwania, na obszarach osiedli zarządzanych przez spółdzielnie. Sami mieszkańcy, jak i służby spółdzielni mieszkaniowej, nie mają umocowania prawnego dla ochrony porządku i bezpieczeństwa zdrowia, życia i mienia – poza możliwościami kierowania informacji, skarg i wniosków pod adresem służb państwowych i lokalnie samorządowych, powołanych w tym celu.

 

Stwórzmy więc wspólnym wysiłkiem system współpracy policji, straży pożarnej i straży miejskiej z naszymi społecznościami osiedlowymi. Ten kierunek współdziałania społeczeństwa – z policją oraz innymi służbami powołanymi dla ochrony bezpieczeństwa osób i mienia – z powodzeniem jest upowszechniany w wielu krajach na świecie.

 

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest jedną z największych w Polsce i zarządza ponad 19 tysiącami mieszkań, w których zamieszkuje około 40 tysięcy mieszkańców. W strukturze KSM funkcjonuje 17 wyodrębnionych osiedli w różnych rejonach Katowic, w większości w zwartej, osiedlowej zabudowie. Ale Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa to nie tylko budynki mieszkalne, lecz także między innymi 6 klubów, 2 sale integracyjne oraz kilkadziesiąt obiektów o charakterze sportowo-rekreacyjnym, a ponadto ponad 500 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych i pawilonach wolnostojących. W zasobach Spółdzielni także jest kilkadziesiąt kilometrów dróg osiedlowych, parkingów, no i oczywiście również o znacznej powierzchni tzw. obiekty rekreacyjne, sportowe oraz tereny zielone, zajmujące ogółem blisko 100 hektarowy obszar.

 

Bardzo uproszczona i skrócona charakterystyka Spółdzielni przedstawiona powyżej pozwala na stwierdzenie, że materialne i ludzkie zasoby spółdzielni porównywalne są w polskich realiach z zasobami średniej wielkości miasta, ze wszystkimi jego problemami. Za tym idzie oczywista konieczność współpracy Spółdzielni ze wszystkimi lokalnymi organami władzy i administracji oraz służbami i przedsiębiorstwami realizującymi zadania na rzecz obsługi zasobów miejskich i potrzeb ludności. Zaznaczyć należy, że spółdzielnie mieszkaniowe – w odróżnieniu do innych podmiotów – nie ograniczają swojej działalności do jedynie realizacji zadań i czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami. Spółdzielnie mieszkaniowe z samego założenia, znajdującego ustawowe umocowanie prawne, znaczną część swojej aktywności poświęcają tworzeniu prawidłowych relacji wewnątrz społeczności mieszkańców budynków i osiedli spółdzielczych, stanowiących jednocześnie integralną tkankę społeczności dzielnic i miasta jako konkretnej miejscowości. Specyfiką spółdzielni jest ich ugruntowane historycznie funkcjonowanie na wewnątrzspółdzielczych zasadach samorządowych i samopomocowych, co implikuje z kolei szeroki udział członków spółdzielni w podejmowaniu decyzji i współdziałaniu w realizacji zadań i przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianym zamieszkiwaniem. Zebrania osiedlowe, Rady Osiedli, Rada Nadzorca, Walne Zgromadzenie Członków – to funkcjonujące w spółdzielni społeczne organy samorządowe, które artykułują, definiują i zgłaszają problemy oraz wnioski w imieniu mieszkańców, po czym opiniują i oceniają sposób ich realizacji.

 

Z oczywistych powodów obszary, w których działają służby i organy samorządowe spółdzielni, obejmują nie tylko sferę eksploatacji i remontów nieruchomości oraz zabezpieczenia dostaw koniecznych mediów. Znaczna część realizowanych zadań zajmuje wielopłaszczyznowy zakres obsługi mieszkańców.

 

Na potrzeby realizacji tematu konferencji*) z całego gąszczu problemów chcielibyśmy uwypuklić kwestie związane z oceną stanu współpracy naszej Spółdzielni z policją w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach osiedli spółdzielczych oraz kształtowania prawidłowych relacji społecznych. Najogólniej oceniając współdziałanie i współpracę organów i służb Spółdzielni z policją – to przebiega ono poprawnie i nie budzi większych zastrzeżeń. Jednakże wielokrotnie zgłaszane przez mieszkańców wnioski świadczą o odczuwaniu przez nich subiektywnie niskiego poczucia bezpieczeństwa.

 

Przedstawiciele policji – tj. dzielnicowi, a czasem kierownicy referatów dzielnicowych w komisariatach – uczestniczą, na zaproszenie Spółdzielni, w większości z siedemnastu dorocznych Zebrań Osiedlowych mieszkańców. Podczas tych Zebrań z jednej strony mieszkańcy, a z drugiej policjanci dzielą się spostrzeżeniami i wnioskami dotyczącymi porządku i bezpieczeństwa w rejonach osiedli. Najczęściej podnoszoną kwestią jest – w ocenie mieszkańców – słaby, bezpośredni i codzienny kontakt z policją. Wskazują na fakt nazbyt rzadkiej bytności na terenie osiedli patroli i dzielnicowych, których jest za mało i działają na zbyt dużym obszarze. Mieszkańcy podczas zebrań wskazują miejsca – ich zdaniem – szczególnie niebezpieczne oraz mają możliwość zgłaszania wniosków o ukierunkowanie lub wzmożenie działań policji.

 

Staraniem naszej Spółdzielni, i na jej koszt, udało się zorganizować we współpracy z komisariatami punkty kontaktowe dzielnicowych w osiedlach KSM Zawodzie i Gwiazdy. Inicjatywa ta spotkała się z aprobatą mieszkańców, o czym między innymi świadczą zgłaszane podobne wnioski z kolejnych osiedli. Tymczasem ze zdumieniem przyjęliśmy informację komendanta komisariatu o likwidacji w ubiegłym roku istniejącego punktu w osiedlu Gwiazdy. W naszej opinii jest to postępowanie stojące w sprzeczności jednocześnie ze społecznym oczekiwaniem mieszkańców, jak i deklaracjami policji o wzmocnieniu więzi ze społecznościami lokalnymi w celu poprawy poziomu poczucia bezpieczeństwa przez obywateli.

 

Z olbrzymią troską i zaniepokojeniem mieszkańcy osiedli odbierają informacje o bardzo niskiej wykrywalności sprawców dewastacji (np. niszczycielskich graffiti na elewacjach budynków) oraz kradzieży i niszczenia różnorodnych elementów wyposażenia budynków i innych przedmiotów o tzw. niskiej wartości. W ocenie mieszkańców skala tego typu postępków oraz ich łączna wartość są niesłusznie bagatelizowane. A to, w połączeniu z niską wykrywalnością (wynikającą m.in. ze słabej znajomości środowiska przez policję i utrudniającej wskazanie sprawców) utrwala wśród winowajców poczucie bezkarności, co gorsza – stanowi swoistą zachętę do dalszych, coraz poważniejszych, przestępstw.

 

Przybliżając specyfikę i organizację spółdzielni mieszkaniowych, jako reprezentacji społeczności lokalnych, chcemy wskazać na bardzo duże, potencjalne możliwości ich współpracy z policją na wielu płaszczyznach, w szerokim zakresie oraz w bardzo różnorodnych formach. W naszej ocenie możliwa jest znacznie głębsze współdziałanie służb spółdzielni z policją, w tym poprzez różne przedsięwzięcia wspólnie realizowane w spółdzielczych klubach osiedlowych i salach integracyjnych, a także za pośrednictwem prasy wewnątrzspółdzielczej, trafiającej do wszystkich mieszkańców. Bardzo duże możliwości docierania do społeczności spółdzielczych powinny mieć na celu głównie profilaktykę i edukację. Chodzi o szeroki zakres działalności prewencyjnej w obszarach ochrony przed przestępczymi działaniami przeciwko zdrowiu i życiu ludzi oraz o ochronę mienia przed zniszczeniem, dewastacją czy też kradzieżą.

 

Zagadnienie przeciwdziałania zachowaniom przestępczym, poprzez skuteczną realizację zadań policyjnych bezpośrednio w środowisku lokalnym, może i powinno mieć kluczowe znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i budowania wizerunku sprawnej administracji. Współdziałanie z samorządami, spółdzielczymi społecznościami lokalnymi, mieszkańcami to jeden z priorytetów, o potencjalnie wysoce efektywnych skutkach, jaki winien być wykorzystywany przez policję. Przy wielopłaszczyznowej współpracy zrealizować można wiele programów i pomysłów służących bezpieczeństwu wszystkich mieszkańców.

 

Równie istotne jest wsparcie działań edukacyjno-profilaktycznych kierowanych do społeczeństwa, a przede wszystkim do dzieci i młodzieży. W tym zakresie oczekujemy od policji zawierania stosownych porozumień dla tworzenia lokalnych programów i działań. Deklarujemy ze swej strony otwarcie i życzliwość dla różnego rodzaju akcji, kampanii i długofalowych programów poprawy bezpieczeństwa w przestrzeniach zamieszkiwania przez spółdzielców. Równocześnie zapewniamy, że pragniemy wspólnie z policją wyzwalać aktywność naszych mieszkańców, którzy – jak mamy nadzieję chcąc mieszkać bezpiecznie nie będą pozostawać bierni – przedstawiać i współrealizować będą sporo dobrych, konkretnych pomysłów oraz samodzielnych inicjatyw wspierających działania policji.

 

*) Niniejsza publikacja w cyklu „Gorący temat" – jest tekstem przedłożonym przez Autora na Sympozjum Naukowym „Community policing – teoria i praktyka" pod patronatem Komendanta Głównego Policji oraz JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, jakie odbyło się w Katowicach w styczniu br. Celem sympozjum, prowadzonego przez kierującą Studiami Podyplomowymi Negocjacji Kryzysowych U.Śl. prof. zw. dr hab. Jadwigę Stawnicką, była wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych, wskazujących kierunki podejścia do problematyki bezpieczeństwa w wymiarze jednostkowym i społecznym. Spotkanie na Uniwersytecie było również podsumowaniem projektu „Debaty społeczne jako forma dialogu policji ze społeczeństwem i jeden z determinantów bezpieczeństwa" i zbilansowaniem 22 debat społecznych przeprowadzonych we wszystkich dzielnicach Katowic.

 

Z poważaniem

ZBIGNIEW OLEJNICZAK

 

112  -  S.O.S. NUMER Alarmowy - jednolity numer alarmowy w celach ratowniczych w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia i mienia.

 

Zachowane pozostają również numery:

 

997  - policja

998  - straż pożarna

999  - POGOTowie Ratunkowe

986  - Straż miejska   (32) 494-02-41

 

Adresy punktów przyjęć Dzielnicowych Policji znajdują sie na:

www.katowice.slaska.policja.gov.pl

 

 

                                                                                           

www.slaska.policja.gov.pl/kat/prewencja/nie-reagujesz-akceptuj

www.slaska.policja.gov.pl

 

Trwa kampania społeczna "Nie reagujesz - akceptujesz". Kampania ma na celu przede wszystkim ograniczenie liczby przestępstw pospolitych, między innymi poprzez zwiększenie świadomości obywatelskiej i wzmocnienie reakcji mieszkańców regionu na naruszenia prawa szczególnie dla nich uciążliwe. Chodzi głównie o takie przestępstwa jak: kradzieże, kradzieże z włamaniem, bójki i pobicia, rozboje. W kampanię zaangażowani są wszyscy policjanci katowickiego garnizonu. Wszystko po to, aby zwiększyć wrażliwość społeczną mieszkańców na różne przejawy przestępczości. 

 Źródło: www.policja.pl     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)