2020-09-22

Aprobata dla funduszy celowych i działań windykacyjnych

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

Rada Nadzorcza Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie miała wakacji. Jej ostatnie w kończącej się kadencji, lipcowe plenarne posiedzenie Rady odbyło się w sposób zdalny, bez spotkania w siedzibie Spółdzielni. Zbieranie wypowiedzi i głosów członków Rady Nadzorczej do poszczególnych punktów porządku obrad odbyło się drogą e-mailową, lub w przypadku braku takiej możliwości, poprzez przekazanie swojego głosu telefonicznie który był zarejestrowany na piśmie, w formie notatki służbowej, przez Dział Organizacji i Samorządu KSM. Przypominam, że tak przebiegające posiedzenie Rady zwołane zostało zgodnie z § 5 ust. 1 i 3 Regulaminu Rady Nadzorczej i zdolne było do podejmowania uchwał.


Przygotowane materiały zostały przekazane wszystkim członkom RN w formie elektronicznej jak i papierowej. Każdy członek Rady otrzymał także wnioski Komisji Rewizyjnej do procedowanych materiałów, jakie Komisja wypracowała na swoim posiedzeniu.


Obrady rozpoczęły się od „Informacji o kształtowaniu się funduszy celowych KSM według stanu na 31.05.2020 roku". W przyjętym w tej kwestii przez Radę Nadzorczą wniosku stwierdzono, po zapoznaniu się z informacją Zarządu dotyczącą kształtowania się wpływów i wydatków na wyodrębnione fundusze celowe KSM, że Rada nie wnosi uwag do przedłożonego materiału i uznaje sytuację w tym zakresie za zadawalającą.


Następnie Rada Nadzorcza zapoznała się z przygotowanymi przez poszczególne Komisje Problemowe RN sprawozdaniami z działalności w I półroczu 2020 roku. Oceniono, że prace wszystkich Komisji Problemowych Rady Nadzorczej w I półroczu 2020 r. przebiegały zgodnie z przyjętym Ramowym Planem Pracy Rady Nadzorczej, a Komisje obok spraw zaplanowanych zrealizowały również nałożone dodatkowe zadania. Nie stwierdzono występowania trudności w pracach Komisji Problemowych. Podkreślono, że przygotowane przez Zarząd materiały na posiedzenia Komisji były kompletne i dostarczane w terminie.


„Informacja o stanie zadłużenia z tytułu niewnoszenia opłat za zajmowane lokale oraz podjętych działaniach windykacyjnych w KSM – wg stanu na dzień 31 maja 2020 roku" stanowiła kolejny punkt obrad Rady. W tym temacie Rada przyjęła następujące wnioski:


1. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z informacją Zarządu nt. stanu zaległości w opłatach na rzecz KSM za korzystanie z lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawę terenu i garaży, przyjmuje do wiadomości przedłożony w tym zakresie materiał, w tym wyjaśnienia dotyczące wzrostu zaległości w odniesieniu do stanu na 31.12.2019 roku. Rada Nadzorcza uznała, że istotne w tym względzie są perturbacje wynikające z samej pandemii, jak i ograniczeń organizacyjnych wprowadzonych z jej powodu.


2. Rada Nadzorcza przyjmuje informację Zarządu na temat zaległości w opłatach oraz wyraża pozytywną ocenę podjętych przez Zarząd, w związku z pandemią, działań pomocowych i wspierających najbardziej dotkniętą w tym trudnym okresie część społeczności spółdzielczej.


Ponieważ w trakcie zaplanowanego na dni od 29 września do 1 października Walnego Zgromadzenia przeprowadzone zostaną wybory nowej Rady Nadzorczej, dziesięć osób z grona członków obecnej Rady wystąpiło o udzielenie im poparcia jako kandydatom ubiegającym się o ponowny wybór.


W indywidualnych głosowniach Rada Nadzorcza udzieliła poparcia następującym kandydatom: Przemysławowi Drągowi (os. Centrum-I.), Joannie Fritsz (os. im. J. Kukuczki), Krystynie Klaczkowskiej (os. Zawodzie), Andrzejowi Łukasiewiczowi (os. Zawodzie), Adamowi Miazkowi (os. Haperowiec), Tadeuszowi Nowakowi (os. im. P. Ściegiennego), Teresie Pruchnickiej (os. im. A. Zgrzebnioka), Klaudii Soblik (os. Janów), Dariuszowi Tkaczewskiemu (os. Śródmieście), Markowi Wiorze (os. im. J. Kukuczki).


W tym miejscu z ogromnym smutkiem informuję, że niewiele dni po posiedzeniu Rady Nadzorczej, odszedł do Wieczności jej członek, przewodniczący Rady Osiedla Haperowiec – Adam Miazek. W gronie spółdzielczych samorządowców powstała wielka luka. Ogromne zaangażowanie w działania Spółdzielni oraz wiedza i doświadczenie Adama Miazka były wartością nie do przecenienia. Niestety braknie Go w nowej Radzie.


Ponieważ kończy się trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej, chciałabym w tym miejscu serdecznie podziękować jej członkom za wspieranie mnie w niełatwej pracy jako przewodniczącej, za społeczny trud, za nieszczędzenie osobistego czasu, za korzystanie z ogromu wiedzy zawodowej i doświadczenia życiowego dla dobra naszej Spółdzielni.


Na zakończenie ostatniego mojego artykułu w tej kadencji Rady Nadzorczej, chciałabym także podziękować wszystkim Czytelnikom, którzy poświęcili swój czas, w ciągu trzech lat, na lekturę tych materiałów. Żegnając się z Państwem życzę powodzenia oraz satysfakcji z bycia członkiem i mieszkańcem zasobów Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)