2021-03-22

Akceptacja sprawozdań za rok 2020 i projektów na rok bieżący

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

Józef Zimmermann

 

Lutowe obrady plenarne Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozpoczęły się od zapoznania się z „Informacją w zakresie przewidywanego wykonania zadań gospodarczo-finansowych Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 12 miesięcy 2020 roku" oraz z „Projektem Zbiorczego planu gospodarczego i programu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej KSM na 2021 rok", a także przyjęcia „Planu gospodarczego oraz programu działalności społecznej i kulturalnej KSM na 2021 rok".


Tematy te były omawiane i opiniowane na wspólnym posiedzeniu trzech Komisji: Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami Spółdzielni oraz Inwestycyjno-Technicznej oraz na oddzielnym posiedzeniu Komisji Społeczno-Kulturalnej.


Ocena przewidywanego wykonania planu za 2020 rok dokonana została przez trzy Komisje w oparciu o przedłożone przez Zarząd dane syntetyczne zawarte w części opisowej do przewidywanego wykonania zadań gospodarczo-finansowych KSM za 12 miesięcy 2020 roku, natomiast podstawą oceny projektu zbiorczego planu gospodarczego i programu działalności społecznej i kulturalnej KSM na 2021 rok była część opisowa do projektu zbiorczego planu gospodarczego i programu działalności społecznej i kulturalnej KSM na 2021 rok.


Wspólne stanowisko Komisji Rewizyjnej, GZS i Inwestycyjno-Technicznej przedstawił Radzie Nadzorczej przewodniczący Komisji GZS, a wniosek Komisji Społeczno-Kulturalnej odnośnie pozycji planu KSM na 2021 rok w części dotyczącej działalności społecznej i kulturalnej przewodniczący Komisji Społeczno-Kulturalnej.


Po analizie materiałów udostępnionych przez Zarząd oraz zapoznaniu się z wnioskami Komisji, Rada Nadzorcza przyjęła następujące wnioski dotyczące wykonania planu za 2020 rok i planu gospodarczego oraz programu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej KSM na rok 2021:


1. Pomimo występującego w kraju kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 działalność Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej koncentrowała się na realizacji założonych na 2020 rok planów i zadań, aktualizując je na bieżąco, ze względu na pojawiające się w ich realizacji trudności, wynikające z wprowadzonych ograniczeń związanych z występującym kryzysem pandemicznym. Zdaniem Rady wyniki uzyskane za 2020 rok na podstawowych składnikach „Planu gospodarczego i programu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej" jak: inwestycje w przygotowaniu i realizacji, fundusz remontowy część „A", fundusz remontowy część „B", eksploatacja i utrzymanie nieruchomości w osiedlach, zatrudnienie i płace – mimo występującej w kraju pandemii COVID-19 – są wynikami dobrymi i gwarantują stabilną działalność Spółdzielni w roku 2021.


2. Przedstawioną w projekcie Planu KSM na 2021 rok propozycję planowanych wielkości w zakresie zadań rzeczowych dotyczących powierzchni zasobów Rada przyjęła bez uwag.


3. W zakresie wykonania planu inwestycji w przygotowaniu i realizacji za rok 2020, jak i Planu KSM na 2021 rok w pozycji dotyczącej inwestycji w przygotowaniu i realizacji Rada przyjęła opinię pozytywną.


4. Do przedstawionej w projekcie Planu KSM na 2021 rok pozycji dotyczącej planowanych wielkości w zakresie funduszu interwencyjnego Rada Nadzorcza nie wniosła uwag i ją przyjęła.


5. W kwestii zaproponowanego w projekcie Planu KSM na 2021 rok funduszu remontowego w część „A" Rada stwierdziła, że przedstawiony plan wydatków i wpływów odzwierciedla finansowe potrzeby wynikające ze zgłoszonych do wykonania w 2021 roku zadań rzeczowych i wydatkowania środków na realizację tych robót w łącznej kwocie 22 milionów 851.000 zł i pozytywnie go zaopiniowała.


Stwierdzono, że realizacja planowanych do wykonania w 2021 roku robót w zakresie rzeczowo-finansowym z funduszu remontowego część „A" jest zgodna ze wstępnym projektem planu remontów kapitalnych i modernizacji, przyjętym przez Radę Nadzorczą w dniu 24.11.2020 r.


6. Rada Nadzorcza zaakceptowała przedstawiony w projekcie Planu KSM na 2021 r. fundusz remontowy w części „B" w osiedlach, który stanowi sumę wycinkowych planów osiedlowych, w których zarówno wpływy jak i wydatki były przedmiotem szczegółowych analiz i uchwał Rad Osiedli.


7. Przedłożoną w projekcie Planu KSM na 2021 rok pozycję dotyczącą działalności Zakładów Celowych i prognozowanego końcowego ich efektu finansowego Rada zaopiniowała pozytywnie i ją przyjęła.


8. Rada Nadzorcza zaakceptowała przedstawione w projekcie Planu KSM na 2021 rok działania w zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości w osiedlach, będące sumą wycinkowych planów osiedlowych, w których zarówno wpływy jak i wydatki były przedmiotem szczegółowych analiz i uchwał Rad Osiedli.


9. Po uwzględnieniu faktu, że przyjęte w projekcie Planu KSM na 2021 rok wielkości w pozycji koszty zarządu ogólnego opracowane w oparciu o wykonanie kosztów ogólnozakładowych – Dyrekcji KSM – za 2020 rok, zostały już ocenione i przyjęte przez Plenum Rady Nadzorczej w roku 2020 na grudniowym posiedzeniu oraz wobec braku informacji odnośnie ich zmiany, Rada Nadzorcza podtrzymała przyjęte wcześniej ustalenia o ich zaakceptowaniu.


10. Ze względu na fakt, że przyjęte w projekcie Planu KSM na 2021 r. wielkości w pozycji zatrudnienie i fundusz płac w Dyrekcji i Zakładach Celowych w 2021 r. zostały już ocenione i przyjęte przez Plenum Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 15.12.2020 r., a także braku informacji odnośnie ich zmiany, Rada podtrzymała przyjęte wcześniej ustalenia o akceptacji tej części planu.


11. Plenum Rady Nadzorczej przyjęło całość przedłożonych przez Zarząd dokumentów: „Informacji w zakresie przewidywanego wykonania zadań gospodarczo - finansowych Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 12 miesięcy 2020 roku" oraz „Projektu Zbiorczego planu gospodarczego i programu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej KSM na 2021 rok". Rada uznała, że przedstawiony Plan KSM na 2021 rok pomimo trudności związanych z panującą w kraju pandemią COVID-19 oraz uwarunkowań występujących na krajowym rynku gospodarczym, w wyniku racjonalnego i efektywnego gospodarowania, jest planem realnym i możliwym do wykonania.


Natomiast po uwzględnieniu wniosku Komisji Społeczno-Kulturalnej oceniającej na swoim posiedzeniu jednostkowe plany działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, jakie zostały przyjęte uchwałami poszczególnych Rad Osiedli (część „O") oraz plan Działu Społeczno-Kulturalnego przyjętego przez Zarząd KSM (część „C"), Rada Nadzorcza uznała, że powyższe plany zostały ujęte w jednolity program działalności społeczno-kulturalnej stanowią część planu gospodarczego KSM na 2021 rok. Zakłada się uzyskanie wpływów w wysokości 1.713.770 zł przy planowanych kosztach w wysokości 1.848.810 zł. Niedobór wpływów w wysokości 135.040 zł znajduje sfinansowanie w postaci środków finansowych pozostałych na koniec roku 2020, stanowiących zarazem bilans otwarcia 2021 roku w przewidywanej wysokości 258.583 zł. W związku z tym Rada przyjęła „Program rzeczowy i finansowy działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej KSM w części „O" i „C" na 2021 rok".


Zamykając tę część plenarnej debaty Rada Nadzorcza jednomyślnie (22 głosy za, przy braku głosów przeciwnych) podjęła uchwałę nr 1/2021 w sprawie uchwalenia planu gospodarczego oraz programu działalności społecznej i kulturalnej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2021.


Następnie Rada omawiała przygotowane „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności za 2020 rok". Przed posiedzeniem Rady ze Sprawozdaniem tym zapoznało się Prezydium RN i pozytywnie je zaopiniowało. W konkluzji obrad Rada Nadzorcza jednomyślnie postanowiła o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności za 2020 rok" i przyjęła projekt stosownej uchwały w tym zakresie, jaki zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu.

 

Z poważaniem
JÓZEF ZIMMERMANN     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)