2022-06-14

Akceptacja i rekomendacja materiałów na Walne Zgromadzenie

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

Józef Zimmermann


Majowe plenarne obrady Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaczęły się od zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym KSM za 2021 rok oraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok. Materiały te zostały już udostępnione wszystkim członkom KSM w poprzednim wydaniu „Wspólnych Spraw". Na posiedzenie Rady przybyła pani Zofia Jakubiec – biegły rewident z Biura Rachunkowego 7x7 Katowice, która przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego KSM za 2021 rok.


Oba sprawozdania: finansowe oraz niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok były uprzedzająco analizowane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej RN. Podczas obrad plenarnych wprowadzenia do debaty dokonała Teresa Ślązkiewicz – zastępca prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych.


Zabierając głos biegła rewident Z. Jakubiec poinformowała Radę Nadzorczą, że przedłożone do badania sprawozdanie finansowe za bieżący rok obrotowy sporządzono zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości i składa się z:


a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
b) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 306.002.013,18 zł,
c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego zysk netto w wys. 7.988.802,34 zł,
d) zestawienia zmian w funduszu własnym za rok obrotowy, wykazującego zmniejszenie funduszu o kwotę 4.044.940,73 zł,
e) rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie środków pieniężnych za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. o kwotę 2.253.507,71 zł,
f) dodatkowych informacji i objaśnień oraz dołączonego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku obrotowym.

 

Zdaniem biegłej rewident załączone sprawozdanie finansowe:


- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości (Ustawa o rachunkowości – tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.217 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz statutem Spółdzielni,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.


Wyniki uzyskane w trakcie badania upoważniają biegłą rewident do stwierdzenia, że dowody badania, które uzyskano są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla wydania opinii pozytywnej.


Ponadto biegła rewident nadmieniła, że zmniejszenie sumy bilansowej wynika z tytułu wyodrębnień lokali oraz umorzeń, a fundusze własne Spółdzielni pokrywają w prawie 51% wszelkie zobowiązania KSM i nie ma zagrożenia dla dalszego funkcjonowania Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Podstawowy majątek Spółdzielni maleje z powodu wyodrębnień lokali.


Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym KSM za 2021 rok oraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania, podejmując stosowną ku temu uchwałę.


Następnie Rada Nadzorcza zapoznała się ze „Sprawozdaniem Zarządu z działalności Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok" oraz z propozycją „Kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na 2022 rok" a wszyscy członkowie Spółdzielni mogli przeczytać je na łamach „Wspólnych Spraw". Powyższe materiały Zarządu na swoim posiedzeniu zaopiniowało pozytywnie Prezydium Rady Nadzorczej. Po analitycznej dyskusji takież stanowisko przyjęła Rada Nadzorcza i podjęła decyzję zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia w uchwałach obu dokumentów.

 

W dalszej części obrad Rada Nadzorcza zajmowała się czterema tematami:


a) informacją Zarządu o stopniu realizacji wieloletniego programu zmniejszania zobowiązań finansowych Spółdzielni – wg uchwały Rady Nadzorczej nr 96/2015,
b) aktualizacją założeń Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2022-2031,
c) zaopiniowaniem projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2022-2031,
d) informacją o wynikach przeprowadzonej w roku 2021 lustracji częściowej, dotyczącej działalności inwestycyjnej KSM za 2020 rok.

 

Zagadnienia te były przedmiotem wcześniejszej, wspólnej debaty trzech komisji RN: Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami Spółdzielni oraz Inwestycyjno-Technicznej. Po plenarnej analizie, wypracowane przez komisje stanowisko Rada Nadzorcza przyjęła jako swoje i pozytywnie zarekomendowała dokumenty pod obrady Walnego Zgromadzenia. W stanowisku znalazły m.in. następujące sformułowania:


1. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości przedstawioną przez Zarząd informację o stopniu realizacji „Wieloletniego programu działań zmierzających do sukcesywnego zmniejszania zobowiązań finansowych Spółdzielni, wynikających z realizacji robót z funduszu remontowego część „A" w ramach Strategii Ekonomicznej KSM". Przyjęto do wiadomości, że wprowadzone do polityki finansowej Spółdzielni w zakresie gospodarki remontowej podstawowe działania w formie uchwał Rady Nadzorczej, dały już łączny efekt finansowy w wysokości 43.286.034 zł.
2. Rada przyjęła do wiadomości przedstawione przez Zarząd informacje, że podejmowane w 2021 roku w ramach „Wieloletniego programu..." działania w zakresie funduszu remontowego część „A" zapewniły uzyskanie na dzień 1.01.2022 r. nadwyżki kosztów nad wpływami w wys. 29.781.310 zł, a prowadzona polityka w zakresie gospodarowania funduszem remontowym część „A" zapewniła zmniejszenie w latach 2015-2021 stanu zobowiązań o kwotę 25.743.466 zł, tj. o 46,36%.
3. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację Zarządu, że wdrożenie w latach 2015-2021 „Wieloletniego programu działań..." skutkowało zmniejszeniem zobowiązań finansowych Spółdzielni na funduszu remontowym część „A". Natomiast założona na lata 2022-2031 w „Wieloletnim programie..." prognoza jego realizacji zakłada w kolejnych latach wzrost tych zobowiązań, a całkowite zniwelowanie nadwyżki kosztów nad wpływami na funduszu remontowym część „A" zostanie przesunięte w czasie. Jako uzasadnienie Rada przyjęła do wiadomości, że powodem tego jest m.in. obecny brak stabilności gospodarczej kraju, kaskadowy wzrost kosztów, postępująca inflacja oraz występujące zaległości w opłatach za mieszkania, które mogą powodować określone skutki finansowe, powodujące tym samym potrzebę dokonania zmian w przyjętej prognozie czasowej zmniejszania zobowiązań w zakresie funduszu remontowego część „A".
4. Rada przyjęła do wiadomości informację Zarządu o złożeniu w roku 2022 wniosku o kolejną pożyczkę z WFOŚ i GW, na sfinansowanie działań związanych z modernizacją ociepleń elewacji budynków, na podobnych warunkach jak w latach minionych – skorzystanie z możliwości ubiegania się o częściowe jej umorzenie po wpłaceniu 50% wykorzystanej kwoty pożyczki.
5. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informacje dotyczące realizacji wieloletniego planu remontów kapitalnych i modernizacji oraz Strategii Ekonomicznej od roku 1992-2021, jak też wykonania za rok 2021 kosztów remontów i modernizacji w zasobach KSM nie wnosząc do nich uwag.
6. Rada przyjęła do wiadomości propozycje ujęte w Strategii Ekonomicznej KSM odnośnie planu na 2022 rok dotyczące zakresów rzeczowych robót modernizacyjnych i remontowych oraz wielkości nakładów na ich realizację w zakresie wszystkich pozycji planu – w łącznej kwocie 36.235.150 zł. Rada Nadzorcza uznała, że założone w strategii na rok 2022 zakresy rzeczowe robót i nakłady finansowe zostały określone w oparciu o przyjęty przez RN na posiedzeniu w dniu 25.11.2021 r. wstępny plan remontów kapitalnych i modernizacji na rok 2022. Ponadto stanowią one uszczegółowienie przyjętego już w lutym br. planu gospodarczego oraz programu działalności społecznej i kulturalnej KSM na 2022 rok.
7. Pozytywnie Rada Nadzorcza zaopiniowała przedłożoną aktualizację rzeczowych zadań remontowych i finansowych ujętych w Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2022-2031. Uznała, że jest to program kierunkowy, który będzie aktualizowany i uszczegóławiany w kolejnych latach realizacji Strategii Ekonomicznej.
8. Wzorem minionych lat Rada Nadzorcza wnioskuje o przedłożenie jej w IV kwartale. 2022 roku propozycji zakresu robót i nakładów przewidzianych w aktualizacji Strategii Ekonomicznej na rok 2023, dostosowanych do możliwości będących w dyspozycji Spółdzielni w tym zakresie środków finansowych.
9. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2022-2031.
10. Po zapoznaniu się i omówieniu „Informacji o wynikach przeprowadzonej w roku 2021 lustracji częściowej dotyczącej działalności inwestycyjnej KSM za 2020 rok" Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości wymieniony dokument.


Rada Nadzorcza w dalszej części obrad przyjęła do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu projekty uchwał dotyczące:

  • podziału nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2021 roku,
  • udzielenia Zarządowi Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej indywidualnych absolutoriów za działalność w 2021 roku: Prezes Zarządu mgr Krystynie Piaseckiej, Zastępcy Prezesa Zarządu mgr Zbigniewowi Olejniczakowi, Zastępcy Prezesa Zarządu mgr Teresie Ślązkiewicz,
  • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2022 rok w wysokości 52.000.000 zł.

W końcowej części obrad Rady Nadzorczej, w związku ze złożonym Radzie Nadzorczej przez Prezes Zarządu Krystynę Piasecką oświadczeniem o wycofaniu przez Zarząd projektów uchwał o zbyciu nieruchomości przy ul. Józefowskiej, Wrocławskiej/Lubuskiej i Sokolskiej, zgłoszonych na Walne Zgromadzenie w 2022 roku, ze względu na wniesione przez Rady Osiedli: im. Ściegiennego, im. Kukuczki i Haperowiec opinie wskazujące na celowość pozostawienia tych nieruchomości jako mienia Spółdzielni dla potrzeb mieszkańców, Rada poparła oświadczenie Zarządu i podzieliła wniosek, mając na uwadze przedstawiony aspekt społeczny.


Następnie Prezes Zarządu poinformowała Radę Nadzorczą, że w ramach porządku obrad Walnego Zgromadzenia w 2022 roku w kwestii zbycia nieruchomości zostanie przedstawiony projekt uchwały o zbyciu nieruchomości przy ul. Morawa. W tej sprawie głos zabrał Marian Świerczyński członek RN i przewodniczący Rady Osiedla Szopienice, informując, że działka przy ul. Morawa nie ma żadnej wartości inwestycyjnej – jest to skarpa schodząca na brzeg stawu – i zwrócił się do członków Rady Nadzorczej z prośbą o wydanie pozytywnej opinii w zakresie jej zbycia. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości KSM przy ul. Morawa w Katowicach i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

 

Z poważaniem
JÓZEF ZIMMERMANN     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)