2023-03-21

Akceptacja dla dokonań
i zamierzeń Spółdzielni

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

Józef Zimmermann


W ubiegłym roku minęło ćwierć wieku od powołania przez Wolne Zgromadzenie członków naszej Spółdzielni Strategii Ekonomicznej KSM i uchwalenia jej pierwszego dziesięcioletniego planu. W tym roku Walne Zgromadzenie dostanie pod rozwagę kolejną, już 26. wersję Strategii, tym razem na lata 2023-2032. Na lutowym plenarnym posiedzeniu Rady Nadzorczej jako pierwsze zagadnienie rozpatrywana była informacja Zarządu o przewidywanej realizacji Strategii w zakresie remontów na koniec 2022 roku oraz projektu planu rzeczowo-finansowego remontów kapitalnych i modernizacji na rok 2023.


Kwestie te były wyprzedzająco omawiane i opiniowane na wspólnym posiedzeniu Komisji: Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami Spółdzielni oraz Inwestycyjno-Technicznej. Z opracowanymi przez komisje wnioskami Rada po wnikliwej analizie zgodziła się i przyjęła je jako własne stanowisko. Konstatacje te są następujące:


1) Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości informację Zarządu o wykonaniu planu rzeczowo-finansowego robót z funduszu remontowego część „A" za rok 2022 w zakresie wszystkich robót na poziomie 41 milionów 147.353 zł, co odpowiada wykonaniu planu finansowego w 113,56%. Ma to swoje uzasadnienie w podjętym przez Radę Nadzorczą (na mocy uchwały nr 8/2021 z dnia 28.09.2021 r.) aneksie nr 1 z dnia 28.09.2021 r. o zmianie regulaminu funduszu remontowego KSM. Oznaczał on objęcie finansowaniem z funduszu remontowego część „A" robót koniecznych, a nie uwzględnionych w planie remontów w danym roku. Niezbędność wykonania tych prac ustalona została w wyniku aktualnego stanu technicznego budynku, bądź nakazu organów nadzoru budowlanego.

 

2) Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawiony przez Zarząd projekt planu rzeczowo-finansowego remontów kapitalnych i modernizacji na rok 2023 w części „A" w wysokości 47 milionów 442.000 zł oraz ujęte w nim podziały planowanych nakładów na następujące rodzaje robót:

  • kompleksową modernizację elewacji i ociepleń budynków – 36 milionów 883.000 zł,
  • modernizację infrastruktury ciepłowniczej – 3 miliony 159.000 zł,
  • dźwigi – 3 miliony 089.300 zł,
  • wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej – 951.000 zł,
  • utworzenie rezerwy finansowej w wysokości 3 milionów 150.000 zł na ewentualne prace (zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej KSM nr 8/2021 z dnia 28.09.2021 r. i aneksu nr 1 z dnia 28.09.2021 r.,) dotyczące montażu i instalacji OZE (3 miliony zł) oraz usuwanie awarii infrastruktury ciepłowniczej (150.000 zł).


Rada stwierdza, że plan spełnia zgłaszane przez osiedla w tym zakresie uzasadnione potrzeby wynikające z realizowanej w KSM Strategii Ekonomicznej.


3) Rada Nadzorcza wnioskuje o przedłożenie jej w IV kwartale 2023 roku propozycji zakresu robót i nakładów przewidzianych do realizacji w ramach Strategii Ekonomicznej na rok 2024, dostosowanych do możliwości będących w dyspozycji Spółdzielni w tym zakresie środków finansowych.


Następnie Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą przewidywanego wykonania planu za 2022 rok (sprawozdanie okresowe), a także z „Planem gospodarczym oraz programem działalności społecznej i kulturalnej KSM na 2023 rok".


Problemy te były omawiane i opiniowane na wspólnym posiedzeniu Komisji: Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami Spółdzielni oraz Inwestycyjno-Technicznej, a także na oddzielnym posiedzeniu Komisji Społeczno-Kulturalnej.


Zapoznawszy się z materiałem Zarządu oraz stanowiskiem i opiniami Komisji Rada Nadzorcza stwierdziła, iż przyjęła do wiadomości przedłożoną przez Zarząd informację dotyczącą przewidywanego wykonania zadań gospodarczo-finansowych i programu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej KSM za 12 miesięcy 2022 roku. Działalność ta koncentrowała się głównie na realizacji założonych na 2022 rok planów gospodarczo-finansowych, uchwał Walnego Zgromadzenia i bieżących zaleceń Rady Nadzorczej oraz działań Zarządu wynikających z realizacji przyjętego programu funkcjonowania KSM. W okresie realizacji planów i zadań trzeba było przezwyciężać pojawiające się w ich realizacji nieprzewidziane trudności i ograniczenia związane z inflacją oraz kryzysem energetycznym. Działalność ową prowadzono z zachowaniem obowiązujących przepisów i wymogów organizacyjnych mając na uwadze potrzeby i interesy ekonomiczne Spółdzielni.


Rada uznała, że uzyskane za 2022 rok wyniki w podstawowych składnikach „Planu gospodarczego i programu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej" takich jak: inwestycje, fundusze remontowe część „A" i część „B", eksploatacja i utrzymanie nieruchomości w osiedlach, zatrudnienie i płace – są wynikami gwarantującymi stabilność funkcjonowania Spółdzielni.


Jednocześnie Rada Nadzorcza przyjęła bez uwag przedstawioną w projekcie planu KSM na 2023 rok pozycję: zadania rzeczowe, dotyczącą powierzchni planowanych na koniec roku 2023 zasobów pozostających w zarządzie Spółdzielni, jak też założoną zmianę struktury własności tych zasobów.


W zakresie wykonania planu inwestycji będących w przygotowaniu i realizacji w roku 2022 oraz w planie KSM na 2023 rok Rada Nadzorcza przyjęła i zaopiniowała pozytywnie przedstawiony zakres rzeczowo-finansowy planu inwestycji będących w przygotowaniu i realizacji na rok 2023. Ponadto Rada przyjęła przedstawione w projekcie Planu KSM na 2023 rok zamierzenia dotyczące planowanych wielkości w zakresie funduszu interwencyjnego.


W zakresie przedstawionej w projekcie Planu KSM na 2023 rok pozycji fundusz remontowy część „A" Rada Nadzorcza (zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia) stwierdziła, że przedstawiony plan wydatków i wpływów odzwierciedla finansowe potrzeby wynikające ze zgłoszonych do wykonania w 2023 roku zadań rzeczowych i wydatkowania środków na realizację tych robót w łącznej kwocie 47 milionów 442.000 zł, uwzględniającej również środki na rezerwę finansową w wysokości 3 milionów 150.000 zł. Przyjęła do wiadomości informację, że przy uwzględnieniu salda początkowego roku objętego planem w wysokości 9 milionów 698.939 zł, fundusz remontowy część „A" powinien na koniec roku 2023 zamknąć się w rachunku ciągnionym, narastająco w wysokości 10 milionów 709.701 zł.


Rada Nadzorcza zaakceptowała także przedstawioną w projekcie Planu KSM na 2023 rok pozycję dotyczącą gospodarki funduszem remontowym część „B" w osiedlach. Stanowi ona sumę planów wycinkowych osiedli, w których wpływy jak i wydatki były przedmiotem szczegółowych analiz i przyjętych uchwał Rad Osiedli. W rachunku ciągnionym z bilansem otwarcia powinien zamknąć się nadwyżką w wysokości 4 milionów 374.689 zł.


Także projekt Planu KSM na 2023 rok dotyczący Zakładów Celowych i prognozowanej końcowej nadwyżki finansowej z ich działalności Rada Nadzorcza przyjęła akceptująco.


Przez Radę Nadzorczą zaakceptowana została ponadto planowana działalność w zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości w osiedlach, która w Planie KSM jest zbiorczym zestawieniem danych ujętych w opracowanych na 2023 rok rocznych planach osiedlowych, przyjętych uchwałami Rad Osiedli. Przewidywany stan środków finansowych łącznie z BO winien zakończyć się wynikiem 1 miliona 286.038 zł.


Po zapoznaniu się z informacją dotyczącą przewidywanego wykonania merytorycznego i finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej (w części osiedlowej „O" i centralnej Działu Społeczno - Kulturalnego „C") za 2022 rok z uzyskanymi ogółem wpływami w wysokości 1 miliona 254.424,59 zł i poniesionymi kosztami w wysokości 1 miliona 275.033,90 zł, Rada Nadzorcza przyjęła przedstawiony materiał do akceptującej wiadomości. Z satysfakcją stwierdzona, iż odbyło się 640 form i imprez dla blisko 11 tysięcy uczestników – członów Spółdzielni i ich rodzin.


W zakresie programu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej KSM na 2023 rok (zestawionego na podstawie zatwierdzonych planów 17 osiedli i Działu Społeczno - Kulturalnego w częściach „O" i „C"), Rada zaakceptowała Plan KSM przewidujący wpływy w kwocie 1 miliona 747.090 zł i koszty w wysokości 1 miliona 946.860 zł. Niedobór kosztów nad wpływami znajduje pokrycie w nadwyżce bilansowej (na 1.01.2023 r.) w wysokości 396.630 zł. Środki te zapewnią w 2023 roku realizację 825 imprez i form dla 15.250 uczestników.


Rada Nadzorcza uznała, że przedstawiony Plan KSM na 2023 rok, pomimo trudności związanych z panującą nadal w kraju inflacją, uwarunkowaniami występującymi na krajowym rynku gospodarczym, jest planem realnym i możliwym do wykonania.


W ostatecznej konkluzji Rada Nadzorcza jednomyślnie podjęła przyjęła „Informację w zakresie przewidywanego wykonania zadań gospodarczo-finansowych Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 12 miesięcy 2022 roku" oraz uchwaliła „Zbiorczy plan gospodarczy i program działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2023 rok".


Z kolei Rada Nadzorcza omówiła projekt swego sprawozdania działalności w 2022 roku, które zyskało już pozytywną opinię od omawiającego go z wyprzedzeniem Prezydium Rady. Rada Nadzorcza przyjęła swoje sprawozdanie za rok 2022 oraz podjęła uchwałę rekomendującą Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności za 2022 rok".


W końcowej części plenarnych obrad Rada Nadzorcza podjęła dwie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przy ulicach Pod Kasztanami oraz Podhalańskiej w Katowicach.


Z poważaniem
JÓZEF ZIMMERMANN     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)