2019-02-18

Dalsze zmiany w regulaminach KSM,

wyróżnienia honorowe,

analiza skarg i wniosków

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

Swoje pierwsze w 2019 roku plenarne posiedzenie Rada Nadzorcza Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozpoczęła od oceny przygotowanej przez Zarząd „Analizy skarg i wniosków wniesionych do KSM w 2018 roku". Materiały te były wcześniej omawiane na posiedzeniu Komisji Samorządowo-Statutowej, a jej wnioski, obok samej „Analizy", stanowiły podstawę do wnikliwej dyskusji.

 

W jej efekcie Rada, po dokonanej analizie i ocenie ilości, rodzaju skarg oraz wniosków i pism wniesionych do KSM w 2018 roku, uważa przygotowane przez Zarząd materiały zawierające analizę skarg i wniosków wniesionych do KSM w 2018 roku za kompletne i zawierające szczegółowe informacje. W skargach nie ma zażaleń na działalność Rady Nadzorczej i Zarządu, a ilość 23 skarg wniesionych w minionym roku jest bardzo mała w odniesieniu do ponad 18 tysięcy członków Spółdzielni. Rada przyjęła do wiadomości przedstawioną przez Zarząd informację.

 

Kolejnym omawianym tematem był wniosek Zarządu o przyznanie wyróżnień i odznaczeń honorowych za zasługi w rozwoju KSM. Przypominam, że wniosek ten był już rozpatrywany na wrześniowym posiedzeniu, ale wówczas postanowiono odroczyć jego rozpatrzenie do czasu uchwalenia zmian w „Regulaminie przyznawania wyróżnień honorowych za zasługi dla rozwoju Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej". Ponieważ Regulamin został już znowelizowany przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 15/2018, Zarząd ponownie przedłożył do zaopiniowania wniosek zawierający propozycje nadania wyróżnień i odznaczeń honorowych KSM w oparciu o przepisy znowelizowanego Regulaminu.

 

Po dyskusji Rada Nadzorcza przyznała następujące wyróżnienia i odznaczenia honorowe za zasługi dla rozwoju Spółdzielni: – listy gratulacyjne dla 28 osób, – dyplomy uznania dla 10 osób, – odznaki honorowe KSM dla 14 osób, odznaki honorowe KSM z laurem dla 6 osób. Rada zaakceptowała także pięć wniosków dotyczących wpisu do Księgi Zasłużonych dla rozwoju KSM wieloletnich działaczy samorządowych Spółdzielni. Przypominam, że jest to najwyższe odznaczenie honorowe naszej Spółdzielni.

 

Jak zwykle na początku roku, Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności w 2018 roku wszystkich Komisji Problemowych Rady, a także z ich planami pracy wynikającymi z ramowego planu pracy RN na 2019 rok. Materiały zostały zatwierdzone.

 

Podobnie jak na grudniowym posiedzeniu Rada Nadzorcza – w związku ze zmianami związanymi z wejściem w życie ustawy z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo Spółdzielcze a następnie znowelizowanego Statutu KSM – rozpatrzyła przygotowane przez Zarząd i Dział Obsługi Prawnej naszej Spółdzielni materiały zawierające projekty dwóch uchwał w sprawie zmian w regulaminach wewnętrznych KSM.

 

Projekt zmian w „Regulaminie porządku domowego dla użytkowników lokali w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej" był dodatkowo opiniowany przez Rady Osiedli i Administracje Osiedli. Rada po zapoznaniu się ze wszystkimi propozycjami i po dyskusji podjęła Uchwałę nr 2/2019 w sprawie zmian w „Regulaminie porządku domowego dla użytkowników lokali w KSM". Tekst jednolity tego nowego „Regulaminu" publikowany jest w 336 wydaniu „Wspólnych Sprawach".

 

Na wstępie omawiania zmian w „Regulaminie funduszu interwencyjnego Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej" przypominam, że zgodnie ze zmianą Statutu KSM dokonaną uchwałą Walnego Zgromadzenia Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (jakie odbyło się w dniach 25-26.06.2018 roku), nastąpiło przesunięcie kompetencji w sprawie uchwalania wysokości odpisu na fundusz interwencyjny, z Walnego Zgromadzenia KSM na Radę Nadzorczą. Zmiana ta znalazła swoje odzwierciedlenie w nowym brzmieniu Statutu (w § 89 pkt 22) oraz w § 3 „Regulaminu" stwierdzającym odpowiednio: „Wysokość odpisów o których mowa w § 2 pkt. 1 ustalana jest przez Radę Nadzorczą KSM (zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, użytkowego i garażu)." W związku z tym na Radzie Nadzorczej spoczywa obowiązek przyjmowania stosownej uchwały ustalającej wysokość stawki odpisu na fundusz interwencyjny. Rada przyjęła Uchwałę nr 4/2019 w sprawie wysokości stawki odpisu na fundusz interwencyjny KSM – dla lokali mieszkalnych – 0,02 zł/m2 powierzchni użytkowej, – dla lokali użytkowych – 0,20 zł/m2 powierzchni użytkowej, – dla garaży – 0,06 zł/m2 powierzchni użytkowej.

 

W związku z rozpoczynającymi się 27 lutego i mającymi trwać do 11 kwietnia tegorocznymi Zebraniami Osiedlowymi członkowie Rady Nadzorczej postanowili, tak jak i w latach ubiegłych że, każdy będzie uczestniczył w trzech zebraniach – w swoim macierzystym osiedlu oraz w dwóch innych.

 

Jako przewodnicząca Rady Nadzorczej zachęcam wszystkich członków Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej do uczestnictwa w tych zebraniach, są one bowiem miejscem, gdzie możemy wspólnie szukać rozwiązań problemów, jak i przedstawić nowatorskie propozycje ułatwiające zamieszkiwanie w naszych osiedlach. Jest to bezpośrednia forma osobistego, samorządnego i demokratycznego stanowienia o działaniach Spółdzielni.

 

Przypomnieć pragnę, że KSM jest jedną z nielicznych w kraju spółdzielni mieszkaniowych, które – mocą wcześniejszych postanowień swego Statutu – przeprowadzają takie zebrania (będące organem samorządu spółdzielczego), których istnienia nie przewidziała późniejsza nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Przed przyjściem na osiedlowe członkowskie spotkanie sugeruję zapoznać się z materiałami sprawozdawczo-programowymi, jakie Rady Osiedli i Administracje przygotują odrębnie dla każdego z osiedli, a które w formie dodatków do „Wspólnych Spraw" zostaną doręczone przed zebraniami wszystkim członkom. Terminy Zebrań Osiedlowych będą podane na tablicach osiedlowych w każdym budynku Spółdzielni.

 

Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)