Moje refleksjeGorący temat
Nr 283 Nr 284 NR 285
   
NASZE, WSPÓLNE SPRAWY...
GORĄCY TEMAT

Przebudzenie ?! Po wybuchu...

mgr Zbigniew Olejniczak
Wiceprezes Zarządu KSM

Trudno byłoby pominąć lub przejść obojętnie obok tak gorącego i bardzo ważkiego tematu jaki wstrząsnął dosłownie i w przenośni nie tylko Katowicami, ale i całą Polską. Oczywiście mam na myśli wybuch, który pod koniec października miał miejsce w kamienicy przy ulicy Chopina. Skutkiem wybuchu była śmierć trzyosobowej rodziny i wielu rannych oraz pozbawienie własnego dachu nad głową, a także dorobku całego życia mieszkańców zniszczonej kamienicy. Myślę, że bez mała wszystkich ogarnęło solidarne współczucie, chęć pomocy, ale i strach przed tego typu tragicznymi zdarzeniami, które w ułamku sekundy mogą odmienić ludzkie losy.

Najbardziej prawdopodobną przyczyną tej tragedii był wybuch gazu w jednym z mieszkań w zniszczonej kamienicy.

Już następnego dnia od poranka po tej feralnej nocy rozdzwoniły się telefony w Serwisie Technicznym, a także w Administracjach naszych Osiedli, ale myślę, że było to zjawisko powszechne w całym kraju. Dzwoniący żądali natychmiastowej kontroli szczelności instalacji gazowej w mieszkaniach i budynkach - czemu w takich okolicznościach trudno się dziwić.

Na tym tle jednak rodzi się wiele refleksji odnoszących się do co najmniej dziwnych zachowań ludzi, którzy dopiero po takiej tragedii zaczynają rozumieć potrzebę dbałości o życie i zdrowie oraz majątek własny i współmieszkańców.

Znaczna część kontaktujących się telefonicznie to właściciele bądź użytkownicy lokali mieszkalnych, którzy przez dłuższy czas utrudniali, a nawet uniemożliwiali dokonywanie przez służby Spółdzielni rutynowych kontroli okresowych w zakresie szczelności instalacji gazowych, sprawności przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) czy też sprawności instalacji elektrycznych.

Szanowni Państwo, zapewniam Was, że Spółdzielnia jako zarządca, ale i po części właściciel budynków, zawsze dokładała, dokłada i będzie dokładać maksymalnej staranności w realizacji ustawowego obowiązku utrzymywania budynków w należytym stanie technicznym, zgodnie z zasadami zawartymi w Prawie budowlanym.

Warto w tym miejscu zacytować istotne fragmenty stosownych zapisów zawartych w art. 62 tego prawa. Stwierdza ono:

1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:

1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.(...)

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonywane, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.(...)

Dokonywanie okresowych kontroli to realizacja zadań ustawowych, których celem jest maksymalnie skuteczna ochrona życia i zdrowia ludzi przed skutkami ewentualnych niebezpieczeństw wynikających z użytkowania instalacji gazowych, elektrycznych i kominowych które z różnych przyczyn mogą być nieszczelne, niesprawne lub wadliwe. Kontrola, która ujawni takie przypadki, wymusza podejmowanie działań skutecznie likwidujących wykryte nieprawidłowości. W tym świetle zdumienie budzą niezrozumienie i utrudnianie dokonywania kontroli przez całkiem niemałą - jak na wagę problemu - liczbę użytkowników lokali. Takie przypadki traktujemy jako stwarzanie zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców budynków przez osoby, które nie wpuszczają kontrolujących do lokali ze wszystkimi konsekwencjami związanymi z takim zachowaniem.

Po wyczerpaniu własnych możliwości i wielokrotnego ustalania terminów, w takich przypadkach czasem niestety konieczne staje się złożenie doniesienia w prokuraturze o możliwości popełnienia przestępstwa. Skutkiem jest grzywna dla winnego stwarzania zagrożenia i nakaz udostępnienia lokalu do przeprowadzenie kontroli lub zgoda na przymusowe wejście do lokalu, a to rodzi kolejne koszty.

Nie jest ważne w takich przypadkach czy przyczyną stwarzania w ten sposób zagrożenia przez takich właścicieli lub użytkowników lokali jest ich brak wyobraźni, nieodpowiedzialność, lekceważenie czy też zwykła głupota. Ze strony Spółdzielni nie było, nie ma i nie będzie tolerancji dla takich postaw i zachowań. Myślę także, że i ze strony wszystkich, którzy cenią sobie bezpieczne zamieszkiwanie swoje i swoich bliskich, nie ma co liczyć na tolerancję. We wszystkich mieszkaniach instalacje gazowe, spalinowe, wentylacyjne, elektryczne muszą być kontrolowane!

Korzystając z okazji proszę o zrozumienie i życzliwą wyrozumiałość dla kontrolujących, którzy nie z wścibstwa lub chęci naprzykrzania się mieszkańcom, muszą z obowiązku wejść do Państwa lokali w celu dokonania czynności kontrolnych. Zapewniam, że jeśli zajdzie potrzeba macie Państwo całodobowo do dyspozycji Pogotowie Techniczne KSM, a w zwykłych godzinach pracy Serwis Techniczny oraz Administracje Osiedli zatrudniających pracowników posiadających konieczne kwalifikacje do wykonywania prac kontrolnych i naprawczych przy instalacjach, w które wyposażone są Wasze lokale.

Apeluję do Państwa o rozsądek i udostępnianie lokali oraz pomieszczeń przynależnych dla dokonania kontroli okresowych nakazanych prawem, ale i tych dodatkowych, doraźnych, np. po przeprowadzonych remontach, odcięciach gazu itp., których wyłącznym celem jest zapewnienia bezpiecznego zamieszkiwania dla wszystkich współmieszkańców mieszkania i budynku.

Ten straszliwy wybuch przy ul. Chopina w Katowicach wydarzył się 23 października. Dziesięć dni później, 3 listopada, gaz wybuchł w mieszkaniu przy ul. Dębowej. Rzecznik Komendy Miejskiej Policji informował, że gaz ulatniał się ze źle podłączonego węża pomiędzy butlą i piecykiem. Ofiar nie było. Gaz jest niezmiernie użyteczny, ale śmiertelnie groźny. Również ten w butlach turystycznych, które nieopróżnione - bywa - są przechowywane w mieszkaniach, komórkach, piwnicach. Taka butla, gdy wybucha, daje skutek bomby - niszczy, podpala, zabija. Tu nie chodzi o straszenie. Tu chodzi o świadomość istnienia zagrożeń i ich eliminację.

Z poważaniem

ZBIGNIEW OLEJNICZAK

Wspólne Sprawy Nr 284 listopad 2014