Moje refleksjeGorący temat
Nr 271 Nr 272 Nr 273
   
NASZE, WSPÓLNE SPRAWY...
 

WSPÓLNE SPRAWY NR 272 


LISTOPAD  2013

Gazeta Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej redagowana i wydawana przez Wydawnictwo URSA sp. z o.o. od kwietnia 1991 roku. Otrzymują ją co miesiąc wszyscy członkowie KSM. Pismo wypełnia zapisany w Statucie KSM obowiązek informowania członków o działalności Spółdzielni.


Nakład pisma wynosi 19.120 egzemplarzy.

Materiały kierowane do redakcji prosimy składać pod powyższym adresem lub w administracjach osiedli. W przypadku publikacji listów redakcja zastrzega sobie prawo do ich skrótu i opatrywania własnym tytułem. Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca.

Ogłoszenia do WSPÓLNYCH SPRAW
przyjmuje wyłącznie Sekretariat KSM
40-168 Katowice, ul. Klonowa 35c
tel. 20-84-800, fax: 20-84-805

Za treść ogłoszeń i tekstów sponsorowanych
redakcja i KSM nie odpowiadają.

Redaktor naczelny: Zbigniew Paweł Szandar.

Adres redakcji:
40-168 Katowice,
ul. Klonowa 35c.

Zapraszamy do korzystania
z naszego adresu elektronicznego:
ursa@as.net.pl

Wspólne Sprawy Nr 272 listopad 2013
Kalendarz spółdzielczy na 2013 rok