2019-05-22

Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach

działając na podstawie § 75 ust. 1 Statutu KSM

zawiadamia, że

Walne Zgromadzenie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej KSM nr 15/2019 z dnia 16.04.2019 r.

odbędzie się w 2 częściach w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd KSM, tj.

w budynku „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek" przy Placu Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach w następujących terminach:

 

I część Walnego Zgromadzenia – odbędzie się w dniu 17.06.2019 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30

- II część Walnego Zgromadzenia – odbędzie się w dniu 18.06.2019 r. – rozpoczęcie o godz. 16:30

 

W I części Walnego Zgromadzenia moją prawo uczestniczyć członkowie mający tytuł prawny do lokalu położonego w następujących osiedlach: Centrum-I, Giszowiec, Graniczna, Janów, im. Ks. P. Ściegiennego, Wierzbowa, Zawodzie.

W II części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie mający tytuł prawny do lokalu położonego w następujących osiedlach: Haperowiec, Gwiazdy, im. J. Kukuczki, Ligota, Superjednostka, Szopienice, im. Ks. F. Ścigały, Śródmieście, im. A. Zgrzebnioka, Murcki oraz członkowie, o których mowa w § 5 ust. 6 Statutu KSM.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i przekazanie prowadzenia obrad Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia (jego części).

2. Wybór sekretarza i co najmniej 1 asesora wchodzących w skład prezydium Walnego Zgromadzenia (części).

3. Zapoznanie uczestników Walnego Zgromadzenia (jego części) z listą pełnomocnictw.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia (części).

6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok.

8. Sprawozdanie Zarządu z działalności KSM za 2018 rok, w tym sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

9. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na rok 2019.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

     a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok,

     b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KSM za 2018 rok, w tym sprawozdania finansowego za 2018 rok,

     c. zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na 2019 rok,

     d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2018 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2019 – 2028.

12. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2019 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.

14. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z § 72 ust. 3 Statutu KSM członek może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.

 

W przypadku, gdy członek posiada kilka praw do lokali, dla których jest różna właściwość części Walnego Zgromadzenia, wówczas o przynależności do danej grupy tworzącej część Walnego Zgromadzenia decyduje położenie lokalu, do którego członek uzyskał prawo najwcześniej, chyba że członek najpóźniej do końca 2018 r. wskazał na piśmie, że chce brać udział w tej części Walnego Zgromadzenia, w której znajduje się lokal, do którego członek posiada tytuł prawny nabyty później.

 

Zgodnie z art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.


Z pełnomocnictwa powinno wynikać, że pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania członka na Walnym Zgromadzeniu KSM w 2019 roku.

 

Osoby prawne będące członkami Spółdzielni są reprezentowane odpowiednio – przez pełnomocników lub inne osoby uprawnione do reprezentacji.

 

Uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia nie jest obowiązkowe a Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych.

 

Pozostałe prawa członka określone są w Statucie KSM (§ 76).

 

Mandaty będą wydawane członkom uprawnionym do udziału w danej części Walnego Zgromadzenia w dniu obrad – na godzinę przed ich rozpoczęciem, po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności. Dla pełnomocnika występującego w imieniu członka – wydanie mandatu uwarunkowane jest dodatkowo złożeniem oryginału pełnomocnictwa lub kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Dla osób reprezentujących członków – osoby prawne - wydanie mandatu uwarunkowane jest dodatkowo złożeniem aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz stosownego pełnomocnictwa.

 

Informujemy, że przed Walnym Zgromadzeniem członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się ze sprawozdaniami organów Spółdzielni, opinią biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego KSM za 2018 rok oraz projektami uchwał podlegającymi rozpatrzeniu na Walnym Zgromadzeniu.

 

W tym celu:

- sprawozdania organów Spółdzielni, opinia wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego KSM za 2018 rok, będą wyłożone do wglądu członków w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Klonowej 35c w terminie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 24.05.2019 r. – w pokoju nr 36a/27 (I piętro) – telefon kontaktowy dla zainteresowanych (32) 208 47 94 (w godz.: 10:00 - 16:00 poniedziałek - czwartek, 10:00 – 13:00 piątek),

- projekty uchwał podlegające rozpatrzeniu na Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 8 (3) ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zostaną wyłożone do wglądu członków w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Klonowej 35c w terminie co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 03.06.2019 r. – w pokoju nr 36a/27 (I piętro) – telefon kontaktowy dla zainteresowanych (32) 208 47 94 (w godz.: 10:00 - 16:00 poniedziałek-czwartek, 10:00 – 13:00 piątek). Kolejność udostępniania materiałów j.w. wg zgłoszeń zainteresowanych.

 

Równocześnie Spółdzielnia informuje, że w zakresie związanym z organizacją Walnego Zgromadzenia, w tym udostępniania materiałów sprawozdawczych i projektów uchwał Walnego Zgromadzenia będą respektowane zasady wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).

 

Niezależnie od powyższego informuje się ogół członków Spółdzielni, że (wzorem lat poprzednich) część materiałów na Walne Zgromadzenie (w wersji skondensowanej) dot. sprawozdań, a w szczególności: Sprawozdanie Zarządu z działalności KSM za 2018 rok, wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok, Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na 2019 rok, zostaną opublikowane w naszym miesięczniku „Wspólne Sprawy" w I dekadzie czerwca 2019 r., jak i również będą dostępne na stronie internetowej KSM.

 

„Zawiadomienie" niniejsze - stosownie do § 76 ust. 1 Statutu KSM przekazuje się do wiadomości członków:

a. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń (od 23.05.br) w poszczególnych klatkach schodowych wszystkich budynków Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w siedzibie lokalnych administracji osiedlowych i Zarządu Spółdzielni,

b. publikację prasową w prasie lokalnej w Dzienniku Zachodnim, Gazecie Wyborczej – wydanie katowickie (w dniu 24.05.br) oraz w miesięczniku „Wspólne Sprawy" (miesiąc maj br.)

 

Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

                                                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                                                                     ZARZĄD

                                                                                                                            KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)