2019-06-05

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni
i zaopiniowanie dalszych materiałów na Walne Zgromadzenie

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

Posiedzenie Rady Nadzorczej rozpoczęło się od omówienia Sprawozdania finansowego KSM oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok. Sprawozdanie to było wcześniej analizowane na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

 

Uczestnicząca w posiedzeniu biegła rewident pani Zofia Jakubiec - z prowadzącego badanie bilansu Biura Rachunkowego 7 x 7 z Katowic - poinformowała, że badanie zostało przeprowadzone zgodnie z otrzymanym zleceniem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

 

Biegła rewident poinformowała, że przeprowadzone badanie rocznego sprawozdania finansowego Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które zawiera bilans na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok zakończony w tym dniu oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, pozwoliły na stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe:

  • przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości z 1994 r. oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
  • jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz Statutem Spółdzielni;
  • zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości i na tej podstawie upoważnia biegłego do stwierdzenia, że dowody badania które uzyskano, są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla wydania opinii bez zastrzeżeń.
  • księgi rachunkowe są prowadzone bardzo starannie i rzetelnie, a rejestrowanie zdarzeń gospodarczych oraz prowadzenie dokumentacji prawnej, ekonomicznej i finansowej jest zgodne z zasadami regulującymi obrót gospodarczy wynikającymi z ustawy o rachunkowości i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami oraz obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa i Statutem, to Zarząd jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego, które powinno przedstawiać rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Spółdzielni. Jest również odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółdzielni, co do kontynuacji dalszej jej działalności.

 

Zarząd jest również odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2018 rok i aby sprawozdanie to spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

 

Badając sprawozdanie finansowe biegły rewident zobowiązany jest do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Spółdzielni i dokonania jego oceny, odnośnie jego spójności ze sprawozdaniem finansowym.

 

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 rok składa się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 333.274.186,37 zł,

3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości – 1.920.052,35 zł,

4. zestawienia zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 14.586.353,84 zł,

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie środków pieniężnych za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 r. o kwotę 6.366.858,96 zł,

6. dodatkowych informacji i objaśnień oraz dołączonego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r.

 

Według opinii biegłego rewidenta badanie sprawozdania finansowego zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też – czy wynik finansowy Spółdzielni jest zgodny z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółdzielni.

 

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu biegłego rewidenta i przeanalizowaniu całego sprawozdania oraz jego podstawowych wskaźników stwierdziła, że sytuacja finansowa KSM jest dobra, a wskaźniki są lepsze niż w roku ubiegłym. Poprawił się wskaźnik płynności finansowej, wskaźnik spłaty zobowiązań, zmniejszyły się zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe, co pozwala stwierdzić, że działania Spółdzielni zmierzają w dobrym kierunku i nic nie wskazuje na zagrożenie kontynuacji jej działalności.

 

Rada Nadzorcza przyjęła do akceptującej wiadomości opinię biegłego rewidenta.

 

W dalszej części posiedzenia Rada Nadzorcza omówiła przygotowaną przez Zarząd „Informację o stanie realizacji Strategii Ekonomicznej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przyjętej na lata 1997-2018 oraz jej aktualizację na lata 2019-2028 r.", a także stanowisko w sprawie tego dokumentu wypracowane wspólnie przez Komisje: Rewizyjną, Inwestycyjno-Techniczną i Gospodarki Zasobami Spółdzielni. I tak:

 

1. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informacje dotyczące nakładów finansowych wydatkowanych z funduszu wieloletniego planu remontów kapitalnych oraz z funduszu remontowego część „A" Strategii Ekonomicznej od roku 1992 do roku 2018 na realizację remontów i modernizacji w zasobach KSM - nie wnosząc uwag.

 

2. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję zakresów rzeczowych robót remontowych i modernizacyjnych oraz wielkość nakładów przyjętych w Strategii Ekonomicznej na 2019 rok w zakresie wszystkich pozycji planu. Rada uznała, że przedstawiony w Strategii na rok 2019 plan wydatków i wpływów odzwierciedla finansowe potrzeby wynikające ze zgłoszonych do wykonania w 2019 roku zadań rzeczowych, w zależności od sytuacji wydatkowania środków na realizację robót ujętych w dwóch wariantach związanych z modernizacją infrastruktury ciepłowniczej na Osiedlu Giszowiec. Ten temat był już opisany w poprzednim wydaniu „Wspólnych Spraw".

 

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedłożoną aktualizację Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2019-2028 jako programu kierunkowego, z możliwością jego aktualizacji w trakcie kolejnych lat realizacji Strategii Ekonomicznej KSM oraz zaznaczyła, aby propozycje z zakresu robót i nakładów planowanych w aktualizacji Strategii Ekonomicznej na rok 2020, były dostosowane do możliwości akumulacji środków finansowych na ten cel. Rada Nadzorcza przypomniała, aby nadal były kontynuowane, przyjęte wcześniej, zasady sukcesywnego zmniejszania zobowiązań finansowych KSM wynikających z realizacji robót z funduszu remontowego część „A" w kolejnych latach realizacji Strategii Ekonomicznej KSM.

 

W kolejnym punkcie posiedzenia Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła opracowane przez Zarząd materiały poszerzające pt. „Uzupełnienie do Sprawozdania Zarządu za rok 2018 przedstawionego na Zebraniach Osiedlowych w lutym, marcu i kwietniu 2018 r." Rada Nadzorcze uznała je za kompletne i uzupełniające informację we wszystkich przekrojach działalności Zarządu za 2018 rok.

 

Kolejnym tematem przedłożonym przez Zarząd była „Informacja o stopniu realizacji Wieloletniego programu działań zmierzających do sukcesywnego zmniejszania zobowiązań finansowych Spółdzielni wynikających z realizacji robót z funduszu remontowego część „A" w ramach Strategii Ekonomicznej KSM". RN po zapoznaniu się ze wspólnym stanowiskiem w tej kwestii przyjętym przez Komisje: Rewizyjną, Inwestycyjno-Techniczną i GZS, z zadowoleniem przyjęła do wiadomości, że podejmowane w tym programie działania zapewniły uzyskanie w 2018 r. faktycznej nadwyżki wpływów nad kosztami funduszu remontowego część „A", co stanowi dalszą poprawę salda tego funduszu i zapewni uzyskanie przewidywanego w latach następnych, tj. od roku 2020, dalszego zmniejszania nadwyżki bilansu salda kosztów funduszu remontowego część „A. Obecna sytuacja pozwala realnie przewidywać, że całkowite zniwelowanie nadwyżki bilansu salda kosztów funduszu remontowego część „A" nastąpi w roku 2024.

 

W kolejnym punkcie posiedzenia Rada Nadzorcza omówiła projekty wszystkich uchwał, jakie zostaną przedłożone tegorocznemu, Walnemu Zgromadzeniu KSM. Są one wyszczególnione w podanym do wiadomości porządku obrad Zgromadzenia. Z pełnymi tekstami projektów uchwał i innymi dokumentami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenie (które odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2019 roku), członkowie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej mogą zapoznać się osobiście w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Klonowej 35c w pokoju nr 36a/27 (I. piętro) – telefon kontaktowy dla zainteresowanych (32) 208 47 94 (w godz. 10:00 - 16:00 poniedziałek - czwartek, 10:00 - 13:00 piątek).

 

Pełna informacja o Walnym Zgromadzeniu została opublikowania w poprzednim, majowym wydaniu miesięcznika KSM „Wspólne Sprawy", w codziennej prasie lokalnej w „Dzienniku Zachodnim" i „Gazecie Wyborczej", a także wywieszona jest na tablicach ogłoszeń w poszczególnych klatkach schodowych wszystkich budynków Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w siedzibie lokalnych administracji osiedlowych i Zarządu Spółdzielni.

 

Zachęcam i zapraszam wszystkich członków naszej Spółdzielni do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Jest ono bowiem najlepszym potwierdzeniem i sprawdzianem demokracji bezpośredniej w działaniach spółdzielczości mieszkaniowej.

 

Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)