2018-05-23

Sprawozdanie finansowe spółdzielni

i finał prac nad nowym statutem

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

Po raz pierwszy omówię aż trzy plenarne posiedzenia Rady Nadzorczej KSM. Taka sytuacja wynikła z mnogości spraw, które musiały być w krótkim czasie omówione i przyjęte przez Radę. Oczywiście trzy plenarne posiedzenia RN były każdorazowo poprzedzone merytoryczną pracą komisji problemowych.

 

Na pierwszym posiedzeniu, Rada Nadzorcza zapoznała się z przedstawioną przez Zarząd „Informacją o przebiegu odbytych przed Walnym Zgromadzeniem w 2018 roku Zebrań Osiedlowych". Stanowisko Komisji Samorządowo-Statutowej do tego materiału przedstawiła jej przewodnicząca Danuta Podlewska. W dyskusji plenarnej zwrócono uwagę na powtarzającą się, niestety, małą frekwencję uczestników Zebrań Osiedlowych wynoszącą średnio 1,9%, Podkreślono, że większość uchwalonych wniosków i zaleceń dotyczyło spraw lokalnych, istotnych dla osiedlowej społeczności.

 

Wspólne ustalenia Komisji Inwestycyjno-Technicznej i Gospodarki Zasobami Spółdzielni do dokumentu Zarządu: „Informacja na temat stopnia usuwania wad i usterek robót dociepleniowych i inwestycyjnych w okresie gwarancji i w czasie użytkowania (po upływie gwarancji) – wg stanu na dzień 10.04.2018 r.", przedstawił Radzie Nadzorczej przewodniczący Komisji GZS Andrzej Łukasiewicz.

 

W wyniku dyskusji stwierdzono, że:

  • w 2017 roku liczba ujawnionych usterek uległa znacznemu zmniejszeniu;
  • zakończonymi inwestycjami są cztery budynki przy ul. Pułaskiego oraz jeden budynek przy ul. Domeyki 12 będące w okresie gwarancyjnym. W trakcie przeglądu gwarancyjnego budynków przy ul. Pułaskiego 24-26, 28-30, 32-34, 36-38 ujawniono usterki, które mają zostać usunięte w maju br., natomiast w budynku przy ul. Domeyki 12 usterek nie stwierdzono.

W przypadku nieusunięcia usterek przez wykonawców, zarówno na robotach dociepleniowych jak i na zakończonych inwestycjach, Spółdzielnia posiada odpowiednie zabezpieczenia finansowe w formie kaucji. Podsumowując Rada stwierdziła, że występowanie nielicznych wad i usterek na robotach dociepleniowych i na nowych inwestycjach świadczą o dobrym ich wykonawstwie, lepszej jakości stosowanych materiałów oraz skutecznym nadzorze inwestorskim służb technicznych Spółdzielni i uczestniczących w odbiorach przedstawicieli Administracji i Rad Osiedli.

 

Kolejnym tematem omawianym przez Radę Nadzorczą były materiały Zarządu zawierające: „Informację o kształtowaniu się kosztów i wpływów z tytułu zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2017 rok", a także „Informację o kształtowaniu się kosztów zużycia i wpływów za ciepło w Osiedlach KSM za 2017 rok (na podstawie danych bilansowych za 2017 rok)".

 

Jest to ważny temat, ponieważ koszty wody i ciepła bezpośrednio wpływają na nasze comiesięczne opłaty. Reasumując stwierdzono, że:

  • w 2017 roku zużycie wody zimnej w osiedlach wyniosło 1.350.672 m3 i w odniesieniu do roku 2016 zmniejszyło się o 12.795 m3. Koszty zużycia wody w 2017 roku wyniosły 19.057.984 zł i w stosunku do roku 2016 zmniejszyły się o 0,94%. Natomiast wpływy wg naliczeń wyniosły 18.241.085 zł i były niższe od wpływów naliczonych w 2016 r. o 4,32%. Wynik roku wynosi - 816.899 zł i powstał głównie na skutek różnych okresów dokonywanych odczytów zużycia zimnej wody w Osiedlach KSM,
  • znaczne przekroczenie przyjętej umownie przez Radę Nadzorczą dopuszczalnej granicy do 10% niedoboru na wodzie zimnej wystąpiło w 2017 r. na Osiedlu HPR, gdzie 41,30 % kosztów zużycia wody nie zostało pokrytych wpływami. Administracja Osiedla HPR podjęła już działania mające na celu konfigurację zestawu hydroforni z wodomierzem głównym, a tym samym wyeliminowanie przyczyn powstałego niedoboru na wodzie zimnej (ekspertyza i uregulowanie zaszłości z Katowickimi Wodociągami),
  • osiągnięty przez Osiedla KSM wskaźnik niebilansowania kosztów i wpływów zużycia zimnej wody wynoszący średnio 2,4% , mieści się w dolnej granicy, co oznacza dobrą sytuację w tym zakresie. Trzy Osiedla: HPR, Gwiazdy i Murcki, które odbiegają od tego wyniku, mają za zadanie kontynuować działania w zakresie eliminowania powstałych różnic,
  • Rada Nadzorcza zobowiązuje wszystkie Administracje i Rady Osiedli do prowadzenia dalszych działań pod nadzorem służb technicznych Spółdzielni, mających na celu uszczelnienie systemu dostawy i zużycia wody zimnej poprzez monitorowanie, analizy wielokierunkowe realizowane w procesie ciągłym, indywidualnie dla każdej nieruchomości.

W roku 2017 w osiedlach KSM zużyto łącznie 369.418 GJ. W stosunku do roku 2016 nastąpił wzrost zużycia ciepła o 4,3%. Koszty za ten okres wyniosły łącznie 32.260.820 zł i były wyższe od kosztów poniesionych w 2016 r. o 1%. Wpływy wg naliczeń wyniosły 32.719.604 zł, wynik finansowy roku 2017 wyniósł +458.784 zł, a z BO – 1.693.553 zł. Średnie zużycie ciepła na cele grzewcze, w okresie rozliczeniowym 2016/2017, wyniosło 0,33 GJ/m2 i wzrosło o 17,9% w stosunku do ubiegłego okresu. Analizując zużycie ciepła na ogrzanie lokali w osiedlach KSM na przestrzeni ostatnich 18 kolejnych okresów rozliczeniowych tj. od lat 1999/2000 do 2016/2017 stwierdzono, że generalnie zużycie ciepła zmniejszyło się o 35,2%, zmniejszyło się również o 35,22% zapotrzebowanie mocy zamawianej. Jest to wynik konsekwentnie realizowanej w KSM polityki oszczędnościowej w zakresie działań energooszczędnych finansowanych z funduszu remontowego część „A" oraz sukcesywne zmniejszanie zapotrzebowania zamawianej mocy grzewczej, które to działania, zdaniem Rady winny być kontynuowane przez Spółdzielnię.

 

Oceniając zużycie ciepła dla podgrzania c.c.w. stwierdzono, że w roku 2017 w Osiedlach KSM w odniesieniu do roku 2016, nastąpił niewielki wzrost jednostkowego zużycia wody ciepłej o 0,01 m3/os./m-c. Natomiast w okresie rozliczeniowym 2016/2017 w odniesieniu do okresu poprzedniego nastąpiło niewielkie zmniejszenie zużycia ciepłej wody o 0,78%, zmniejszenie kosztów całkowitych w porównaniu z poprzednim okresem rozliczeniowym o 3,5%, jak też kosztu podgrzania 1m3 wody o 0,66 zł/m3.

 

Omawiając „Ocenę ekonomiczną efektywności wyboru wykonawców w KSM w 2017 roku oraz informację o stanie zaawansowania wyboru wykonawców w 2018 roku" Rada Nadzorcza nie zgłosiła zastrzeżeń do dokonanych wyborów wykonawców, uznając za prawidłowe zastosowane w tym względzie kryteria, tzn. renomę wykonawcy i proponowaną przez niego cenę.

 

Drugie z posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej poświęcone było zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok oraz z informacją Zarządu o stanie przygotowań do Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 25 i 26 czerwca.

 

Przypominam, że badanie finansowe Spółdzielni przeprowadzone było przez Biuro Rachunkowe 7x7. W opinii biegłych rewidentów zbadane roczne sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej KSM na dzień 31.12.2017 r., zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółdzielni. Analiza poszczególnych składników pozwala stwierdzić, że prowadzona działalność nie wskazuje na zagrożenie dla kontynuacji działalności Spółdzielni i stanowi podstawę do wyrażenia opinii „bez zastrzeżeń".

 

Rada Nadzorcza powyższą opinię i raport przyjęła bez uwag, jednocześnie zobowiązując Zarząd do kontynuacji działań oszczędnościowych w działalności remontowej poprzez realizację wieloletniego programu obniżania poziomu zobowiązań, a także do dalszego obniżania poziomu kosztów funkcjonowania Spółdzielni.

 

W kolejnym punkcie porządku obrad omówiono i podjęto stosowne uchwały dotyczące przygotowań do corocznego Walnego Zgromadzenia. Rada podjęła uchwały dotyczące:

 

- ustalenia wykazu nieruchomości wchodzących w skład wydzielonych organizacyjnie i gospodarczo osiedli KSM;

- odbycia Walnego Zgromadzenia w częściach i podziału członków na grupy członkowskie;

- wskazania przewodniczących poszczególnych części.

 

Przyjęto również proponowany termin i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz jego porządek obrad.

 

Trzecie plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej w całości było poświęcone nowelizacji Statutu KSM wynikające z wprowadzonej w życie 9 września 2017 roku nowej Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Główny ciężar pracy spoczywał na Komisji Samorządowo-Statutowej, która odbyła dwa posiedzenia poświęcone temu zagadnieniu. Równolegle z pracami Rady Nadzorczej, nowelizacją Statutu zajmował się w KSM Zarząd razem z Działem Prawnym Spółdzielni.

 

W wyniku końcowej analizy wszystkich proponowanych zmian – tych obowiązkowych, wynikających bezpośrednio z treści ustawy sejmowej, oraz sugerowanych wewnątrz Spółdzielni – opracowany został projekt nowelizowanego Statutu. Zostanie on przedłożony w czerwcu br. Walnemu Zgromadzeniu w celu jego uchwalenia.

 

Z treścią proponowanych zmian wszyscy członkowie mogą zapoznać się w wydania nr 327 „Wspólnych Spraw".

 

Równocześnie Rada omówiła i przyjęła propozycje zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zebrań Osiedlowych, rekomendując ich przedłożenie na Walne Zgromadzenie celem ich uchwalenia.

 

Jak państwo widzicie, w ostatnim miesiącu Rada Nadzorcza pracowała na „bardzo wysokich obrotach", aby zrealizować wszystkie zadania.

 

Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT



     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)