2017-05-12

Skuteczne niwelowanie

nadwyżki kosztów nad wpływami

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Jerzy Doniec

 

Jak każde posiedzenie Rady Nadzorczej również i kwietniowe rozpoczęło się od rozpatrywania spraw członkowskich na tle ogólnego zadłużenia w opłatach za korzystanie z lokalu. Zadłużenie to na dzień 31 marca 2017 r. wynosiło w zaokrągleniu 10 mln 338 tys. zł, stanowiąc 7,16% naliczeń średniorocznych. W stosunku do końca lutego br. zadłużenie to zmniejszyło się o blisko 200 tys. zł. Dodatkowo w ciężar zadłużenia zaksięgowana była kwota 270 tys. zł stanowiąca sumę niedopłat za zużyte media. Niedopłaty te są zwykle dość szybko likwidowane; można więc uznać, że zadłużenie w opłatach w marcu wyraźnie zmalało.

 

W układzie rodzajowym zadłużenie to wyglądało następująco:

  • mieszkania 6 mln 388 tys. zł, tj. 6,66 zł/m2
  • garaże 102 tys. zł, tj. 3,63 zł/m2
  • lokale użytkowe wbudowane 932 tys. zł, tj. 49,49 zł/m2
  • lokale użytkowe w pawilonach wolnostojących 2 mln 916 tys. zł, tj. 141,70 zł/m2

Warto też spojrzeć na grupę osób posiadających prawo tzw. odrębnej własności. Aby uzyskać mieszkanie na własność za przysłowiową złotówkę przekształcając swoje dotychczasowe prawo lokatorskie, należało zlikwidować posiadane (ewentualne) zadłużenie. Osoby te więc przechodziły do grupy właścicieli z „czystym kontem". A jak to wygląda obecnie? Otóż według stanu na 31 marca br. zadłużonych było z tej grupy 2.520 mieszkań na kwotę 2 mln 448 tys. zł, choć trzeba przyznać, że i tu zadłużenie zmalało w stosunku do stanu w lutym br. W przeliczeniu na najbardziej miarodajną jednostkę, tj. na 1 m2 powierzchni lokali mieszkalnych, największe zaległości w opłatach wystąpiły w osiedlach: Haperowiec 11,77 zł, Szopienice 10,55 zł, Zawodzie 8,72 zł. Najmniejsze w osiedlach: Wierzbowa 4,24 zł, Superjednostka 4,49 zł, im. Ściegiennego 5,12 zł, im. Ścigały 5,26 zł.

 

Na posiedzenie Zarząd skierował 7 wniosków o pozbawienie praw członkowskich. Radzie przyszło rozpatrywać jedynie 3 wnioski, gdyż 4 członków jeszcze przed posiedzeniem zdążyło spłacić swoje zadłużenie. Rada, rozpatrując powyższe wnioski, nie znalazła argumentów przemawiających za utrzymaniem członkostwa. Rada uchyliła również swoją decyzję z lutego br. o wykreśleniu członka z rejestru Spółdzielni. Zadłużenie zostało bowiem zlikwidowane.

 

Zbliżający się termin Walnego Zgromadzenia KSM powoduje, iż coraz więcej tematów związanych z tym wydarzeniem trafia pod obrady. Na tym posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła uchwały o terminie, miejscu i przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia w dwu częściach. Przyjęto też porządek obrad Walnego Zgromadzenia i uchwałę o wskazaniu przewodniczących i ich zastępców na obie części Walnego Zgromadzenia. Dokonano także podziału członków na grupy biorące udział w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

 

Ujmując rzecz z grubsza można powiedzieć, że tegoroczne Walne Zgromadzenie będzie różniło się tym od poprzednich, że dojdzie wybór nowych członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, z wyraźnym akcentem na „nowych". Wprowadzona swego czasu ustawowa zmiana o ograniczeniu ubiegania się o mandat członka rady do dwu kadencji powoduje, że w szranki rywalizacji o tę funkcję ubiegać będą się w zdecydowanej większości członkowie Spółdzielni nieobarczeni tą „wadą prawną".

 

Wszystkie niezbędne informacje dla mających zamiar uczestniczyć w Walnym zostaną podane przy zaproszeniu, które otrzyma każdy członek naszej Spółdzielni.

 

Z kolei Rada zapoznała się ze stanem przygotowań do obchodów jubileuszu 60-lecia istnienia Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Obchody te przewidziane są na przełomie września i października br. Rada zaakceptowała propozycję zwiększenia limitu wyróżnień honorowych, które zostaną przyznane działaczom samorządowym, mieszkańcom i pracownikom Spółdzielni właśnie z tej okazji.

 

W kolejnym punkcie porządku obrad Rada zapoznała się z informacją Zarządu o stopniu realizacji wieloletniego programu zmniejszania zobowiązań finansowych wynikłych z realizacji prac modernizacyjnych objętych Strategią Ekonomiczną. Obecny rok jest drugim rokiem wdrożenia tego ambitnego programu. Rada stwierdziła, że niwelowanie dotychczasowej, powstałej w latach intensywnie prowadzonych prac termomodernizacyjnych, nadwyżki kosztów nad wpływami przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem stopniowego likwidowania tego stanu.

 

Na majowym posiedzeniu Rada opiniować będzie aktualizację Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2017-2026, co będzie dodatkową okazją do wpływania na zakres prac modernizacyjnych na te lata właśnie pod kątem zmniejszania istniejących zobowiązań Spółdzielni.

 

Koszty zużycia wody, ciepła na cele centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody stanowią od lat najpoważniejsze pozycje obciążające kieszeń użytkownika lokalu. W 2016 roku koszt zużytej wody w skali całej Spółdzielni wyniósł ponad 19 mln zł, co stanowiło 18,4% kosztów gospodarki zasobów mieszkaniowych (GZM) a koszty ciepła łączne blisko 32 mln zł, co stanowiło 25,3% kosztów GZM. Tak więc tylko te dwie pozycje to prawie 44% kosztów całkowitych GZM.

 

Szczegółowa analiza zużycia kosztów i wpływów tych mediów pobranych w 2016 r., znajduje się na łamach wydania nr 314 „Wspólnych Spraw", dlatego ograniczyć wypada się tylko do omówienia najistotniejszych wniosków przyjętych przez Radę Nadzorczą. Wyjątkowo korzystna w ubiegłym roku sytuacja z tzw. niebilansowaniem się wody to wynik przede wszystkim dokonanych korekt w rozliczeniach zużycia. Niedoskonałość radiowego przekazu zużycia została uwidoczniona w trakcie tzw. odczytu z natury dokonywanej podczas wymiany wodomierzy w ramach tzw. legalizacji.

 

Korekty z pięciu lat użytkowania tych urządzeń były w sumie tak znaczące, że skomasowane w jednym roku na niektórych osiedlach spowodowały nadwyżkę wpływów nad kosztami, a w innych minimalne raczej niebilansowanie się wody. Wyników ubiegłego roku nie można więc uznać za reprezentatywne; takie uzyskamy niewątpliwie w roku obecnym.

 

Znaczący wzrost kosztów za ciepło w stosunku do roku 2015 został spowodowany z jednej strony wzrostem zużycia a z drugiej aż 7-krotnym podnoszeniem cen za dostarczoną energię cieplną. Na wzrost zużycia, a więc i na aurę, póki co nie mamy wpływu. Ceny za energię zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki, jednostka budżetowa, od której trudno wymagać by nie dbała o stan tego budżetu przede wszystkim. A determinacja naszych mieszkańców o obniżenie zużycia i w zamyśle kosztu przegrywa ze stosowaną przez dostawców polityką cenową podnoszenia głównie części stałej taryfy, na którą użytkownik bezpośredniego wpływu nie ma, a i tak w najlepszym razie, z dużym opóźnieniem. To odpowiedź dostawców na powszechną wciąż metodę odbiorców ciepła dokonania termomodernizacji zasobów i w konsekwencji na spadek zużycia.

 

Zużycie maleje a koszty ciepła rosną. W naszej Spółdzielni w sezonie 1999/2000 jednostkowe zużycie ciepła było na poziomie 0,49 GJ/m2 a jednostkowy koszt wynosił 1,95 zł/m2, to w sezonie 2015/2016 odpowiednio 0,28 GJ/m2 i 2,18 zł/m2. Trend wzrostowy kosztów ciepła zaobserwowany w 2016 roku na pewno się utrzyma, zwłaszcza w tych osiedlach, w których okres rozliczeniowy zbliża się do okresu grzewczego 2016/2017. Cztery pierwsze miesiące tego roku pod względem aury do sympatycznych bowiem nie należały. Okres podawania ciepła w tym roku się wydłużył i wyjątkowo zimny tegoroczny kwiecień, zrobią swoje.

 

Rada zapoznała się również z informacją Zarządu o stopniu usuwania wad i usterek ujawnionych w obiektach poddanych modernizacji finansowanych z funduszu remontowego część „A", jak i w nowych inwestycjach. Usterki te nie posiadają na szczęście dużego ciężaru gatunkowego i są usuwane na bieżąco. Rada nie wniosła zastrzeżeń co do sposobu i przebiegu usuwania usterek.

 

Podobnie przy rozpatrywaniu kolejnego tematu, a mianowicie ocenie ekonomicznej efektywności wyboru wykonawców w 2016 roku oraz informacji o zaawansowaniu wyboru wykonawców w 2017 roku, Rada nie wniosła zastrzeżeń.

 

Posiedzenie jak zwykle kończyło rozpatrywanie korespondencji przychodzącej do Rady, jak i wychodzącej, stanowiącej odpowiedzi na pisma mieszkańców.

 

Z poważaniem

JERZY DONIEC

 

 

 

      

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)