2017-09-15

Samorząd spółdzielczy demokratyczny i skuteczny

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

W czerwcu 2017 roku, roku jubileuszu 60-lecia Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, nasi członkowie powierzyli mi funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej. To niewątpliwie wielki zaszczyt, ale nade wszystko ogromny obowiązek i odpowiedzialność. Po raz pierwszy w historii Spółdzielni, jako czternastej w kolejności, kierowanie Radą Nadzorczą przeszło w kobiece ręce. Znak czasu? Nie, bo przecież Zarządowi naszej Spółdzielni od dawna prezesuje z ogromnym powodzeniem mgr Krystyna Piasecka. Dodać wszelako muszę, że w pomniejszonym liczebnie do 22 osób składzie Rady znajduje się obecnie 8 pań, zaś poprzednio w liczniejszym 26-osobowym gremium były tylko cztery.

 

Rada Nadzorcza jest w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jednym z pięciu statutowych organów, pozostałe to najwyższy organ – Walne Zgromadzenie, Zarząd, Zebrania Osiedlowe i Rady Osiedli. Nie bez przyczyny wymieniam wszystkie nasze organy, albowiem w niemal wszystkich spółdzielniach mieszkaniowych (także tych mających osiedla i Rady Osiedlowe) po nowelizacji ustawy zniknęły Zebrania Osiedlowe.

 

W KSM przezornie zadbaliśmy o nie w Statucie. I dlatego nadal, każdego roku, na przełomie listopada i grudnia zbierają się u nas te najbardziej oddolne organy samorządu spółdzielczego, tworzone przez wszystkich członków zamieszkałych w danym osiedlu, by jak najbliżej, niczym pod lupą, przyjrzeć się temu wszystkiemu, co działo się dobrego lub złego w kończącym się roku. I ocenić to jawnie, bezkompromisowo. Członkowie osiedla zgłaszają wnioski ze swoimi przemyśleniami, których podjęcie do ewentualnej realizacji podlega natychmiastowej ocenie sąsiadów. W przypadku akceptacji zgromadzonych – te oddolne wnioski trafiają do wyższych organów, według ich kompetencji.

 

To poza spółdzielniami mieszkaniowymi niespotykana, najbardziej demokratyczna i samorządowa procedura. W Katowickiej SM – przy 17 samodzielnych ekonomicznie osiedlach – jest zatem stosowana 17 razy i dostępna każdemu członkowi. Każdy więc może decydować o swoim budynku, w którym mieszka, o osiedlu, o Spółdzielni. I każdy z członków ma identyczne prawo – jednego głosu. Nie wartością swego kapitału i innych dóbr materialnych, w tym ilością posiadanych mieszkań, a siłą swego jednoosobowego członkostwa w Spółdzielni. Jakże jest to odmienne od spółek czy wspólnot mieszkaniowych.

 

Zbierające się raz w roku Zebrania Osiedlowe wybierają na czteroletnią kadencję lokalny samorząd w postaci Rady Osiedla. I to one mają prerogatywy do ustalania planów działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej swego osiedla. Do uprawnień R.O. należą między innymi: ustalanie stawek opłat za lokale w budynkach mieszkalnych wchodzących w skład osiedla (w zakresie nie zastrzeżonym przez ustawę lub statut do kompetencji innego organu Spółdzielni), ustalanie stawek opłat za dzierżawę terenu, instalowanie reklam i szyldów, odpłatności za osiedlową działalność społeczną i kulturalną oraz innych opłat za korzystanie z mienia lub jego części zarządzanej przez Osiedle, opiniowanie planu zatrudnienia w administracji Osiedla, a także dokonywanie okresowych ocen stanu gospodarki zasobami Osiedla i przedstawianie wniosków w tym zakresie. Olbrzymia zatem samodzielność. I my, w Katowickiej SM, potrafimy z niej dobrze i skutecznie korzystać, co znam z mojego działania w samorządzie osiedlowym.

 

A teraz o zadaniach Rady Nadzorczej, do której w tajnym głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia, wraz pozostałymi 21 osobami uzyskałam mandat na trzyletnią kadencję. Zakres uprawnień i działań Rady ściśle określa Statut KSM. Kwintesencja tego znajduje się w § 86 i brzmi: „Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór na działalnością Spółdzielni". Następnych sześć paragrafów Statutu traktujących o Radzie Nadzorczej jest rozwinięciem i uszczegółowieniem tych generalnych zadań, sposobów i terminów ich wypełniania. Wskazuje na obowiązek Rady składania co roku sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

 

Jeśli porównać organa spółdzielni z organami państwa, kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni do Sejmu, Zarząd do Rady Ministrów, to Radzie Nadzorczej przypada rola Najwyższej Izby Kontroli. To nie przelewki. NIK konstytucyjnie (art. 203) „kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności."

 

Statut KSM siłą rzeczy traktuje o kwestiach nieporównywalnie mniejszych, ale dla spółdzielni przecież kluczowych. Wyznacza Radzie Nadzorczej wykonywanie kontroli i nadzoru poprzez (§ 89, pkt 2.) „badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych; dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków; przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków". Chcących poznać pełny indeks zadań i uprawnień R.N. – w tym prawa do uchwalania planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej Spółdzielni – odsyłam do Statutu. Bezproblemowo znajdą go wszyscy (jak i wiele innych aktów prawnych i dokumentów Spółdzielni dotyczących) na stronie internetowej naszej Spółdzielni.

 

Mam nadzieję, iż porównaniami tymi przypomniałam części spółdzielców, a innym uzmysłowiłam, rolę jaką odgrywa Rada Nadzorcza. W tym miejscu trzeba podkreślić, iż praca w Radzie jest wypełnianiem odpowiedzialnej misji społecznej, a nie działalnością zawodową. Za to wszyscy członkowie Rady Nadzorczej z powodzeniem wykorzystują swoje wykształceniowe i zawodowe kompetencje oraz umiejętności w realizacji przyjętych zadań.

 

Wielce miłym obowiązkiem Rady (zgodnie z Regulaminem przyznawania wyróżnień w KSM) jest podejmowanie uchwał w kwestiach honorowania wyróżnieniami zasług w pracy zawodowej i działaniu społecznym dla dobra naszej Spółdzielni. Z przyjemnością informuję, że Rada Nadzorcza przyznała wyróżnienia, w szczególny sposób wiążące się z rokiem 60-lecia KSM. Część z nich wręczona została już podczas Walnego Zgromadzenia, inne zostaną przekazane we wrześniu podczas jubileuszowych obchodów. Najcenniejszymi – po Listach Gratulacyjnych, Dyplomach Uznania, Odznakach Honorowych KSM oraz Odznakach Honorowych KSM z Laurem – są Wpisy do Księgi Zasłużonych dla Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Sylwetki osób w obecnym roku wpisanych do tej Księgi prezentowane są na str. 32 wydania 319 „Wspólnych Spraw". Bardzo zachęcam do poznania tych postaci i jednocześnie składam im, w imieniu Rady Nadzorczej, gorące podziękowania za aktywny i ofiarny trud na rzecz naszej Spółdzielni.

 

Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)